CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Kolik podnětů bylo Ministerstvu financí postoupeno Ministerstvem vnitra za období od 07/2006 do dnešního dne?

Odpověď:

Od července 2006 k datu 26. dubna t. r. obdržel odbor 17 - Kontrola Ministerstva financí, do jehož působnosti problematika zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, v platném znění, spadá, celkem 60 podání od Ministerstva vnitra.

Dotaz:

Jakým způsobem jsou tyto podněty vyřizovány, jaké konkrétní kontrolní kroky MF podniká?

Odpověď:

Ministerstvo financí obdržené podněty od Ministerstva vnitra může vyřídit pouze v rozsahu své kompetence, která pro něj vyplývá ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, v platném znění.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podněty, týkající se finančního hospodaření a hospodaření  a nakládání s majetkem obce, nemůže Ministerstvo financí činit žádné přímé kontrolní kroky, neboť není přezkoumávajícím orgánem hospodaření obcí.

Po obdržení podání a seznámení se s jeho obsahem činí odbor 17- Kontrola následující kroky: nejprve vyhodnotí, zda se předmětná záležitost z časového hlediska vztahuje k hospodaření uplynulého kalendářního roku, který podléhá aktuálnímu přezkoumání. Dále ověří v časovém plánu příslušného krajského úřadu, který má ministerstvo k dispozici, zda přezkoumání obce vykonává krajský úřad nebo auditor. V případě, že přezkoumání hospodaření obce vykonává krajský úřad a podání se časově váže na jeho plán, zašle mu předmětné podání k využití při výkonu tohoto přezkoumání, tj. k zařazení v podání zmíněných konkrétních případů do vybraného vzorku přešetřovaných věcí.

V případě, že přezkoumání hospodaření obce provádí auditor na základě zákona o auditorech, do jeho činnosti v průběhu přezkoumávání nemůže Ministerstvo financí vstupovat, ani jiným způsobem ji usměrňovat nebo řídit. V tom případě Ministerstvo financí postoupí předmětné podání finančnímu výboru zastupitelstva obce. Tento postup ministerstvo volí s ohledem na Ústavu České republiky a v ní zakotvený princip samosprávy územních celků, kdy je kontrola hospodaření obce prvořadě uložena orgánům obce, určeným k této činnosti, a to kontrolnímu a finančnímu výboru. Tyto dva výbory jsou povinně zřizovány zastupitelstvem obce podle § 119 zákona o obcích právě za účelem zajištění zákonnosti výkonu samostatné působnosti.

V případě, že nakládání s majetkem se vázalo na hospodaření obce předcházejících let, které je z hlediska přezkoumání již definitivně skončeno projednáním závěrečného účtu obce v zastupitelstvu, a pokud přezkoumání vykonal krajský úřad, postupuje Ministerstvo financí v návaznosti na § 20 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, v platném znění, následovně. Od přezkoumávajícího orgánu si vyžádá zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za příslušný uplynulý rok za účelem ověření, zda zmiňovaný případ byl vybrán k přezkoumání. Pokud byl, ministerstvo posouzení a vyhodnocení krajského úřadu přešetří v návaznosti na příslušné právní normy, které se na případ vztahují, případně zařadí předmětné podání do registru podnětů k dozoru, na jejichž podkladě je sestavován plán dozorové činnosti či dozor nad vykonaným přezkoumáním vykoná. Jestliže přezkoumání vykonal v předchozích letech auditor, Ministerstvo financí podání zařadí do registru podnětů k dozoru státu.

Jestliže tento případ nebyl předmětem vlastního přezkoumání, již nelze v rámci zákona č. 420/2004 Sb. tuto záležitost přešetřovat.

Dotaz:

Který úředník má na starosti vyřizování těchto podnětů?

Odpověď:

Vyřizování podnětů zajišťují referenti odboru 17 - Kontrola, do jejichž pracovní náplně daná záležitost náleží.

Dotaz:

Kontroluje (popřípadě jak) MF, zda obec podnikla kroky k nápravě?

Odpověď:

Povinnost přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků při přezkoumání hospodaření náleží podle ustanovení § 13 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, v platném znění, přímo obci.

Kontrola jejich plnění Ministerstvu financí nepřísluší. Toto oprávnění náleží v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona přezkoumávajícímu orgánu, kterým je v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. vždy příslušný krajský úřad. Ten má přehled o přijatých opatřeních obce i o termínech jejich plnění, neboť obec je povinna mu zaslat jak informaci o jejich přijetí, tak informaci o jejich splnění, a to i v případě, že přezkoumání hospodaření vykonal auditor.

Dotaz:

Jaké sankce může MF vůči obci uplatnit?

Odpověď:

Ministerstvo financí je v souladu s § 14 zákona č. 420/2004 Sb. oprávněné v případě, že obec nevytvoří podmínky k uskutečnění dozoru nad přezkoumáním, uložit obci pořádkovou pokutu až do výše 50 tis. Kč. Jiné sankce mu ze zákona č. 420/2004 Sb. vůči obci nepřísluší ukládat.

Pořádkové pokuty obci za nesplnění povinností spojených s provedením přezkoumání může ukládat podle uvedeného § 14 krajský úřad. Ten je rovněž příslušný k uložení pokuty na základě podnětu auditora v případě, že obec nevyhoví jeho požadavku ve smyslu zákona o auditorech při výkonu přezkoumání hospodaření (§ 17 zákona č. 420/2004 Sb.). Pokutu lze uložit až do výše 50 tis. Kč.

Vedle pořádkových pokut může krajský úřad v rámci výkonu přezkoumání hospodaření obce uložit pokutu, když se obec dopustí správního deliktu podle § 22a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to až ve výši do 1 mil. Kč. Správního deliktu se obec dopustí, když nezpracuje rozpočtový výhled, nehospodaří podle pravidel rozpočtového provizoria, neprovede změny schváleného rozpočtu, zpracuje rozpočet v rozporu s § 12 odst. 1 zákona (rozpočet se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí), neprovede rozpis schváleného rozpočtu, nevykonává kontrolu svého hospodaření, nezajistí přezkoumání svého hospodaření, v rozporu s § 11 odst. 2 zpracuje a schválí rozpočet (projednává rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž je povinna se řídit),  nezveřejní návrh rozpočtu nebo nezveřejní návrh závěrečného účtu

Dotaz:

Jaká je úspěšnost při vyřizování těchto podnětů, tedy kolik obcí po intervenci MF přehodnotí svůj postup při nehospodárném nakládání s majetkem obce?

Odpověď:

Ministerstvo financí žádnou přímou intervenci vůči obci při vyřizování podnětů neprovádí, neboť mu to ze zákona č. 420/2004 Sb. nepřísluší, a to ani při výkonu dozoru, který se vykonává přímo u obce, neboť obec poskytuje pouze součinnost. 

Povinnost přijmout a plnit opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných kontrolním orgánem při přezkoumání hospodaření náleží dle působnosti orgánů obce. Kontrola plnění opatření náleží krajskému úřadu. Viz odpověď na otázku č. 4.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář