CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

1) Existují dokumenty vydané/vytvořené Ministerstvem financí, které stanovují státním podnikům (jako je například podnik Lesy České republiky, s.p., nebo podnik Česká pošta, s.p.) dosažení ročních, případně víceletých hospodářských cílů a výsledků?

2) Pokud takové dokumenty, uvedené v otázce č. 1, existují, žádám o zaslání kopií těchto dokumentů, včetně všech jejich příloh, které se vztahují na státní podnik Lesy České republiky, s.p. a na státní podnik Česká pošta, s.p., a to za poslední čtyři roky.

3) Pokud takové dokumenty, uvedené v otázce č. 1, existují, stanovují kromě hospodářských cílů a výsledků také konkrétní indikátory nebo kritéria naplňování těchto cílů? Pokud ano, žádám o zaslání seznamu těchto indikátorů nebo kritérií, které se vztahují na jednotlivé státní podniky, vyjmenované v otázce č. 2.

11) Pokud existují dokumenty uvedené v otázce č. 1, žádám o sdělení, jak se vyhodnocení plnění těchto dokumentů projevuje v odměňování dozorčí rady a vrcholového vedení státních podniků, vyjmenovaných v otázce č. 2. V odpovědi na tuto otázku postačí kopie dokumentů obsahující rozhodnutí o odměnách členům dozorčí rady a vrcholového vedení (alespoň co do mechanismu jejich udělování a anonymizovaných částek).

Odpověď:

Ministerstvo financí nevydávalo a nevydává žádné dokumenty, které by stanovovaly státním podnikům dosažení ročních, případně víceletých hospodářských cílů a výsledků. K výkonu zakladatelských funkcí včetně stanovení ročních hospodářských cílů je kompetentní Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo vnitra, a to v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Víceleté cíle jsou předmětem koncepcí, které většinou projednává vláda ČR.

Dotaz:

5) Existují dokumenty, popisující a/nebo závazně stanovující proces tvorby ročních, případně víceletých, hospodářských plánů (včetně jejich následného vyhodnocování) ve státních podnicích?

6) Pokud takové dokumenty, uvedené v otázce č. 5, existují, žádám o zaslání kopií těchto dokumentů, včetně všech jejich příloh, které se vztahují na státní podnik Lesy České republiky., a to za poslední čtyři roky. Dále žádám o zaslání kopií těchto dokumentů, které se vztahují na státní podnik Česká pošta, s.p.,a to za poslední čtyři roky.

Odpověď:

Ministerstvu financí není známo, že by existovaly dokumenty popisující anebo závazně stanovující proces tvorby ročních, případně víceletých hospodářských plánů (včetně jejich následného vyhodnocování) ve státních podnicích.

Dotaz:

7) Jsou výsledky práce dozorčí rady a vrcholového vedení (přičemž vrcholovým vedením se rozumí generální ředitel a ředitelé jednotlivých sekcí, resp. divizí) státních podniků vyhodnocovány na základě „benchmarkingu“ se srovnatelnými subjekty působícími na trhu v České republice, případně v zahraničí?

8) Pokud je odpověď na otázku č. 7 kladná, kdo takové vyhodnocování provádí a jak často toto vyhodnocování výsledků práce dozorčí rady a vrcholového vedení provádí v případě státních podniků, vyjmenovaných v otázce č. 2?

9) Pokud je odpověď na otázku č. 7 kladná, žádám, aby mi byly zaslány kopie dokumentů obsahující toto vyhodnocení výsledků práce dozorčí rady a vrcholového vedení státního podniku Lesy České republiky, včetně uvedení subjektů, s nimiž byl tento státní podnik porovnáván, a to za poslední čtyři roky, kdy je toto vyhodnocování prováděno.

10) Pokud je odpověď na otázku č. 7 kladná, žádám, aby mi byly zaslány kopie dokumentů obsahující toto vyhodnocení výsledků práce dozorčí rady a vrcholového vedení státního podniku Česká pošta, s.p., včetně uvedení subjektů, s nimiž byl tento státní podnik porovnáván, a to za poslední čtyři roky.

Odpověď:

S ohledem na to, že členem dozorčích rad nejsou zástupci z Ministerstva financí, se k této otázce nemůžeme kvalifikovaně vyjádřit.

Dotaz:

12) Pokud vyhodnocování indikátorů, uvedených v otázce č. 4, a vyhodnocování výsledků práce dozorčích rad a vrcholového vedení státních podniků uvedených v otázce č. 7, provádí jiná ministerstva (např. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství), je tato činnost ministerstev dozorována, resp. kontrolována Ministerstvem financí? Pokud ano, žádám o zaslání dokumentů (včetně všech jejich příloh) popisujících toto dozorování, resp. kontrolu Ministerstva financí, a to za poslední čtyři roky.

Odpověď:

Činnost uvedených ministerstev není dozorována, resp. kontrolována Ministerstvem financí.

Dotaz:

13) Pokud Ministerstvo financí vypracovalo metodický pokyn nebo jiný dokument popisující, jak má činnost ministerstev, popsaná v otázce č. 12 (tedy vyhodnocování indikátorů a vyhodnocování výsledků práce), probíhat, žádám o zaslání kopie tohoto metodického pokynu nebo jiného dokumentu Ministerstva financí, včetně všech jeho příloh.

Odpověď:

Ministerstvo financí pokyn k uvedené problematice nevydalo.

Doporučujeme Vám, abyste se obrátil v této záležitosti na zakladatele uvedených státních podniků, tj. na  Ministerstvo zemědělství, Těšnov 7, 117 05  Praha 1  a na Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34  Praha 7.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.