CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na Ministerstvo financí bylo dne 30. května 2008 doručeno podání se žádostí o poskytnutí informací:

  1. Jakým způsobem Ministerstvo financí kontroluje a s jakou četností nakládání s peněžními prostředky státu?
  2. Jaké jsou závěry těchto kontrol a jím zpracovaných kontrolních protokolů?
  3. Zda a jakým způsobem je o provedených kontrolách, jejich závěrech a vyvozených důsledcích informována veřejnost?

Odpověď:

K žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., sdělujeme následující informace:

K bodu a) - Jakým způsobem Ministerstvo financí kontroluje a s jakou četností nakládání s peněžními prostředky státu

  • Ministerstvo financí provádí finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Přitom procesně postupuje podle příslušných ustanovení zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Kontrolní činnost je realizována v návaznosti na závěry Analýzy rizik zpracovávané pro účely zaměření kontrolní činnosti na příslušný kalendářní rok. Při prováděných kontrolách je kontrolováno nejenom hospodaření s přidělenými prostředky státního rozpočtu a se státním majetkem, ale rovněž i nastavení a funkčnost kontrolních systémů.
  • Četnost provádění kontrol u jednotlivých orgánů veřejné správy je rozdílná s ohledem na charakter jejich činnosti, výši přidělených prostředků ze státního rozpočtu, závěry z minulých kontrol i konkrétní poznatky získané na základě občany zasílaných žádostí, stížností a podnětů.

K bodu b) - Jaké jsou závěry těchto kontrol a jím zpracovaných kontrolních protokolů

  • Závěry z kontrol prováděných z úrovně Ministerstva financí i z úrovně ostatních kontrolních orgánů veřejné správy jsou každoročně předkládány vládě ČR formou Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol. Tato zpráva je v souladu s § 22 zákona č. 320/2001 Sb. předávána i Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. S výsledky konkrétních protokolů je seznamována kontrolovaná instituce, která ve své působnosti činí opatření k nápravě zjištěného stavu.
  • Závěry z protokolů jsou projednávány v rámci Ministerstva financí s příslušnými odbornými útvary, z jejichž úrovně jsou přijímána nezbytná opatření ke zkvalitnění hospodaření s prostředky státního rozpočtu v rámci veřejné správy.

K bodu c) - Zda a jakým způsobem je o provedených kontrolách, jejich závěrech a vyvozených důsledcích informována veřejnost

  • O provedených kontrolách je veřejnost z úrovně Ministerstva financí informována v souladu s § 13 zákona č. 552/1991 Sb. V případech, kdy vedoucí kontrolního orgánu, tedy ministr financí, zbaví příslušné kontrolní pracovníky ve veřejném zájmu povinnosti mlčenlivosti anebo tehdy, jsou-li kontrolní pracovníci zbaveni tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, informují žadatele přímo.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.