CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Laskavě Vás tímto žádáme o poskytnutí seznamu pokynu řady DS v dávaných Ministerstvem financí platných ke dni vyřízení této žádosti, obsahujícího:

 1. označení příslušného pokynu (např. DS999)
 2. datum vydání příslušného pokynu
 3. vymezení předmětu příslušného pokynu (okruhu otázek, jimiž se pokyn zabývá)

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále již jen zákon č. 106/1999 Sb.), doručené dne 29. dubna 2008, Ministerstvo financí vyhovuje Vašemu požadavku o poskytnutí informací ve formě seznamu pokynů řady DS platných ke dni vyřízení Vaší žádosti, včetně jejich číselného označení a data vydání. Okruh otázek jednotlivými pokyny řešených je vždy zřejmý z jejich názvu, který je de facto vymezením předmětné problematiky.

 • Pokyn DS - 36 Hlavní principy spolupráce finančních a celních orgánů-ze dne 12.1. 1995
 • Pokyn DS - 41 Vkládání „data splatnosti“ a „penalizačního data“ v systému ADIS ze dne 7.2. 1995
 • Pokyn DS - 42 Stanovisko k 1 odst. 1 ZSDP po novele provedené zákonem č. 255/1994 Sb. ze dne 3.3.1995
 • Pokyn DS - 43 O součinnosti bank v daňovém řízení - ze dne 7.3. 1995
 • Pokyn DS - 60 K zavedení a provozování nové části aplikačního programového vybavení ADISu pro automatizované předávání a přijímání informací o písemnostech - účinný ode dne 1.1. 1997
 • Pokyn DS - 71 Kontrolní řád pro provádění vnitřní kontroly v soustavě ÚFO - účinný ode dne 1.6. 1997
 • Pokyn DS - 100 K aplikace zástavního práva v daňovém řízení po novele provedené zákonem Č. 3 17/2001 Sb. - ze dne 8.4. 2002
 • Pokyn DS - 103 K obecným problémům správy odvodů za porušení rozpočtové kázně ze dne 28.5. 2002
 • Pokyn DS -104 Ke správě odvodů za porušení rozpočtové kázně - prostředky poskytované ze státního rozpočtu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti - ze dne 7.5. 2002
 • Pokyn DS - 105 K postupu při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně u prostředků poskytnutých z Národního fondu - ze dne 18.4. 2003
 • Pokyn DS - 107 Účtování exekučních nákladů a pokut - ze dne 16.5. 2002
 • Pokyn DS - 112 Postup UFO při vyřizování žádostí soudních exekutorů o součinnosti podle 33 a 34 zákona č. 120/2001 Sb. - ze dne 13.12. 2002
 • Pokyn DS - 113 Pokyn k postupu při správě odvodů za porušení ustanovení § 4 odst. I písm.b) nařízení vlády č. 148/1997 Sb. nebo za porušení ustanovení § 10 odst. 1 písm.b) nařízení vlády č. 190/1997 Sb. - ze dne 11.10. 2002
 • Pokyn DS -116 K zabezpečení jednotného postupu při vzájemné komunikaci mezi FÚ a orgány ochrany životního prostředí - ze dne 27.2. 2003
 • Pokyn DS - 119 K zajištění kontrolní činnosti v oblasti stánkového prodeje - ze 5.11. 2003
 • Pokyn DS - 126 Metodický výklad k zákonu č. 479/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. - ze dne 31.5. 2004
 • Pokyn DS - 127 K postupu při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně u prostředků poskytnutých z Fondu solidarity EU - ze dne 18.6.2004
 • Pokyn DS - 131 K problematice financování akcí výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, na něž byly poskytnuty prostředky MMR a SFRB — ze dne 11.11. 2004
 • Pokyn DS - 132 K uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky (převodní ceny) UFO - ze dne 12.8.2005
 • Pokyn DS - 133 Metodický výklad k vybraným ustanovením zákona č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů - ze dne 18.2. 2005
 • Pokyn DS -143 Pravomoc a postup MF při rozhodování o posečkání nebo prominutí daní, jakož i prominutí odvodů, penále a pokut uložených podle rozpočtových pravidel ze dne 17.10. 2005
 • Pokyn DS - 145 K zajištění daňové kontroly velkých daňových subjektů - ze dne 11 .1. 2006
 • Pokyn DS - 146 Stanovení postupu UFO při vydávání rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami dle § 38nc ZDP ze dne 18.1. 2006
 • Pokyn DS -149 O postupu při vyřizování stížností, petic, podnětů a ostatních podání na územních finančních orgánech — ze dne 3.3. 2006
 • Pokyn DS - 150 K postupu při projednávání žádostí o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem - ze dne 25.7. 2006
 • Pokyn DS - 151 Ke stanovení daně paušální částkou - ze dne 30.3. 2006
 • Pokyn DS - 152 K prominutí penále z důvodu úpravy základu daně za ZO roku 2004 při přechodu na uplatňování výdajů procentem z příjmů - ze dne 31.3. 2006
 • Pokyn DS - 153 Pravomoc k prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně ze dne 27.6. 2006
 • Pokyn DS - 154 K postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení ze dne 30.5.2006
 • Pokyn DS - 155 Postup správce daně v případě subjektem namítaných neslučitelností českého
  daňového zákona s právem ES - ze dne 20.7. 2006
 • Pokyn DS - 156 Pokyn k postupu pracovníků ÚFO dle 16 odst. 9 až 11 ZSDP ze dne 1.9. 2006
 • Pokyn DS - 157 K některým výzvám v daňovém řízení - ze dne 3.11. 2006
 • Pokyn DS - 158 K vymezení délky trvání daňové kontroly - ze dne 19.3. 2007
 • Pokyn DS - 161 Způsob využití zjištění od FR podle § 10 odst. 4 zákona č. 61/1996 Sb. ze dne 22.1. 2007
 • Pokyn DS - 162 Postup při evidenci odvodů za porušení rozpočtové kázně odváděných do Národního fondu - ze dne 19.2. 2007
 • Pokyn DS -165 Pokyn k hospodárnému postupu finančních úřadů v řízení o vymáhání nedoplatků - ze dne 10.5. 2007
 • Pokyn DS - 166 Pokyn k postupu správce daně při souběhu řízení o některých opravných prostředcích a o prominutí daně a příslušenství daně- ze dne 28. 12. 2007
 • Pokyn DS -167 Pokyn k postupu při evidenci vracení a převodu poplatků zaplacených kolkovou známkou- ze dne 10. 9. 2007
 • Pokyn DS - 168 Pokyn ke zpracování údajů v tiskopisu Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2007
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář