CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Dne 12. října 2008 bylo do Informační kanceláře Ministerstva financí doručeno písemné podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.:

  1. Kolik zaměstnanců mělo Ministerstvo v roce 1994 - 2004.
  2. Jak probíhala příprava legislativy pro implementaci acquis communautaire do roku 2004.
  3. Jakých institucí a orgánů využívalo Ministerstvo ke školení zaměstnanců v oblasti evropské integrace před vstupem a po vstupu do EU.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, které Ministerstvo financí obdrželo dne 12. října 2008 Vám sdělujeme následující:

K dotazu č. 1

V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme tabulku údajů o plánovaném i skutečném počtu zaměstnanců Ministerstva financí za období 1994 až 2004.

K dotazu č. 2

Historie vstupu České republiky do Evropské unie a s ním spojená problematika sbližování vnitrostátních právních předpisů a práva ES byla započata již na začátku devadesátých let minulého století. Základem integrace České republiky se stala Evropská dohoda o přidružení. Na základě této dohody byl stanoven závazek přiblížit české právo acquis communautaire. Následně po oficiálním pozvání kandidátských zemí ke vstupu do EU v roce 1997 byl v rámci tzv. Přístupového partnerství vymezen právní rámec přistoupení.

Od roku 1998 Česká republika pravidelně předkládala Národní program přípravy České republiky na členství v EU a rovněž se zástupci jednotlivých resortů účastnili pravidelných screeningových jednání. Na základě tzv. screeningových listů pak probíhala analýza předpisů ES a jim odpovídajících vnitrostátních transpozičních předpisů včetně termínu jejich účinnosti. Z hlediska EU dohlížel na sbližování s právem ES Úřad pro technickou pomoc a výměnu informací TAIEX.

V rámci České republiky byl proces sbližování našich předpisů s právem ES upraven zejména usnesením vlády ze dne 15. listopadu 1999 č. 1212 o Metodických pokynech pro zajišťování prací na sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství.

Proces aproximace vnitrostátního práva právu ES byl završen ke dni 31. březnu 2004. K tomuto dni Ministerstvo financí z celkového počtu 900 platných předpisů ES plně aproximovalo 725, dílčím způsobem 66, neaproximovalo 0 a u 109 předpisů ES nebyl způsob aproximace vyjasněn. To znamená, že 81 % všech platných předpisů ES v gesci Ministerstva financí plně splňovalo požadavky aproximace.

S ohledem na skutečnost, že příprava legislativy pro implementaci acquis v rámci Ministerstva financí probíhala obdobně jako u jiných resortů, neboť se jednalo o proces vymezený na základě usnesení vlády a metodických pokynů vlády, doporučujeme Vám v této problematice obrátit se rovněž na odbor kompatibility Úřadu vlády, který byl hlavním koordinátorem procesu sbližování vnitrostátních předpisů s právem ES.

K dotazu č. 3

Zcela vyčerpávající odpověď na tuto otázku není možno poskytnout, neboť se v každém případě jednalo a jedná o celou řadu institucí a orgánů v ČR i mimo ni, jež jsou využívány pravidelně, ale také z různých objektivních důvodů i například jednorázově. Je třeba vědět, že zastřešující institucí pro evropskou integraci bylo Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), nyní je však obdobnými úkoly pověřen místopředseda vlády pro evropské záležitosti a v určitých směrech také Ministerstvo vnitra (MV).

Před vstupem do EU byli pro plošné proškolování zaměstnanců v otázkách EU ve velké míře využíváni lektoři vyškolení prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. Členské země EU nabízely České republice jako předvstupní pomoc různé stáže a programy. Důležitým zdrojem informací byly zejména stáže na evropských institucích v Bruselu.

V současné době je opět využíváno široké spektrum institucí a organizací; v České republice je třeba především jmenovat Institut státní správy řízený Ministerstvem vnitra, ze zahraničních pak zejména European Institue of Public Administration (EIPA) v Maastrichtu. Stále jsou také využívány stáže na Evropské komisi v Bruselu.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.