CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů žádám adresáta o poskytnutí následujících informací:

Podle usnesení vlády ze dne 22. 2. 2010 č. 159, jehož přílohou jsou „Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“ (dále jen „Zásady“), má Ministerstvo financí povinnost předkládat každoročně ve lhůtě do 31. 10. počínaje rokem 2010 informaci o stavu plnění Zásad. V této souvislosti žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Zda byla vládě podána informace o plnění Zásad a kdy k tomu došlo?
  2. V případě, že vládě byla podána informace o plnění zásad, žádám o zaslání kopie této informace.
  3. Dále žádám o poskytnutí informace, ve kterých akciových společnostech s většinovou majetkovou účastí státu byly v pracovních smlouvách, uzavřených s ministerstvem a obchodními společnostmi a u jmenovacích dekretů do těchto funkcí, stanoveny podmínky, uvedené v článku 6 Zásad, a to v období od 22. 2. 2010 do dnešního dne.
  4. Dále žádám o poskytnutí informace, ve kterých akciových společnostech s většinovou majetkovou účastí státu byly u členů představenstva a jednatelů akciových společností stanoveny podmínky, uvedené v článku 7 Zásad (tedy maximální celkový roční náklad na pozici zastávanou v představenstvu nebo v pozici jednatele, minimální podíl střednědobé variabilní složky odměny alespoň ve výši 30% z celkového ročního nákladu na pozici zastávanou v představenstvu atd.), a to v období od 22. 2. 2010 do dnešního dne.
  5. Dále žádám o poskytnutí informace, ve kterých akciových společnostech s většinovou majetkovou účastí státu byly u členů dozorčí rady stanoveny podmínky, uvedené v článku 8 Zásad (stanovení maximálního celkového ročního nákladu na pozici zastávanou v dozorčí radě, základní výše odměny za členství v komisích dozorčí rady, případně za účast na zasedání dozorčí rady, minimální podíl z odměny, který bude vyhodnocen a případně též vyplacen po uplynutí určitého období), a to v období od 22. 2. 2010 do dnešního dne.
  6. Dále žádám o poskytnutí informace, zda Ministerstvo financí projednalo smluvní podmínky odměňování členů představenstev, dozorčích rad a jednatelů akciových společností s většinovou majetkovou účastí státu, a to v období od 22. 2. 2010 do dnešního dne.
  7. V případě kladné odpovědi na otázku č. 6 žádám o poskytnutí informace, kdy k tomuto projednání došlo, kterých akciových společností s většinovou majetkovou účastí státu se toto projednání týkalo a k jakým výsledkům Ministerstvo financí na základě tohoto projednání dospělo. Žádám rovněž o zaslání kopie zápisu z tohoto projednání, resp. ze všech projednání, ke kterým v období od 22. 2. 2010 do dnešního dne došlo.

Odpověď:

Dne 25. července 2011 obdrželo Ministerstvo financí Vaši žádost o poskytnuti informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacim, ve zněni pozdějšich předpisů týkajicich se plněni Zásad odměňováni vedoucich zaměstnanců a členů orgánů obchodnich společnosti s majetkovou účasti státu nad 33% včetně státnich podniků a jiných státnich organizaci zřízených zákonem nebo ministerstvem stanovených a základě usneseni vlády ze dne 22.2.2010 č. 159.

K jednotlivým dotazům Vám sděluji následujici:

1) Zda byla vládě podána informace o plnění Zásad a kdy k tomu došlo?

Odpověd':

Ano, tato informace podána byla, vládou projednána dne 11.5.2011 v části - pro informaci, bod č. 4.

2) Vpřípadě, že vládě byla podána informace o plnění zásad, žádám o zaslání kopie této informace.

Odpověd':

Tento materiál byl vypracován na základě zadání Úřadu vlády, který je jeho vlastníkem, a který jako jediný může rozhodnout o jeho poskytnutí. Doporučujeme Vám obrátit se na Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.

3) Dále žádám o poskytnutí informace, ve kterých akciových společnostech s většinovou majetkovou účastí státu byly v pracovních smlouvách, uzavřených s ministerstvem a obchodních společností a u jmenovacích dekretů do těchto funkcí, stanoveny podmínky, uvedené v článku 6 Zásad, a to v období od 22. 2. 2010 do dnešního dne.

Odpověd':

Ministerstvo financí pracovní smlouvy s členy orgánů obchodních společností neuzavírá.

4) Dále žádám o poskytnutí informace, ve kterých akciových společnostech s většinovou majetkovou účastí státu byly u členů představenstva a jednatelů akciových společností stanoveny podminky, uvedené v článku 7 Zásad (tedy maximální celkový ročni náklad na pozici zastávanou v představenstvu nebo v pozici jednatele, minimální podíl střednědobé variabilní složky odměny alespoň ve výši 30% z celkového ročniho nákladu na pozici zastávanou v představenstvu atd.), a to v období od 22. 2. 2010 do dnešního dne.

Odpověd':

Ministerstvo financí zajistilo stanovení referenčního příjmu u všech pozic ve smyslu Zásad. Jedná se o následující akciové společnosti: ČEZ, a.s., České aerolinie, a.s., Letiště Praha, a. s., ČEPRO, a. s., MERO ČR, a. s., ČEB, a.s., EGAP, a.s., KORADO, a.s., Státní tiskárna cenin, s.p. a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. V návaznosti na takto stanovené referenční příjmy bylo provedeno posouzení stávajících příjmů a smluv, vyjma společností ČEZ, a. s. a KORADO, a. s. V současné době probíhá implementace Zásad s cílem dospět k transparentnosti systému odměňování, které Zásady sledovaly.

5) Dále žádám o poskytnuti informace, ve kterých akciových společnostech s většinovou majetkovou účasti státu byly u členů dozorči rady stanoveny podminky, uvedené v článku 8 Zásad (stanoveni maximálniho celkového ročniho nákladu na pozici zastávanou v dozorči radě, základni výše odměny za členstvi v komisích dozorčí rady, případně za účast na zasedání dozorčí rady, minimální podíl z odměny, který bude vyhodnocen a případně též vyplacen po uplynutí určitého období), a to v obdobi od 22.2.2010 do dnešního dne.

Odpověd':

Členů dozorčí rady se implementace Zásad netýká, nesplňují podmínky dané v Zásadách dle usnesení vlády ČR č. 159 ze dne 22.2.2010.

6) Dále žádám o poskytnuti informace, zda Ministerstvo financí projednalo smluvni podminky odměňováni členů představenstev, dozorčich rad a jednatelů akciových společností s většinovou majetkovou účasti státu, a to v obdobi od 22. 2. 2010 do dnešniho dne.

Odpověd':

V současné době se připravuje jednání s jednotlivými obchodními společnostmi, viz odpověď k bodu č. 4.

7) Vpřípadě kladné odpovědi na otázku č. 6 žádám o poskytnuti informace, kdy k tomuto projednáni došlo, kterých akciových společností s většinovou majetkovou účasti státu se toto projednání týkalo a k jakým výsledkům Ministerstvo financí na základě tohoto projednání dospělo. Žádám rovněž o zaslání kopie zápisu z tohoto projednání, resp. ze všech projednání, ke kterým v obdobi od 22.2.2010 do dnešniho dne došlo.

Odpověď:

Viz. odpověď k bodu č. 6.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.