CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-35095/2022/48

Dotaz:

V rámci naší činnosti jsme získali informace, že na základě pravomocného rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.9.2022 č.j. 71 Co 140/2022-82 byla Česká republika - Ministerstvo financí, zavázána k náhradě škody dle zákona č. 82/1998 Sb. v celkové výši 13.633,-Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25% ročně od 27.7.2021 do zaplacení. Vaše ministerstvo tuto částku uhradilo. Pro úplnost uvádíme, že v řízení jménem České republiky vystupovalo Generální ředitelství cel, které věc vyřizovalo pod sp. zn. 43610-2/2021-900000-032.

Dle § 16 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., platí, že nahradil-li stát škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může požadovat regresní úhradu na úředních osobách a na územních celcích v přenesené působnosti, pokud škodu způsobily.

V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi tímto žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí následujících informací:

  1. Uplatnila Česká republika jednajícím Ministerstvem financí nárok na regresní úhradu ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., případně pokud tak ještě neučinila, kdy takto hodlá učinit?
  2. V případě, že Česká republika již o regresní úhradu požádala nebo tak hodlá učinit, uveďte prosím, vůči jaké úřední osobě takto učinila nebo hodlá učinit a v jaké výši o regresní úhradu požádala nebo bude žádat.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář