CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-3997/2022/48

Dotaz:

„Z tohoto důvodu si dovoluji se na Vás obrátit v rámci projektu transparentního informování veřejnosti o odměnách nejvyšších státních úředníků, a na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat o poskytnutí následujících informací:

 • informace o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří
  • a) vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného zaměstnance a všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti), nebo
  • b) se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu (např. kontrolní, dohledovou či inspekční činností) nebo mohou povinný subjekt nikoli nevýznamným způsobem ovlivnit, nebo
  • c) provádějí či organizují činnost, která je úkolem povinného subjektu, nebo
  • d) mají faktický vliv na činnost povinného subjektu, nebo
  • e) svou činností mohou mít ekonomický dopad na veřejný rozpočet či hospodaření povinného subjektu

a to za kalendářní rok 2021 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1.1.2021 do 31.12.2021).

Obvykle jde o vedoucího/řídícího/ředitele úřadu a jeho přímé podřízené ve vedoucích pozicích (náměstek apod.).

U organizací, které mají regionální/krajské kanceláře/pobočky a pobočka má alespon dvou úrovňovou řídící strukturu, do seznamu zahrňte i vedoucího/řídícího/ředitele těchto poboček.

Prosím o poskytnutí ve struktuře pozice – sekce – plat – odměny – jiné funkční požitky – zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců (částky všech příjmů prosím uvádějte v hrubé výši tj. před zdaněním).

Pro zaslání informace prosím použijte přiloženou tabulku formátu MS Excel. Zachovejte, prosím i stejné označení jednotlivých pozic jako v předchozích letech, aby mohla být Vámi poskytnutá data kontinuálně porovnávána.

Veřejně dostupné informace o platech nejvyšších státních úředníků zlepšují transparentnost veřejné správy v České republice, což je oblast veřejného zájmu.

Vzhledem k tomu, že informace tohoto druhu nejsou pravidelně zveřejňovány v České republice žádným jiným subjektem (institucí vládního nebo nevládního charakteru), než na výše uvedené internetové adrese www.platyuredniku.cz (dříve www.platytopuredniku.cz), je splněna podmínka, že žadatel plní poslání dozoru veřejnosti ve věci veřejného zájmu (vynakládání veřejných prostředků na platy a odměny státních zaměstnanců). Tuto skutečnost konstatoval i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 27. května 2020 č.j. 2 As 88/2019-29, dostupném na stránkách www.nssoud.cz, s čímž se plně ztotožnila navazující judikatura, např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. srpna 2020, č. j. 1 As 250/2020-29.

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí č.j. 2 As 88/2019-29 uvedl ve vztahu k webu https://platyuredniku.cz, že se jedná o webovou stránku věnující se výhradně této problematice, s ojediněle širokým záběrem dožadovaných institucí (celkem 52 zvolených nejvýznamnějších orgánů veřejné správy), dlouhodobě (od roku 2014), přičemž všechna data jsou zpracována systematicky, umožňujíce vzájemné srovnání s dřívějšími údaji. Takovýto způsob zveřejňování poskytnutých informací, který v sobě zahrnuje taktéž jejich dílčí zpracování a efektivní prezentaci, je svého druhu ukázkovým případem plnění funkce tzv. „společenského hlídacího psa“.

Vámi poskytnuté informace budou zveřejněny na veřejně přístupném internetovém portálu, určeném k informování veřejnosti o věcech veřejného zájmu, jehož adresa je www.platyuredniku.cz. Stejně tak bude případně zveřejněn údaj o neposkytnutí informace.

Upřesňujeme naši žádost na tyto představitele nejvyššího vedení úřadu:
Ministr
Státní tajemník
Náměstci ministra
Náměstci pro řízení sekcí"

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.