CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

1) Žádám o zaslání fotokopie nařízení vlády (nebo přesný odkaz na dálkový přístup), které podle  §  8 zákona č.  198/1993  Sb., obsahuje odškodnění fyzických osob (jednotlivě hospodařících rolníků) a jejich právních nástupců za plnění povinných zemědělských dodávek z let 1952-1968-69 /v důsledku vydírání a diskriminace jednotlivě hospodařících rolníků dle ví. nařízení 57/1952 Sb. /§ l písm. c) atd./. Poznámka: Odškodnění nebylo od roku 1990 doposud provedeno žádným zákonem, tedy ani zákonem 229/1991 Sb., které se vztahuje na navrácení půdy, budov strojů, nikoliv však na odškodnění    povinných dodávek.). Povinnými dodávkami vletech 1951-1969 byli jednotlivě hospodařící rolníci (vesničtí kulaci) trvale vydíráni, vykořisťováni a celoživotně poškozeni. Ani za dodávky, ale ani za práci v zemědělství ík plnění povinných  dodávek zemědělských komodit) nebylo ze strany státu řádně zaplaceno), čímž se snížila životní úroveň celé rodiny, neboť tyto peníze nemohly být investovány do budování a rozšíření zemědělské usedlosti, budov, dále ani do jiných hodnot materiálních a nemateriálních pro potřeby rodin. Občané, aby mohli splnit zemědělské dodávky, museli ze svého zaplatit za pomoc občanům, kteří jim pomáhali   s prací   na poli, čímž jim vznikly další finanční výdaje a   další škoda. Jednalo se o rozsáhlé vydírání, represe a nezákonné diskriminace a perzekuce zemědělců.

2) Žádám o sdělení jakou konkrétní částku ze státního rozpočtu schválila Vláda ČR v roce 2011 na odškodnění jednotlivě hospodařících rolníků a Jejich právních nástupců zaplnění povinných zemědělských dodávek v letech 1952-1968-69?

3) Dotazuji se, který správní orgán poškozeným jednotlivě hospodařícím rolníkům, popř. jejich právním   nástupcům odškodnění závazně vyplácí, zda příslušná obec nebo odbor zemědělství obce s rozšířenou působností nebo odbor zemědělství příslušného krajského úřadu nebo Ministerstvo financí ?

4) Žádám o zaslání fotokopie nařízení vlády (dle  §  8  zákona č.   198/1993  Sb.)  o odškodnění členů násilně rozdělených rodin vesnických kulaků a jiných rodin a jejich právních nástupců, tj. cca více jako 50 rodin v bývalém Československu, které byly násilně rozděleny (jejich děti byly násilně ukradeny  členy StB   ihned po narození v porodnici)  a byly předány (bez souhlasu jejich rodičů) do kojeneckých ústavů a následně tajně (bez souhlasu svých rodičů) násilně předány do cizích rodin k nezrušitelným   osvojením  podle   článku   3.   tajného   rozkazu  ministra  národní bezpečnosti, vnitra a spravedlnosti ze dne 22.10.1951 a dále podle tajné instruktáže okresních komisí KSČ pro otázky kulaků ze dne 8.5.1953, kde se uvádí doslovně na str. 3, že politickým smyslem akce je přispět  k socialistické přestavbě vesnice odstraněním rodinných příslušníků kulaka. Tajný rozkaz i tajné pokyny instruktáže stanovují, že poručenský/opatrovnický soud/ učiní ihned opatření k zabezpečení řádné výchovy nezletilých dětí vesnického boháče.Soud nařídí zejména výchovu dětí ve vhodném ústavě.(Tajný rozkaz i tajnou instruktáž včetně článku z novin v příloze této žádosti přikládám).

5) Žádám o zaslání listiny schválené vládou ČR v roce 2011 včetně čísla jednacího, popř. odkaz na dálkový přístup), dle které byl vypuštěn ve vládním návrhu zákona o protikomunistickém odboji samostatný paragraf tohoto obsahu:
Odškodnění náleží:
a) rodičům dětí, jejichž rodiny byly ze strany těch, kteří komunistický režim aktivně prosazovali, perzekuovány a nezákonně rozděleny a kterým byly bez jejich souhlasu odňaty   vlastní   děti   k nezrušitelným   osvojením   do   cizích   rodin   v bývalém Československu v letech 1951-1989 a utrpěli celoživotní trvalou, nezvratitelnou újmu z rozdělení své rodiny a rodu a s tím spojených trvalých poškozujících následků osobnostních, majetkových, nemajetkových a jiných,
b) rodičům dětí, kteří zemřeli, náleží odškodnění jejich právním nástupcům,
c) dětem, které vyrůstaly u vlastních rodičů bez jejich trvale odňatých sourozenců a utrpěly celoživotní trvalou, nezvratitelnou újmu z rozdělení rodiny a rodu a s tím spojených trvalých poškozujících následků osobnostních, majetkových a jiných,
d) dětem, které nucené vyrůstaly u cizích občanů a utrpěly celoživotní nezvratitelnou újmu rozdělení od svých vlastních rodičů a rodu, trvalého poškození jména a s tím spojených trvalých poškozujících následků osobnostních, majetkových a jiných (zejména zatajením jejich vlastních rodičů nebo sdělením nepravdivého tvrzení, že jejich vlastní rodiče zemřeli apod.),
e) jednotlivě hospodařícím rolníkům, kterým byla způsobena plněním zemědělských dodávek vletech 1952-1967-69 a jejich právním nástupcům majetková škoda nebo nemajetková újma nebo trvalé zdravotní následky,
f) právním nástupcům osob uvedených pod písmenem a) v dědických řízeních, v nichž nebylo jednáno se všemi dětmi zůstavitelů,
g) odškodnění provádí (vyplácí) Ministerstvo financí České republiky do 31.12.2011,
h) vláda je zmocněna, aby vydala nařízení k odškodnění osob rodin trvale rozdělených a odškodnění jednotlivě hospodařících rolníků a jejich právních nástupců.
Samostatný § Soud z úřední povinnosti nebo na návrh rodičů nebo dětí zruší nezákonná rozhodnutí ohledně nezrušitelných osvojení kterými došlo k násilnému rozdělení rodin a rodu. Návrh je osvobozen od soudního poplatku. Státní zastupitelství zahájí vyšetřování spáchaných trestných činů včetně objasnění úřední nečinnosti příslušných prokurátorů nebo státních zástupců od 1. srpna 1993. Zároveň žádám o sdělení důvodů neuvedení obsahu do zákona. 6)Žádám zaslání fotokopie listiny (popř. odkaz na dálkový přístup, kde ji mohu naleznout), kterou Vláda ČR v roce 2011 učinila podnět k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu v Haagu, o zařazení násilného rozdělení a vyhlazení rodin v bývalém Československu pod samostatnou skutkovou postatu mezinárodního zločinu proti lidskosti (vyhlazení rodiny a rodu) a datum kdy tak učinila.

7) Pouze za desítiměsíční záměnu dětí v nemocnici Třebíč, byli rodiče odškodněni částkou 3,3 miliónu korun, přičemž jim dítě nebylo násilně odňato k tajnému osvojení. Vesnickým kulakům byly násilně po porodu v nemocnici ukradeny děti (cca 50 rodin bylo násilně rozděleno a trvale vyhlazeno) a byly uneseny k tajným adopcím do cizích rodin, které si na podvodných adopcích založily svůj „rod". Státní orgány násilně rozděleným rodinám odmítly
sdělit, kde ukradené děti jsou. Jedná se o zločiny proti lidskosti. Žádám o poskytnutí informace jakou konkrétní  částku schválila Vláda ČR ze státního rozpočtu v roce 2011 na nemateriální odškodnění členů více jako 50 rodin násilně vyhlazených rodin tj. např. od roku 1965, tedy za více jako 45 let.

8) Jakou konkrétní výši odměn si rozdělili ze státního rozpočtu v roce 2011  vedoucí zaměstnanci správních orgánů v ČR? Tyto odměny nejsou řádně odůvodněny (sdělení médií). Jestliže pouze každého čtvrt roku si rozdělí náměstci ministrů a vedoucí zaměstnanci státní správy  v   ČR  několik  miliónů  korun   odměn   (nemluvě   o   dalších   netransparentních miliardových vyhazováních korun ze státního rozpočtu), které nejsou řádně odůvodněny, jsou
k dispozici ve státním rozpočtu i peníze na odškodnění všech členů cca 50   nezákonně rozdělených a trvale vyhlazených rodin v bývalém Československu.

Vaši odpověď očekávám v zákonném termínu. Zdvořile žádám, aby odpověď podepsal předseda vlády nikoliv referent - zaměstnanec Úřadu vlády.

Odpověď:

Předně uvádíme, že Ministerstvo financí nemá ve své působnosti problematiku odškodňování jednotlivě hospodařících rolníků, kteří byly nuceni odvádět povinné dodávky zemědělských komodit do národního hospodářství. K jednotlivým dotazům žadatelky podáváme toto stanovisko:

1) Ministerstvu financí není známo, že by existovalo prováděcí nařízení vlády ve smyslu usanovení § 8 odst. 1 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, v platném znění (dále jen "zákon č. 198/1993 Sb."), jehož předmětem by bylo odškodnění fyzických osob (jednotlivě hospodařících rolníků)  a jejich právních nástupců za plnění povinných zemědělských dodávek z let 1952 až 1969. Mezi prováděcími předpisy k zákonu č. 198/1993 Sb., se žádné nařízení vlády, které by se zabývalo touto problematikou nevyskytuje. Uvedená problematika spadá spíše  do působnosti Ministerstva zemědělství.

2) Na odškodnění jednotlivě hospodařících rolníků nebyly ve státním rozpočtu na rok 2011 (zákon č. 433/2010 Sb.) vyčleněny žádné finanční prostředky, a to z důvodu absence právního předpisu, který by odškodňování těchto osob upravoval.

3) S ohledem na stanovisko obsažené pod bodem 1) není Ministerstvu financí známo, že by nějaký orgán státu, obce či kraje prováděl vyplácení odškodnění poškozeným osobám nebo jejich právním nástupcům.

4) Ministerstvu financí není známo, že by existovalo prováděcí nařízení vlády ve smyslu ustanovení  § 8 odst. 1 zákona č. 198/1993 Sb., které by se zabývalo odškodněním členů násilně rozdělených rodin vesnických kulaků a jejich právních nástupců.  Mezi prováděcími předpisy k zákonu č. 198/1993 Sb., se žádné nařízení vlády, které by se zabývalo touto problematikou nevyskytuje. Uvedená agenda spadá spíše do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

5) Ministerstvo financí není věcným garantem zákona č. 198/1993 Sb. Z tohoto důvodu Ministerstvo financí nedisponuje případnou listinou, dle které byl v tomto návrhu zákona vypuštěn paragraf citovaný v žádosti paní Mandíkové. Současně nám není známo,  že by toto ustanovení bylo součástí připravovaného zákona.
6) Tento dotaz je zcela mimo působnost Ministerstva financí, z tohoto důvodu na něj nelze relevantním způsobem odpovědět.

7) Na nemateriální odškodnění členů více jak 50 rodin rozdělených v minulosti nebyly ve státním rozpočtu na rok 2011 (zákon č. 433/2010 Sb.) vyčleněny žádné finanční prostředky, a to z důvodu absence právního předpisu, který by odškodňování těchto osob upravoval.

8) Informace o výši odměn rozdělených ze státního rozpočtu v roce 2011 u vedoucích zaměstnanců Ministerstva financí je možné najít na níže uvedené internetové adrese Ministerstva financí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.