CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dle informací, které jsem získala z veřejně dostupných zdrojů, konkrétně z internetových stránek Ministerstva financí České republiky, vyplývá, že v současné době probíhá zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku s názvem „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“, vyhlášené v IS VZ US pod ev. č. 60026142 (dále jen „Veřejná zakázka“), jejímž předmětem je uzavření smlouvy na provedení sanace ekologických zátěží ve vybraných lokalitách. Předmětná smlouva (zřejmě smlouva o dílo či odstraňování starých ekologických zátěží), která se na základě této Veřejné zakázky bude s vybraným uchazečem uzavírat, je tak dohodou mající vliv na životní prostředí ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) bod 2 zákona o právu na informace o životním prostředí a spadá do působnosti zákona o právu na informace o životním prostředí.

V souladu s výše uvedeným si Vás tímto dovoluji požádat o zpřístupnění informací o životním prostředí v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona o právu na informace o životním prostředí, a to v rozsahu zpřístupnění informací o přesné specifikaci předmětu plnění smlouvy na realizaci Veřejné zakázky.

Zejména si Vás dovoluji požádat o informace o rozsahu dílčího plnění týkajícího se položky: číslo ekologické smlouvy 0033/94/01, nabyvatel: SPOLANA a.s. - IČ: 4514778, lokalita: Dioxiny, dle „Seznamu ekologických smluv s jednotlivými nabyvateli a seznam lokalit se starými ekologickými zátěžemi“ zveřejněného na webovém portálu vašeho úřadu (viz Seznam ekologických smluv s jednotlivými nabyvateli a seznam lokalit se starými ekologickými zátěžemi).

Dále v souladu s ustanovením § 6 zákona o zpřístupnění informací o životním prostředí si vás dovoluji požádat, aby informace byly přednostně zpřístupněny formou vykonání návštěvy v data roomu a nahlédnutím do příslušné evidence, včetně formou pořizování výpisů a opisů či kopií požadovaných údajů. Dále, pokud tato varianta nebude možná, preferuji zpřístupnění informací na technickém nosiči dat, který na základě Vaší výzvy obratem dodám. V případě, že požadované informace budou poskytnuty v písemné podobě, prosím o jejich zaslání na níže uvedenou adresu.

Odpověď:

K Vaší žádosti ze dne 30. května 2011 o poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se veřejné zakázky "Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací", ev.č. 60026142 (dále jen "veřejná zakázka"), si Vám dovolujeme sdělit následující.

Zajištění Vámi preferovaného přístupu do tzv. dataroom, ve kterém se nachází podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, není možné. Přístup do dataroom je v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, s přihlédnutím k ustanovení § 48 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zajištěn pouze uchazečům, kteří splnili kvalifikaci, a to na základě uzavření dohody o mlčenlivosti. Toto omezení přístupu do dataroom, resp. neumožnění přístupu do dataroom ze strany široké veřejnosti, bylo stanoveno s ohledem na charakter a objem obsažených dokumentů. Mnoho informací v dataroom má charakter obchodního tajemství ve smyslu § 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, neboť jde o citlivé informace týkající se jednotlivých lokalit a průmyslových podniků a jejich vlastníků. Takové informace nejsou běžně dostupné a jejich zveřejnění by mohlo vlastníky těchto lokalit poškodit. Někteří vlastníci zachování obchodního tajemství vůči České republice - Ministerstvu financí v uzavřených ekologických smlouvách rovněž smluvně vyžadují.

Dokumenty obsažené v dataroom mohou dále obsahovat osobní údaje o třetích osobách, jejichž poskytování je regulováno zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve většině případů současně nejde o dokumenty vytvořené Českou republikou - Ministerstvem financí jakožto povinným subjektem dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů) při jeho činnosti, nýbrž byly povinnému subjektu předány osobou, která k tomu nebyla podle zákona povinna. Takové informace by mohly být poskytnuty pouze se souhlasem této osoby, která České republice - Ministerstvu financí takový dokument předala.

V dataroom se rovněž mohou nacházet i smlouvy uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem financí a jednotlivými dodavateli nebo mezi dodavateli a nabyvateli z privatizace, které rovněž mohou obsahovat doložku o důvěrnosti informací či o obchodním tajemství.

S ohledem na skutečnost, že Váš požadavek na poskytnutí informací je formulován příliš obecně, vyzýváme Vás v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k jeho upřesnění tak, abychom na konkrétní dotazy mohli poskytnout požadované informace.

K Vaší žádosti lze přesto již nyní obecně konstatovat, že odstranění dioxiny kontaminovaných budov A1030, Al420 a Al400  areálu SPOLANA a.s. proběhlo v souladu s projektovou dokumentací schválenou Českou republikou - Ministerstvem životního prostředí, Českou inspekcí životního prostředí, supervizorem, nabyvatelem (společnost SPOLANA a.s.) a Českou republikou - Ministerstvem financí. V současné době je dekontaminace budov  a sanace jako celek ukončena. Další postup prací na sanaci podzemních vod v prostoru dioxinových budov (doposud probíhala sanace nesaturované zóny - zemin a stavebních konstrukcí) bude spadat do komplexního sanačního zásahu v lokalitě tzv. Starého závodu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.