CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

1. Existuje metodický pokyn, příručka, brožura, pokyn či jiný metodický či výkladový či pomocný materiál vydaný či používaný Ministerstvem financí či územními pracovišti ( FŘ, FÚ) k otázce metodiky cenotvorby či kontroly v oblasti cen vodného a stočného?

2. V případě kladné odpovědi na otázku č. 1 žádám o poskytnuti kopie daného dokumentu.

3. Existuje metodický pokyn, příručka, brožura, pokyn či jiný metodický či výkladový či pomocný materiál vydaný nebo používaný Ministerstvem financí či územními pracovišti      ( FŘ, FÚ) k otázce metodíky cenotvorby či kontroly v oblasti cen, účtovaných si navzájem vlastníky či provozovateli provozně propojených vodovodů a kanalizací?

4. V případě kladné odpovědi na otázku č. 3 žádám o poskytnutí kopie daného dokumentu.

5. Existuje informační zdroj k obsahu rozhodnutí o porušení povinnosti na úseku cenotvorby věcně usměrňovaných cen vodného a stočného, v němž by bylo možno se seznámit s texty vydaných rozhodnuti ( případně anonymizovaných aj. upravených)? Pokud ano, prosím o informaci o tom, jak lze získat přístup k obsahu takového informačního zdroje.

6. Je cenou regulovanou dle zákona č. 526/1990 Sb. cena

6.1 za převedení odpadních vod účtovaná mezi dvěma vlastníky či provozovateli provozně propojených kanalizací, z nichž jeden převádí odpadní vody ze stok druhého přes vlastní stoky? Pokud ano, jakým druhem regulace ve smyslu § 4 tohoto zákona?

6.2 za čištění odpadních vod účtovaná mezi dvěma vlastníky či provozovateli provozně propojených kanalizací, z nichž jeden zajišťuje pro druhého čištění odpadnich vod ze stok druhého v čistímě odpadních vod? Pokud ano, jakým druhem regulace ve smyslu § 4 tohoto zákona?

Odpověď:

K otázce č. 1:

Pro oblast cen pro vodné a stočné neexistuje žádný samostatný metodický pokyn, příručka, brožura, pokyn či jiný metodický či výkladový či pomocný materiál vydaný či používaný Ministerstvem financí či územními pracovišti (FŘ, FÚ). Ministerstvem financí byla pouze zpracována tzv. "Metodická pomůcka pro výkon cenové kontroly finančními ředitelstvími, krajskými a obecními úřady", která je však zaměřena na metodické postupy při cenové kontrole obecně s přihlédnutím k jednotlivým způsobům cenové regulace a dalších povinností vyplývajících ze zákona o cenách, včetně vedení správního řízení o porušení cenových předpisů. Zvláštní metodické postupy pro cenové kontroly cen pro vodné a cen pro stočné pomůcka neobsahuje.

K otázce č. 2

Vzhledem k tomu, že v předchozím bodu uvedená "Metodická pomůcka pro výkon cenové kontroly ... " nezahrnuje žádné konkrétní speciální postupy zaměřené přímo na kontrolu cen pro vodné a cen pro stočné, její kopii nezasíláme. V souladu s § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné odkázat na "Komentář k cenovým předpisům platný  od 1.1.1991", který byl publikován v Cenovém věstníku částka 14 ze dne 14.5.1993, kde byly mimo jiné okomentovány některé přístupy k uplatňování cenové regulace obecně, nikoliv speciálně pro oblast cen pro vodné a stočné.

K otázce č. 3:

K otázce metodiky cenotvorby či kontroly v oblasti cen, účtovaných si navzájem vlastníky či provozovateli provozně propojených vodovodů a kanalizací, neexistuje žádný metodický pokyn, příručka, brožura, pokyn či jiný metodický či výkladový či pomocný materiál vydaný či používaný Ministerstvem financí či územními pracovišti (FŘ, FÚ).

K otázce č. 4:

Vzhledem k tomu, že nebyl Ministerstvem financí či územními pracovišti vydán žádný dokument uvedený v otázce č. 3, není možné jeho kopii zaslat.

K otázce č. 5:

Jediným veřejně dostupným informačním zdrojem k obsahu rozhodnutí o porušení povinností na úseku cenotvorby věcně usměrňovaných cen pro vodné a stočné je zveřejňování přehledu provedených cenových kontrol a pravomocných rozhodnutí o uložení pokuty v Cenovém věstníku podle § 17a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 450/2010 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví "Vzor přehledu o provedených cenových kontrolách".

Podle těchto ustanovení se zveřejňuje kontrolovaná osoba, výše pokuty a ustanovení zákona  o cenách, které bylo porušeno. Přehled tedy neobsahuje texty vydaných rozhodnutí. Cenový věstník je dostupný na internetových stránkách Ministerstva financí. Rozhodnutí o porušení cenových předpisů věcně usměrňovaných cen pro vodné a stočné jsou součástí správních spisů, které jsou uloženy u kontrolních orgánů, tj. finančních ředitelství, popř. krajů a obcí, pokud neuplynula archivační lhůta. Ministerstvo financí tyto spisy nemá.

K otázce č. 6:

Položka č. 2 části II. Výměru MF Č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, ve znění výměru MF č . 05/2010, se vztahuje na dodávky pitné vody z vodovodu a na odvádění a čištění odpadních vod kanalizacemi podle zákona  č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Regulaci cen (věcnému usměrňování cen) podléhá cena zboží, a proto platí pro všechny prodávající (vlastníky, provozovatele) uvedené vody.

K otázce č. 6.1:

Cena za převedení odpadních vod účtovaná mezi dvěma vlastníky či provozovateli provozně propojených kanalizací (kanalizace provozně související - § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.), z nichž jeden převádí odpadní vody ze stok druhého přes vlastní stoky, je cenou regulovanou - § 4 odst. 1 písmo b) zákona o cenách.

K otázce č. 6.2:

Cena za čištění odpadních vod účtovaná mezi dvěma vlastníky či provozovateli provozně propojených kanalizací (kanalizace provozně související - §8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., z nichž jeden zajišťuje pro druhého čištění odpadních vod ze stok druhého v čistírně odpadních vod, je cenou regulovanou - § 4 odst. 1 písmo b) zákona o cenách.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.