CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Rádi bychom Vás požádali podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí následujících informací:

I. Seznam všech případů v období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2011, kdy se Ministerstvo financí ČR jako veřejný zadavatel (dále jen „zadavatel“) nechalo v zadávacím řízení zastupovat jinou osobou podle ustanovení § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zastupování zadavatale“)

II. U každého jednoho případu takového zastoupení pak požadujeme uvést tyto základní údaje:

 1. identifikační či jiné číslo, dle kterého byla operace u zadavatele evidována
 2. konkrétní předmět služeb, které osoba pro zadavatele vykonávala
 3. předmět a evidenční č. zakázky, v níž se zadavatel nechal zastupovat
 4. konečná cena za zastupování zadavatele 
 5. název a IČO osob, které veřejného zadavatele zastupovaly
 6. způsob výběru jednotlivých osob pro zastupování zadavatele. Prosím uveďte jeden z následujících způsobů:
  • a) druh zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo
  • b) druh specifického zadávacího řízení podle interních směrnic zadavatele nebo
  • c) přímým výběrem bez soutěže.

Odpověď:

Na základě Vašeho dopisu ze dne 4. listopadu 2011, ve kterém žádáte o poskytnutí seznamu všech případů zastoupení zadavatele v zadávacím řízení podle § 151 zákona, přičemž u každého jednotlivého případu požadujete základní údaje, sděluji, že v požadovaném období, tj. od 1. ledna 2010 do 30. června 2011 došlo k takovému zadání u níže uvedených veřejných zakázek:

Oddělení Zadávání veřejných zakázek využilo zastoupení v zadávacím řízení jinou osobou v jednom níže uvedeném případě:

 1. Číslo smlouvy: Smlouva o poskytování právních služeb č. 1 a 2.
 2. Předmět plnění: výkon funkce zastupování zadavatele v rozsahu, které umožňuje ustanovení § 151 zákona, tj. zajištění přípravy a organizace zadávacího řízení, zpracování zadávací dokumentace, vypracování oznámení o zahájení zadávacího řízení, vedení seznamu zájemců, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta    a korespondence se zájemci, vypracování návrhu posouzení kvalifikace uchazeče a zprávy      o posouzení a hodnocení nabídek, případné navržení odpovědi na případné námitky dodavatelů, právní pomoc Ministerstvu financí při uzavírání smlouvy s vítězným uchazečem.
 3. Veřejná zakázka: Zpracování studie proveditelnosti Jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (dále jen "JIM")" ev.č. 60051618, předmět: vypracování komplexního návrhu vytvoření JIM, které bude obsaženo ve studii proveditelnosti, zahrnující návrh procesního a organizačního modelu JIM.
 4. Cena zastupování: Smluvní odměna ze smlouvy uzavřené dne 14. května 2010 činí maximálně 425000,- Kč bez DPH a smluvní odměna ze smlouvy uzavřené dne 15. října 2010 činí 69000,- Kč bez DPH, k datu podání informace proplaceno dohromady 408 000,- Kč bez DPH.
 5. Zastupující osoba: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 28305043.
 6. Způsob výběru: c)

Oddělení Ekologické škody využilo zastoupení v zadávacím řízení jinou osobou ve třech níže uvedených případech:

I)

 1. Číslo smlouvy o dílo: 03912-2008-452-8-45/52091/2008
 2. Předmět plnění: výkon funkce zástupce zadavatele ve smyslu ustanovení  § 151 zákona, zajištění přípravy  a organizace zadávacího řízení, výkon činnosti poradce v zadávacím řízení, zajištění přípravy, kompletace, organizace a fungování Dataroom.
 3. Veřejná zakázka: "Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací" ev.č. 60026142, předmět: činnosti k odstranění ekologických zátěží.
 4. Cena zastupování: Smlouva uzavřena na 1.999.995 Kč bez DPH, k datu podání informace proplaceno 999.997,50 Kč bez DPH.
 5. Zastupující osoba: A.T. Kearney GmbH-organizační složka, IČ: 47606126.
 6. Způsob výběru: c)

II)

 1. Číslo smlouvy o dílo: 04960-2010-452-8-64665.
 2. Předmět plnění: : právní služby spočívající ve výkonu zadavatelské, konzultační a poradenské činnosti ve smyslu ustanovení § 151 zákona, komplexní administrace zadávacího řízení.
 3. Veřejná zakázka: "Opatření vedoucí k nápravě ekologických závazků v areálu M8A, a.s., Dolní Benešov" ev.č. 60056112, předmět: činnosti vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže v areálu dle projektové dokumentace (sanace podzemních vod).
 4. Cena zastupování: smlouva uzavřena na 390.000 Kč bez DPH, k datu podání informace proplaceno 379.500 Kč bez DPH.
 5. Zastupující osoba: MT LEGAL s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 28305043.
 6. Způsob výběru: c)

III)

 1. Číslo smlouvy o dílo: 04960-2010-452-8-64665.
 2. Předmět plnění: právní služby spočívající ve výkonu zadavatelské, konzultační a poradenské činnost  ve smyslu ustanovení § 151 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, komplexní administrace zadávacího řízení.
 3. Veřejná zakázky: "Příprava území po ukončené hutní prvovýrobě spol. VÍTKOVICE, a.s. pro realizaci projektů rozvoje lokality (Nové VÍTKOVICE) - demolice souboru průmyslových objektů  a technologických celků - 2. část objektů" ev.č. 600608580       předmět: řešení důsledků restrukturalizace hutnictví v areálu společnosti    VÍTKOVICE, a.s.,zajištění přípravy území     po zastavené hutní prvovýrobě a vytvoření podmínek pro revitalizaci této lokality. Hlavní činnosti při plnění veřejné zakázky mají charakter stavebních - demoličních prací a úpravy terénu po demolicích, část činností (zejména projektové práce) pak má charakter služeb.
 4. Cena zastupování: Smlouva uzavřena na 390.000 Kč bez DPH, k datu podání informace proplaceno 378.000 Kč bez DPH.
 5. Zastupující osoba: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 28305043.
 6. Způsob výběru: c)

Pro úplnost uvádím, že zastupování zadavatele jinou osobou v zadávacím řízení je nepřípustné, pokud by bylo v rozporu s § 151 odst. 2 zákona. Zadavatel se nemůže zprostit uskutečnění úkonů, které jsou taxativně uvedeny v tomto ustanovení. Jde o samotné zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, zrušení soutěže o návrh a rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Tyto úkony musí činit vždy samotný zadavatel.

Veřejné zakázky na výběr osob zastupujících zadavatele jsou prováděny v souladu s vnitřními předpisy Ministerstva financí, které upravují postup a odpovědnost zaměstnanců vykonávající působnost zadavatele při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář