CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-6100/2022/48

Dotaz:

„Obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v souvislosti se zpracováním analytické eseje. V této eseji se zabývám způsobem implementace nástroje pro prověřování zahraničních investic v ČR, který byl zaveden zákonem č 34/2021 Sb. o prověřování zahraničních investic. Esej má za cíl objasnit roli jednotlivých ministerstev v agendě prověřování rizikových investic ze zahraničí. Tyto informace nejsou obsaženy ani v zákoně č.34/2021 Sb., ani dle mého vědomí nejsou dostupné v otevřených zdrojích. Esej navazuje na můj výzkum provedený v rámci diplomové práce, která mapuje implementaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března 2019, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie, napříč členskými státy EU.

Výsledná práce není určena pro veřejné publikování. Závěry mohou být představeny v úzkém kolektivu odborné komunity.

S ohledem na výše uvedené důvody Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Popište prosím, jakým způsobem se ministerstvo zapojuje do provádění prověřovacího mechanismu zahraničních investic spadajících pod působnost ministerstva dle Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (krizový zákon). Vyjadřuje ministerstvo své stanovisko v případě zahraniční investice definované dle režimu podle §7 Zákona č.34/2021 Sb. o prověřování zahraničních investic?

2. Popište prosím, jakým způsobem identifikujete investice s potenciálem ohrozit bezpečnost a veřejný pořádek podle §8 Zákona č.34/2021 Sb. o prověřování zahraničních investic v odvětvích spadajících do působnosti ministerstva. Má ministerstvo interně definovány strategicky významné oblasti, které spadají do této kategorie? Podle čeho jsou takto zařazené oblasti identifikovány?

3. Popište prosím, jakým způsobem je agenda v rámci ministerstva spravována. Má ministerstvo seznam pro stát strategických oblastí, které spadají pod působnost ministerstva a které nejsou určeny Zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (krizový zákon)? Je dohledem nad touto agendou a komunikací s Ministerstvo průmyslu a obchodu pověřen speciální útvar? Pokud ano, jaké jsou jeho úkoly a kompetence?

4. Popište prosím, na jaké bázi, jakou formou a v jaké frekvenci a intenzitě ministerstvo spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu při prověřování zahraničních investic, které mohou ohrozit bezpečnost a veřejný pořádek ČR a nespadají pod kritickou infrastrukturu podle §7 Zákona č.34/2021 Sb. o prověřování zahraničních investic.

5. Plánuje ministerstvo zvýšit aktivitu v prověřování zahraničních investic mířících do moderních a inovačních technologií v souvislosti se zelenou tranzicí? Má ministerstvo vypracovanou metodiku, dle které se určuje co patří do moderních a inovačních technologií důležitých pro rozvoj a zelenou tranzici v oblastech spadajících pod působnost ministerstva?"

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.