CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám o podrobnou informaci o deseti nejvyšších odměnách, které v loňském a letošním roce byly uděleny na Ministerstvu financí. Upozorňuji, že nežádám, aby u odměn byly uvedeny jména příjemců a další osobní údaje. Žádám přesnou výši odměn, termín udělení a odůvodnění odměn.

Odpověď:

Na základě žádosti ze dne 20. července 2011, která byla doručena Ministerstvu financí dne 22. července 2011, žadatel požádal o poskytnutí podrobné informace týkající se deseti nejvyšších odměn, které v loňském a letošním roce byly uděleny na Ministerstvu financí.

S ohledem na skutečnost, že žadatel nepožaduje, aby u odměn byla uvedena jména příjemců a další osobní údaje, je seznam přiznaných a vyplacených odměn zpracován ve smyslu shora uvedené žádosti, tj. obsahuje přesnou výši odměn, termín udělení a podrobné odůvodnění odměn.

Rok 2010

1. 180 000,-- Kč ve výplatním termínu za měsíc listopad 2010
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů ve II. pololetí roku 2010 nad rámec běžných pracovních povinností, a to zejména za komplexní koordinaci činností spojených se zpracováním návrhu státního rozpočtu na rok 2011, za návrh řešení nadměrného zadlužování obcí, za analytický materiál k možnostem financování veřejných rozpočtů fondy EU v období 2011 až 2015 a koordinaci činností při přípravě dluhopisového programu ČR a za podíl na návrhu organizačních změn k 1. lednu 2011;

2. 150 000,-- Kč ve výplatním termínu za měsíc listopad 2010
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů ve II. pololetí roku 2010 nad rámec běžných pracovních povinností, a to zejména za komplexní koordinaci činností spojených s přípravou vzniku Generálního finančního ředitelství, za aktivní podíl na realizaci projektu Jednoho inkasního místa, za aktivní účast člena poradních orgánů ministra financí a za podíl na návrhu organizačních změn k 1. lednu
2011 ;

3. 140 000,-- Kč ve výplatním termínu za měsíc listopad 2010
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů ve II. pololetí roku 2010 nad rámec běžných pracovních povinností, a to zejména za komplexní koordinaci činností spojených s přípravou mezinárodních smluv o výměně informací, za komplexní koordinaci činností souvisejících s naplňování základních principů vzniku účetnictví státu, za aktivní podíl při realizaci projektu Jednoho inkasního místa a Generálního finančního ředitelství, za koordinaci činností při zpracování návrhů příslušných právních předpisů v dané oblasti a za podíl na návrhu organizačních změn k 1. lednu 2011 ;

4. 120 000,-- Kč ve výplatním termínu za měsíc listopad 2010
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů ve II. pololetí roku 2010 nad rámec běžných pracovních povinností, a to zejména za komplexní koordinaci činností souvisejících s přípravou právních předpisů upravujících působnost finančního arbitra a dohledu nad finančními trhy, koordinaci přípravy ukončení činnosti Střediska cenných papírů, zajištění realizace přechodu agendy zajišťovacího fondu družstevních záložen a za podíl na návrhu organizačních změn k 1.1. 2011;

5. 120 000,-- Kč ve výplatním termínu za měsíc listopad 2010
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů ve II. pololetí roku 2010 nad rámec běžných pracovních povinností, a to zejména za úspěšné vedení jednání o memorandu finančních mechanismů EHP a Norska v období 2009 až 2014, za komplexní koordinaci činností souvisejících s analýzou pohledávek ČKA, za aktivní zastupování zájmů ČR v mezinárodních institucích, za aktivní účast člena poradních orgánů ministra financí a za podíl na návrhu organizačních změn k 1. lednu 2011;

6. 120 000,-- Kč ve výplatním termínu za měsíc listopad 2010
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů ve II. pololetí roku 2010 nad rámec běžných pracovních povinností, a to zejména za komplexní koordinaci činností souvisejících s realizací projektu státní pokladny, za aktivní zastupování zájmů státu v jednotlivých organizacích, za aktivní účast člena poradních orgánů ministra financí, za úspěšné vedení jednání s ostatními resorty k problematice administrativní zátěže a za podíl na návrhu organizačních změn k 1. lednu 2011;

7. 120 000,-- Kč ve výplatním termínu za měsíc listopad 2010
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů ve II. pololetí roku 2010 nad rámec běžných pracovních povinností, a to zejména za komplexní koordinaci činností při realizaci sufitní činnosti prostředků pomoci EU a dalších programů, za aktivní podíl na spolupráci s mezinárodními partnery, za účast na mezinárodních jednáních, za podíl na přípravě smluvních dokumentů pro přípravu a realizaci FM EHPlNorska a za podíl na návrhu organizačních změn k 1. lednu 2011;

8. 100 000,-- Kč ve výplatním termínu za měsíc listopad 2010
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů ve II. pololetí roku 2010 nad rámec běžných pracovních povinností, a to zejména za komplexní koordinaci činností souvisejících s realizací návrhu na změnu organizační struktury a organizačního řádu, za aktivní podíl na přípravě podmínek pro realizaci přechodu činností na Generální finanční ředitelství, za aktivní podíl na návrhu na řešení problematiky evidence aktiv a pasiv, za aktivní zastupování zájmů státu v jednotlivých organizacích, za aktivní účast člena poradních orgánů ministra financí a za aktivní účast v rámci kolektivního vyjednávání;

9. 100 000,-- Kč ve výplatním termínu za měsíc listopad 2010
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů ve II. pololetí roku 2010 nad rámec běžných pracovních povinností, a to zejména za aktivní podíl na mezinárodní spolupráci v oblasti uplatňování sankcí za účelem udržování a obnovy bezpečnosti, za zpracování mimořádně kvalitních analytických materiálů k individuálním případům, za komplexní zajištění administrace nárůstu agendy v oblasti správního řízení;

10. 100 000,-- Kč ve výplatním termínu za měsíc listopad 2010
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů ve II. pololetí roku 2010 nad rámec běžných pracovních povinností, a to zejména za komplexní koordinaci aktuálních mediálních projektů, za zajištění vysoce kvalitního informačního servisu pro potřeby úřadu, za aktivní podíl na činnosti redakční rady a spolupráci s ostatními institucemi v rámci resortu.

Rok 2011

1. 110 000,-- Kč ve výplatním termínu za měsíc červen 2011
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů v I. pololetí roku 2011 nad rámec běžných pracovních povinností, a to zejména za komplexní koordinaci činností souvisejících s tvorbou pravidel pro zajištění spolufinancování prostředků EU z národních veřejných zdrojů, za komplexní koordinaci činností při zpracování návrhu státního závěrečného účtu, za koordinaci činností při přípravě návrhu právních předpisů - změna rozpočtových pravidel územních rozpočtů, protikorupční novela rozpočtových pravidel a rozpočtové určení daní;

2. 100 000,- Kč ve výplatním termínu za měsíc únor 2011
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádného a zvlášť významného pracovního úkolu rámec běžných pracovních povinností, a to komplexní koordinaci činností při řešení problematiky státní pokladny a zároveň aktivní vedení jednání pracovních týmů a dosažení úpravy smluvních podmínek;

3. 90 000,- Kč ve výplatním termínu za měsíc červen 2011
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů v I. pololetí roku 2011 nad rámec běžných pracovních povinností, a to zejména za zpracování komplexní analýzy problematiky externích právních služeb, za zpracovaní komplexní analýzy problematiky zástupců státu v obchodních společnostech, za zastupování zájmů státu v organizacích a aktivní členství v poradních orgánech vlády a ministra financí;

4. 90 000,- Kč ve výplatním termínu za měsíc červen 2011
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů v I. pololetí roku 2011 nad rámec běžných pracovních povinností, a to zejména za komplexní koordinaci činností při přípravě právních předpisů v oblasti celní správy, finanční správy, mezinárodní spolupráce při vymáhání finančních pohledávek, jednoho inkasního místa a výrazný podíl na přípravě analýzy vývoje daňových příjmů v roce 2011;

5. 80 000,- Kč ve výplatním termínu za měsíc červen 2011
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů v I. pololetí roku 2011 nad rámec běžných pracovních povinností, a to zejména za komplexní koordinaci aktuálních mediálních projektů, za zajištění vysoce kvalitního informačního servisu pro potřeby úřadu, za aktivní podíl na činnosti redakční rady a spolupráci s ostatními institucemi v rámci resortu;

6. 70 000,- Kč ve výplatním termínu za měsíc únor 2011
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádného a zvlášť významného pracovního úkolu rámec běžných pracovních povinností, a to za mimořádné práce při řešení problematiky státní pokladny a zároveň aktivní účast na jednání pracovního týmu a dosažení úpravy smluvních podmínek;

7. 70 000,- Kč ve výplatním termínu za měsíc červen 2011
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů v I. pololetí roku 2011 nad rámec běžných pracovních povinností, a to zejména za komplexní koordinaci činností souvisejících s analýzou vývoje zahraničních pohledávek, za koordinaci činností při přípravě Národního programu reforem, za koordinaci činností zástupců ČR v EBRD, Světové bance, Mezinárodní bance hospodářské spolupráce a aktivní členství v meziresortních pracovních orgánech a prezentaci ČR na mezinárodní úrovni;

8. 70 000,- Kč ve výplatrúm termínu za měsíc červen 2011
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů v I. pololetí roku 2011 nad rámec běžných pracovních povinností, a to zejména za koordinaci činností při zpracování problematiky státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu, komplexní zajištění realizace zveřejňování veřejných zakázek MF na internetu, za podíl na analýze výdajů na odstraňování ekologických škod a za zastupování zájmů státu v organizacích a aktivní členství v poradních orgánech ministra financí;

9. 70 000,- Kč ve výplatním termínu za měsíc červen 2011
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů v I. pololetí roku 2011 nad rámec běžných pracovních povinností, a to zejména za komplexní zpracování návrhu systému odměňování a jeho realizaci, za komplexní zajištění realizace opatření souvisejících s organizačními změnami, za aktivní podíl na přípravě podmínek vzniku organizační složky státu Kancelář finančního arbitra, za operativní řešení zajištění zdravotní péče o zaměstnance, za podíl na zpracování připomínek k návrhům právních předpisů upravujících oblast postavení úředníků veřejné správy;

10. 70 000,- Kč ve výplatním termínu za měsíc červen 2011
Za mimořádný výkon a za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů v 1. pololetí roku 2011 nad rámec běžných pracovních povinností, a to zejména za výrazný a aktivní podíl na zpracování připomínek k návrhům materiálů upravující problematiku mezinárodních a vnitrostátních sporů, rozhodčích řízení, za aktivní podíl na přípravě analýzy mezinárodních sporů v oblasti fotovoltaického průmyslu, za spolupráci s odbornými útvary při koordinaci postupu v rámci mezinárodních sporů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář