CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádám o zveřejnění článků smlouvy týkajících se především bytového fondu, ke kterému měla společnost OKD, a.s. právo hospodaření. Jedná se cca o 44 000 bytových jednotek dříve ve vlastnictví státu.

Jak uvádíte, dne 11. 09. 2008 mi bylo umožněno nahlédnout do privatizačního projektu společnosti OKD, a.s. K zjištěnému mohu dodat, že v otázkách bytového fondu spatřuji nesoulad mezi privatizačním projektem a skutečností.

Z těchto důvodů se dožaduji zveřejnění ustanovení o naložení s bytovým fondem ve Smlouvě o prodeji majetkového podílu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. včetně dodatků a jiných dokumentů, které obsahují ustanovení o bytovém fondu a dále ustanovení společná, pokud jsou účinná i pro bytový fond.

Předpokládám, že požadované informace nejsou obchodním tajemstvím ani utajovanou informací a že Ministerstvo financí (MF) vyvine součinnost při domáhání se práva svých občanů. 

Odpověď:

K Vaší žádosti ze dne 15.09.2008 a jejího doplnění ze dne 28.09.2008, v nichž žádáte o poskytnutí informací o obsahu těch částí Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 16.09.2004 mezi Fondem národního majetku České republiky jako prodávajícím a KARBON INVEST, a.s. jako kupujícím (dále jen Smlouva), které se týkají nakládání s bytovým fondem společnosti OKD, a.s. (dále jen OKD), a dále zveřejnění jakýchkoli jejích dodatků a dokumentů souvisejících, včetně společných ustanovení této smlouvy, pokud jsou účinná i pro bytový fond OKD a dotýkají se nakládání s tímto bytovým fondem, sděluji následující:

Pokud jde o závazky kupujícího ve vztahu k bytovému fondu OKD, vychází Smlouva především z bodu 12 písmo af) přílohy k usnesení vlády ze dne 15.09.2004 Č. 904 (dále jen Usnesení). Toto Usnesení je dokumentem veřejně přístupným prostřednictvím sítě internet, proto považuji za nadbytečné uvádět zde jeho obsah. Smlouva nicméně kromě ustanovení, která vychází z tohoto usnesení, obsahuje některá další omezení kupujícího ve vztahu k bytovému fondu OKD.

Pokud jde o ustanovení smlouvy dotýkající se bytového fond OKD, lze za relevantní označit:

  1. závazek kupujícího po dobu omezení, tj. do 1.5.2009, prokazovat na žádost prodávajícího plnění závazků ohledně bytového fondu OKD vyplývajících ze Smlouvy;
  2. v této souvislosti lze konstatovat, že k dnešnímu dni k porušení těchto povinností ze strany nabyvatele, resp. jeho právního nástupce nedochází;
  3. ustanovení o smluvní pokutě, kterou je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího v případě porušení povinností ohledně bytového fondu OKD dle Smlouvy;
  4. ustanovení o trvání závazků týkajících se bytového fondu OKD i v případě dalšího převodu prodávaných akcií;
  5. rozhodčí doložka o rozhodování sporů ze Smlouvy před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR; povinnost mlčenlivosti ohledně obsahu Smlouvy;
  6. zákaz postoupení práv, pohledávek či závazků ze Smlouvy;
  7. zákaz jednostranného započtení jakýchkoli pohledávek stran podle Smlouvy ¨
  8. některá další obecná ustanovení Smlouvy (postup při vzdání se práv, oznamování, úplná smlouva, změny smlouvy, stejnopisy).

Ohledně správy a nakládání s bytovým fondem po dobu omezení (tj. do 1. 5. 2009) kopíruje Smlouva text článku 12 písmo af) přílohy Usnesení. Vzhledem k tomu, že jste se v archivu Ministerstva financí osobně seznámila s obsahem předmětného privatizačního projektu a rovněž s přihlédnutím k tomu, že celá záležitost byla společností RPG Real Estate podrobně popsána a vysvětlena v deníku DNES dne 10.10.2008, považujeme toto sdělení ve věci Vaší žádosti za vyčerpávající.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář