CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádám Vás na základě z. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací, a to:

 1. Žádám Vás o přehled státních záruk, které byly poskytnuty Ministerstvem financí na základě § 36 zákona č. 576/1990 Sb. od roku 1990 – 2007.
 2. Kdy Ministerstvo financí předložilo vládě předběžný přepracovaný návrh státního rozpočtu na základě § 8b odstavec 2 zákona č. 218/2000 Sb. v letech 2000 – 2007?
 3. Kdy oznámilo Ministerstvo financí částky schválené vládou správcům kapitol na základě § 8b odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb. v letech 2000 – 2007?
 4. Zda-li správci kapitol dodrželi termín 31. 6 a vždy do tohoto termínu předložili Ministerstvu financí vypracované návrhy rozpočtových kapitol na základě § 8b odstavec 4 zákona č. 218/2000 Sb. Kolikrát tento termín nebyl dodržen a ve kterých letech v období 2000 – 2007?
 5. Kdy Ministerstvo financí předložilo návrh zákona o státním rozpočtu na další rok a návrh střednědobého výhledu na základě § 8b odstavec 5 zákona č. 218/2000 Sb.?
 6. Dále Vás žádám o sdělení počtu rozpočtových opatření učiněných v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu za jednotlivé roky v letech 1993 – 2000 na základě § 36 zákona č. 576/1990 Sb.?
 7. Kdy byl schválen a zaslán Poslanecké sněmovně návrh státního závěrečného účtu v letech 1993 – 2007?

Odpověď:

 1. Přehled o státních zárukách, které byly poskytnuty na základě § 36b zákona č. 576/1990 Sb. je přiložen v příloze (§ 36b byl vložen do zákona po novele rozpočtových pravidel č. 166/1992 Sb.). Údaje o poskytování státních záruk v České republice jsou k dispozici od roku 1993. Od roku 2000 jsou státní záruky poskytovány podle § 73 zákona č. 218/2000 Sb., pouze na základě zvláštního zákona.
 2. Povinnosti vyplývající z § 8a a 8b zákona č. 218/2000 Sb. byly uloženy až novelou zákona č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona byla vyhlášena až v měsíci září 2007, tj. po přípravných rozpočtových pracích na návrhu rozpočtu na rok 2005. Mohla být uplatněna až při přípravě státního rozpočtu na rok 2006 v roce 2005. Informace o přípravě rozpočtů na rok 2006 až 2008 byly p. Bergmanové zaslány v odpovědi na její předchozí žádost.
 3. Viz odpověď bodu 2.
 4. Správci kapitol dodrželi termín podle odst. 4 § 8b zákona č. 218/2000 Sb., v pozdějších zněních, který je stanoven do 31. července, nikoliv června, jak uvádí tazatelka.
 5. Viz odpověď v bodu 2.
 6. Informace nelze poskytnout, protože tyto údaje nejsou k dispozici. Samotný počet rozpočtových opatření učiněných v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu není tak podstatným údajem, aby byl sledován a archivován déle než 5 let.
 7. V souladu s ustanovením § 30 zákona o rozpočtových pravidlech předkládá Ministerstvo financí vládě každoročně (v průběhu měsíce dubna) návrh státního závěrečného účtu. Vláda návrh projedná a podává ho PSP. Datum schválení návrhu SZÚ vládou může tazatelka zjistit na webových stránkách vlada.cz, kde jsou vystavena usnesení vlády ČR od roku 1991. Podáním návrhu SZÚ předsedovi PSP pověřuje vláda předsedu vlády, kterému MF dodává určený počet výtisků se žádostí o jejich podpis a přímé zaslání Parlamentu ČR. Zpětnou informaci o tom, kdy vláda zaslala tyto výtisky PSP, Ministerstvo financí nemá. V každém případě to musí být nejpozději do 30. dubna a nestalo se ještě, že by zákonný termín nebyl dodržen. Výtisky potřebné pro jednání výborů a pléna PSP dodává tajemníkovi rozpočtového přímo MF.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář