CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Dne 23. října 2008 bylo do Informační kanceláře Ministerstva financí doručeno elektronické podání se žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci týkající se zaslání neověřené fotokopie dokumentu, které vydalo Ministerstvo financí. Jedná se o Výměr Ministerstva financí č.j. 151353/47-II/4M, ze dne 30. září 1947.

Dle tohoto výměru mělo být přiznáno právo domáhat se restituce zabaveného majetku podle zákona č. 128/1946 Sb., § 2, a to pro Jeronýma Colloreda Mannsfelda.

Odpověď:

Ministerstvo financí k Vaší žádosti ze dne 23.10.2008 (doručena elektronickým podáním), kterou jste uplatnil s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zaslání dokladu ve věci pana Jeronýma Colloredo Mannsfelda, případně o poskytnutí informací ohledně tohoto dokladu, sděluje následující.
V příloze Vám zasíláme kopii (kopie) požadovaného dokladu výměru Ministerstva financí č.j. 151353/47-11/4 ze dne 30. září 1947 ve věci pozůstalosti po Jeronýmu Colloredo — Mannsfeldovi st. Současně v příloze zasíláme i kopie dalších dokladů s předmětným dokladem souvisejících.

Podle ust. § 8 zákona č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících: „Nárok se promlčuje ve třech letech ode dne, kdy tento zákon nabude účinnosti (17.6.1946), jde-li však o nárok vycházející ze zrušení nebo ze změny soudního nebo úředního výroku (§ 2), ve třech letech od právní moci rozhodnutí, které onen soudní nebo úřední výrok zrušilo nebo změnilo.“

K uvedenému v obecné rovině podotýkáme, že za splnění podmínek tohoto zákona měli dotčení občané možnost žádat o restituci svého majetku, ale v tomto následně přelomovém období měli zejména členové šlechtických rodů a občané židovské národnosti tuto možnost pouze teoretickou, nebot‘ nebyla již politická vůle k vracení jejich majetku, jak je ostatně všeobecně známo.

Závěrem se pro pořádek a úplnost vracíme k Vaší původní žádostí ze dne 5.8.2008 ohledně členů rodu Colloredo-Mannsfeld, kterou jsme vyřídili dopisem ze dne 19.8.2008, a nyní doplňujeme podané informace v tom smyslu, že ani po dalším šetření nebyly dohledány doklady a informace o tom, že by v žádosti uvedení členové rodu Colloredo-Mannsfeld podléhali nebo byli odškodněni v rámci některé z mezivládních náhradových dohod.

S ohledem na skutečnost, že náhradové dohody byly uzavírány po 2. světové válce, jejich režim se proto též nemůže vztahovat na pana Jeronýma Colloredo -Mannsfelda, zemřel v roce 1942.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.