CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Dne 1.října 2008 bylo do Informační kanceláře Ministerstva financí doručeno písemné podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zaslání údajů:

  1. výkazy účetní závěrky (za posledních 5 let) - za organizaci, nikoliv kapitoly rozpočtu,
  2. statistiku výkonů v oblasti státní správy (počet vydaných rozhodnutí, stanovisek atd.)
  3. seznam Vámi zřizovaných organizací s označením:
  • právní formy
  • adres jejich sídel
  • webových stránek

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, které Ministerstvo financí obdrželo dne 1. října 2008 Vám sdělujeme následující:

K dotazu č. 1

Předkládáme v příloze výkazy účetní závěrky za Ministerstvo financí (rozvahy, výkazy zisku a ztráty a přílohy) za roky 2003, 2004, 2005, 2006 a 2007.

K dotazu č. 2

Ministerstvo financí nezpracovává centrálně statistiky výkonů v oblasti státní správy (počet vydaných rozhodnutí, stanovisek atd., a proto jimi ani nedisponuje. V této souvislosti upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se informační povinnost nevztahuje na vytváření nových informací v daném případě statistických přehledů o počtu vydaných rozhodnutí, stanovisek, atd.

K dotazu č. 3

Ministerstvo financí podle § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, je zřizovatelem příspěvkové organizace Střediska cenných papírů (SCP).

Středisko cenných papírů vzniklo počátkem roku 1993 jako instituce na podporu rozvoje kapitálového trhu, která plní úkoly stanovené především v zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ( v platném znění).

Středisko cenných papírů (SCP) bylo zřízeno Ministerstvem financí v právní formě příspěvkové organizace, která má vlastní příjmy a nedostává žádný příspěvek ze státního rozpočtu.

Základním úkolem Střediska cenných papírů (SCP) je vedení evidence zaknihovaných cenných papírů a jejich majitelů. Sídlí na adrese: Středisko cenných papírů, Rybná 14, 110 05 Praha 1, jeho internetová adresa je http://www.scp.cz/.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář