CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na základe zákona č. 106/1999 Sb. žiadam o poskytnutie nasledovných informácii:

 • Ako su rozdelené príjmi zo závislej činnosti fyzických osôb s trvalým pobytom CR medzi štátny rozpočet a rozpočet obce, kde má fyzická osoba trvalé bydlisko
 • Ako su rozdelené príjmi zo závislej činnosti fyzických osôb cudzincov s dlhodobým pobytom ČR medzi štátny rozpočet a rozpočet obce, kde má cudzinec nahlásený dlhodobý pobyt.
 • Prečo Stredisku cenných papierov je umožnené mať inú cenu pre zriadenie účtu pre občanov ČR a inú cenu pre občanov ćlenského štátu EU? Pričom napr. štátny príspevok na bývanie v rámci stavebného sporenia je viazaný na dlhodobý pobyt.

Rovnako sa mi zdá veľký nepomer medzi cenou za zriadenie účtu pre cudzinca a občana ČR.

Odpověď:

K Vašim dotazům zasílám stanovisko odborných útvarů Ministerstva financí a Střediska cenných papírů.

Rozdělování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:

Problematiku řeší zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zákon nerozlišuje zda byla daňová povinnost odvedena občanem ČR s trvalým pobytem na území ČR nebo cizincem s povolením dlouhodobého pobytu na území ČR.

Celostátní hrubý výnos daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděný zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, se dle zákona dělí mezi státní rozpočet, kraje a obce v následujícím poměru:

 • Státní rozpočet 68,18 %
 • Kraje 8,92 %
  • Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.
 • Obce 21,4 %
  • Daný podíl je rozdělován na základě:
   • kritéria výměry katastrálních území obce
   • prostého počtu obyvatel v obci
   • násobků postupných přechodů
  • Metodika výpočtu procentního podílů jednotlivých obcí v ČR je stanovena v zákoně v §4 odst. 2 až 7
 • Obce 1,5 %
  • Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci. Metodika výpočtu procentního podílů jednotlivých obcí v ČR je popsána v zákoně v §4 odst. 9 písm. c).

K Vašemu dotazu na cenu úkonů Střediska cenných papírů uvádíme:

Při zřízení účtu pro zahraniční osobu ve Středisku cenných papírů je třeba provést více vnitřních úkonů při otevření účtu a do ceny za řízení účtu cizozemci se promítá i přidělení "Náhradního identifikačního čísla účtu (NID)", které je, v rámci zjednodušení, nastaveno zdarma. Náročná technologie je provázána s kontrolou a snahou o maximální bezpečnost evidovaných údajů. Z toho vyplývá pak i nastavení cen u různých způsobů zřízení dalších účtů a zvláštních účtů.

Středisko cenných papírů děkuje pisateli za jeho podnět, který bude zvážen, spolu s dalšími okruhy problematik, z hlediska aktuální situace na kapitálovém trhu. Upřesňujeme, že jiná cena za zřízení účtu majitele cenných papírů platí pro všechny cizozemce, nejen členy EU.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář