CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí aktuálních pokynů řady DS.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále již jen zákon
č. 106/1999 Sb.), doručené dne 7. února 2008, Ministerstvo financí vyhovuje Vašemu požadavku o poskytnutí informací:

Ministerstvo financí vydává interní metodické pomůcky ve formě Pokynů DS již od roku 1993; valná část z nich již dávno pozbyla aktuálnosti, neboť mj. jsou často vydávány buď přímo s plánovanou platností resp. pro určitelný vymezený časový interval nebo jakožto ad hoc řešení konkrétních situací, tudíž většina z nich průběžně ztrácí důvodnost své existence a stávají se obsoletními.

Na základě Vaší žádosti Ministerstvo financí poskytuje v příloze texty platných a aktuálních Pokynů DS.

Pokud se týče požadavku na poskytnutí vlastních „textů jednotlivých pokynů“ ministerstvo vázáno nejaktuálnější judikaturou samozřejmě respektuje právní názor o nutnosti posouzení interního charakteru aktu (kterým DS pokyn je) výhradně dle jeho obsahu a informace, jež v souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ČR sp.zn. 5 As 28/2007 lze považovat za způsobilé vydání z titulu žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze svých metodických Pokynů dosud považovaných za výhradně vnitřní předpisy, poskytne.

Nicméně, jak vyplývá z odůvodnění citovaného rozsudku, ani NSS nemá za to resp. nevyslovil, že by bylo nezbytně nutnou, ze zákona č. 106/1999 Sb. vyplývající povinností poskytovat daňovým subjektům celé texty interních Pokynů MF vždy, pokud se alespoň částečně týkají výkonu veřejné správy. Zákonnost tohoto postupu potvrzuje odůvodnění předmětného rozhodnutí, kde je konstatována možnost resp. fakt, že do interních pokynů jsou vtěleny i informace nepodléhající informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vzhledem k výše uváděnému jsou k Vaší žádosti poskytnuty v příloze texty následujících Pokynů DS, které nahlíženy optikou předmětného judikátu bezezbytku naplňují podmínku, že v celém svém obsahu podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb.:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář