CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Dne 7. listopadu 2008 bylo do Informační kanceláře Ministerstva financí doručeno písemné podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci poskytnutí stanoviska Ministerstva financí k návrhu Politiky územního rozvoje České republiky 2008, které bylo uplatněno u Ministerstva pro místní rozvoj.

Odpověď:

OSTATNÍ PŘIPOMÍNKY:

 • Důvodová zpráva uvádí, že „schválení PÚR ČR 2008 nebude mít žádné přímé dopady na jednotlivé druhy veřejných rozpočtů“. I když většina návrhů územního rozvoje bude mít nepochybně dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné zdroje, zejména u náročných investic, rozpočtové požadavky materiál neuvádí ani nepřímo. Předpokládáme, že tyto požadavky budou postupně uplatňovány zejména prostřednictvím rozpočtových procesů, při dodržení závazných limitů rozpočtových výdajů (jiných zadaných rozpočtových omezení) za jednotlivé rozpočtové kapitoly.
 • K části III. PÚR ČR 2008, Návrh - pracovní znění, str. 47, bod 5.2. odst. 80 b):
  • Upravit na znění: „Příslušné kraje a obce zajistí jejich územní ochranu, např. územní rezervou, vyhlášením ochranného pásma nebo opatřením o stavební uzávěře do doby rozhodnutí o umístění stavby“. Obdobně bod 138 b) na str. 71.
 • Tamtéž, kap. 5 – odst. 130 – Veřejná logistická centra /„VLC“/ , str. 62:
  • Uvádí se součinnost pro MF „Spolupráce s kraji na výběru konkrétních lokalit v rámci pořizování Zásad územního rozvoje (termín r. 2010)“. Ze souvisejícího textu není zřejmá úloha MF při výběru vhodných lokalit VLC: „postupné etapovité budování VLC napojených na železniční a příp. i vodní a leteckou dopravu, budované podle jednotné koncepce k poskytování širokého spektra logistických služeb. Síť VLC umožní optimalizovat silniční dopravu a uplatnit princip komodality (účinné využívání různých druhů dopravy provozovaných samostatně či v rámci multimodální integrace k dosažení optimálního a udržitelného využití zdrojů). Zapojení do evropské sítě logistických center“. „Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně zohledňovat přepravní proudy a jejich možný přesun pomocí VLC mimo citlivé oblasti (zvláště chráněná území přírody, NATURA/2000 a významné koncentrace bydlení“.
   V daných souvislostech doporučujeme zvážit celkové upřesnění textu s vypuštěním Ministerstva financí, které je patrně ve výčtu dotčených resortů uvedeno nedopatřením.
 • Tamtéž, str. 77, Vymezení bodů 162 a 163:
  • Uvést toto znění: „Koridor pro další potrubí, koridor pro zdvojení potrubí“, příp. jiný vhodnější termín než „přípolož“.
 • Tamtéž, konec str. 79:
  • Uvést toto znění: Provést výběr dvou nejvhodnějších lokalit pro realizaci hlubinného úložiště do r. 2025“. Na konci této stránky uvést „Termín: Nejpozději r. 2025“.
 • Tamtéž, konec str. 99:
  • Uvést toto znění: „Jde o regionální sdružení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, měst a regionů, v nichž spolupracují na územním rozvoji podnikatelé, vědci, pracovníci správy a řízení“.
 • K části V. Vyhodnocení vlivů PÚR ČR na udržit. rozvoj území, příl. A, str.122, blok P11:
  • Uvést toto znění: Záměr vytváří předpoklady pro rozvoj plynofikace území a tím snížení imisní zátěže zejména z lokálního vytápění, i když se zvýší zatížení ovzduší oxidy dusíku“.
 • Tamtéž, str. 42, odst. 53b):
  • Lze uvést: „zpracování návrhu ZÚR Karlovarského kraje bylo dokončeno 1/2008“.
 • Tamtéž, str. 99, odst. 141):
  • Aktualizovat text „Dle sdělení MZe byl termín Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací posunut až na závěr r. 2007“.

Obdobně by měl být zevrubně aktualizován celý text materiálu.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.