Novinky

2008

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2008.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na stránkách MF ČR jsem se dočetl o Programu spolupráce mezi vládou České republiky a Vlámskou vládou 2008 -2010. Bude možné prostředky z Programu spolupráce mezi vládou České republiky a Vlámskou vládou 2008 - 2010 čerpat na rekonstrukci tepelného hospodářství využívající obnovitelné zdroje energie (sláma, dřevní štěpka atd.) na území Jihočeského kraje? Předpokládaná výše investice 40 mil.Kč. Pokud ano, kdy lze očekávat uveřejnění výzvy k podávání žádostí o dotaci? Může prostředky čerpat malý a střední podnikatel nebo jsou určeny pro veřejnou správu (obce, kraje, jimi zřízené organizace, ...) nebo neziskový sektor?

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V rámci studie realizované Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluje požádat o sdělení následujících informací.

České právnické osoby, resp. právnické osoby se sídlem na území České republiky (o fyzických osobách platí obdobné) v současné době běžně vstupují do obchodní interakce s právnickými osobami zahraničními, a to se sídlem ve státě EU, či mimo něj, který se vyznačuje zejména nízkou daňovou povinností povinného subjektu daňovém ráji (tzv. offshore společnosti).

Dovolujeme se tedy dotázat Ministerstva financí České republiky,

 • zda vydalo či disponuje metodickým pokynem upravujícím postup správců daně, pokud tento správce zjistí, že česká právnická osoba spolupracuje s touto tzv. off-shore společností, resp. v jejích účetních knihách zjistí platební transakce s touto tzv. off-shore společností (např. se sídlem na Kypru, Seychelách apod.),
 • zda správce daně rozlišuje v rámci provádění kontroly přístup k subjektům, kteří s takovými tzv. off-shore společnostmi obchodují, oproti subjektům, kteří s takovými společnostmi neobchodují a
 • zda se i v rámci této skupiny tzv. off-shore společností společnosti rozlišují, např. zda se jedná o tzv. off-shore společnost se sídlem ve státě EU (Kypr), mimo EU (např. v USA — Wyoming) či v zemích rozvojových (tzv. banánové republiky, např. Seychely, Republika Dominika apod.).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si požádat o laskavé sdělení, zda byl pokyn DS-2 k daňovému vymáhání někdy novelizován, zda je zveřejněn na webu ministerstva financí, či zda jej hodláte zveřejnit a kdy. Současně žádám o jeho zaslání v aktualizované podobě.

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě výše uvedeného zákona Vás žádám o poskytnutí následujících informací, ve věci projektového záměru společnosti LIF, a.s. se sídlem Jablonecká 7/22, Liberec (dříve Kostermannova 690/15, Liberec 1) IČ: 40232751, tak jak je uvedeno v příloze této žádosti v bodu 4 - dle sdělení Statutárního města Liberec.

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo doručeno písemné podání manželů se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkajících se zrušení nadstandardních výhod některým státním firmám a jejich zaměstnancům.

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999Sb o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí informace ve formě neověřené fotokopie „pokynu MF ČSR, ze dne 5.7.1968 vedený pod č.j. 314/25-496/68“ Hledal jsem tento „pokyn“ v archivu katastrálního úřadu, ale zde není. Odkaz na tento pokyn je v dohodě o vydání věci uzavřené mezi Bytovým podnikem Praha 10 a Jeronýmem Colloredo Mannsfeldem – ročník 1912 Tuto dohodu přikládám v kopii k této mé žádosti.

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 21. listopadu 2008 bylo do Informační kanceláře Ministerstva financí doručeno písemné podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se ustanovení odst. 4 § 103 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, resp. žádosti o sdělení výše hodnoty cigaret včetně roku 2001 do nynější doby.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základe zákona č. 106/1999 Sb. žiadam o poskytnutie nasledovných informácii:

 • Ako su rozdelené príjmi zo závislej činnosti fyzických osôb s trvalým pobytom CR medzi štátny rozpočet a rozpočet obce, kde má fyzická osoba trvalé bydlisko
 • Ako su rozdelené príjmi zo závislej činnosti fyzických osôb cudzincov s dlhodobým pobytom ČR medzi štátny rozpočet a rozpočet obce, kde má cudzinec nahlásený dlhodobý pobyt.
 • Prečo Stredisku cenných papierov je umožnené mať inú cenu pre zriadenie účtu pre občanov ČR a inú cenu pre občanov ćlenského štátu EU? Pričom napr. štátny príspevok na bývanie v rámci stavebného sporenia je viazaný na dlhodobý pobyt.

Rovnako sa mi zdá veľký nepomer medzi cenou za zriadenie účtu pre cudzinca a občana ČR.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 7. listopadu 2008 bylo do Informační kanceláře Ministerstva financí doručeno písemné podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci poskytnutí stanoviska Ministerstva financí k návrhu Politiky územního rozvoje České republiky 2008, které bylo uplatněno u Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 29. října 2008 bylo do Informační kanceláře Ministerstva financí doručeno elektronické podání s žádostí o poskytnutní informací podle zákona č. 106/ 1999 Sb., ve věci kopií písemné korespondence a úředních rozhodnutí jak MF ČR, tak jiných institucí, organizací a firem, které se nachází v držení MF ČR o pozemku 942/151 v katastru Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, v souvislosti s jeho prodejem z majetku státu (Min. obrany) do soukromého vlastnictví.

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 23. října 2008 bylo do Informační kanceláře Ministerstva financí doručeno elektronické podání se žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci týkající se zaslání neověřené fotokopie dokumentu, které vydalo Ministerstvo financí. Jedná se o Výměr Ministerstva financí č.j. 151353/47-II/4M, ze dne 30. září 1947. Dle tohoto výměru mělo být přiznáno právo domáhat se restituce zabaveného majetku podle zákona č. 128/1946 Sb., § 2, a to pro Jeronýma Colloreda Mannsfelda.

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 21. října 2008 bylo do Informační kanceláře Ministerstva financí doručeno písemné podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se potvrzení o splnění finančního závazku Sovětského svazu vyplývajícího z Dohody uzavřené v Moskvě 6. července 1957 – sjednocení Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou SSR.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 12. října 2008 bylo do Informační kanceláře Ministerstva financí doručeno písemné podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.:

 1. Kolik zaměstnanců mělo Ministerstvo v roce 1994 - 2004.
 2. Jak probíhala příprava legislativy pro implementaci acquis communautaire do roku 2004.
 3. Jakých institucí a orgánů využívalo Ministerstvo ke školení zaměstnanců v oblasti evropské integrace před vstupem a po vstupu do EU.

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 4. října 2008 bylo do Informační kanceláře Ministerstva financí doručeno elektronické podání s žádostí o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb., ve věci týkající se analýzy dluhů a nutných splátek z půjček, které ČR získala v letech 1993 - 2008 od EIB na projetky výstavby dálnic (kategorie D a R) Případně analýzy dluhové služby celkem, popř. dluhové služby MD, respektive ŘSD.

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 1. října 2008 bylo do Informační kanceláře Ministerstva financí doručeno písemné podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zaslání údajů:

 1. výkazy účetní závěrky (za posledních 5 let) - za organizaci, nikoliv kapitoly rozpočtu,
 2. statistiku výkonů v oblasti státní správy (počet vydaných rozhodnutí, stanovisek atd.)
 3. seznam Vámi zřizovaných organizací s označením: právní formy, adres jejich sídel, webových stránek

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dnes, tj. 30.9.2008, jsem náhodou na internetu nalezl stránky Sdružení akcionářů a vkladatelů České republiky (dále jen SAV ČR). Na jejich stránkách se mj. také píše o problematice odškodnění ztrát litoměřických fondů. Vzhledem k tomu, že jsem držitelem většího množství akcií ČNIMF a ČNIOPF, upoutala mě zvláště tato skutečnost. SAV upozorňuje další potenciální členy, že causa ČNIMF již probíhá, na Ministerstvo financí ČR byla podána žádost a v současné době se schyluje k podání žaloby u soudu, a tudíž není možno se v současné době přihlásit o náhradu ztrát z ČNIMF. Causa ČNIOPF je proto odsunuta na pozdější dobu (rok 2009), a tudíž do skupiny zájemců u tohoto fondu snad bude možno se přihlásit. Rád bych znal odpověď na tyto otázky ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s dotazem jak se Ministerstvo financí připravovalo a adaptovalo na členství v EU z hlediska:

 1. institucioánálního (vznik nového odboru, úprava stávajících)
 2. personálního (vytváření nových funkcí, školení, nábory odborníků)
 3. spolupráce v předvstupním období na přípravě na členství s ostatními resorty, Výborem pro EU, resortními koordinačními skupinami…
 4. kdo měl na starost přípravu ministerstva (vyjma ministra), respektive kdo byl pověřen realizací Národního programu přípravy ČR na vstup do EU (1999, 2000, 2001)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 19. září 2008 doručeno písemné podání v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a domáhá se poskytnutí informací kolik činil meziroční nárůst cen v osobní autodopravě v letech 1997 - 2007.

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ministerstvo financí jako ústřední správní úřad pro oblast hospodaření s majetkem státu zajišťuje tvorbu koncepce finanční politiky státu v této oblasti a metodicky usměrňuje jednotný výkon vlastnického práva státu. V této souvislosti se Vás tedy ptám ...

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na webových stránkách Ministerstva financí je uveřejněn dokument ze dne 9. června 2008 "Návrh řešení ekologických závazků státu" v němž je zmíněno, že bude vypsáno komplexní výběrové řízení na generálního dodavetele, který bude mít za úkol odstranit všechny staré ekologické škody.

Zajímalo by nás: kdy bude vypsáno výběrové řízení; kde je možno nalézt více informací o výběrovém řízení, dokumentaci apod.; je již někde dostupný seznam lokalit, kde je nutné provést sanaci ekologických zátěží

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o zveřejnění článků smlouvy týkajících se především bytového fondu, ke kterému měla společnost OKD, a.s. právo hospodaření. Jedná se cca o 44 000 bytových jednotek dříve ve vlastnictví státu. Jak uvádíte, dne 11. 09. 2008 mi bylo umožněno nahlédnout do privatizačního projektu společnosti OKD, a.s. K zjištěnému mohu dodat, že v otázkách bytového fondu spatřuji nesoulad mezi privatizačním projektem a skutečností. Z těchto důvodů se dožaduji zveřejnění ustanovení o naložení s bytovým fondem ve Smlouvě o prodeji majetkového podílu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. včetně dodatků a jiných dokumentů, které obsahují ustanovení o bytovém fondu a dále ustanovení společná, pokud jsou účinná i pro bytový fond. Předpokládám, že požadované informace nejsou obchodním tajemstvím ani utajovanou informací a že Ministerstvo financí (MF) vyvine součinnost při domáhání se práva svých občanů.

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci poskytnutí informací týkající se používání a nákupu elektronických právních informačních systémů pro Ministerstvo financí.

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů vás žádám o poskytnutí těchto informací:

1. Příjmy institucí veřejného sektoru za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v členění: ústřední orgány státní správy (ministerstva, centrální úřady apod.); krajské úřady - za roky 2006, 2007 a 1. pol. roku 2008 (případně jen ty informace, které jsou dostupné).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 22. srpna 2008 doručeno e-mailové podání podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval sdělení, za jakých podmínek je možné získávat poznatky o vyhlašovaných výběrových řízeních.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zda Ministerstvo financí podalo protest, případně stížnost proti odložení trestního stíhání organizace Transparency International Ministerstvem vnitra ve věci financování konference proti korupci, kterou organizace Transparency International ČR občanské sdružení pořádala.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jaká výše daňových příjmů by ročně připadla nově vytvořené obci, když výměra katastrálního území by činila 2.799.285 m2 a počet obyvatel k dnešnímu dni je 1105.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací z oblasti působnosti zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů, obsahující - úplný chronologický seznam všech případů vyžádání si regresní úhrady od územního samosprávného celku Vaším ministerstvem za poskytnutí náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem nebo zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu v přenesené působnosti podle § 16 zákona č. 82/1998 Sb., a to včetně údaje o výši poskytnuté náhrady a výši požadované regresní úhrady, důvodu vzniku škody (vč. označení a stručné charakteristiky proběhnuvšího nebo probíhajícího správního řízení nebo v jiné věci, na jejichž základě vznikla škoda, vč. údaje o dni nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo příslušným orgánem nezákonné rozhodnutí zrušeno nebo změněno) a údaje, zda a popř. kdy byla úhrada učiněna, to vše za dobu od dne 1. ledna 2006.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí dokumentu (tj. celého jeho obsahu) nazvaného jako „Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a společností ArcelorMittal“, podepsaného „v noci z 9. na 10. července 2008“ ministrem financí Miroslavem Kalouskem a viceprezidentem společnosti Sudhirem Maheshwarim.
Dále dotaz, zda byly v návaznosti na memorandum uzavřeny jakékoliv další smlouvy mezi ČR a AMO?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních služeb (SBS)?
 2. Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje?
 3. Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH?
 4. Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? Které to jsou?
 5. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb ze strany SBS? Ano požadujeme zlepšení kvality nejsme spokojeni

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí soupisu pokynů vydaných Ministerstvem financí ČR řady DS, které jsou účinné k dnešnímu dni, tj. k 4. 7. 2008 a dále pak o účinné znění pokynu řady DS, který vymezuje podmínky, za nichž může dojít k prominutí příslušenství daně z důvodů tvrdosti dle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na Ministerstvo financí bylo dne 30. května 2008 doručeno podání se žádostí o poskytnutí informací:

 1. Jakým způsobem Ministerstvo financí kontroluje a s jakou četností nakládání s peněžními prostředky státu?
 2. Jaké jsou závěry těchto kontrol a jím zpracovaných kontrolních protokolů?
 3. Zda a jakým způsobem je o provedených kontrolách, jejich závěrech a vyvozených důsledcích informována veřejnost?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Laskavě Vás tímto žádáme o poskytnutí seznamu pokynu řady DS v dávaných Ministerstvem financí platných ke dni vyřízení této žádosti, obsahujícího: označení příslušného pokynu (např. DS999); datum vydání příslušného pokynu; vymezení předmětu příslušného pokynu (okruhu otázek, jimiž se pokyn zabývá).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o zaslání stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS"), které ÚOHS poskytl MF ČR, jehož obsah by se měl týkat údajné nedovolené veřejné podpory poskytnuté státem při změně trvalého užívání pozemků na vlastnictví v důsledku nálezu Ústavního soudu ČR publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 278/2004.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na Ministerstvo financí bylo dne 19. 5. 2008 doručeno elektronické podání opatřené zaručeným elektronickým podpisem s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb. žádá o poskytnutí informace obsahující úplný text dohody o poskytnutí dotace uzavřené mezi Ministerstvem financí a příjemcem dotace - zájmovým sdružením BULY ARÉNA, IČ: 70630097, sídlem Kravaře, Kouty, Hlučínská 252/181, na podporu rozvoje a obnovy regionální infrastruktury.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 23. dubna 2008 doručeno písemné podání Statutárního města Jihlavy se žádostí o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a žádá poskytnutí údaje o počtu loterií a jiných podobných her, povolených Ministerstvem financí dle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, ke dne 5. března 2008.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 23. dubna 2008 doručeno písemné podání se žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se organizační struktury finančního úřadu a systému generování čísla jednacího.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informaci, zda od března r. 2007 doposud došlo k podání a řešení jednoho či více privatizačních projektů na privatizaci majetku Státního statku, s.p., Karlovarská 7, Jeneč, IČ: 000 169 18 a pokud ano, zda do majetku, který by měl být privatizován byly zahrnuty pozemky v Praze - Uhříněvsi č. 1814/4, 1814/5, 1814/6, 1814/19, 1814/20, 1814/21, 1814/22, 1814/23, 1814/24. 1814/30 a 1814/238 (všechny v k.ú. Uhříněves).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informaci, zda od března r. 2007 doposud došlo k podání a řešení jednoho či více privatizačních projektů na privatizaci majetku Státního statku, s.p., Karlovarská 7, Jeneč, IČ: 000 169 18 a pokud ano, zda do majetku, který by měl být privatizován byly zahrnuty pozemky v Praze - Uhříněvsi č. 1814/4, 1814/5, 1814/6, 1814/19, 1814/20, 1814/21, 1814/22, 1814/23, 1814/24. 1814/30 a 1814/238 (všechny v k.ú. Uhříněves).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovolil bych si Vás požádat o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to jakým způsobem lze získat údaj o současném (případně nejaktuálnějším možném) procentuálním podílu hrubého domácího produktu (HDP) České republiky jdoucího na životní prostředí?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb. Který orgán MF, případně jiný orgán st. správy je pověřen kontrolou dodržování Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz : V duchu rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR čj: 5 As 28/2007-89 ze dne 17. ledna 2008 zveřejněného na http://www.nssoud.cz/ žádám o poskytnutí všech informací obsažených v pokynech Ministerstva financí ČR řady DS, týkají-li se výkonu veřejné správy, tedy činnosti finačních úřadů, jakožto orgánů veřejné moci, navenek, ve vztahu k veřejnosti a upravují-li aplikační postupy stran jednotlivých ustanovení zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v jeho platném znění.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 7. února 2008 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci řízení vedených mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací ve smyslu odst. 10 čl. 2 a násl. Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou a Slovenskou federativní republikou a Švýcarskou konfederací, vyhlášenou ve sbírce zákonů pod č. 459/1991 Sb.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. si vás dovoluji požádat o poskytnutí informací týkajících se podniku LOM PRAHA, s.p., IČ: 00000515, se sídlem: Praha 10, Malešice, Tiskařská 8, PSČ: 100 38, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. ALX 283 (dále jen "podnik LOM). Název podniku LOM do roku 1992 byl "Letecké opravny Malešice, státní podnik". V roce 2003 došlo ke sloučení podniku Letecké opravny Kbely, státní podnik, rč: 00000507, se sídlem: Praha 9 - Kbely, Toužimská 583, PSČ 19703 (dále jen "podnik LOK“), s podnikem LOM.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o informace dle zákona 106/1999 Sb.. Dozvěděla jsem se, že ještě ČKA začala znovu jednat s Pražským stavením bytovým družstvem, okolo 1. prosince 2007, o pohledávce NITSCH, s.r.o. Protože ČKA k 31.12.2007 skončila svou činnost, ráda bych věděla, kdy se začalo s družstvem znovu jednat, jaké výsledky mělo toto jednání, zdali bude jednání o pohledávce pokračovat, či zda bude prodána družstvu za výhodnějších podmínek, než bylo určeno při minulém rozhodnutí Vlády ČR roku 2006. Z rozhodnutí Vlády ČR byla pohledávka nabídnuta Pražskému stavebnímu bytovému družstvu za cca 20 000 000 Kč, tato částka byla zřejmě nad možnosti družstva. Předpokládám proto, že se bude čekat, až jak dopadne konkurz vyhlášený na společnost NITSCH, s.r.o. Prosím o sdělení dalších podrobností.