CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-1416/2022/48

Dotaz:

  1. Žádáme o zaslání obsahu dopisu s označením č.j. OKFK-1068-702/TČ-2012-252503 ze dne 13. 10. 2014., případně souvisejícího OKFK-1068/TČ-2012-252503, kterým bylo reagováno na dopis Ministerstva financí (PCO) ze dne 9. 10. 2014.
  2. S ohledem na dopis MF-67940/2014/5502-1 žádáme o sdělení, v jakém režimu byl v té době veden projekt reg.č. CZ 1.06./2.1.00/09.07382 s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ (dále jen „Projekt“)? Tedy zda bylo u daného Projektu konstatováno podezření na nesrovnalost, nebo nikoliv?
  3. Z jakého důvodu byly u tohoto Projektu nadále propláceny žádosti o platbu i s ohledem na v té době platnou Metodiku finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů? Máme konkrétně na mysli bod 3.3. Metodiky, dle kterého platí: „Pokud PCO není ujištěn o řádném vynakládání výdajů, případně existují pochybnosti o způsobilosti výdajů daného OP (zejména z důvodu podezření na nesrovnalost), může na nezbytně nutnou dobu pozastavit platby a certifikaci na daný projekt, prioritní osu nebo celý program, považuje-li to za nezbytné k ochraně finančních zájmů EU.“, a to v souvztažnosti s bodem 3.10.1.2 písm. c) dané Metodiky, dle kterého je stanoveno, že za opodstatněné podezření na nesrovnalost jde v případě podezření na spáchání trestného činu, pokud již byly zahájeny úkony trestního řízení.
  4. Případně kdy a na základě jakého podkladu došlo ke konstatování podezření na nesrovnalost u daného Projektu? Byly pozastaveny v té době ještě nevyplacené (čekající nebo plánované dle finančního plánu) žádosti o platbu nebo tyto byly proplaceny a na základě jakého rozhodnutí? Žádáme případně o poskytnutí takového rozhodnutí.
  5. Policie Ministerstvo financí na základě jejího dopisu s č.j. OKFK-1068-1069/TČ-2012- 252503, který Vám byl zaslán 2.7.2015, vyzývá k vyčíslení škody ve věci trestního řízení. Z jakého důvodu nebyla v té době už pozastavena žádost o platbu č. 3 tohoto Projektu, která byla proplacena až 8.7.2015 a z jakého důvodu nebyla pozastavena žádost o platbu č. 4, která byla proplacena až koncem roku 2015?“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář