CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

  1. Jakou částkou byly vycísleny škody zpusobených povodnemi v CR v roce 2010. Kdo je autorem tohoto vyčíslení. Uveďte členění této částky v podrobnosti, která je k dispozici.
  2. Jaký byl finanční objem zvláštního dluhopisového programu, jenž byl realizován v souvislosti s krytím škody zpusobených povodnemi v CR v roce 2010. Uvedte hlavní parametry techto dluhopisu.
  3. Jakou částkou byly hrazeny škody zpusobených povodnemi v CR v roce 2010. Uveďte členění této částky v podrobnosti, která je k dispozici. Uveďte zdroje plnění této částky v podrobnosti, která je k dispozici.

Odpověď:

Obecné informace o státní pomoci při obnově území postiženého živelní pohromou jsou k dispozici na stránkách Ministerstva financí:

V roce 2010 byl povodní postižen kraj Zlínský, Olomoucký, Jihomoravský, Moravskoslezský, Liberecký a Ústecký. Škody po povodních jsou vyčíslovány následujícím způsobem:

1) Podle par. 3 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou, a zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví:

  • kraj, v jehož územním obvodu došlo k narušení základních funkcí v důsledku pohromy, v přenesené působnosti vypracuje přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území (dále „přehled“) a předloží jej Ministerstvu financí do 7 dnů po uplynutí doby, na kterou byl vyhlášen nouzový stav nebo stav nebezpečí, nebo od zrušení těchto stavů před uplynutím doby, na kterou byly vyhlášeny. Náležitosti přehledu stanoví vyhláška č. 186/2002 Sb., která stanovuje náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby ke zjišťování údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu.
  • kraj zajišťuje údaje nutné pro zpracování přehledu prostřednictvím fyzických osob, které písemně pověří (dále „pověřené osoby“), viz výše.
  • pověřené osoby získávají údaje nutné pro zpracování přehledu vlastním místním šetřením stavu poškozeného majetku. K tomu jsou oprávněny vstupovat na pozemky a do objektů nacházejících se na postiženém území po předložení pověření a občanského průkazu. Není-li vstup na pozemky možný z důvodů obrany státu, ochrany utajovaných skutečností nebo ohrožení života či zdraví osob, jsou údaje povinni poskytnout vlastníci pozemků a objektů.
  • na základě sebraných údajů vypracuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s dalšími resorty tzv. Strategii obnovy území jednotlivých krajů, kterou předloží ke schválení vládě.

2) zajišťování údajů o škodách na majetku státu (vodohospodářské, dopravní infrastruktuře apod.) je v gesci jednotlivých věcně příslušných ministerstev. Ta vypracují souhrnný materiál a předloží jej ke schválení vládě.

V roce 2010 schválila vláda všechny předložené materiály týkající se škod po povodních usneseními č. 556/2010 a 692/2010. V nich také naleznete vyčíslení škod dle jednotlivých předložených materiálů. Částky v nich obsažené jsou závazné a nelze je překročit.

Všechna relevantní usnesení vlády je možné dohledat na stránkách www.vlada.cz.
 
Zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009, vešel v platnost 8. října 2009. Objem dluhopisového programu byl stanoven na základě vyčíslení škod na 7 mld. Kč. Po povodních v květnu a červnu 2010 byl vydán zákon č. 180/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 382/2009 o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009, který navýšil celkový rámec dluhopisového programu ze 7 mld. Kč na 10 mld. Kč a rozšířil možnost jeho využití také na krytí škod po povodních v květnu a červnu 2010.

Ministerstvo financí zařazuje do dluhopisového programu dluhopisy, které momentálně drží ve svém portfoliu. K programu tedy není přirazen jeden vybraný dluhopis daných parametrů, ale ministerstvo při každém prodeji, který je založen striktně na průběžně monitorovaných realizovaných výdajích na krytí škod po povodních, vybírá nejvhodnější dluhopis s odpovídající dobou splatnosti a v souladu s aktuálními podmínkami na trhu s dluhopisy. K dluhopisovému programu byly prozatím přiřazeny prodeje dluhopisu Dluhopis České republiky 2009-2024 5,70 % či Dluhopis České republiky, 2010 – 2015, 3,40%. Parametry těchto dluhopisů jsou k dispozici na stránkách ministerstva v rámci emisních podmínek emisí těchto dluhopisů:

Zdůrazňujeme, že výše uvedený dluhopisový program není určen na krytí škod po povodních v srpnu 2010.

Výše uvedené zákony byly uveřejněny ve Sbírce zákonů, kde je také možné je dohledat, a jsou také dostupné na internetu (např. www.sagit.cz).

K 31.12. 2010 bylo na krytí povodňových škod v květnu a červnu roku 2010 vydáno cca 453 mil. Kč. Ostatní prostředky až do celkové výše 3,32 mld. Kč, schválené usnesením vlády jsou přísně účelově vázány a budou tedy nadále k dispozici pouze na výdaje na odstraňování škod po povodních. Dluhopisy budou prodávány opět v těsné návaznosti na realizované výdaje v rámci rozpočtového roku. Na krytí škod po povodních v srpnu 2010 bylo vyčleněno ze státního rozpočtu na rok 2010 485 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva. Další prostředky až do celkové výše 4 mld. Kč jsou k dispozici ve Státním rozpočtu, kapitolách Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, ve letech 2011 až 2013 a nevztahuje se na ně výše zmíněný dluhopisový program. Jejich účel je však stanoven výše uvedeným usnesením vlády.

Všechny výdaje realizované během roku 2010 budou zahrnuty ve Státním závěrečném účtu za rok 2010.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.