CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. si vás dovoluji požádat o poskytnutí informací týkajících se podniku LOM PRAHA, s.p., IČ: 00000515, se sídlem: Praha 10, Malešice, Tiskařská 8, PSČ: 100 38, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. ALX 283 (dále jen "podnik LOM). Název podniku LOM do roku 1992 byl "Letecké opravny Malešice, státní podnik". V roce 2003 došlo ke sloučení podniku Letecké opravny Kbely, státní podnik, rč: 00000507, se sídlem: Praha 9 - Kbely, Toužimská 583, PSČ 19703 (dále jen "podnik LOK“), s podnikem LOM.

Zdvořile vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Byl podnik LOM jako celek a/nebo podnik LOK jako celek nebo podstatná část jejich majetku (například výrobní areál) vybrán rozhodnutím vlády ČR k privatizaci ve smyslu zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon)?

1.1. V případě, že odpověď na otázku resp. kteroukoli její část pod bodem 1. je "ano", prosím o poskytnutí takových rozhodnutí vlády ČR včetně jejich příloh (například předkládacích zpráv) tak, aby z těchto dokumentů byl patrný rozsah majetku vybraného k privatizaci dle zákona.

1.2. V případě, že odpověď na otázku resp. kteroukoli její část pod bodem 1. je "ano", prosím o poskytnutí informace, zda následně (tj. po přijetí předmětných rozhodnutí vlády ČR o výběru k privatizaci) nedošlo rozhodnutím vlády ČR (resp. jinak) k vyřazení podniku LOM jako celku a/nebo podniku LOK jako celku nebo podstatné části jejich majetku z výběru jakožto vhodných k privatizaci, resp. ke zrušení původních rozhodnutí vlády ČR o jejich výběru k privatizaci.

V případě, že dle bodu 1.2. došlo k vyřazení podniku LOM jako celku a/nebo podniku LOK jako celku nebo podstatné části jejich majetku z výběru jakožto vhodných k privatizaci, resp. ke zrušení původních rozhodnutí vlády ČR o jejich výběru k privatizaci, prosím o poskytnutí rozhodnutí vlády ČR příp. jiného orgánu, jimiž došlo k vyřazení resp. ke zrušení původních rozhodnutí vlády ČR, včetně jejich příloh (například předkládacích zpráv) tak, aby z těchto dokumentů byl patrný rozsah majetku vyřazeného z privatizace dle zákona.

Odpověď:

Dopisem ze dne 28.1.2008 jste se obrátila na Ministerstvo financí s žádostí o poskytnutí informací týkajících se privatizace podniků Letecké opravny Malešice, s.p., IČ: 00000515 (LOM) a Letecké opravny Kbe1y, s.p., IČ: 00000507 (LOK).

K předloženým otázkám uvádím následující:

1.- podniky LOM a LOK byly určeny do privatizace usnesením vlády ze dne 23.3.1994 č. 152 (usnesení ,,0 schválení seznamu subjektů, které jsou určeny k privatizaci"). V bodě II/I tohoto usnesení vláda uložila ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci seznam subjektů určených k privatizaci tímto usnesením zveřejnit. Seznam byl zveřejněn dne 8.4.1994 v Hospodářských novinách. Kopie originálu přílohy usnesení vlády č. 152/1994 není v archivu Ministerstva financí k dispozici. V případě zájmu se můžete obrátit na archiv Úřadu vlády.

1.1.- Uvedeným usnesením vláda určila k privatizaci subjekty, tzn. veškerý majetek podniků uvedených v seznamu. Základní privatizační projekty, tj. projekty předložené vedením daných podniků, obsahovaly proto v případě LOM i LOK, v souladu s tehdy platnou vyhláškou č.324/1991 Sb., závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu, ve znění vyhlášky č. 526/1991 Sb., formulář 2(A), tj. "vymezení majetku státu ... na podnikání jiných právnických osob, je-li předmětem privatizačního projektu veškerý majetek právnické osoby... ".

1.2.-" O výběru majetku a majetkových účastí státu na podnikání právnických osob vhodných k privatizaci rozhoduje vláda České republiky", viz § 5, odst. 1, zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného vyplývá, že o vyřazení majetku některého podniku z privatizace je kompetentní rozhodnout opět pouze vláda.

Vládní privatizační komise, dříve existující poradní orgán vlády, ve svém usnesení č. 7 z 19.5.1997 doporučila, mimo jiné, "vyčlenění hlavních výrobních částí a s nimi souvisejících majetků státních podniků: - Letecké opravny Malešice; - Letecké opravny Kbely; z privatizace a jejich ponechání ve vlastnictví státu ve formě státních podniků“, s tím, že "Majetek nepotřebný pro podnikání a činnost uvedených státních subjektů bude privatizován."

O vyčlenění hlavních výrobních částí a s nimi souvisejících majetků LOM a LOK z privatizace vláda, která jediná je kompetentní majetek z privatizace vyjmout, však nikdy nerozhodla. Tento majetek zůstává tudíž stále majetkem určeným k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Majetek nepotřebný pro podnikání a činnost uvedených podniků byl jejich zakladatelem, Ministerstvem obrany, vyspecif1kován a jím byl také navržen způsob jeho privatizace.

V případě LOM se jednalo o:

  • Rekreační zařízení Janov nad Nisou - objekt s pozemkem a příslušenstvím;
  • Rekreační zařízení Dobřejice - soubor staveb k dětské rekreaci s pozemky a příslušenstvím;
  • Obytné domy Praha 10, V Olšinách č.p. 25/1341 na pozemku p.č.1654/2 a č.p. 27/1342 na pozemku p.č. 1667/2 v k.ú. Vršovice, včetně těchto pozemků; - stavební parcely p.č. 778 a 766/2 v k.ú. Malešice.

V případě LOK se jednalo o:

  • Rekreační zařízení Velké Popovice - chatky, pozemky a ostatní majetek RZ;
  • Bytový dům č.p. 148-153 v Praze 9, Bendlova ul., včetně příslušenství a pozemků p.č. 13/2, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8,13/9,13/10, 13/11 a 27/2 v k.ú. Miškovice.

Rozhodnutí o privatizaci vydaná na privatizaci těchto majetků byla realizována.

1.2.1.- viz bod 1.2.

Doporučuji, aby v případě Vašich dalších dotazů nebo dotazů LOM PRAHA, s.p., týkajících se postupu nakládání s majetkem tohoto podniku, byly tyto adresovány zakladateli uvedeného podniku, tj. Ministerstvu obrany. Toto ministerstvo je kompetentní případně zdůvodnit a iniciovat změnu současné situace ohledně privatizace majetku podniku LOM PRAHA, s.p. a ve spolupráci s Ministerstvem financí navrhnout další postup.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.