CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Dne 29. října 2008 bylo do Informační kanceláře Ministerstva financí doručeno elektronické podání s žádostí o poskytnutní informací podle zákona č. 106/ 1999 Sb., ve věci kopií písemné korespondence a úředních rozhodnutí jak MF ČR, tak jiných institucí, organizací a firem, které se nachází v držení MF ČR o pozemku 942/151 v katastru Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, v souvislosti s jeho prodejem z majetku státu (Min. obrany) do soukromého vlastnictví.

Zejména:

 1. Korespondenci, kterou Ministerstvo obrany informovalo Ministerstvo financí o zamýšleném prodeji pozemku, korespondenci, je-li v držení MF, v které nabízí Ministerstvo obrany příslušný pozemek obcím, jiným státním organizacím či složkám ochrany přírody k využití, bezúplatnému převodu apod.
 2. Rozhodnutí Ministerstva financí, jímž dle zákona 219/2000 Sb. schvaluje Ministerstvu obrany prodej dotčeného pozemku do soukromých rukou.
 3. Ostatní korespondenci, je-li v držení MF, s třetí stranou ohledně dotčeného pozemku, která se týká prodeje dotčeného pozemku.
 4. V případě, že k problematice nebyly dokumenty vyhotoveny, zejména ty, jejichž kopie žádám v bodě 1 a 2 této žádosti, žádám o písemné stanovisko, že neexistují.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podané elektronickou cestou dne 29. října 2008, Vám zasíláme kopie listin, které odpovídají Vámi provedené specifikaci požadovaných informací. Konkrétně jde o kopie následujících písemností:

 1. sdělení Ministerstva financí o schválení smlouvy č.j. 19/16 080/2007-222 ze dne 21. února 2007,
 2. schvalovací doložka Ministerstva financí ke smlouvě č.j. 19/16 080/2007-222 ze dne 21. února 2007,
 3. žádost Ministerstva obrany o schválení smlouvy č.j. 1080-60/2005/DP-8201 ze dne 26. ledna 2007,
 4. sdělení Ministerstva obrany panu Martinu Junkovi č.j. 1447-9/2007/DP-8201 ze dne 5. ledna 2007,
 5. sdělení obchodní společnosti PETROF, spol. s r.o. ze dne 14. prosince 2006,
 6. sdělení Ministerstva financí o neschválení smlouvy č.j. 19/70 617/2006 ze dne 11. srpna 2006,
 7. žádost Ministerstva obrany o schválení smlouvy č.j. 1080-57/2006/DP-2697 ze dne 19. června 2006,
 8. stanovisko Ministerstva životního prostředí č.j. 3282/ENV/06-155/610/06 ze dne 20. ledna 2006,
 9. sdělení odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové č.j. 97327/05/HA1/Ks, 97327/05/HA ze dne 29. listopadu 2005,
 10. žádost obchodní společnosti PETROF spol. s r.o. o odkoupení pozemků ze dne 16. srpna 2005.¨

Podotýkáme současně, že s výjimkou písemností, jejichž původcem je Ministerstvo financí (ad 1, 2, a 6), se jedná o listiny, jejichž původcem je Ministerstvo obrany, anebo o kopie podkladů, které Ministerstvo obrany připojilo ke své žádosti o schválení smlouvy. Ministerstvo financí tedy nemůže vyslovit stanovisko, že případné další listiny, které by odpovídaly Vámi provedené specifikaci požadovaných informací, neexistují.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář