CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Kolik členů má dozorčí rada akciové společnosti podle stanov akciové společnosti? Existuje ve stanovách akciové společnosti ustanovení, které by limitovalo maximální možný počet členů dozorčí rady?

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - Počet členů dozorčí rady je stanovami určen na 12.
ČEPRO, a.s. - Počet členů dozorčí rady je stanovami určen na 12.
České aerolinie, a.s.- Počet členů dozorčí rady je stanovami určen na 3.
ČEZ, a.s. - Počet členů dozorčí rady je stanovami určen na 12.
Letiště Praha, a.s. - Počet členů dozorčí rady je stanovami určen na 3.

Pozn.: Stanovy limit maximálního počtu členů dozorčí rady neuvádějí.

Dotaz:

Jakým způsobem je upravena nominace (tedy kdo navrhuje jednotlivé kandidáty) a následné jmenování, resp. následná volba jednotlivých kandidátů na členy dozorčí rady akciové společnosti? Pokud existují dokumenty, stanovující popis nominace a následné volby jednotlivých členů dozorčí rady akciové společnosti, žádám o zaslání kopií těchto dokumentů.

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - MF ČR vykonává působnost valné hromady a vydává rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady v souladu s dikcí §190 obchodního zákoníku. V působnosti valné hromady je ze zákona i volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených z řad zaměstnanců.

ČEPRO, a.s. - MF ČR vykonává působnost valné hromady a vydává rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady v souladu s dikcí §190 obchodního zákoníku. V působnosti valné hromady je ze zákona i volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených z řad zaměstnanců.
 
České aerolinie, a.s. - Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou při respektování obchodního zákoníku, tj. třetina členů dozorčí rady je volena zaměstnanci z řad zaměstnanců dle volebního řádu schváleného představenstvem společnosti.

ČEZ, a.s. - Dle čI. 19 odst. 2 stanov společnosti dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada, jedna třetina je volena zaměstnanci. Aktuální znění stanov společnosti je veřejně dostupné na internetových stránkách společnosti http://www.cez.cz/  pod odkazem "pro investory ",    v sekci" korporátní záležitosti ".

Letiště Praha, a.s. - MF ČR vykonává působnost valné hromady a vydává rozhodnuti jediného akcionáře v působnosti valné hromady v souladu s dikcí §190 obchodního zákoníku. V působnosti valné hromady je ze zákona i volba a odvoláni členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených z řad zaměstnanců.

Dotaz:

Na základě jakých kritérii (např. vzdělání, profesní zkušenosti, bezúhonnost) jsou nominováni a následně jmenováni, resp. voleni jednotliví členové dozorčí rady akciové společnosti? Pokud existuje dokument, stanovující kritéria, která musí kandidáti na členy dozorčí rady akciové společnosti splňovat, žádám o zasláni kopie tohoto dokumentu.

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - Členové dozorči rady, kteři jsou voleni rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady, musí splňovat kritéria obsažená v obchodním zákoníku a živnostenském zákoně, jejichž splnění prokazují čestným prohlášenim.

ČEPRO, a.s. - Členové dozorčí rady, kteří jsou voleni rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady, musí splňovat kritéria obsažená v obchodním zákoníku a živnostenském zákoně, jejichž splnění prokazují čestným prohlášenim.

České aerolinie, a.s. - Členové dozorčí rady, kteří jsou volení valnou hromadou, musí splňovat kritéria obsažená v obchodním zákoníku a živnostenském zákoně, jejichž splnění prokazují čestným prohlášenim.

ČEZ, a.s. - Členové dozorčí rady, kteří jsou voleni valnou hromadou, musí splňovat kritéria obsažená v obchodním zákoníku a živnostenském zákoně, jejichž splnění prokazují čestným prohlášením.

Letiště Praha, a.s. - Členové dozorčí rady, kteří jsou voleni rozhodnutím jediného akcionáře     v působnosti valné hromady, musí splňovat kritéria obsažená v obchodním zákoníku a živnostenském zákoně, jejichž splněni prokazuji čestným prohlášením.

Dotaz:

Působí u akciové společnosti "výbor pro jmenování" nebo obdobný orgán? Pokud ano, kolik má členů a jaká je náplň jeho činnosti? Pokud existuje dokument, který blíže upravuje existenci a činnost "výboru pro jmenováni", žádám o zaslání kopie tohoto dokumentu.

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - Výbor pro jmenováni ve společnosti není
ČEPRO, a.s. - Výbor pro jmenováni ve společnosti není.
České aerolinie, a.s. - Výbor pro jmenováni ve společnosti není.
ČEZ, a.s. - MF tuto informaci nemá k dispozici.
Letiště Praha, a.s. - Výbor pro jmenováni ve společnosti není.

Dotaz:

Jakým způsobem je stanovena výše odměn členů dozorčí rady akciové společnosti?  Vydává akciová společnost "prohlášeni o politice odměňováni" nebo obdobný dokument, z něhož by bylo patrné, jaký je vztah proměnlivé a stálé složky odměn členů orgánů společnosti, jaká jsou výkonnostní kritéria, na kterých jsou založeny nároky na proměnlivé složky odměn (včetně opcí na akcie) a jaké jsou hlavni parametry a důvody pro veškeré nepeněžní bonusy a jiné výhody, poskytované členům dozorčí rady akciové společnosti?

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - Podle stanov společnosti o odměňování členů dozorčí rady rozhoduje jediný akcionář v působnosti valné hromady, opce na akcie dozorčí radě nepřísluší. Nepeněžité bonusy jsou upraveny vnitřním předpisem schváleným jediným akcionářem, a hlavním parametrem a důvodem případného poskytnutí nepeněžitých bonusů je umožnit operativnost výkonu funkce.

ČEPRO, a.s. - Podle stanov společnosti o odměňování členů dozorčí rady rozhoduje jediný akcionář v působnosti valné hromady, opce na akcie dozorčí radě nepřísluší. Nepeněžité bonusy jsou upraveny vnitřním předpisem schváleným jediným akcionářem, a hlavním parametrem a důvodem případného poskytnutí nepeněžitých bonusů je umožnit operativnost výkonu funkce.

České aerolinie, a.s. - Podle stanov společnosti o odměňování členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada, opce na akcie dozorčí radě nepřísluší. Nepeněžité bonusy jsou upraveny vnitřním předpisem schváleným valnou hromadou, a hlavním parametrem a důvodem případného poskytnutí nepeněžitých bonusů je umožnit operativnost výkonu funkce.

ČEZ, a.s. - Podle stanov společnosti o odměňování členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada, opce na akcie dozorčí radě nepřísluší. Principy odměňování orgánů společnosti jsou každoročně obsaženy ve výroční zprávě společnosti. Výroční zprávy společnosti jsou veřejně dostupné na internetových stránkách společnosti http://www.cez.cz/  pod odkazem "pro investory ",  v sekci" hospodářské výsledky ". Další informace MF nemá k dispozici.

Letiště Praha, a.s. podle stanov společnosti o odměňování členů dozorčí rady rozhoduje jediný akcionář v působnosti valné hromady, opce na akcie dozorčí radě nepřísluší, nepeněžní plnění nejsou členům dozorčí rady poskytována.

Dotaz:

Pokud existuje "prohlášení o politice odměňování", případně obdobný dokument, vytvořený akciovou společností, žádám o zaslání jeho kopií za období let 2007 až 2010.

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - prohlášení o politice odměňování neexistuje.
ČEPRO, a.s. - prohlášení o politice odměňování neexistuje.
České aerolinie, a.s. - prohlášení o politice odměňování neexistuje.
ČEZ, a.s. - MF tuto informaci nemá k dispozici.
Letiště Praha, a.s. - prohlášení o politice odměňování neexistuje.

Dotaz:

Jakým způsobem je stanovena výše odstupného členů dozorčí rady akciové společnosti?
Jak vysoké odstupné bylo vyplaceno jednotlivým členům dozorčí rady akciové společnosti v jednotlivých letech v období let 2007 až 2010? V případě, že nelze zveřejnit údaje o výši odstupného konkrétních členů dozorčí rady akciové společnosti, postačí souhrnný údaj za všechny členy dozorčí rady akciové společnosti za jednotlivé roky uvedeného období.

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - Výše odstupného je stanovena jednotlivými individuálními smlouvami o výkonu funkce, údaje o odměnách jsou veřejně dostupné ve výroční zprávě společnosti, která je rovněž k dispozici ve sbírce listin obchodního rejstříku. S ohledem na to, že se jedná o informace týkající se majetkových poměrů jednotlivých členů dozorčí rady, nemůžeme podrobnější informace ke konkrétním osobám poskytnout. Informace vztahující se ke konkrétním osobám, které jsou také citlivými údaji, nelze bez přímého vztahu ke konkrétnímu rozhodování konkrétní osoby v konkrétním orgánu s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu poskytovat.

ČEPRO, a.s. - viz. předchozí odpověď:

České aerolinie, a.s. - Odstupné nebylo sjednáno.

ČEZ, a.s. - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady odstupné neupravuje.

Letiště Praha, a.s. - viz. předchozí odpověď:

Dotaz:

Zveřejňuje akciová společnost smlouvy o výkonu funkcí jednotlivých členů dozorčí rady? Pokud ano, žádám o sdělení, zda jsou tyto smlouvy přístupné k nahlédnutí v elektronické podobě, jejich umístění na webu a případně též zaslání jejich kopií v elektronické podobě.

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - Společnost smlouvy o výkonu funkcí jednotlivých členů dozorčí rady nezveřejňuje.

ČEPRO, a.s. - viz. předchozí odpověď:

České aerolinie, a.s. - viz. předchozí odpověď:

ČEZ, a.s. - Ano, vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti a dále jednotlivé smlouvy většiny členů dozorčí rady společnosti jsou veřejně dostupné na internetových stránkách společnosti http://www.cez.cz/  pod odkazem "pro investory", v sekci" valné hromady".

Letiště Praha, a.s. - Společnost smlouvy o výkonu funkcí jednotlivých členů dozorčí rady nezveřejňuje.

Dotaz:

Pokud má dozorčí rada akciové společnosti právo odvolat a jmenovat člena představenstva, žádám o informaci, kdo byl odvolán, resp. jmenován členem představenstva v období let 2007 až 2010?

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - V daném období nebyl odvolán žádný člen představenstva společnosti. Veškeré informace ohledně pravomocí odvolání a jmenování členů orgánů jsou uvedeny ve stanovách společnosti. Veškeré informace týkající se personálního složení a změn jsou uvedeny ve výročních zprávách společnosti, které jsou veřejně dostupné (i prostřednictvím internetu) ve sbírce listin obchodního rejstříku, kromě toho je také společnost uvádí na svých internetových stránkách.

ČEPRO, a.s. - Jediné odvolání, které dozorčí rada ve Vámi vymezeném období uskutečnila v představenstvu, bylo na postu finančního ředitele. Důvod nebyl uveden.

České aerolinie, a.s.- Dozorčí rada odvolala pouze 2 členy představenstva, a to Mgr. Pavla Doláka a Mgr. Jana Trčalu ke dni 18. 11. 2009. Důvodem byla dohoda, že v této funkci budou jen na přechodnou dobu. Údaje o členech představenstva zvolených dozorčí radou jsou uvedeny ve výročních zprávách ve Vámi vymezeném období, které jsou veřejně dostupné ve sbírce listin obchodního rejstříku, kromě toho je také společnost uvádí na svých internetových stránkách.

ČEZ, a.s. - Tyto informace jsou veřejně dostupné na úplném výpisu z obchodního rejstříku společnosti na internetových stránkách http://www.ustzce.cz/ .

Letiště Praha, a.s. - Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 6. února 2008. Od tohoto data do současnosti byly z představenstva odvoláni, resp. zvoleni:

JUDr. Ing. Jiří Špička odvolán k 14.11.2008
Ing. Ivan Sedlák odvolán k 14.11.2008
Ing. Jiří Pos zvolen k 14.11.2008
Ing. Marcela Hrdá zvolena k 14.11.2008 a odvolána k 1.2.2010
Ing. Martin Fiava zvolen k 14.11.2008

K odvolání J. Špičky a 1 Sedláka došlo z důvodů změn v předmětu podnikání společnosti,  v ostatních případech šlo o odvolání na vlastní žádost.

Dotaz:

V případě, že byl dozorčí radou akciové společnosti odvolán člen představenstva v období let 2007 až 2010, žádám o sdělení důvodu, na základě něhož byl konkrétní člen představenstva odvolán.

Odpověď:

MERO ČR, a.s.- V daném období nebyl odvolán žádný člen představenstva společnosti.
ČEPRO, a.s.- viz. předchozí odpověď:
České aerolinie, a.s.- viz. předchozí odpověď:
ČEZ, a.s.- viz. předchozí odpověď:
Letiště Praha, a.s.- viz. předchozí odpověď:

Dotaz:

Kolik zasedání dozorčí rady akciové společnosti se uskutečnilo v jednotlivých letech v období let 2007 až 2010?

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - V daném období se uskutečnilo celkem 48 zasedání dozorčí rady.

ČEPRO, a.s. - V daném období se uskutečnilo celkem 48 zasedání dozorčí rady.

České aerolinie, a.s.    V daném období se uskutečnilo celkem 55 zasedání dozorčí rady.

ČEZ, a.s. - Tyto informace jsou obsaženy ve výročních zprávách společnosti. Výroční zprávy společnosti jsou veřejně dostupné na internetových stránkách společnosti http://www.cez.czpod/ odkazem "pro investory",  v sekci" hospodářské výsledky".

Letiště Praha, a.s. - V daném období se uskutečnilo celkem 30 zasedání dozorčí rady.

Dotaz:

Dodržuje akciová společnost nějaký kodex správy a řízení společnosti? Pokud ano, o jaký kodex se jedná a kde lze do kodexu nahlédnout? Pokud ne, žádám o uvedení důvodu, proč akciová společnost kodex správy a řízení společnosti nedodržuje.

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - Společnost se řídí zásadami, které jsou uvedeny ve výročních zprávách společnosti a dále zásadami uváděnými na internetových stránkách společnosti. Principy správy řízení společnosti, včetně pravomocí a odpovědnosti jednotlivých orgánů, jsou obsaženy ve stanovách společnosti. Kromě toho společnost ve své činnosti vychází ze základních principů obsažených v Kodexu správy a řízení společnosti (založený na principech OECD) sepsaný Komisí pro cenné papíry.

ČEPRO, a.s. - Společnost plní veškeré jí zákonem uložené povinnosti a zveřejňuje informace o správě a řízení společnosti v obchodním rejstříku a ve sbírce listin, kde jsou uloženy mimo jiné výroční zprávy a také platné stanovy společnosti.

České aerolinie, a.s. - Společnost ve své činnosti vychází ze základních principů obsažených v Kodexu správy a řízení společnosti (založený na principech OECD) sepsaný Komisí pro cenné papíry.

ČEZ, a.s. - Tyto informace jsou obsaženy ve výročních zprávách společnosti za rok 2009  a 2010. Výroční zprávy společnosti jsou veřejně dostupné na internetových stránkách společnosti http://www.cez.czpod/ odkazem "pro investory", v sekci" hospodářské výsledky".

Letiště Praha, a.s. - Společnost se řídí zásadami, které jsou uvedeny ve výročních zprávách společnosti. Principy správy řízení společnosti, včetně pravomocí a odpovědnosti jednotlivých orgánů, jsou obsaženy ve stanovách společnosti.

Dotaz:

Plní akciová společnost povinnost, uloženou v § 18 zákona č. 106/1999 Sb.? Pokud ano, žádám o zaslání kopie výroční zprávy za jednotlivé roky v období od roku 2007 do dnešního dne.

Odpověď:

Společnosti nejsou povinnou osobou ve smyslu InfZ.

Dotaz:

Je akciová společnost obchodní společností s kótovanými cennými papíry ve smyslu § 118 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů?

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - Není.
ČEPRO, a.s. Není.
České aerolinie, a.s. - Není.
ČEZ, a.s.-Ano je.
Letiště Praha, a.s. - Není.

Dotaz:

Dále žádám o zaslání seznamu současných členů dozorčí rady akciové společnosti (jméno, příjmení a akademický titul) spolu s informacemi o:

MERO ČR, a.s. - Ing. Ján Dzvoník, Ing. Radek Zamrzla, Ing. Ondřej Šmolík, Martin Zrzavecký, MUDr. Miloslav Kubíček, Ph.D., MBA, Ing. Jiří Auterský , Ing. Jiří Šneberger, Doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Pavel Louženský, Zdeněk Petříček, Jiří Suchomel.

ČEPRO, a.s. - Ing. Miroslav Beneš, Ing. Karel Goldemund, Ing. Jiřina Vorlová, Ing. Milan Balabán, Ing. Věra Kovářová, Mgr. Martin Engel, Oldřich Bednář, Ing. Jan Klech, Jiří Pavlas,lng. Milan maváč.

České aerolinie, a.s. - Prof Ing. Michal Mejstřík, CSc., JUDr. Petr Matoušek, Josef Maurer

ČEZ, a.s. - Ing. Martin Říman, Ing. Ivo Foltýn, Petr Gross, Ing. Lukáš Hampl, Vladimír Hronek, Ing. Ján Dzvoník, Mgr. Liběna Dobrovolná, Ing. Jiří Kadrnka, Lubomír Klosík, PhDr. Jan Kohout, Ing. Aleš Klepek, Drahoslav Šimek.

Letiště Praha, a.s. - Ing. Josef Bubeník, Ing. Josef Bernášek, Eva Hlavová

 • nejvyšším dosaženém vzdělání jednotlivých členů dozorčí rady akciové společnosti
  (pokud je tato informace adresátu známa);

Odpověď:

MERO ČR, a.s.

- Ze seznamu členů dozorčí rady je zřejmé, že převážná většina členů má vysokoškolské vzdělání.

ČEPRO, a.s. - Nejvyšší dosažené vzdělání všech členů dozorčí rady, mimo jednoho člena z řad zaměstnanců (pana Pavlase), je vysokoškolské.

České aerolinie, a.s.- Ze seznamu členů dozorčí rady je zřejmé, že převážná většina členů má vysokoškolské vzdělání.

ČEZ, a.s. - Ze seznamu členů dozorčí rady je zřejmé, že převážná většina členů má vysokoškolské vzdělání.

Letiště Praha, a.s. - Ze seznamu členů dozorčí rady je zřejmé, že převážná většina členů má vysokoškolské vzdělání .

 • předchozích zkušenostech jednotlivých členů dozorčí rady akciové společnosti se správou a řízením obchodních společností (pokud je tato informace adresátu známa) ;

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - Předchozí zkušenosti u jednotlivých členů dozorčí rady se správou a řízením, tak jako informace o členství v politických stranách nejsou známy, tyto informace s ohledem na dikci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů MF ČR neshromažďuje. Dle písemných prohlášení členové dozorčí rady splňují podmínky pro výkon funkce dle obchodního zákoníku a živnostenského zákona.

ČEPRO, a.s. - viz. předchozí odpověď u společnosti MERO ČR, a.s.

České aerolinie, a.s.- viz. předchozí odpověď u společnosti MERO ČR, a.s.

ČEZ, a.s. - viz. předchozí odpověď u společnosti MERO ČR, a.s.
Společnost plní veškeré jí zákonem uložené povinnosti a zveřejňuje informace o členech dozorčí rady ve výročních zprávách, které jsou volně přístupné v obchodním rejstříku a na internetových stránkách společnosti.

Letiště Praha, a.s.- viz. předchozí odpověď u společnosti MERO ČR, a.s.

 • členství v politické straně či hnutí (v případě, že člen dozorčí rady akciové společnosti je současně členem politické strany či hnutí), včetně uvedení informace, o kterou politickou stranu či hnutí se jedná (pokud je tato informace adresátu známa);

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - viz. předchozí odpověď:
ČEPRO, a.s. - viz. předchozí odpověď:
České aerolinie, a.s.- viz. předchozí odpověď:
ČEZ, a.s. - viz. předchozí odpověď:
Letiště Praha, a.s. - viz. předchozí odpověď:

 • působení členů dozorčí rady akciové společnosti ve výborech akciové společnosti (pokud takové výbory byly zřízeny, např. výbor pro odměňování, výbor pro jmenování, výbor pro audit);

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - Ve společnosti je zřízen výbor pro audit. Seznam všech členů orgánů včetně změn je uváděn ve výročních zprávách.
ČEPRO, a.s. - Dozorčí rada neustavila výbory.
České aerolinie, a.s.- Dozorčí rada neustavila výbory.
ČEZ, a.s. - Ve společnosti je zřízen výbor pro audit. Seznam všech členů orgánů včetně změn je uváděn ve výročních zprávách.
Letiště Praha, a.s. - Dozorčí rada neustavila výbory.

 • působení členů dozorčí rady akciové společnosti v orgánech jiných obchodních společností (v případě, že členové dozorčí rady akciové společnosti působí v orgánech jiných obchodních společností), včetně uvedení informace, v kolika dalších orgánech jiných obchodních společností jednotliví členové působí (případně, o jaké obchodní společnosti se konkrétně jedná);

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - MF ČR takové informace neshromažďuje, údaje jsou však Vámi zjistitelné z obchodního rejstříku.

ČEPRO, a.s. - MF ČR takové informace neshromažďuje, údaje jsou však Vámi zjistitelné       z obchodního rejstříku.

České aerolinie, a.s. - MF ČR takové informace neshromažďuje, údaje jsou však Vámi zjistitelné z obchodního rejstříku.

ČEZ, a.s. - Společnost plní veškeré jí zákonem uložené povinnosti a zveřejňuje informace       o členech dozorčí rady ve výročních zprávách, které jsou volně přístupné v obchodním rejstříku a na internetových stránkách společnosti.

Letiště Praha, a.s. - MF ČR takové informace neshromažďuje, údaje jsou však Vámi zjistitelné z obchodního rejstříku.

 • působení členů dozorčí rady akciové společnosti v orgánech státní správy, resp. územních samosprávných celků (v případě, že členové dozorčí rady akciové společnosti působí  v uvedených orgánech), včetně uvedení informace, v kolika takových orgánech jednotliví členové dozorčí rady akciové společnosti působí a o jaké konkrétní orgány jde (pokud jsou tyto informace adresátu známy);

Odpověď:

Působení členů dozorčí rady v orgánech státní správy a územní samosprávy MF ČR nesleduje.

 • tom, kterými akcionáři byli jednotliví kandidáti na členy dozorčí rady akciové společnosti nominováni (pokud jsou tyto informace adresátu známy);

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - Členy dozorčí rady zvolil jediný akcionář MF ČR.
ČEPRO, a.s. - Členy dozorčí rady zvolil jediný akcionář MF ČR.
České aerolinie, a.s. - Členy dozorčí rady zvolila valná hromada na návrh MF ČR.
ČEZ, a.s. - Členy dozorčí rady zvolila valná hromada na návrh MF ČR.
Letiště Praha, a.s. - Členy dozorčí rady zvolil jediný akcionář MF ČR.
Pozn.: Odpověď se týká členů dozorčí rady, kteří jsou voleni valnou hromadou.

 • celkové výši odměn, kterou obdrželi jednotliví členové dozorčí rady akciové společnosti v jednotlivých letech v období let 2007 až 2010. V případě, že členové působí v dozorčí radě akciové společnosti kratší dobu, pak pouze za toto kratší období. Pokud působí v dozorčí radě akciové společnosti členové, kteří ze zákona nemají nárok na odměnu, prosím o uvedení ustanovení konkrétního zákona, z něhož neexistence nároku na odměnu vyplývá;

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - Celkové výše odměn jsou uvedeny ve výročních zprávách společnosti. Údaje ke konkrétním osobám se považují za informace osobní povahy a tedy chráněné jako osobní nebo citlivé údaje fyzické osoby, a takové informace se neposkytují i s ohledem na skutečnost, že se jedná o informace týkající se majetkových poměrů fyzických osob,     které nejsou subjektem povinným poskytovat takové informace. Informace tohoto typu  ke konkrétním osobám jsou také citlivými údaji, které bez přímého vztahu ke konkrétnímu rozhodování konkrétní osoby v konkrétním orgánu nelze s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu poskytovat.

ČEPRO, a.s. - viz. předchozí odpověď u společnosti MERO ČR, a.s.
České aerolinie, a.s. - viz. předchozí odpověď u společnosti MERO ČR, a.s.
ČEZ, a.s.- viz. předchozí odpověď u společnosti MERO ČR, a.s.
Letiště Praha, a.s. - viz. předchozí odpověď u společnosti MERO ČR, a.s.

 • tom, kolika zasedání dozorčí rady akciové společnosti se jednotliví členové dozorčí rady akciové společnosti zúčastnili v jednotlivých letech v období let 2007 až 2010 a jaké byly důvody neúčasti konkrétních členů na zasedání dozorčí rady (pokud jsou tyto informace adresátu známy);

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - MF ČR tyto informace nesleduje. Dozorčí rada však byla na všech zasedáních usnášeníschopná - viz. jednotlivé výroční zprávy.
ČEPRO, a.s. - viz. předchozí odpověď u společnosti MERO ČR, a.s.
České aerolinie, a.s. - viz. předchozí odpověď u společnosti MERO ČR, a.s.
ČEZ, a.s. - viz. předchozí odpověď u společnosti MERO ČR, a.s.
Letiště Praha, a.s. - viz. předchozí odpověď u společnosti MERO ČR, a.s.

 • tom, zda členové dozorčí rady akciové společnosti spáchali nějaký přestupek, nebo se dopustili nedbalosti při výkonu své funkce a pokud ano, jak byli tito členové dozorčí rady akciové společnosti sankcionováni?

Odpověď:

MERO ČR, a.s. - MF ČR není známo, že by se současní členové dozorčí rady dopustili přestupku nebo nedbalosti při výkonu své funkce.
ČEPRO, a.s. - viz. předchozí odpověď u společnosti MERO ČR, a.s.
České aerolinie, a,s. - viz. předchozí odpověď u společnosti MERO ČR, a.s.
ČEZ, a.s. - viz. předchozí odpověď u společnosti MERO ČR, a.s.
Letiště Praha, a.s. - viz. předchozí odpověď u společnosti MERO ČR, a.s.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.