Novinky

2011

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2011.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Ve smyslu výše uvedeného zákona žádám o poskytnutí informace o využívání age managementu ve vašem orgánu státní správy. Jedná se mi především o to získat informaci, zda age management pro zaměstnance vašeho úřadu využíváte (prosím o odpověď "Ano" nebo "Ne").

V případě, že age management využíváte, dovoluji si poprosit o zaslání informace, jakým věkovým úrovním zaměstnanců jsou určeny a kolika zaměstnanců v každé věkové úrovni se týká (prosím počet a procentuální vyjádření z celkového počtu zaměstnanců).

Vzhledem k tomu, že v různých orgánech, institucích a organizacích existuje rozdílné využívání age managementu, dovoluji si požádat taktéž o zaslání dokumentů upravujících využití age managementu ve vašem orgánu (s ohledem na dříve uvedené nedokážu určit konkrétní materiály/dokumenty).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

 1. Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím''), žádá žadatel o poskytnutí informace, konkrétně o poskytnutí elektronické verze či tištěné listinné kopie smlouvy uzavřené na jaře 2001 mezi Fond národního majetku České republiky a společností VIVENDI WATER PRAGUE, se sídlem 52 rue ďAnjou, 75008 Paříž (dále jen "Vivendi''). Předmětem této smlouvy byl převod 66% akcií společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s., IČ 256 56 635, se sídlem v době uzavření této smlouvy Praha 1, Národní 13, z Fondu národního majetku České republiky, jako jediného akcionáře, na společnost Vivendi.
 2. Fond národního majetku České republiky byl zrušen ke dni 1. 1. 2006 zákonem č. 178/2005 Sb. a jeho působnost přešla na Ministerstvo financí České republiky. Fond národního majetku České republiky bylo možné považovat za veřejnou instituci dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, která má, dle tohoto zákona, povinnost poskytovat informace vztahující se k její působnosti. Tuto skutečnost potvrdil i Ústavní soud.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V souvislosti s kauzou ProMoPro, kdy Ministerstvo financí zveřejněním některých údajů porušilo právní předpisy a rozhodnutím Úřadu na ochranu osobních údajů mu za to byla pravomocně uložena pokuta, vznikla Ministerstvu financí škoda.

Žádám proto o sdělení:

Zda je původcem vzniklé škody (škůdce) současný ministr financí  p. Kalousek,

Kdo bude (jmenovitě s uvedením funkce) rozhodovat o výši regresu náhrady škody vůči osobě, jež škodu způsobila, příp. zda již bylo o tomto regresu rozhodnuto a s jakým výsledkem,

Zda již byl (k dnešnímu dni) ministrem financí poskytnut v tisku avizovaný "sponzorský dar" ve výši 80 tis. Kč. (mělo se tak stát ze "srpnové výplaty"),

Poskytnutí textu smlouvy, na jejímž základě byl "sponzorský dar" poskytnut.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás jakožto na nástupnickou organizaci zaniklého Fondu národního majetku (dle § 2 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku) obracíme se žádostí o sdělení následujících informací, respektive o poskytnutí kopie či scanu následujícího dokumentu:

Privatizační projekt č. 1285, schválený Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 29.6.1992, č.j. 30/31/197/II/92.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí níže specifikovaných informací týkajících se poskytnutí dotace ve výši 5 mil. Kč obecně prospěšné společnosti České lázně v Evropě     na rekonstrukci objektu Morstadtův dům v Lokti, která byla schválena na základě pozměňovacího návrhu poslanců v průběhu projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2008.

Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací:

Kopii celé dokumentace závěrečného vyhodnocení akce registrované Ministerstvem financí pod evidenčním číslem 298 225-0121 (č.j. 12/78 934/2008-122), kterou předložil podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., v platném znění příjemce dotace společnost České lázně v Evropě, o.p.s., Ič: 263 97757, se sídlem Loket, Sklenářská 10/2, PSČ 357 33.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Rádi bychom Vás požádali podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí následujících informací:

I. Seznam všech případů v období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2011, kdy se Ministerstvo financí ČR jako veřejný zadavatel (dále jen „zadavatel“) nechalo v zadávacím řízení zastupovat jinou osobou podle ustanovení § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zastupování zadavatale“)

II. U každého jednoho případu takového zastoupení pak požadujeme uvést tyto základní údaje:

 1. identifikační či jiné číslo, dle kterého byla operace u zadavatele evidována
 2. konkrétní předmět služeb, které osoba pro zadavatele vykonávala
 3. předmět a evidenční č. zakázky, v níž se zadavatel nechal zastupovat
 4. konečná cena za zastupování zadavatele 
 5. název a IČO osob, které veřejného zadavatele zastupovaly
 6. způsob výběru jednotlivých osob pro zastupování zadavatele. Prosím uveďte jeden z následujících způsobů:
  • a) druh zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo
  • b) druh specifického zadávacího řízení podle interních směrnic zadavatele nebo
  • c) přímým výběrem bez soutěže.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Rád bych Vás požádal o zaslání širší informace o aktuálně probíhající změně kolkových známek. Dovoluji si jednotlivé dotazy níže uvést v odrážkách:

 • Kdo je autorem návrhu nové kolkové známky.
 • Kdo návrh nové kolkové známky a jakým způsobem schvaloval.
 • Kdy a kým bylo rozhodnuto o vydání nových kolkových známek.
 • V jakém emisním režimu (v jakých nákladech s ohledem na definovanou časovou periodu) jsou kolkové známky vydávány.
 • Kdo tiskne nové kolkové známky.
 • V jakých nominálních hodnotách jsou nové kolkové známky vydávány.
 • Jak mohu nové, řádné kolkové známky odlišit od případných padělků.

Žádám Vás o laskavé zaslání barevného vyobrazení nových kolkových známek s vyznačením definičních znaků nových kolkových známek (nikde nebylo v tisku publikováno či mi takové sdělení uniklo)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V návaznosti na přípis povinného subjektu ze dne 24. 10. 2011 č.j. 10/94 821/2011/2258 IK žádám o informaci, a to sdělení “cesty”, jak se na webu povinného subjektu dostat (“proklikat”) v údajích na jednotlivých stránkách k webovým adresám uvedeným v přípisu.

(Bez znalosti konkrétních webových adresy jsem “cestu” k nim na webu povinného subjektu nenalezla ani “cestu” k archivům žádostí o informace podle § 5 odst. 3 InfZ.)

Zároveň upozorňuji, že povinnost zveřejňovat informace poskytnuté na žádost podle § 5   odst. 3 InfZ není plněna důsledně, neboť např.  - poskytnutá informace na žádost ze dne 30. 9. 2011. 4. 10. 2011, 6. 10. 2011 (privatizační projekt Třineckých železáren) není zveřejněna. Žádám o vysvětlení tohoto stavu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

1. Existuje metodický pokyn, příručka, brožura, pokyn či jiný metodický či výkladový či pomocný materiál vydaný či používaný Ministerstvem financí či územními pracovišti ( FŘ, FÚ) k otázce metodiky cenotvorby či kontroly v oblasti cen vodného a stočného?

2. V případě kladné odpovědi na otázku č. 1 žádám o poskytnuti kopie daného dokumentu.

3. Existuje metodický pokyn, příručka, brožura, pokyn či jiný metodický či výkladový či pomocný materiál vydaný nebo používaný Ministerstvem financí či územními pracovišti      ( FŘ, FÚ) k otázce metodiky cenotvorby či kontroly v oblasti cen, účtovaných si navzájem vlastníky či provozovateli provozně propojených vodovodů a kanalizací?

4. V případě kladné odpovědi na otázku č. 3 žádám o poskytnutí kopie daného dokumentu.

5. Existuje informační zdroj k obsahu rozhodnutí o porušení povinnosti na úseku cenotvorby věcně usměrňovaných cen vodného a stočného, v němž by bylo možno se seznámit s texty vydaných rozhodnuti ( případně anonymizovaných aj. upravených)? Pokud ano, prosím o informaci o tom, jak lze získat přístup k obsahu takového informačního zdroje.

6. Je cenou regulovanou dle zákona č. 526/1990 Sb. cena

6.1 za převedení odpadních vod účtovaná mezi dvěma vlastníky či provozovateli provozně propojených kanalizací, z nichž jeden převádí odpadní vody ze stok druhého přes vlastní stoky? Pokud ano, jakým druhem regulace ve smyslu § 4 tohoto zákona?

6.2 za čištění odpadních vod účtovaná mezi dvěma vlastníky či provozovateli provozně propojených kanalizací, z nichž jeden zajišťuje pro druhého čištění odpadnich vod ze stok druhého v čistírně odpadních vod? Pokud ano, jakým druhem regulace ve smyslu § 4 tohoto zákona?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o poskytnutí následujících dokumentů:

 1. Analýza rizik skládky sudů v Nelahozevsi, KAP, spol. s r. o., 12/1995
 2. Aktualizovaná analýza rizik skládky sudů v Nelahozevsi, KAP, spol. s r. o., 05/2002
 3. Závěrečná zpráva o realizaci předsanačního doprůzkumu skládky a projektová dokumentace opatření vedoucích k nápravě SEZ vzniklých před privatizací skládky Nelahozeves a. s. Kaučuk spol. UNIPETROL a. s., CHEMCOMEX Praha a. s., 07/2005
 4. Závěrečná zpráva o průběhu monitoringu pro objekt skládky Kaučuk, a. s. v Nelahozevsi     za období 1997–2006, EarthTech CZ, s. r. o., 09/2006
 5. Doplněk aktualizované analýzy rizik skládka Nelahozeves společnosti UNIPETROL, a. s., PROGEO s. r. o., 11/2010

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí níže specifikovaných informací týkajících se poskytnutí dotace ve výši 5 mil. Kč obecně prospěšné společnosti České lázně v Evropě na rekonstrukci objektu Morstadtův dům v Lokti, která byla schválena na základě pozměňovacího návrhu poslanců v průběhu projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2008.

Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací:

I. Informaci o tom, zda schválená dotace ve výši 5 mil. Kč ve prospěch společnosti České lázně v Evropě, o.p.s., IČ: 263 97757, se sídlem Loket, Sklenářská 10/2, PSČ 357 33 na rekonstrukci objektu Morstadtův dům v Lokti byla skutečně převedena do kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, o čemž informovalo Ministerstvo financí v únoru roku 2008 (viz příloha č. 1), ale Ministerstvo pro místní rozvoj toto popírá (viz příloha č. 2).

II. Jestliže k převedení dotace předpokládané v bodě I. nedošlo a byla poskytnuta Ministerstvem financí, žádáme o tyto informace:

 • 1) Kopii rozhodnutí či smlouvy o přiznání dotace ve prospěch společnosti České lázně v Evropě, o.p.s., IČ: 263 97757, se sídlem Loket, Sklenářská 10/2, PSČ 357 33 na rekonstrukci objektu Morstadtův dům v Lokti.
 • 2) Kopie všech dalších dokumentů vztahujících se k poskytnutí dotace uvedené v bodě  1., jako například podmínky čerpání dotace, monitorovací zprávy apod.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Obracíme se s žádostí o sdělení následujících informací, respektive o poskytnutí kopií následujících listin:

 • Přílohy 1 až 4 ke kupní smlouvě (smlouvě o prodeji privatizovaného majetku státního podniku Cukrovar Opava). číslo smlouvy 304/92, ze dne 1.10.1992, uzavřené mezi Fondem námdního majetku České republiky a společností 1. Slezská,a.s.;
 • Rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky č. 218/1992; a
 • Rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky č. 219/1992.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

a) Na které elektronické adrese jsou ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3 zákona zveřejněny informace poskytnuté na žádost, jestliže na stránce
www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/mn_informace_dle_zakona.html ani v „linkách“ na této stránce uvedeny nejsou.

b) Zda je způsobem dle bodu a) zveřejněna informace prezentovaná dne 18. 10. 2011 v hlavních zprávách České televize o nákladech na právní služby AK Jansta a spol. a další za „ekotendr“.

c) Poskytnutí dokumentu (dle prezentace v ČT „na kameru“ ve formě „tabulky“) zaslaného povinným subjektem jako odpověď na žádost o informaci specifikovanou v bodě b).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Tím to Vás ve smyslu výše uvedeného zákona žádám o poskytnutí informací o privatizačním projektu akciové společnost Třinecké železárny, Třinec ( včetně pořízení kopie), jež byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 8.dubna 1992 č. 265 v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zápisu schůze Hospodářské rady vlády ČR ze dne 7.dubna 1992.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Tím to Vás ve smyslu výše uvedeného zákona žádám o poskytnutí informací o privatizačním projektu akciové společnost Třinecké železárny, Třinec ( včetně pořízení kopie), jež byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 8.dubna 1992 č. 265 v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zápisu schůze Hospodářské rady vlády ČR ze dne 7.dubna 1992.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Tím to Vás ve smyslu výše uvedeného zákona žádám o poskytnutí informací o privatizačním projektu akciové společnost Třinecké železárny, Třinec ( včetně pořízení kopie), jež byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 8.dubna 1992 č. 265 v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zápisu schůze Hospodářské rady vlády ČR ze dne 7.dubna 1992.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Rád bych Vás  požádal o následující informace, které se týkají zdanění hazardu:

1) studie o tom, jaké byly předpokládané výnosy pro státní rozpočet ze zdanění hazardu podle původního návrhu MF,

2) jaké jsou předpokládané výnosy pro státní rozpočet ze zdanění hazardu podle návrhu schváleného vládou,

3) proč MF původně navrhlo rozdílé sazby podle jednotlivých druhů hazardu,

4) jaké budou dopady na trh hazardu podle návrhu původního i současného,

5) počet VLT (videoloterních terminálů) a ostatních přístrojů povolených podle § 50 odst. 3 zákona č.202/190 Sb. provozovaných v  roce 2010,

Pozor: Nejedná se o počet VLT povolených v roce 2010, ale všech, které byly povoleny v roce 2010,  2009, 2008 atd. a byly provozovány v roce 2010.

6) počet  VHP (výherních hracích přístrojů) povolených MF v roce 2010,

7) počet VHP povolených obcemi v roce 2010,

8) vyúčtování VHP za rok 2010  provozovaných v kasinech (sumář MF dle podkladů jednotlivých finančních ředitelství),

9) vyúčtování VHP za r. 2010 povolovaných obcemi,
(sumář MV dle podkladů jednotlivých obcí)

10) vyúčtování VLT a ostatních přístrojů podle § 50 odst. 3 za rok 2010.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádáme o níže specifikované informace týkající se veřejné zakázky „Nové Sedlo – příprava území a STV pro průmyslovou zónu“, ev. číslo zakázky v ISVZ: 60043604, konkrétně o následující informace:
a) informaci, kdo je zmocněným zástupcem objednatele pro kontrolu provádění díla (dále jen „Kontrola“),
b) informaci o způsobu výběru výše uvedené osoby ustanovené pro Kontrolu,
c) kopii uzavřené smlouvy mezi zmocněným zástupcem a objednatelem na Kontrolu vč. všech příloh a dodatků,
d) informaci, kolik kontrol dle ustanovení 13.4. smlouvy bylo k dnešnímu dni uskutečněno,
e) kopie dílčích zpráv zpracovaných k dnešnímu dni dle ustanovení 13.4. smlouvy,
f) informaci, kolik kontrol dle ustanovení 13.5. smlouvy bylo k dnešnímu dni uskutečněno,
g) kopii zpráv o kontrole zpracovaných k dnešnímu dni dle ustanovení 13.5. smlouvy.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádost o poskytnutí níže specifikovaných informací. Požadované informace se týkají komplexní ekologické zakázky (ev. č. v IS VZ US 60026142) a s ní souvisejících služeb poradenských společností.

Konkrétně žadatelka požaduje poskytnutí těchto informací:
- účel a výše finančních prostředků vynaložených Ministerstvem financí ČR v souvislosti s přípravou komplexní ekologické zakázky za jednotlivé právní a jiné poradenské služby, zejména společnostem A.T. Kearney, Deloitte, Ernst & Young, případně dalším.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Prosím o zaslání informací k veřejné zakázce "Likvidace opuštěného důlního díla Žebračka"    a to:

1) podle jakého klíče bylo předem vybráno 5 dodavatelů
2) kdo jsou tito dodavatelé
3) podle jakého kalkulačního vzorce se dospělo k částce 83 300 000 Kč bez DPH,
4) nejedná se o záměrně stanovenou částku, aby se předešlo vyhlášení veřejné soutěže?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

1) Žádám o zaslání fotokopie nařízení vlády (nebo přesný odkaz na dálkový přístup), které podle  §  8 zákona č.  198/1993  Sb., obsahuje odškodnění fyzických osob (jednotlivě hospodařících rolníků) a jejich právních nástupců za plnění povinných zemědělských dodávek z let 1952-1968-69 /v důsledku vydírání a diskriminace jednotlivě hospodařících rolníků dle ví. nařízení 57/1952 Sb. /§ l písm. c) atd./. Poznámka: Odškodnění nebylo od roku 1990 doposud provedeno žádným zákonem, tedy ani zákonem 229/1991 Sb., které se vztahuje na navrácení půdy, budov strojů, nikoliv však na odškodnění    povinných dodávek.). Povinnými dodávkami vletech 1951-1969 byli jednotlivě hospodařící rolníci (vesničtí kulaci) trvale vydíráni, vykořisťováni a celoživotně poškozeni. Ani za dodávky, ale ani za práci v zemědělství ík plnění povinných  dodávek zemědělských komodit) nebylo ze strany státu řádně zaplaceno), čímž se snížila životní úroveň celé rodiny, neboť tyto peníze nemohly být investovány do budování a rozšíření zemědělské usedlosti, budov, dále ani do jiných hodnot materiálních a nemateriálních pro potřeby rodin. Občané, aby mohli splnit zemědělské dodávky, museli ze svého zaplatit za pomoc občanům, kteří jim pomáhali   s prací   na poli, čímž jim vznikly další finanční výdaje a   další škoda. Jednalo se o rozsáhlé vydírání, represe a nezákonné diskriminace a perzekuce zemědělců.

2) Žádám o sdělení jakou konkrétní částku ze státního rozpočtu schválila Vláda ČR v roce 2011 na odškodnění jednotlivě hospodařících rolníků a Jejich právních nástupců zaplnění povinných zemědělských dodávek v letech 1952-1968-69?

3) Dotazuji se, který správní orgán poškozeným jednotlivě hospodařícím rolníkům, popř. jejich právním   nástupcům odškodnění závazně vyplácí, zda příslušná obec nebo odbor zemědělství obce s rozšířenou působností nebo odbor zemědělství příslušného krajského úřadu nebo Ministerstvo financí ?

4) Žádám o zaslání fotokopie nařízení vlády (dle  §  8  zákona č.   198/1993  Sb.)  o odškodnění členů násilně rozdělených rodin vesnických kulaků a jiných rodin a jejich právních nástupců, tj. cca více jako 50 rodin v bývalém Československu, které byly násilně rozděleny (jejich děti byly násilně ukradeny  členy StB   ihned po narození v porodnici)  a byly předány (bez souhlasu jejich rodičů) do kojeneckých ústavů a následně tajně (bez souhlasu svých rodičů) násilně předány do cizích rodin k nezrušitelným   osvojením  podle   článku   3.   tajného   rozkazu  ministra  národní bezpečnosti, vnitra a spravedlnosti ze dne 22.10.1951 a dále podle tajné instruktáže okresních komisí KSČ pro otázky kulaků ze dne 8.5.1953, kde se uvádí doslovně na str. 3, že politickým smyslem akce je přispět  k socialistické přestavbě vesnice odstraněním rodinných příslušníků kulaka. Tajný rozkaz i tajné pokyny instruktáže stanovují, že poručenský/opatrovnický soud/ učiní ihned opatření k zabezpečení řádné výchovy nezletilých dětí vesnického boháče.Soud nařídí zejména výchovu dětí ve vhodném ústavě.(Tajný rozkaz i tajnou instruktáž včetně článku z novin v příloze této žádosti přikládám).

5) Žádám o zaslání listiny schválené vládou ČR v roce 2011 včetně čísla jednacího, popř. odkaz na dálkový přístup), dle které byl vypuštěn ve vládním návrhu zákona o protikomunistickém odboji samostatný paragraf tohoto obsahu:
Odškodnění náleží:
a) rodičům dětí, jejichž rodiny byly ze strany těch, kteří komunistický režim aktivně prosazovali, perzekuovány a nezákonně rozděleny a kterým byly bez jejich souhlasu odňaty   vlastní   děti   k nezrušitelným   osvojením   do   cizích   rodin   v bývalém Československu v letech 1951-1989 a utrpěli celoživotní trvalou, nezvratitelnou újmu z rozdělení své rodiny a rodu a s tím spojených trvalých poškozujících následků osobnostních, majetkových, nemajetkových a jiných,
b) rodičům dětí, kteří zemřeli, náleží odškodnění jejich právním nástupcům,
c) dětem, které vyrůstaly u vlastních rodičů bez jejich trvale odňatých sourozenců a utrpěly celoživotní trvalou, nezvratitelnou újmu z rozdělení rodiny a rodu a s tím spojených trvalých poškozujících následků osobnostních, majetkových a jiných,
d) dětem, které nucené vyrůstaly u cizích občanů a utrpěly celoživotní nezvratitelnou újmu rozdělení od svých vlastních rodičů a rodu, trvalého poškození jména a s tím spojených trvalých poškozujících následků osobnostních, majetkových a jiných (zejména zatajením jejich vlastních rodičů nebo sdělením nepravdivého tvrzení, že jejich vlastní rodiče zemřeli apod.),
e) jednotlivě hospodařícím rolníkům, kterým byla způsobena plněním zemědělských dodávek vletech 1952-1967-69 a jejich právním nástupcům majetková škoda nebo nemajetková újma nebo trvalé zdravotní následky,
f) právním nástupcům osob uvedených pod písmenem a) v dědických řízeních, v nichž nebylo jednáno se všemi dětmi zůstavitelů,
g) odškodnění provádí (vyplácí) Ministerstvo financí České republiky do 31.12.2011,
h) vláda je zmocněna, aby vydala nařízení k odškodnění osob rodin trvale rozdělených a odškodnění jednotlivě hospodařících rolníků a jejich právních nástupců.
Samostatný § Soud z úřední povinnosti nebo na návrh rodičů nebo dětí zruší nezákonná rozhodnutí ohledně nezrušitelných osvojení kterými došlo k násilnému rozdělení rodin a rodu. Návrh je osvobozen od soudního poplatku. Státní zastupitelství zahájí vyšetřování spáchaných trestných činů včetně objasnění úřední nečinnosti příslušných prokurátorů nebo státních zástupců od 1. srpna 1993. Zároveň žádám o sdělení důvodů neuvedení obsahu do zákona. 6)Žádám zaslání fotokopie listiny (popř. odkaz na dálkový přístup, kde ji mohu naleznout), kterou Vláda ČR v roce 2011 učinila podnět k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu v Haagu, o zařazení násilného rozdělení a vyhlazení rodin v bývalém Československu pod samostatnou skutkovou postatu mezinárodního zločinu proti lidskosti (vyhlazení rodiny a rodu) a datum kdy tak učinila.

7) Pouze za desítiměsíční záměnu dětí v nemocnici Třebíč, byli rodiče odškodněni částkou 3,3 miliónu korun, přičemž jim dítě nebylo násilně odňato k tajnému osvojení. Vesnickým kulakům byly násilně po porodu v nemocnici ukradeny děti (cca 50 rodin bylo násilně rozděleno a trvale vyhlazeno) a byly uneseny k tajným adopcím do cizích rodin, které si na podvodných adopcích založily svůj „rod". Státní orgány násilně rozděleným rodinám odmítly
sdělit, kde ukradené děti jsou. Jedná se o zločiny proti lidskosti. Žádám o poskytnutí informace jakou konkrétní  částku schválila Vláda ČR ze státního rozpočtu v roce 2011 na nemateriální odškodnění členů více jako 50 rodin násilně vyhlazených rodin tj. např. od roku 1965, tedy za více jako 45 let.

8) Jakou konkrétní výši odměn si rozdělili ze státního rozpočtu v roce 2011  vedoucí zaměstnanci správních orgánů v ČR? Tyto odměny nejsou řádně odůvodněny (sdělení médií). Jestliže pouze každého čtvrt roku si rozdělí náměstci ministrů a vedoucí zaměstnanci státní správy  v   ČR  několik  miliónů  korun   odměn   (nemluvě   o   dalších   netransparentních miliardových vyhazováních korun ze státního rozpočtu), které nejsou řádně odůvodněny, jsou
k dispozici ve státním rozpočtu i peníze na odškodnění všech členů cca 50   nezákonně rozdělených a trvale vyhlazených rodin v bývalém Československu.

Vaši odpověď očekávám v zákonném termínu. Zdvořile žádám, aby odpověď podepsal předseda vlády nikoliv referent - zaměstnanec Úřadu vlády.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz: 

Žádám  o poskytnutí  informací ze smlouvy o  financování projektu  schváleného meziresortní komisí Ministerstva průmyslu a obchodu k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.  Jedná se o projekt vedený pod číslem 462 žadatele Sokolovská uhelná právní nástupce, a.s., schválený meziresortní komisí na svém 4 zasedání konaném dne 25/11/2002. Jako Zhotovitel je uvedena společnost  GEOSAN GROUP a.s.  Projekt je veden pod názvem Rekultivace Medard-Libík - V etapa.  a jako číslo realizační smlouvy je uvedeno 0050/02-UV-004-SU0061 uzavřená dne 11/102004.  Směrnice  pro řešení těch to stavů uvádí, že po souhlasu meziresortní komise uzavře zhotovitel smlouvu s Českou republikou zastoupenou Ministerstvem financí ... z tohoto důvodu se obracím na Vás.

Prosím tím to o poskytnutí informací ze smlouvy, zejména   informace  o  povinnosti žadatele, případně zhotovitele vrátit finanční prostředky při nedodržení  podmínek smlouvy. A zejména co je  smlouvou posuzováno jako porušení smlouvy,  které povinnost vrátit čerpané prostředky stanovuje.  Jako například u dotačních programů nedodržení  termínu udržitelnosti projektu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dovoluji si Vás požádat o sdělení, zda Česká republika - Ministerstvo financí, v souvislosti se změnou zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) zákonem č. 402/2010 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2011 a na základě kterého d šlo zejména ke snížení výkupních cen solární energie a zdanění solárních elektráren, obd. Yela tzv. arbitrážní notifikace dle mezinárodních dohod o vzájemné podpoře a ochraně investic za zmařené či poškozené investice do výstavby či provozování fotovoltaických elektráren v České republice. Dále si Vás dovoluji požádat o sdělení, které subjekty tyto arbitrážní notifikace zaslaly a jaká je výše nároků, kterých se tyto subjekty domáhají (jednotlivých dle subjektů).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

žádáme o poskytnutí následujících informací:

 • Kopii dopisu, vč. případných příloh, které zaslalo MF městům v souvislosti s nálezem sp. zn. Pl.ÚS 29/10 ohledně OZV na regulaci hazardu, viz:
  http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/regulace-hazardu-po-rozhodnuti-ustavniho-soudu-povolovani-versus-ruseni.aspx 
 • seznam obcí a měst, vč. všech emailů, na který byl tento dopis zaslán,
 • došlé odpovědi přímo od obcí či prostřednictvím SMOČR, viz: "Zároveň žádá členské obce, aby svoje nové či původní vyhlášky zaslaly do Kanceláře na adresu smocr@smocr.cz, následně budou postoupeny ministerstvu."
 • návaznou korespondenci s konkrétními městy, byla-li,
 • korespondenci s SMOČR, byla-li,
 • veškeré další materiály (korespondence, právní studie atp.) týkající se dosud realizované spolupráce na tvorbě "vzorové" vyhlášky, viz: "V návaznosti na schůzku s pracovníky přímo povolujícími výherní zařízení požádala Kancelář Svazu Ministerstvo vnitra o spolupráci při přípravě vzorové vyhlášky."
 • zápis z jednání se zástupci SMOČR, o kterém je v příspěvku řeč.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Kolik členů má dozorčí rada akciové společnosti podle stanov akciové společnosti? Existuje ve stanovách akciové společnosti ustanovení, které by limitovalo maximální možný počet členů dozorčí rady?

Jakým způsobem je upravena nominace (tedy kdo navrhuje jednotlivé kandidáty) a následné jmenování, resp. následná volba jednotlivých kandidátů na členy dozorčí rady akciové společnosti? Pokud existují dokumenty, stanovující popis nominace a následné volby jednotlivých členů dozorčí rady akciové společnosti, žádám o zaslání kopií těchto dokumentů.

Na základě jakých kritérii (např. vzdělání, profesní zkušenosti, bezúhonnost) jsou nominováni a následně jmenováni, resp. voleni jednotliví členové dozorčí rady akciové společnosti? Pokud existuje dokument, stanovující kritéria, která musí kandidáti na členy dozorčí rady akciové společnosti splňovat, žádám o zasláni kopie tohoto dokumentu.

Působí u akciové společnosti "výbor pro jmenování" nebo obdobný orgán? Pokud ano, kolik má členů a jaká je náplň jeho činnosti? Pokud existuje dokument, který blíže upravuje existenci a činnost "výboru pro jmenováni", žádám o zaslání kopie tohoto dokumentu.

Jakým způsobem je stanovena výše odměn členů dozorčí rady akciové společnosti?  Vydává akciová společnost "prohlášeni o politice odměňováni" nebo obdobný dokument, z něhož by bylo patrné, jaký je vztah proměnlivé a stálé složky odměn členů orgánů společnosti, jaká jsou výkonnostní kritéria, na kterých jsou založeny nároky na proměnlivé složky odměn (včetně opcí na akcie) a jaké jsou hlavni parametry a důvody pro veškeré nepeněžní bonusy a jiné výhody, poskytované členům dozorčí rady akciové společnosti?

Pokud existuje "prohlášení o politice odměňování", případně obdobný dokument, vytvořený akciovou společností, žádám o zaslání jeho kopií za období let 2007 až 2010.

Jakým způsobem je stanovena výše odstupného členů dozorčí rady akciové společnosti?
Jak vysoké odstupné bylo vyplaceno jednotlivým členům dozorčí rady akciové společnosti v jednotlivých letech v období let 2007 až 2010? V případě, že nelze zveřejnit údaje o výši odstupného konkrétních členů dozorčí rady akciové společnosti, postačí souhrnný údaj za všechny členy dozorčí rady akciové společnosti za jednotlivé roky uvedeného období.

Zveřejňuje akciová společnost smlouvy o výkonu funkcí jednotlivých členů dozorčí rady? Pokud ano, žádám o sdělení, zda jsou tyto smlouvy přístupné k nahlédnutí v elektronické podobě, jejich umístění na webu a případně též zaslání jejich kopií v elektronické podobě.

Pokud má dozorčí rada akciové společnosti právo odvolat a jmenovat člena představenstva, žádám o informaci, kdo byl odvolán, resp. jmenován členem představenstva v období let 2007 až 2010?

V případě, že byl dozorčí radou akciové společnosti odvolán člen představenstva v období let 2007 až 2010, žádám o sdělení důvodu, na základě něhož byl konkrétní člen představenstva odvolán.

Kolik zasedání dozorčí rady akciové společnosti se uskutečnilo v jednotlivých letech v období let 2007 až 2010?

Dodržuje akciová společnost nějaký kodex správy a řízení společnosti? Pokud ano, o jaký kodex se jedná a kde lze do kodexu nahlédnout? Pokud ne, žádám o uvedení důvodu, proč akciová společnost kodex správy a řízení společnosti nedodržuje.

Plní akciová společnost povinnost, uloženou v § 18 zákona č. 106/1999 Sb.? Pokud ano, žádám o zaslání kopie výroční zprávy za jednotlivé roky v období od roku 2007 do dnešního dne.

Je akciová společnost obchodní společností s kótovanými cennými papíry ve smyslu § 118 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů?

Dále žádám o zaslání seznamu současných členů dozorčí rady akciové společnosti (jméno, příjmení a akademický titul) spolu s informacemi o:

MERO ČR, a.s. - Ing. Ján Dzvoník, Ing. Radek Zamrzla, Ing. Ondřej Šmolík, Martin Zrzavecký, MUDr. Miloslav Kubíček, Ph.D., MBA, Ing. Jiří Auterský , Ing. Jiří Šneberger, Doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Pavel Louženský, Zdeněk Petříček, Jiří Suchomel.

ČEPRO, a.s. - Ing. Miroslav Beneš, Ing. Karel Goldemund, Ing. Jiřina Vorlová, Ing. Milan Balabán, Ing. Věra Kovářová, Mgr. Martin Engel, Oldřich Bednář, Ing. Jan Klech, Jiří Pavlas,lng. Milan maváč.

České aerolinie, a.s. - Prof Ing. Michal Mejstřík, CSc., JUDr. Petr Matoušek, Josef Maurer

ČEZ, a.s. - Ing. Martin Říman, Ing. Ivo Foltýn, Petr Gross, Ing. Lukáš Hampl, Vladimír Hronek, Ing. Ján Dzvoník, Mgr. Liběna Dobrovolná, Ing. Jiří Kadrnka, Lubomír Klosík, PhDr. Jan Kohout, Ing. Aleš Klepek, Drahoslav Šimek.

Letiště Praha, a.s. - Ing. Josef Bubeník, Ing. Josef Bernášek, Eva Hlavová

 • nejvyšším dosaženém vzdělání jednotlivých členů dozorčí rady akciové společnosti
  (pokud je tato informace adresátu známa);
 • předchozích zkušenostech jednotlivých členů dozorčí rady akciové společnosti se správou a řízením obchodních společností (pokud je tato informace adresátu známa) ;
 • členství v politické straně či hnutí (v případě, že člen dozorčí rady akciové společnosti je současně členem politické strany či hnutí), včetně uvedení informace, o kterou politickou stranu či hnutí se jedná (pokud je tato informace adresátu známa);
 • působení členů dozorčí rady akciové společnosti ve výborech akciové společnosti (pokud takové výbory byly zřízeny, např. výbor pro odměňování, výbor pro jmenování, výbor pro audit);
 • působení členů dozorčí rady akciové společnosti v orgánech jiných obchodních společností (v případě, že členové dozorčí rady akciové společnosti působí v orgánech jiných obchodních společností), včetně uvedení informace, v kolika dalších orgánech jiných obchodních společností jednotliví členové působí (případně, o jaké obchodní společnosti se konkrétně jedná);
 • působení členů dozorčí rady akciové společnosti v orgánech státní správy, resp. územních samosprávných celků (v případě, že členové dozorčí rady akciové společnosti působí  v uvedených orgánech), včetně uvedení informace, v kolika takových orgánech jednotliví členové dozorčí rady akciové společnosti působí a o jaké konkrétní orgány jde (pokud jsou tyto informace adresátu známy);
 • tom, kterými akcionáři byli jednotliví kandidáti na členy dozorčí rady akciové společnosti nominováni (pokud jsou tyto informace adresátu známy);
 • celkové výši odměn, kterou obdrželi jednotliví členové dozorčí rady akciové společnosti v jednotlivých letech v období let 2007 až 2010. V případě, že členové působí v dozorčí radě akciové společnosti kratší dobu, pak pouze za toto kratší období. Pokud působí v dozorčí radě akciové společnosti členové, kteří ze zákona nemají nárok na odměnu, prosím o uvedení ustanovení konkrétního zákona, z něhož neexistence nároku na odměnu vyplývá;
 • tom, kolika zasedání dozorčí rady akciové společnosti se jednotliví členové dozorčí rady akciové společnosti zúčastnili v jednotlivých letech v období let 2007 až 2010 a jaké byly důvody neúčasti konkrétních členů na zasedání dozorčí rady (pokud jsou tyto informace adresátu známy);
 • tom, zda členové dozorčí rady akciové společnosti spáchali nějaký přestupek, nebo se dopustili nedbalosti při výkonu své funkce a pokud ano, jak byli tito členové dozorčí rady akciové společnosti sankcionováni?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí následující informace:

1) Jmenný seznam společností, které podaly nabídku nebo žádost o účast ve lhůtě stanovené v rámci uveřejněného formuláře Oznámení o zakázce.
2) V případě, že je znám vítěz VZ, identifikační údaje vítězného subjektu.

Název VZ: Bezpečnostní zajištění likvidované jámy Jan Maria a sanace důlního areálu
 
Evid. číslo v IS VZ US: 60059819

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádost o poskytnutí těchto informací:

Jaká výše mezd byla v roce 2010 vyplacena jednotlivým ministrům, poradcům ministra, náměstkům ministra, ředitelům odborů a řediteli finančního analytického útvaru Vašeho ministerstva?
Dovolujeme si Vás požádat o uvedení veškerých složek mzdy tzn. odměny, mimořádné odměny, akciový program, pojištění atp. vyplacených v roce 2010.
Částky prosíme uvést vždy za daný rok u jednotlivých osob.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Ráda bych Vás touto cestou ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádala o sdělení následujících informací:

 • Jaká celková částka byla k dnešnímu dni vyplacena majitelům bytů jako náhrada za omezení vlastnického práva způsobenou regulací nájemného?
 • Kolik bylo vyplaceno na základě pravomocného rozhodnutí soudu a kolik na základě mimosoudní dohody?
 • V jakém kalendářním roce byla náhrada za omezení vlastnického práva vyplacena majitelům bytů poprvé a za jaké období byla tato první náhrada vyplacena?
 • Kolika majitelům bytů byla náhrada poskytnuta?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Prosím o poskytnutí odpovědi podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Pokud by Českou republiku postihl státní bankrot, zajímalo by mě, jaké konkrétní dopady by měl na její obyvatele? Jak by se dotkl důchodců, lidí ve státní správě a v soukromém sektoru, matek na mateřské dovolené? Přestaly by se vyplácet důchody, stát by zabavil úspory lidí v bankách, lidem ve stspr by se zkrátily platy?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dovoluji si požádat o poskytnutí kopie následujícího dokumentu:

Instrukce ministerstva spravedlnosti, ministerstva vnitra, ministerstva financí a generálního prokurátora ze dne 1. září 1964 čj. 1119/1964 - L k zajištění jednotného postupu při postihu osob, které se dopustily trestného činu opuštění republiky podle § 109 trestního zákona - poř. č. 13/1965 Sbírky směrnic pro národní výbory.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí následující informace o veřejné zakázce:

 1. Jmenný seznam společností, které podaly nabídku nebo žádost o účast ve lhůtě stanovené v rámci uveřejněného formuláře Oznámení o zakázce.
 2. Je-li znám vybraný uchazeč, jméno tohoto uchazeče.

Název VZ: Opatření vedoucí k nápravě ekologických závazků v areálu MSA, a.s., Dolní Benešov  Evid. číslo v IS VZ US: 60056112

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V souvislosti s kauzou ProMoPro, kdy Ministerstvo financí zveřejněním některých údajů porušilo právní předpisy a rozhodnutím Úřadu na ochranu osobních údajů mu za to byla pravomocně uložena pokuta, vznikla ministerstvu škoda.

Žádám proto o sdělení:

 1. zda již byl, příp. kdy bude, zjišťován její původce (škůdce),
 2. kdo bude (jmenovitě s uvedením funkce) rozhodovat o výši regresu náhrady škody vůči osobě, jež škodu způsobila,
 3. kde jsou uveřejněny interní předpisy obecně upravujicí postup v případech regresu Ministerstva financí ze způsobené škody vůči některému z jeho pracovníků (škůdci),
 4. 3) zda již byl (k dnešnímu dni) ministrem financí poskytnut avizovaný "sponzorský dar" ve výši 80 tis. Kč.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací:

 • Kolik hazardních zařízení (VLT, IVT, CLS, EMR, VTZ, THZ, ILS, VHP....) povolovaných na základě § 50 odst. 3 zákona o loteriích č. 202/1990 Sb. v případě Ministerstva financí, nebo podle § 18, odst. 1 v případě obce (či MF jedná-li se o VHP v kasinu) je aktuálně povolených na území Hlavního města Prahy, adresy provozoven, počty zařízení v jednotlivých provozovnách, do kdy a od kdy jsou která povolení vydaná.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádáme Vás dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí výpisu všech právnických a fyzických osob, kterým bylo prominuto zaplacení vyměřené sankce za pochybení při čerpání dotací z veřejných rozpočtů, s uvedením názvu/jména, IČO, částky (zvlášť penále, sankce, vrácení dotace) a odůvodněním proč došlo k prominutí (s ohledem na zákonnou povinnost spravovat veřejné finance s péčí řádného hospodáře), a to za období 04-06/2009 (2. kvartál).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

 1. V čem spočívala činnost státního dozoru ministerstva při slosováních loterií Sportka, Šťastných deset a Euromiliony?
 2. Byla účast skutečně pravidelná a existují z každého slosování záznamy a protokoly, včetně archivace?
 3. Který orgán zajišťuje účast státního dozoru
 4. Kdo hradí náklady spojené s účastí otgánu státního dozoru a notáře při losování 
 5. Mělo MF ČR zástupce v orgánech SAZKY a.s.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů žádám adresáta o poskytnutí následujících informací:

Podle usnesení vlády ze dne 22. 2. 2010 č. 159, jehož přílohou jsou „Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“ (dále jen „Zásady“), má Ministerstvo financí povinnost předkládat každoročně ve lhůtě do 31. 10. počínaje rokem 2010 informaci o stavu plnění Zásad. V této souvislosti žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Zda byla vládě podána informace o plnění Zásad a kdy k tomu došlo?
 2. V případě, že vládě byla podána informace o plnění zásad, žádám o zaslání kopie této informace.
 3. Dále žádám o poskytnutí informace, ve kterých akciových společnostech s většinovou majetkovou účastí státu byly v pracovních smlouvách, uzavřených s ministerstvem a obchodními společnostmi a u jmenovacích dekretů do těchto funkcí, stanoveny podmínky, uvedené v článku 6 Zásad, a to v období od 22. 2. 2010 do dnešního dne.
 4. Dále žádám o poskytnutí informace, ve kterých akciových společnostech s většinovou majetkovou účastí státu byly u členů představenstva a jednatelů akciových společností stanoveny podmínky, uvedené v článku 7 Zásad (tedy maximální celkový roční náklad na pozici zastávanou v představenstvu nebo v pozici jednatele, minimální podíl střednědobé variabilní složky odměny alespoň ve výši 30% z celkového ročního nákladu na pozici zastávanou v představenstvu atd.), a to v období od 22. 2. 2010 do dnešního dne.
 5. Dále žádám o poskytnutí informace, ve kterých akciových společnostech s většinovou majetkovou účastí státu byly u členů dozorčí rady stanoveny podmínky, uvedené v článku 8 Zásad (stanovení maximálního celkového ročního nákladu na pozici zastávanou v dozorčí radě, základní výše odměny za členství v komisích dozorčí rady, případně za účast na zasedání dozorčí rady, minimální podíl z odměny, který bude vyhodnocen a případně též vyplacen po uplynutí určitého období), a to v období od 22. 2. 2010 do dnešního dne.
 6. Dále žádám o poskytnutí informace, zda Ministerstvo financí projednalo smluvní podmínky odměňování členů představenstev, dozorčích rad a jednatelů akciových společností s většinovou majetkovou účastí státu, a to v období od 22. 2. 2010 do dnešního dne.
 7. V případě kladné odpovědi na otázku č. 6 žádám o poskytnutí informace, kdy k tomuto projednání došlo, kterých akciových společností s většinovou majetkovou účastí státu se toto projednání týkalo a k jakým výsledkům Ministerstvo financí na základě tohoto projednání dospělo. Žádám rovněž o zaslání kopie zápisu z tohoto projednání, resp. ze všech projednání, ke kterým v období od 22. 2. 2010 do dnešního dne došlo.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o sovobodném přístupu k informacím, obracím se na Vás s prosbou o zaslání přehledu všech zakázek, které pro Vámi řízené ministerstvo realizovaly instituce STEM, STEM/MARK, SANEP, SC&C a CVVM v letech 2001 – 2010 a v I. pololetí roku 2011.

Tento přehled by měl obsahovat:

 1. název jednotlivé zakázky,
 2. jakým způsobem byla zakázka zadána
            - byla-li zadána prostřednictvím výběrového řízení: které instituce byly osloveny, nebo          se přihlásily,  jaká byla výběrová kritéria a jaký byl celý průběh a výsledky výběrového řízení,
           - byla-li zadána přímo: proč byla zadána přímo,
 3. datum realizace zakázky,
 4. částku, která byla za zakázku uvedených institucí uhrazena,
 5. kdo a jakým způsobem výstupy zakázky využil.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Vás žádám o poskytnutí informací o:

 1. Názvech periodických titulů vydávaných Vaším ministerstvem (úřadem) a  rozpočtovými, příspěvkovými, zřizovanými, řízenými či jinými organizacemi, které jsou Vašim ministerstvem (úřadem) zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na Váš rozpočet
 2. Náklad těchto titulů
 3. Způsob distribuce těchto titulů
 4. Výši nákladů na vydávání jednotlivých titulů
 5. Způsob vydávání (vlastním nákladem, zajištění externí firmou - jakou)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dovoluji si požádat o poskytnutí předkládací zprávy k návrhu usnesení vlády České republiky ve věci zákonem předpokládané výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na nutnost řešení problematiky zavedení odvodů a dalších opatření v souvislosti s regulací rapidně narůstající výroby elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách.

Skutečnost, že tento materiál zpracovalo a vládě předložilo MF jednoznačně plyne z webových stánek Ministerstva financí i úřadu vlády (viz odkaz a citace níže uvedená).

Materiály na jednání vlády

15. června 2011 Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo na jednání vlády  Bod č. 23: Návrh usnesení vlády České republiky ve věci aplikace zákonem předvídané výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na oblast mezinárodních sporů v oblasti fotovoltaického průmyslu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dle výše uvedeného zákona Vás jako povinný subjekt žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Využilo Ministerstvo financí České Republiky (dále jen "MF ČR") informační podklady z databáze nazvané "Systém evidence kontaminovaných míst" k vytýčení seznamu lokalit (zveřejněném dne 31. 3. 2011), které jsou předmětem veřejné zakázky s názvem "Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací", zejména co se aktuálnosti rozsahu znečištění kontaminovaných lokalit týče? Pokud ne, jakého jiného informačního zdroje (název, autor) MF ČR využilo a kdy byl naposledy aktualizován?
 2. Spolupracovalo MF ČR při zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací" s Ministerstvem životního prostředí České republiky (dále jen "MŽP ČR")?
 3. Aktualizuje MF ČR průběžně rozsah znečištění kontaminovaných lokalit uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací" od data oznámení o zahájení zadávacího řízení? Pokud ano, ze kterých informačních zdrojů (název, autor informačního zdroje) MF ČR vychází?
 4. Využilo MF ČR nějaké informační podklady z projektu s názvem "Národní inventarizace kontaminovaných míst" zpracovávaném agenturou CENIA?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 1. července 2011 datovou schránkou doručeno podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen”ZSPI”). Společnost je vlastníkem pozemku p.č. 1836/13, o výměře 48672 m2, druh pozemku ostatní plocha, nacházející se v k.ú. Štýřice 610186, zapsaném na LV č. 2755, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město (dále jen jako „Pozemek“).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Důvodem, proč se na Vás obracím s požadavkem o informace, je sdělení předsedy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.(Vak Zlín), který na včerejší valné hromadě Vaku Zlín 28.6.2011 akcionářům tvrdil, že: "Hlavním důvodem, proč byl realizován provozní  model ve Vaku Zlín, byl trvalý nátlak pracovníků ministerstva, kteří před uzavřením smluv s Veolií jezdili do Zlína, tlačili na zastupitele města Zlín a Vaku Zlín, když tvrdili, že jinak města nebudou schopna financovat investice a Vak Zlín nedostane dotace z EU, pokud nebude zaveden provozní model.

Pan Soldán, jako předseda představenstva Vaku Zlín, tvrdil akcionářům (většina z nich je municipálních), že za neposkytnutí dotací z EU Vaku Zlín může ministerstvo a stát. Podle mne jde o nehoráznou lež, kterou Soldán tvrdí akcionářům opakovaně, aby jako hlavní organizátor a strůjce realizace "vytunelování" Vaku Zlín přes provozní model svalil vinu za dnes již ekonomicky prokázaný nesmysl na ministerstvo a jiné osoby. Dle našich informací mělo ministerstvo již v roce 2004 od Evropské komise a také od nás stanovisko a rozbor, že provozní modely vodáren, např. Vhs Olomouc, v podobě v tu dobu realizované, nejsou pro samosprávy a vodárny korektní a díky nim hrozí, že vodárny nedostanou dotace z EU, což se negativně projeví v růstu požadavků na dotace od státu.

Aby bylo dáno na jisto, jak MF v období let 2001-2004 jednalo, a aby bylo možné soudům doložit, zda pracovníci MF jezdili nebo nejezdili do Zlína nebo si zvali zástupce Zlína a Vaku Zlín a tlačili na ně, aby uzavřeli smlouvy o provozním modelu s Veolií, žádám Vás o poskytnutí informace, zda se sdělení pana Soldána zakládá na pravdě nebo ne. Pokud ano, žádám Vás o poskytnutí kopie veškerých dokumentů, které jednání a jeho obsah zástupců MF dokládají a mapují. Pokud ne, žádám Vás o sdělení, že toto nebo obsahově obdobné stanovisko Soldána se nezakládá na pravdě a současně o poskytnutí kopie dokumentů, které MF k provozním modelům vodárenských společností v době od roku 2003-2006 obdrželo od EK nebo od Komise pro řešení vodárenské problematiky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Konkrétně Vás žádáme o poskytnutí informací k následujícím dotazům:

 1. Jaké jsou celkové příjmy z prodeje kolkových známek orgány státní správy? Jaká část z těchto příjmů připadá na jednotlivé orgány státní správy? (Pokud nejsou příjmy evidovány dle jednotlivých orgánů státní správy, postačí souhrnný údaj vždy pro všechny orgány podřízené jednotlivým ústředním orgánům státní správy ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb.)
 2. Jaké jsou celkové přímy z prodeje kolkových známek orgány územní samosprávy dosažené při výkonu činnosti v rámci samostatné působnosti? Jaké část z těchto příjmů připadá na jednotlivé kraje?
 3. Jaké jsou celkové příjmy z prodeje kolkových známek orgány územní samosprávy dosažené při výkonu činnosti v rámci přenesené působnosti? Jaká část z těchto příjmů připadá na jednotlivé kraje?
 4. Jaké jsou celkové příjmy z prodeje kolkových známek právnickými osobami vykonávajícími státní správu?
 5. Jaké jsou celkové náklady na výrobu, distribuci a prodej kolkových známek orgány státní správy? Jaká část z těchto nákladů připadá na jednotlivé orgány státní správy? (Pokud nejsou náklady evidovány dle jednotlivých orgánů státní správy, postačí souhrnný údaj vždy pro všechny orgány podřízené jednotlivým ústředním orgánům státní správy ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb.)
 6. Jaké jsou celkové náklady na výrobu, distribuci a prodej kolkových známek vynaložené orgány územní samosprávy v souvislosti s výkonem činnosti v rámci samostatné působnosti?  Jaká část z těchto nákladů připadá na jednotlivé kraje?
 7. Jaké jsou celkové náklady na výrobu distribuci a prodej kolkových známek vynaložené orgány územní samosprávy v souvislosti s výkonem činnosti v rámci přenesené působnosti? Jaké část z těchto nákladů připadá na jednotlivé kraje?
 8. Jaké jsou celkové náklady na výrobu distribuci a prodej kolkových známek vynaložené právnickými osobami vykonávajícími státní správu?

O poskytnutí výše uvedených informací Vás žádáme v členění dle kalendářních let, a to nejméně za dva roky zpětně (tj. za kalendářní roky 2009 a 2010).

Rovněž Vás žádáme o odhad vývoje výše popsaných ukazatelů, tj. celkových příjmů a celkových nákladů, v kalendářním roce 2011  případně 2012.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám Vás o poskytnutí a zaslání e-mailem informace o státem vlastněných organizacích - právnických osob nebo podílech v nich.

Žádám Vás v odpovědi poskytnutí informace o těchto organizacích – právnických osobách:

 • úplným nezkráceným název organizace - právnické osoby;
 • podíl vlastnictví státu v této organizaci - právnické osoby  vyjádřeno v  procentech;
 • IČ u každé z daných organizací - právnických osob;
 • pokud je zřizovatel stát nebo jeho organizační složka uvést jaká.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

 1. Co lze pokládat za "rozpočtová opatření, která nemění závazné ukazatele původně schváleného rozpočtu", které může provádět starosta obce (rada obce) bez schválení zastupitelstva obce?
 2. Co znamená přesouvání finančních prostředků "v rámci paragrafu"? Je tento postup případem rozpočtového opatření, která nemění závazné ukazatele původně schváleného rozpočtu?
 3. Pokud existuje metodika obsahující odpovědi na mé otázky, kde bych ji našla? (Na stránkách Ministerstva financí ČR se mi ji najít nepodařilo.)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dovoluji si požádat o zaslání následujících údajů:

 • absolutní částky výnosů ze zdanění tabákových výrobků (spotřební daň i daň z přidané hodnoty) v jednotlivých letech od roku 1993 do roku 2010.

Tyto údaje bych chtěl porovnat s celkovými příjmy státního rozpočtu v jednotlivých letech 1993-2010 (taktéž prosím o jejich zaslání), a získat tak tabulku vývoje podílu výnosů ze zdanění tabákových výrobků na celkových příjmech státního rozpočtu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

 1. Komu plyne daň z podnikání u firmy, která realizuje činnost na území ČR (vlastní zde firmy, má zde své pobočky, apod.).
 2. Lze postihnout „chytráky“, kteří přehlašují své firmy do zahraničí, aby nemuseli platit daně v ČR.
 3. Jaký je daňový únik dle ad 2).
 4. Jak velký danový únik je díky šedé ekonomice, podvodům apod.
 5. Jak bojuje MF ČR, potažmo Vláda ČR proti nešvarům z ad 1) až ad 4).
 6. Které zákony se ad 1) až ad ) zabývají.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

1) Jaké částky konkrétně byly příjmem státního rozpočtu v rámci vyřízení dluhu Ruské federace vůči České republice v období 1.11. 2010 - 7.6.2011 ? Uveďte prosím zvlášť finance a zboží a také společnosti, které byly zprostředkovateli transakcí.

2) Jak vysoký dluh Ruské federace je ještě k dnešnímu dni evidován? Resp., kolik Kč konkrétně ještě RF dluží České republice, prosím vyčleňte zvlášť úroky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si dovoluji požádat o poskytnutí organizačního řádu Ministerstva financí ČR, popř. jiného dokumentu z kterého budou zřejmé pravomoci a odpovědnosti jednotlivých organizačních útvarů ministerstva a jejich vedoucích zaměstnanců, a to vč. Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V roce 2010 byl zadán audit týkající se kvalifikace a vzdělání členů statutárních orgánů společností s významnou majetkovou účastí státu. Jelikož se jedná o audit financovaný z veřejných prostředků, kterého výsledky nesporně patří mezi informace, jenž mohou být na základě zákona 106/1999 Sb. poskytnuty, prosím o poskytnutí veškerých závěrů uvedeného auditu (závěrečná zpráva a jiné výstupy, které byly výsledkem tohoto auditu), a to v zákonné lhůtě 15 dnů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Rádi bychom vás požádali podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí následujících informací:

 • kopii písemné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované na základě §80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vypracované k Vámi zadané veřejné zakázce vedené v uveřejňovacím subsystému ISVZ (http://www.isvzus.cz/) pod evidenčním číslem 60027392,60027390,60053928,60022078

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dle informací, které jsem získala z veřejně dostupných zdrojů, konkrétně z internetových stránek Ministerstva financí České republiky, vyplývá, že v současné době probíhá zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku s názvem „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“, vyhlášené v IS VZ US pod ev. č. 60026142 (dále jen „Veřejná zakázka“), jejímž předmětem je uzavření smlouvy na provedení sanace ekologických zátěží ve vybraných lokalitách. Předmětná smlouva (zřejmě smlouva o dílo či odstraňování starých ekologických zátěží), která se na základě této Veřejné zakázky bude s vybraným uchazečem uzavírat, je tak dohodou mající vliv na životní prostředí ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) bod 2 zákona o právu na informace o životním prostředí a spadá do působnosti zákona o právu na informace o životním prostředí.

V souladu s výše uvedeným si Vás tímto dovoluji požádat o zpřístupnění informací o životním prostředí v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona o právu na informace o životním prostředí, a to v rozsahu zpřístupnění informací o přesné specifikaci předmětu plnění smlouvy na realizaci Veřejné zakázky.

Zejména si Vás dovoluji požádat o informace o rozsahu dílčího plnění týkajícího se položky: číslo ekologické smlouvy 0033/94/01, nabyvatel: SPOLANA a.s. - IČ: 4514778, lokalita: Dioxiny, dle „Seznamu ekologických smluv s jednotlivými nabyvateli a seznam lokalit se starými ekologickými zátěžemi“ zveřejněného na webovém portálu vašeho úřadu (vizwww.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_ministerstva_61464.html).

Dále v souladu s ustanovením § 6 zákona o zpřístupnění informací o životním prostředí si vás dovoluji požádat, aby informace byly přednostně zpřístupněny formou vykonání návštěvy v data roomu a nahlédnutím do příslušné evidence, včetně formou pořizování výpisů a opisů či kopií požadovaných údajů. Dále, pokud tato varianta nebude možná, preferuji zpřístupnění informací na technickém nosiči dat, který na základě Vaší výzvy obratem dodám. V případě, že požadované informace budou poskytnuty v písemné podobě, prosím o jejich zaslání na níže uvedenou adresu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o zveřejnění následujících informací:

 • adresy provozoven v městě Brně, v nichž jsou aktuálně povoleny dle § 50, odst. 3, zákona o loteriích, hazardní přístroje. V minulé žádosti ze dne 22. 4. 2011, (odpověď na ni je ze dne 4. 5. 2011, č. j. 10/44272/2011/1154IK), jsme zapomněli uvést výslovně požadavek na adresy provozoven.
 • znovu žádáme o zaslání odpovědi na žádost ze dne 21. 4. 2011 (odpověď na ni je ze dne 5. 5. 2011, č. j. 10/44081/2011/1153 IK), jelikož CD, na němž je požadovaná informace, je nečitelné. Za dostatečně poskytnutou informaci považujeme zaslání odkazu na vaše stránky, kde bude v sekci zveřejněných poskytnutých odpovědí na žádosti tato informace. K dnešnímu dni tam není
  www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/info_zadost.html?page=1&year=0
 • kolik se skutečně v současné době nachází v městě Brně povolení pro hazardní přístroje dle § 50, odst. 3, zákona o loteriích. Ve dvou materiálech, které jsme z MF obdrželi, jsou rozporné údaje o počtech hazardních přístrojů na území města Brna. V příloze zasíláme dva soubory, které jsme z MF obdrželi. Z prvního, zaslaného dne 21. 3. 2011 plyne, že mezi 16. 8. 2010 a 28. 2. 2011 povolilo MF na území města Brna 1412 hazardních přístrojů dle § 50, odst. 3, zákona o loteriích. Z druhého (10_44272_2011_1154IK.xls) však plyne, že celkově je na území města Brna povoleno 1387 hazardních přístrojů dle dle § 50, odst. 3, zákona o loteriích. Přitom do 16. 8. 2010 jich bylo povoleno 919. Mezi 16. 8. 2010 a 1. 5. 2011 to podle 10_44272_2011_1154IK.xls tedy dělá "jen" 467 hazardních přístrojů, což neodpovídá počtu 1412 (to navíc jen mezi 16. 8. 2010 a koncem února 2011). Žádáme tedy o zaslání vysvětlení tohoto rozporu, nebo o zaslání korektních údajů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na veřejných internetových stránkách Ministerstva financí: www.mfcr.cz se mi nepodařilo nalézt informace, kdo je a v jaké výši věřitelem státního dluhu České republiky. Přitom mě zajímá poslední aktualizovaný stav, datum této aktualizace a k tomuto datu výše státního dluhu České republiky, a dále tedy především věřitelé vůči kterým má Česká republika dluh ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy miliarda korun) a vyšší, s uvedením výše dluhu vůči věřitelům v absolutních nebo relativních hodnotách.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám o informaci zasláním kopie (elektronicky) vnitřního předpisu (resp. jeho příslušné části) povinného subjektu upravujícího odesílání písemností datovou schránkou povinného subjektu ve smyslu ust. § 19 zák. č. 500/2004 Sb., z něhož by vyplývalo, mj. i to, kdy se DS nedoručuje, i když účastník datovou schránku má, přesto se doručuje poštou s vynaložením  zbytečných nákladů na poštovné.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

1. V dopise č.j. 10/46 962/2009/20511K/223 ze dne 17.6.2009 MF uvedlo, že "v současné době nejsou naplněna ta ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., podle kterých by bylo možno ze strany Ministerstva financí vydat opatření podle § 20 citovaného zákona". Jaká konkrétní ustanovení zákona č. 219/2000 Sb. byla v období od 06/2009 do 11/2009 naplněna, že MF mohlo vydat předmětné opatření.

2. Vyplývá z dopisu ze dne 3.5.2011, že "Opatřením" MF Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále Úřad) jen potvrdilo příslušnost hospodařit, kterou Úřad nabyl na základě "Zápisu" ze dne 29.10.2003.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

1) Jaký elektronický právní informační systém (systém pro vyhledávání právních předpisů, judikatury a literatury aj.) Instituce využívá?

2) Kolik uživatelských licencí výše uvedeného systému (popřípadě jednotlivých systémů, využívá-li Instituce více druhů takových systémů) Instituce zakoupila? V případě, že Instituce pořizuje takový systém i pro jí založené právnické osoby nebo jí zřízené popřípadě řízené státní příspěvkové organizace, prosíme o rozčlenění informace podle předchozí věty také podle takových právnických osob či organizací.

3) Kolik uživatelů má přístup do těchto systémů a kolik jich je odhadem reálně využívá?

4) Kdo je dodavatelem výše uvedených systémů, resp. licencí a kdy byly s těmito dodavateli uzavřeny příslušné smlouvy? V případě, že k navyšování počtu licencí od jednotlivých dodavatelů docházelo postupně, prosíme též poskytnutí údaje o rozsahu a roku jednotlivých navýšení. Prosíme též o informaci o způsobu výběru tohoto dodavatele (např. Druh zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.).

5) Pokud Instituce využívá časově omezené licence či aktualizace, prosíme o informaci, na jak dlouhou dobu resp. do kdy jsou zajištěny stávající licence či aktualizace podle sjednaných smluv.

6) Jaká byla ročně vynakládána částka v posledních 3 letech za jednotlivé systémy (či jednotlivou licenci) včetně jejich aktualizací?

7) Zvažuje Instituce obnovení licencí resp. smlouvy na aktualizaci či změnu (nebo doplnění nového) elektronického právního informačního systému? Pokud ano, kdy lze tento krok očekávat?

8) Který odbor či jiná organizační součást Instituce rozhoduje o pořizování a správě elektronických právních informačních systémů?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Kolik podnětů bylo Ministerstvu financí postoupeno Ministerstvem vnitra za období od 07/2006 do dnešního dne?

Jakým způsobem jsou tyto podněty vyřizovány, jaké konkrétní kontrolní kroky MF podniká?

Který úředník má na starosti vyřizování těchto podnětů?

Kontroluje (popřípadě jak) MF, zda obec podnikla kroky k nápravě?

Jaké sankce může MF vůči obci uplatnit?

Jaká je úspěšnost při vyřizování těchto podnětů, tedy kolik obcí po intervenci MF přehodnotí svůj postup při nehospodárném nakládání s majetkem obce?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

S ohledem na znění zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů si Vás tímto dovolujeme požádat o poskytnutí informací, jež se týkají výše hodnot tzv. koeficientu  Ki („koeficient růstu nájemného"), vyjadřujícího průměrné měsíční tempo růstu úhrnného indexu cen stavebních prací v předchozím roce, který stanoví Ministerstvo financí v Cenovém věstníku vždy do 1. března běžného roku, dle ustanovení § 5a odst. 3 vyhlášky č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

Dovolujeme si Vás tímto požádat o poskytnutí výše hodnot koeficientu Ki, blíže specifikovaného výše, v letech 1995-2001, a zároveň Vás žádáme o sdělení, zda si obec Králova Lhota, okres Písek, upravila v letech 1995-2001 koeficient Ki.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

 1. Zda byla u MF ve smyslu § 30 odst. 1) KZ podána žádost o stanovisko k uzavření smlouvy na pronájem a provozování vodohospodářské infrastruktury Vodovodu Pomoraví na okrese Olomouc v obcích Bílsko, Cholina, Loučany, Loučka, Náměšť na Hané, Nové Dvory, Luběnice, Olbramice, Senice na Hané, Odrlice, Cakov, Senička, Těšetice, Rataje, Vojnice, Ústín, Vílémov mezi svazkem obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IČ: 479 21 129, se sídlem Kostelec na Hané, Okružní 880, PSČ 798 41 a obchodní společností INST A CZ s.r.o., IČ: 253 74311, se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ 772 00, společnost zapsaná v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15855.
 2. Zda byla u MF ve smyslu § 30 odst. 1) KZ podána žádost o stanovisko k uzavření smlouvy na provozování vodovodu v části Slavonín - Nemilany mezi svazkem obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IČ: 479 21 129, se sídlem Kostelec na Hané, Okružní 880, PSČ 798 41 a obchodní společností INSTA CZ s.r.o., IČ: 253 74311, se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ 772 00, společnost zapsaná v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15855.
 3. Zda byla u MF ve smyslu § 30 odst. 1) KZ podána jakákoli žádost o stanovisko k uzavření jakékoli smlouvy mezi svazkem obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IČ: 479 21 129, se sídlem Kostelec na Hané, Okružní 880, PSČ 798 41 a obchodní společností INST A CZ s.r.o., IČ: 253 74311, se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ 772 00, společnost zapsaná v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15855.
 4. Pokud byla žádost podle písmo a), b) a/nebo c) podána, kdo tuto žádost MF předložil, tzn. kdo byl označen jako žadatel.
 5. Pokud byla žádost podle písmo a), b) a/nebo c) podána, jak byla tato žádost MF posouzena.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V souladu s ustanovením § 13 Zákona o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí všech technických posouzení, vyjádření, stanovisek či zpráv Elektrotechnického zkušebního ústavu, s.p. poskytnutých Ministerstvu financí ČR v roce 2010, které se vztahují k technickému výkladu slovního spoiení „technické herní zařízení", a to v zákonem stanovené lhůtě.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Existuje dokument, popisující a/nebo závazně stanovující proces výběru a jmenování osob do řídících a kontrolních orgánů státních podniků (tj. ředitelů a dozorčí rady), včetně stanovení odborných kritérií, které musí osoby splnit, aby mohly být jmenovány do těchto orgánů?

Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 1, existuje, žádám o zaslání kopie tohoto dokumentu, včetně všech jeho příloh.

Existuje dokument, popisující a/nebo závazně stanovující proces hodnocení výkonu osob, jmenovaných do řídících a kontrolních orgánů státních podniků (tj. ředitelů a dozorčí rady)?

Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 3, existuje, žádám o zaslání kopie tohoto dokumentu, včetně všech jeho příloh.

Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 3, existuje, žádám o sdělení, kdo a v jakém časovém intervalu vyhodnocování výkonu osob, jmenovaných do řídících a kontrolních orgánů státních podniků (tj. ředitelů a dozorčí rady), provádí?

Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 3, existuje, žádám o zaslání kopií dokumentů, které obsahují vyhodnocení výkonu ředitelů a dozorčí rady podniku Lesy České republiky, s.p., a to za poslední čtyři roky, kdy je toto vyhodnocování prováděno.

Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 3, existuje, žádám o zaslání kopií dokumentů, které obsahují vyhodnocení výkonu ředitelů a dozorčí rady podniku Česká pošta, s.p., a to za poslední čtyři roky, kdy je toto vyhodnocování prováděno.

Existuje dokument (patrně metodika nebo doporučení), který by obecně stanovil zásady, cíle, metody a postupy řízení státních podniků příslušnými organizačními složkami? Pokud ano, žádám o zaslání kopie tohoto dokumentu, včetně všech příloh.

Kontrolovalo či kontroluje Ministerstvo financí hospodaření se státním majetkem ve státním podniku Lesy České republiky, s.p., a to prostřednictvím kontroly příslušné organizační složky, kterou je v tomto případě Ministerstvo zemědělství? Pokud ano, žádám     o zaslání kopií výsledků těchto kontrol, a to za poslední čtyři roky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Jakým z následujících způsobů je organizován proces zadávání veřejných zakázek ve Vaší organizaci (nehodící se smažte, lze i kombinace níže uvedených).
 a) Centrální nákupní středisko
 b) Decentralizovaná nákupní střediska
 c) Outsourcing – externí subjekt
 d) Jinak (doplňte):

Kolik přepočtených pracovníků se této agendě věnuje (včetně přepočtení daného úvazku v případě, že náplní práce daného pracovníka není pouze zadávání veřejných zakázek – např. pracovník je zaměstnaný na plný úvazek, ale agendě věnuje pouze polovinu svého celoročního pracovního fondu, tedy jeho úvazek vzhledem k agendě veřejných zakázek je 0,5)?

Jaké jsou jejich mzdové náklady, včetně pojistného placeného zaměstnavatelem, za rok 2010?

V případě, že nelze zjistit jejich mzdové náklady, do jaké platové třídy jsou daní zaměstnanci zařazeni dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě?

Nakupujete v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek i externí služby? Pakliže ano, jaká byla jejich hodnota za rok 2010?

Jaké další prostředky (např. nákup softwaru, školení pracovníků, pojištění odpovědnosti, atd.) Vaše organizace vynaložila v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek za rok 2010?

Jaký objem finančních prostředků za rok 2010 byl Vaší organizací vyplacen na veřejné zakázky?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

1) Zadalo Ministerstvo financí v roce 2010 provedení auditu fungování dozorčích rad v akciových společnostech, v nichž má stát majetkovou účast? Byl tento audit proveden?

2) Pokud byl audit, uvedený v otázce č. 1, proveden, žádám o zaslání výsledků tohoto auditu,včetně všechjeho příloh, které se vztahují k dozorčí radě společnosti ČEPS, a. s.

3) Pokud byl audit, uvedený v otázce č. 1, proveden, žádám o zaslání výsledků tohoto auditu, včetně všechjeho příloh, které se vztahují k dozorčí radě společnosti České dráhy, a. s.

4) Pokud byl audit, uvedený v otázce č. 1, proveden, žádám o zaslání výsledků tohoto auditu,včetně všechjeho příloh, které se vztahují k dozorčí radě společnosti České aerolinie, a.s.

5) Pokud byl audit, uvedený v otázce č. 1, proveden, žádám o zaslání výsledků tohoto auditu,včetně všech jeho příloh, které se vztahují k dozorčí radě společnosti ČEZ, a. s.

6) Pokud byl audit, uvedený v otázce č. 1, proveden, žádám o zaslání výsledků tohoto auditu, včetně všechjeho příloh, které se vztahují k dozorčí radě společnosti ČD Cargo, a. s.

7) Pokusilo se Ministerstvo financí zavést nová pravidla odměňování členů dozorčích rad akciových společností s majetkovou účastí státu v těchto společnostech např. v rámci jednání řádných a/nebo mimořádných valných hromad těchto společností? Pokud ano, v jakých akciových společnostech s majetkovou účastí státu byla tato nová pravidla odměňování členů dozorčích rad zavedena?

8) Existuje koncepční dokument, který by stanovil zásady odměňování členů dozorčích rad akciových společností s majetkovou účastí státu? Pokud ano, žádám o zaslání kopie tohoto dokumentu.

9) Zadalo Ministerstvo financí provedení auditu fungování dozorčí rady ve státním podniku Lesy České republiky, s. p.? Pokud ano, žádám o zaslání výsledků tohoto auditu, včetně všech jeho příloh.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Kdo je zadavatelem a kdo je ideovým autorem projektu Státní pokladna?

S kým byla smlouva uzavřena, včetně subdovvatelů, přesný výčet, včetně kontaktů.

Jaké je přesné znění smlouvy?

Kolikrát byla smlouva doplňována nebo měněna?

Kdy došlo ke změně naposledy?

Kdo je za úspěšné dokončení projektu dnes (tedy 19.2.2011) osobně odpovědný?

Kdo je osobně zodpovědný za správnost zadání a výši nákladů?

Je projekt určený též pro přímou kontrolu veřejných financí občany?

Budou moci občané skrze systém nahlížet na finanční toky?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

 1. Zda byly poskytnuty vaším ministerstvem či jinou jeho podřízenou organizací finanční prostředky ze státního rozpočtu či jiná podpora (např. z rozpočtu EU) společnostem RPG Byty s.r.o., RPG RE Commercial, s.r.o.,  RPG RE Land, s.r.o., RPG RE Assets, s.r.o., RPG RE Management, s.r.o.
 2. Pokud byly poskytnuty peněžní prostředky výše uvedeným firmám, uveďte prosím výši těchto prostředků a účel a datum jejich poskytnutí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

 1. Jakou částkou byly vycísleny škody zpusobených povodnemi v CR v roce 2010. Kdo je autorem tohoto vyčíslení. Uveďte členění této částky v podrobnosti, která je k dispozici.
 2. Jaký byl finanční objem zvláštního dluhopisového programu, jenž byl realizován v souvislosti s krytím škody zpusobených povodnemi v CR v roce 2010. Uvedte hlavní parametry techto dluhopisu.
 3. Jakou částkou byly hrazeny škody zpusobených povodnemi v CR v roce 2010. Uveďte členění této částky v podrobnosti, která je k dispozici. Uveďte zdroje plnění této částky v podrobnosti, která je k dispozici.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

1) Existují dokumenty vydané/vytvořené Ministerstvem financí, které stanovují státním podnikům (jako je například podnik Lesy České republiky, s.p., nebo podnik Česká pošta, s.p.) dosažení ročních, případně víceletých hospodářských cílů a výsledků?

2) Pokud takové dokumenty, uvedené v otázce č. 1, existují, žádám o zaslání kopií těchto dokumentů, včetně všech jejich příloh, které se vztahují na státní podnik Lesy České republiky, s.p. a na státní podnik Česká pošta, s.p., a to za poslední čtyři roky.

3) Pokud takové dokumenty, uvedené v otázce č. 1, existují, stanovují kromě hospodářských cílů a výsledků také konkrétní indikátory nebo kritéria naplňování těchto cílů? Pokud ano, žádám o zaslání seznamu těchto indikátorů nebo kritérií, které se vztahují na jednotlivé státní podniky, vyjmenované v otázce č. 2.

5) Existují dokumenty, popisující a/nebo závazně stanovující proces tvorby ročních, případně víceletých, hospodářských plánů (včetně jejich následného vyhodnocování) ve státních podnicích?

6) Pokud takové dokumenty, uvedené v otázce č. 5, existují, žádám o zaslání kopií těchto dokumentů, včetně všech jejich příloh, které se vztahují na státní podnik Lesy České republiky., a to za poslední čtyři roky. Dále žádám o zaslání kopií těchto dokumentů, které se vztahují na státní podnik Česká pošta, s.p.,a to za poslední čtyři roky.

7) Jsou výsledky práce dozorčí rady a vrcholového vedení (přičemž vrcholovým vedením se rozumí generální ředitel a ředitelé jednotlivých sekcí, resp. divizí) státních podniků vyhodnocovány na základě „benchmarkingu“ se srovnatelnými subjekty působícími na trhu v České republice, případně v zahraničí?

8) Pokud je odpověď na otázku č. 7 kladná, kdo takové vyhodnocování provádí a jak často toto vyhodnocování výsledků práce dozorčí rady a vrcholového vedení provádí v případě státních podniků, vyjmenovaných v otázce č. 2?

9) Pokud je odpověď na otázku č. 7 kladná, žádám, aby mi byly zaslány kopie dokumentů obsahující toto vyhodnocení výsledků práce dozorčí rady a vrcholového vedení státního podniku Lesy České republiky, včetně uvedení subjektů, s nimiž byl tento státní podnik porovnáván, a to za poslední čtyři roky, kdy je toto vyhodnocování prováděno.

10) Pokud je odpověď na otázku č. 7 kladná, žádám, aby mi byly zaslány kopie dokumentů obsahující toto vyhodnocení výsledků práce dozorčí rady a vrcholového vedení státního podniku Česká pošta, s.p., včetně uvedení subjektů, s nimiž byl tento státní podnik porovnáván, a to za poslední čtyři roky.

11) Pokud existují dokumenty uvedené v otázce č. 1, žádám o sdělení, jak se vyhodnocení plnění těchto dokumentů projevuje v odměňování dozorčí rady a vrcholového vedení státních podniků, vyjmenovaných v otázce č. 2. V odpovědi na tuto otázku postačí kopie dokumentů obsahující rozhodnutí o odměnách členům dozorčí rady a vrcholového vedení (alespoň co do mechanismu jejich udělování a anonymizovaných částek).

12) Pokud vyhodnocování indikátorů, uvedených v otázce č. 4, a vyhodnocování výsledků práce dozorčích rad a vrcholového vedení státních podniků uvedených v otázce č. 7, provádí jiná ministerstva (např. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství), je tato činnost ministerstev dozorována, resp. kontrolována Ministerstvem financí? Pokud ano, žádám o zaslání dokumentů (včetně všech jejich příloh) popisujících toto dozorování, resp. kontrolu Ministerstva financí, a to za poslední čtyři roky.

13) Pokud Ministerstvo financí vypracovalo metodický pokyn nebo jiný dokument popisující, jak má činnost ministerstev, popsaná v otázce č. 12 (tedy vyhodnocování indikátorů a vyhodnocování výsledků práce), probíhat, žádám o zaslání kopie tohoto metodického pokynu nebo jiného dokumentu Ministerstva financí, včetně všech jeho příloh.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Jakou částku vynakládá Váš úřad na hodinovou sazbu za fyzickou ostrahu poskytovanou soukromými bezpečnostními službami, jaký paušál vynakládáte na případné napojení na pult centrální ochrany (tedy elektronickou formu zabezpečení od soukromých bezpečnostních služeb) a jaké jsou případné další náklady spojené se soukromými bezpečnostními službami. Dále bych do své bakalářské práce rád zapracoval informaci, jak často jsou vyhlašována výběrová řízení na služby soukromých bezpečnostních agentur, podle jakých kritérií je vybírán vítěz, jaký vzorec používáte k určení předpokládané hodinové sazby a na jak dlouho se v průměru uzavírá smlouva?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Proč a z jakého důvodu je schodek státního rozpočtu tak vysoký i přes proklamovanou nižší výši před parlamentními volbami?

Proč nás někdo nutí k povinnému penzijnímu pojištění s tzv. státní garancí, proč máme doplácet na sjednocení sazby DPH, proč je tolik nesmyslných daní a daňového zatížení občanů tohoto státu nejvyšších snad v celé EU? Proč není zabráněno tomu, aby občan po ztrátě zaměstnání či nemoci se nedostával do sociálního vyloučení? Proč nejsou v maximální míře využívány vytvořené zisky státních podniků či těch, ve kterých je majoritním vlastníkem stát, ke krytí těchto nákladů? Proč máme takové odborníky, s jejich rádoby reformními představami a neschopoností pochopit dynamiku ekonomického rozvoje, proč tito rádoby eknomové nesnižují výdaje na provoz státu, nezabraňují plýtvání, nezjednodušují provoz a administraci, ale jdou cestou zvyšování daní, proč naše daňové zatížení je už dávno nad únosnou mírou ekonomické dynamiky – neustálé zvyšování daní pod záminkou daňové symetrie včetně nesmyslně drahé důchodové reformy?

Proč jsou kráceny výsluhy bývalým státním zaměstnancům?

Proč není možné nastavit jasné mantinely a hranice včetně sankčních pokut, stanovení horní hranice RPSN v bankovní a nebankovní sféře, proč není stanoven bankovní dohled včetně podmínky získání licence a jasných pravidel pro poskytováni úvěrů s prokázáním původu kapitálu u nebankovních subjektů?

Proč doposud nejsou uzákoněna jasná pravidla pro užívání rozhodčích doložek včetně možnosti odvolání proti rozhodnuti rozhodce k soudu, proč není jasně profilován okruh rozhodců včetně jejich profesní způsobilosti, kontroly a okruhu jejich působení? Původní smysl rozhodců byl snad v něčem jiném.

Proč doposud není zakázána klamavá reklama včetně jejího postihu? Proč není stanoven postih veřejnoprávní televize za klamáni, zkreslování a tendenčnost některých reportáži? Proč není daná jasná stopáž a čitelnost reklamy peněžních produktů tak, aby si to občan mohl přečíst?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Ve kterých obchodních společnostech s majetkovou účastí státu (např. ČEZ, a.s.), jsou opce na akcie součástí odměn vrcholového managementu (tedy představenstva, generálního ředitele a ředitelů jednotlivých sekcí, resp. divizí obchodní společnosti) a dozorčí rady?

Pokud jsou opce na akcie součástí odměn ve společnosti ČEZ, a.s., žádám o zaslání kopií smluv se členy managementu a/nebo dozorčí rady, týkající se opcí, a to za celou dobu existence společnosti ČEZ, a.s.

Pokud jsou opce na akcie součástí odměn ve společnosti České dráhy, a.s., žádám o zaslání kopií smluv se členy managementu a/nebo dozorčí rady, týkající se opcí, a to za poslední čtyři roky.

Pokud jsou opce na akcie součástí odměn ve společnosti ČEPS, a.s., žádám o zaslání kopií smluv se členy managementu a/nebo dozorčí rady, týkající se opcí, a to za celou dobu existence společnosti ČEPS, a.s.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

1) Existuje koncepční dokument, který by určoval cíle, úkoly a/nebo zásady činnosti Ministerstva financí při výkonu práv vlastníka ve státních podnicích (jako je například Česká pošta, s.p., nebo Lesy České republiky, s.p.) a/nebo určoval postavení Ministerstva financí v systému řízení a kontroly ve státních podnicích (otázka směřuje na existenci dokumentu, který by dále konkretizoval příslušná ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu, ve znění pozdějších předpisů)?

2) Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 1, existuje, žádám o zaslání kopie tohoto dokumentu, včetně všech jeho příloh.

3) Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 1, existuje, požaduji, aby mi bylo sděleno, kdo takový dokument vypracoval a také, kdo takový dokument schválil.

4) Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 1, existuje, požaduji, aby mi bylo sděleno, kdy (a zda vůbec) byl takový dokument projednán vládou a/nebo příslušným ministerstvem a s jakým výsledkem?

5) Pokud byl takový dokument, uvedený v otázce č. 1, skutečně projednán vládou a/nebo příslušným ministerstvem, žádám o zaslání kopií zápisů ze všech jednání vlády a/nebo ze všech jednání příslušného ministerstva, na nichž byl takový dokument projednáván.

6) Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 1, existuje, žádám o sdělení, kdy a kým bylo vyhodnocováno plnění, případně dodržování takového dokumentu. Současně žádám o zaslání kopií všech dokumentů, z nichž je patrné, jak bylo toto vyhodnocení provedeno a jaké byly závěry tohoto vyhodnocení.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Existuje koncepční dokument nebo dokumenty, který (resp. které) by určoval (resp. určovaly) cíle, úkoly a/nebo zásady činnosti Ministerstva financí při výkonu práv akcionáře jménem státu v akciových společnostech s majetkovou účastí státu (jako je například společnost ČEZ, a.s., společnost České dráhy, a.s., společnost ČEPS, a.s., společnost České aerolinie, a.s.) a/nebo určoval postavení Ministerstva financí v systému řízení a kontroly v akciové společnosti s majetkovou účastí státu?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dne 6. 1. 2010 pod č.j. 45/99 327/2009  uplatnilo  Ministerstvo financí  vůči  RPG Industries SE svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty za porušení Smlouvy o koupi akcií společnosti OKD, a.s., uzavřené dne 16. září 2004 mezi prodávajícím – FNM a kupujícím – společností Karbon Invest, a.s.

Svůj nárok MF, jako právní nástupce FNM, opírá o ustanovení čl. 8.2 Smlouvy, podle kterého v případě, že Kupující (dnes RPG Industries SE)  nesplní svůj závazek podle článku 7.1, 7.3 nebo 7.6 odst. (b) až (d) Smlouvy je FNM oprávněn požadovat od kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši  30 000 000,- Kč. 

Na základě zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších novel žádám o :

 • sdělení , kdy a v jaké výši byla smluvní pokuta uhrazena
 • v případě, že smluvní pokuta nebyla uhrazena, jaké kroky učinilo  MF pro zajištění plnění nárokované smluvní pokuty
 • zaslání veškeré korespondence související s vymáháním smluvní pokuty v případě, že tato nebyla k dnešnímu dni uhrazena.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V roce 2008 vám bylo při kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem zjištěno dopuštění se správního deliktu podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, a to :

Nerespektování zákona o zadávání veřejných zakázek a chybně zvolený způsob zadání veřejné zakázky, např.: KA č. 07/12 – MF zadalo jednomu zájemci veřejné zakázky na pořízení nebo provoz informačních systémů pro čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti formou výzvy, aniž byly pro tento způsob zadání splněny podmínky.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o zodpovězení následujících otázek:

 1. Jaké okolnosti, skutečnosti vedly k porušení zákona?
 2. Došlo v souvislosti s porušením zákona k selhání nebo porušení povinností konkrétní zodpovědné osoby, resp. skupiny osob?
 3. Pokud nebyla určena zodpovědná osoba, proč k tomu nedošlo?
 4. Byla uskutečněna jiná opatření, aby se v budoucnu zamezilo výskytu  podobných případů? (např. změna směrnic)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí  právního rozboru vypracovaného JUDr. Petrem Tomanem z advokátní kanceláře Toman, Devátý a partneři, který se  týká postoupení pohledávek, které vlastnila státní společnost Konpo, s.r.o. vůči společnosti OSTROJ Opava a.s..

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Rádi bychom Vás požádali podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí  kopie písemné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované na základě § 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vypracované k Vámi zadané veřejné zakázce vedené v uveřejňovacím subsystému ISVZ pod evidenčním číslem 60044041.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Jaká je celková výše daňových příjmů České republiky bez soudních poplatků a správních poplatků za uplynulý rozpočtový rok 2010:

Jaká je celková výše vybraných správních poplatků za uplynulý rozpočtový rok 2010:

Jaká je celková výše správních poplatků vybraných základními a vyššími územními samosprávnými celky za uplynulý rozpočtový rok 2010:

Zda byly v rozpočtovém roce 2010 ze státního rozpočtu České republiky poskytnuty nějaké finanční transfery (dotace, příspěvky, úhrady atp.) níže uvedeným profesním komorám, a pokud ano, v jaké celkové výši:

Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora, Komora patentových zástupců, Komora veterinárních lékařů České republiky, Notářská komora České republiky, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Komora daňových poradců České republiky, Komora auditorů České republiky, Česká advokátní komora, Exekutorská komora České republiky:

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Vás tímto prosíme o zaslání kopií plánovaných a skutečných kalkulací cen vodného a stočného jednotlivých provozovatelů vodárenských zařízení uvedených v příloze za roky 2000 - 2009. Tyto údaje má Vaše Ministerstvo k dispozici v rámci kontroly věcného usměrňování cen u vody pitné a odpadní odvedené.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení, jaká výše daňových příjmů by ročně připadla na nově vytvořenou samostatnou obec Kuklenv a Plačice, když výměry katastrálních území a počty občanů jsou tyto:

 • Kukleny - 4 027 543 m - 2 584 občanů
 • Plačice - 7310 199 m - 698 občanů