CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Dne 21. října 2008 bylo do Informační kanceláře Ministerstva financí doručeno písemné podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se potvrzení o splnění finančního závazku Sovětského svazu vyplývajícího z Dohody uzavřené v Moskvě 6. července 1957 – sjednocení Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou SSR.

Odpověď:

Dopisem ze dne 18. října 2008 jste se obrátil na Ministerstvo financí s žádostí o zaslání potvrzení o splnění finančního závazku Sovětského svazu vyplývajícího z Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek souvisejících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou, resp. o sdělení obsahu stanoviska, které použilo Ministerstvo financí v odpovědi panu poslanci Zdeňku Prosekovi. Pro úplnost připomínáme, že tato žádost navazuje na Váš dotaz ze dne 20 září 2008, na který Vám Ministerstvo financí podalo odpověď dne 13. října 2008, čj. 908/81104/2008. K Vaší nové žádosti sdělujeme následující.

K dotazu pana poslance Zdeňka Proseka, v jaké výši a za jakých podmínek plnil citovanou dohodu Sovětský svaz a v jaké výši a za jakých podmínek byly Československem uspokojeny nároky jeho občanů, vyhotovilo Ministerstvo financí stanovisko, ve kterém mj. uvedlo, že dle Protokolu ze dne 6. července 1957 k citované Dohodě, měl Svaz sovětských socialistických republik zaplatit částku 86 milionů rublů na účet Státní banky československé vedený u Státní banky Sovětského svazu, který byl otevřen podle československo-sovětské Dohody o neobchodních platech ze dne 3. listopadu 1954. V archivu Ministerstva financí se nepodařilo dohledat, zdali Svaz sovětských socialistických republik skutečně celou částku uhradil. Vzhledem k tomu, že dohodnutá částka měla být převedena na účet neobchodních platů, měla s ní disponovat tehdejší Státní banka československá podle příslušných směrnic. Náhrady jednotlivým přesídlencům byly poté hrazeny ze státního rozpočtu podle platných právních předpisů.

Následně se pan poslanec Zdeněk Prosek obrátil na Ministerstvo financí s upřesňujícím dotazem, zdali se lze domnívat, že dohodnutá částka 86 milionů rublů se nestala příjmem státního rozpočtu, ale naopak z něj byly přesídlencům hrazeny náhrady za majetek zanechaný na území Zakarpatské Ukrajiny. Z tohoto důvodu zpracovalo Ministerstvo financí doplňující stanovisko, ve kterém uvedlo, že nemůže jednoznačně potvrdit, že se dohodnutá částka ve výši 86 milionů rublů vyplývající z předmětné Dohody nestala příjmem státního rozpočtu. Ministerstvo financí může pouze potvrdit informaci, že Svaz sovětských socialistických republik měl uhradit částku 86 milionů rublů na účet tehdejší Státní banky československé u Státní banky Sovětského svazu, který byl otevřen podle Československo - sovětské Dohody o neobchodních platech ze dne 3. listopadu 1954.

Dále Ministerstvo financí ve své odpovědi panu poslanci Zdeňku Prosekovi sdělilo, že se nepodařilo dohledat žádné podklady ke zmíněnému účtu Státní banky československé, ani žádné další dokumenty, ze kterých by bylo možné zjistit, zdali byla zmíněná částka skutečně uhrazena a pokud ano, zdali se stala součástí státního rozpočtu. S dohodnutou částkou, která měla být převedena na účet neobchodních platů, byla ve smyslu platných směrnic oprávněna disponovat tehdejší Státní banka československá.

Ministerstvo financí dále uvedlo, že může pouze potvrdit tvrzení Ústředního likvidátora, resp. Správy pro věci majetkové a devizové, že přesídlencům ze Zakarpatské Ukrajiny byly vyplaceny náhrady ze státního rozpočtu v celkové výši 13 424 000,- Kčs. Vzhledem k tomu, že výše náhrady byla známa až po jejím výpočtu, bylo potřebné uplatňovat částky jednotlivých nároků souhrnně, v příslušné kapitole státního rozpočtu.

Ministerstvu financí se nepodařilo zjistit, že by v rámci státního rozpočtu byla vyčleněna konkrétní částka či rezerva pro účely náhrad přesídlencům. Navíc otázka, zdali má stát doposud tyto peněžní prostředky účelově vázány na příslušném účtu státního rozpočtu či nikoli, nemá souvislost s tím, zdali žadatel o náhradu splňoval či splňuje podmínky pro její přiznání.

Pokud se týká Vašeho dotazu, zdali získala Československá republika ve smyslu bodů 1., 2. a 3. uvedené Dohody nemovitý majetek v hodnotě 11,5 milionů rublů (bod 1. a 2.) a obdržela od Svazu sovětských socialistických republik částku ve výši 86 milionů rublů (bod 3.), sděluji následující. Dohodnutá suma byla stanovena jako rozdíl paušálních částek nároků Československé republiky vůči Svazu sovětských socialistických republik ve výši 97,5 milionů rublů a nároků Svazu sovětských socialistických republik vůči Československé republice ve výši 11,5 milionů rublů. Rozdíl mezi těmito částkami činil 86 milionů rublů, který měl být uhrazen do jednoho měsíce ode dne účinnosti zmíněné Dohody a jejího Protokolu převodem na citovaný bankovní účet.

Jak již bylo uvedeno, Ministerstvu financí se nepodařilo vyhledat podklady, ze kterých by bylo možné ověřit, zdali byla částka 86 milionů rublů skutečně uhrazena a pokud ano, zdali se stala součástí státního rozpočtu. Stejně tak Ministerstvo financí nevypátralo žádné podklady k ověření skutečnosti, zda Československá republika získala nemovitý majetek odpovídající hodnotě 11,5 milionů rublů tak, jak uvádíte ve své žádosti.

V této souvislosti podotýkáme, že Ministerstvo financí věnovalo maximální úsilí k vyhledání relevantních dokumentů ve svých archivech. Bohužel se, i přes značnou snahu, nepodařilo nalézt žádné dokumenty týkající se úhrady zmíněných částek. Nicméně Vám mohu přislíbit, že se Ministerstvo financí ještě opakovaně obrátí s žádostí o vyhledání těchto dokladů na Ministerstvo zahraničních věcí, Českou národní banku a Národní archiv a opětovně prověřuje své vlastní archivní fondy. V případě, že budou dohledány relevantní informace, bude Vás Ministerstvo neprodleně informovat.

Závěrem si dovoluji upřesnit informaci, která Vám byla zaslána v rámci odpovědi ze dne 13. října 2008. Ministerstvo financí skutečně zpracovávalo podklady od roku 1945 a zasílalo je Ministerstvu zahraničních věcí pro diplomatická jednání. Poslední podklady byly zpracovány v roce 1951, nicméně pro účely diplomatických jednání byly ještě následně upravovány, o čemž svědčí Vámi použitá citace z dopisu tehdejšího ministra zahraničních věcí. Rovněž o těchto diplomatických jednání se nepodařilo v archivech Ministerstva financí vypátrat nějaké relevantní dokumenty.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti Vám nemůžeme vydat požadované potvrzení o splnění finančního závazku Svazu sovětských socialistických republik vyplývajícího ze zmíněné Dohody. Nicméně Vás můžeme ujistit, že Ministerstvo financí provádí v této záležitosti intenzivní šetření. Pokud se podaří vyhledat podklady relevantní pro posouzení Vaší záležitosti, budete promptně o těchto zjištěních informován.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář