CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení, jaká výše daňových příjmů by ročně připadla na nově vytvořenou samostatnou obec Kuklenv a Plačice, když výměry katastrálních území a počty občanů jsou tyto:

  • Kukleny - 4 027 543 m - 2 584 občanů
  • Plačice - 7310 199 m - 698 občanů

Odpověď MF:

K Vašemu dotazu ze dne 14. ledna 2011 ve věci poskytnutí informace o výši daňových příjmů v případě nově vznikající obce Vám sděluji následující:

  • Problematiku daňových příjmů obcí řeší zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu. Tato vyhláška uvádí podíly obcí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona a na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona, a to na základě údajů Českého statistického úřadu o počtech obyvatel k 1. lednu daného roku, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o výměře katastrálních území obcí též k 1. lednu daného roku a údajů o počtech zaměstnanců k 1. prosinci předchozího roku.
  • Pokud by vznikla nová obec, a to oddělením městských částí Kukleny a Plačice od města Hradec Králové, měla by nárok, na základě propočteného procentního podílu vycházejícího z počtu obyvatel a výměry katastrálních území obce a predikce daňových příjmů, která je součástí zákona o státním rozpočtu na rok 2011, na roční daňové příjmy ve výši cca  21,5 mil. Kč.
  • Jedná se pouze o orientační propočet vycházející z propočtu z Vámi poskytnutých dat a výše uvedené predikce. Reálné  příjmy  města se  mohou  lišit, a  to  zejména v závislosti na faktickém výběru daní. V propočtu nebyly též zohledněny bilanční zůstatky v závěru roku, vratky apod. Je nutné též zdůraznit, že do propočtu nebyl zahrnut 100 % výnos daně z nemovitostí podle § 4 odst. 1 písm. a), podíl 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti podle § 4 odst.1 písm.g) zákona a podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle § 4 odst. 1 písm. i).
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář