CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na základě výše uvedeného zákona Vás žádám o poskytnutí následujících informací, ve věci projektového záměru společnosti LIF, a.s. se sídlem Jablonecká 7/22, Liberec (dříve Kostermannova 690/15, Liberec 1) IČ: 40232751, tak jak je uvedeno v příloze této žádosti v bodu 4 - dle sdělení Statutárního města Liberec.

 1. Žádám Vás o poskytnutí kopie rozhodnutí výběrové komise Ministerstva financí na vytvoření nové pobočky bilingvní jazykové školky společnosti LIF, a.s. v Liberci.
 2. Žádám Vás o poskytnutí kopie projektového záměru na vytvoření nové pobočky bilingvní jazykové školky, který byl předmětem rozhodnutí výběrové komise Ministerstva financí a byl postoupen z komise z libereckého kraje.
 3. Žádám Vás o sdělení, zda bylo vydáno rozhodnutí či uzavřena smlouva o přidělení dotace z veřejných prostředků za státního rozpočtu či evropských zdrojů společnosti LIF, a.s. do dnešního dne ve věci projektového záměru na vytvoření nové pobočky bilingvní jazykové školky, že jste Vy (popřípadě Vám podřízený či nadřízený správní orgán) takové rozhodnutí vydali nebo smlouvu uzavřeli, žádám Vás o zaslání její kopie.
 4. Žádám Vás o sdělení, do kterých národních či evropských programů z cílem získání dotace vyl projektový záměr postoupen, kdy se tak stalo a jaký byl výsledek.
 5. Žádám Vás o sdělení (pokud nebylo vydáno rozhodnutí či uzavřena smlouva o přidělení dotace z veřejných prostředků za státního rozpočtu či evropských zdrojů společnosti LIF, a.s. do dnešního dne ve věci projektového záměru na vytvoření nové pobočky bilingvní jazykové školky) z jakého důvodu nebylo vydáno rozhodnutí či uzavřena smlouva o přidělení dotace, stalo se tak z důvodu:
  1. projektový záměr byl zamítnut - pokud ano, tak Vás žádám o kopii tohoto zamítnutí,
  2. společnost LIF, a.s..odstoupila od svého projektového záměru a vzala žádost zpět, pokud ano, tak Vás žádám o kopii tohoto zpětvzetí,
  3. popřípadě z jiných důvodů - pokud ano, tak Vás žádám o kopii listiny, na základě které nedošlo k realizaci projektového záměru.

Odpověď:

K Vašemu požadavku na poskytnutí informací k záměru projektu „Bilingvní jazyková mateřská škola“, předložené v rámci první otevřené výzvy FM EHS/Norsko, vyhlášené Národním kontaktním místem pro FM EHS/Norsko v ČR (MF/CZP), sdělujeme následující:

 1. Záměr projektu „ Bilingvní jazyková mateřská škola“ byl předložen Libereckou jazykovou školkou o.p.s., na Ministerstvo financí, Národní kontaktní místo (CZP1), dne 15.82005 (ref. číslo EEA 01 04/05 052 IP - 40- záměr).
 2. Předložený záměr projektu byl standardně posouzen NKM a toto posouzení bylo zasláno předkladateli záměru Liberecké jazykové škole (viz přiložený dopis č.j. 585/119947/2005- JSk/465) dne 19.12.2005.
 3. Ve výše uvedeném dopise byl předkladatel upozorněn na skutečnost, že kompletní projekt musí být předložen v rámci další otevřené výzvy k předkládání kompletních návrhů na individuální projekty / programy.
 4. Z evidence kompletních projektů, které byly předloženy v rámci 2, a 3. otevřené výzvy je zřejmé, že žadatel již kompletní projekt nepředložil.

S ohledem na výše uvedené k Vašim dotazům sdělujeme:

 • ad 1) Vzhledem k tomu, že předložen byl pouze záměr projektu a ne konečná žádost, nebyl projekt hodnocen hodnotící komisí.
 • ad2) Vzhledem k charakteru informací obsažených v záměru projektu, není možno bez souhlasu předkladatele poskytnout jeho kopii. Záměr projektu je na vyžádání k nahlédnutí na MF/NKM.
 • ad3) S ohledem na výše uvedený standardní postup nebylo vydáno žádné rozhodnutí o udělení dotace.
 • ad4) MF je zodpovědné za realizaci pouze Finančních mechanismů EHP/Norska; programy EU jsou v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj / Krajů.
 • ad5) Záměr projektu nebyl zamítnut, MF/NKM zpracovalo pouze posouzení záměru projektu (viz příloha k dopisu čj. 585/119947/2005-JS/465 adresovaného předkladateli Záměru projektu v příloze tohoto dopisu).

Zamítnuta může být pouze kompletní (konečná) žádost na individuální projekt, což v daném případě nebyla.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.