CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si dovoluji požádat o poskytnutí organizačního řádu Ministerstva financí ČR, popř. jiného dokumentu z kterého budou zřejmé pravomoci a odpovědnosti jednotlivých organizačních útvarů ministerstva a jejich vedoucích zaměstnanců, a to vč. Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel.

Odpověď:

1) Ministerstvo financí v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., odkazuje žadatele o informace týkající se organizačního řádu Ministerstva financí, popř. jiného dokumentu, ze kterého jsou zřejmé pravomoci a odpovědnosti jednotlivých organizačních útvarů ministerstva a jejich vedoucích zaměstnanců na webové stránky Ministerstva financí - Organizační struktura, neboť se jedná o zveřejněné informace ve smyslu § 3 odst. 5 citovaného zákona.

2) Ministerstvo financí není povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., na který se vztahuje povinnost poskytnout informace týkající se organizačního řádu Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel, popř. Jiného dokumentu, ze kterých jsou zřejmé pravomoci a odpovědnosti jednotlivých organizačních útvarů těchto institucí a jejich vedoucích zaměstnanců, a proto nemůže žadateli ohledně této části žádosti o informace vyhovět.

Podkladem pro uvedené vyjádření jsou následující závěry.

  • Ministerstvo financí zveřejňuje informace, které se týkají pravomoci a odpovědnosti jednotlivých organizačních útvarů ministerstva na svých webových stránkách. Na těchto stránkách zveřejňuje příslušná ustanovení Organizačního řádu Ministerstva financí, který je základním a komplexním dokumentem v soustavě vnitřních předpisů a pokynů Ministerstva financí. Upravuje zejména organizační strukturu ministerstva, působnost a základní činnosti jeho útvarů, základní pravomoci a odpovědnost jeho vedoucích zaměstnanců, principy a metody práce ministerstva, jakož i soustavu vnitřních předpisů ministerstva. Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru k České republice - Ministerstvu financí. Organizační struktura Ministerstva financí vychází z působnosti ministerstva vymezené právními předpisy, zejména zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími zvláštními zákony.
  • Z tohoto důvodu Vás Ministerstvo financí v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., odkazuje ohledně části žádosti týkající se Organizačního řádu Ministerstva financí, popř. jiného dokumentu, ze kterého jsou zřejmé pravomoci a odpovědnosti jednotlivých organizačních útvarů ministerstva a jejich vedoucích zaměstnanců, na webové stránky Ministerstva financí, neboť se jedná o zveřejněné informace ve smyslu § 3 odst. 5 citovaného zákona.
  • Ve věci žádosti týkající se zaslání organizačního řádu Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel, popř. jiného dokumentu, ze kterých jsou zřejmé pravomoci a odpovědnosti jednotlivých organizačních útvarů těchto institucí a jejich vedoucích zaměstnanců, nemá Ministerstvo financí postavení subjektu, na který se vztahuje povinnost poskytnout informace ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., a proto Vám nemůže vyhovět ohledně této části žádosti o informace.
  • Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel jsou správními úřady s celostátní územní působností. Jejich postavení vyplývá ze zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ze zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Interní předpisy těchto institucí jsou vydávány bez participace Ministerstva financí. Ministerstvo financí nemá předpisy těchto institucí k dispozici.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář