Novinky

2023

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2023.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dovolujeme si Vás tedy požádat o následující:

 1. přehled aktuálně probíhajících správních řízení o vydání základního povolení k provozu hazardní hry ke dni podání této žádosti zahájených na základě ustanovení § 86 odst. 2 ZHH spolu s informací, kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení;
 2. přehled aktuálně probíhajících správních o vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování ke dni podání této žádosti zahájených na základě ustanovení § 110 odst. 2 ZHH spolu s informací, kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1504 ze dne 7. října 2020, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám tímto Ministerstvo financí ČR o poskytnutí následujících informací:

 • údaje poskytnuté do státní pokladny formou ročních výkazů "PAP - část X" za období 1. čtvrtletí roku 2023, a to pro každou organizaci, která výkaz odevzdala, v následujícím členění:
 1. identifikace reportující organizace (IČO, název), 
 2. číslo aktiva/pasiva,
 3. partner (ičo, název),
 4. identifikátory zakázky (profil, vestnik, atp.),
 5. účetní údaje (počáteční stav, konečný stav, má dáti, dal),
 6. rok.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jaké organizace zřízené vaším ministerstvem pod vaše ministerstvo patří? (Prosím o jmenný seznam)

Jaký je roční rozpočet těchto organizací? (Opět prosím o seznam - organizace - rozpočet)

Kolik lidí jaká organizace konkrétně zaměstnává? (opět laskavě žádám o seznam)

Můžete prosím uvést ke každé organizaci smysl jejího uplatnění - co konkrétně dělá?

Můžete prosím uvést plat ředitele/ředitelky každé konkrétní organizace?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jaké zahraniční cesty (kam) podnikl bývalý ministr/ministryně v období od srpna 2018 do prosince 2019?

Kolik tyto zahraniční cesty stály? (Prosím o konkretizovaný seznam skutečných náklad)

Jaké zahraniční cesty (kam) podnikl současný ministr/ministryně v období od ledna 2022 do května 2023?

Kolik tyto zahraniční cesty stály? (Prosím o konkretizovaný seznam skutečných náklad)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o zodpovězení dotazů, které se týkají sanace ekologických škod - skládky sudů na p. č. 288/2 v k. ú, Nelahozeves (dále jen „Skládka“), která probíhá primárně na základě smlouvy č. 06730-2016-4502-S-0032/94-01-033-S00563 ze dne 25. 8. 2016 „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací skládky Nelahozeves a.s. Kaučuk společnosti UNIPETROL a.s.“ (dále jen „Smlouva“ a „Sanace“).

V souvislosti se Sanací prosíme o zodpovězení následujících dotazů:

 1. Kolik peněžních prostředků bylo v rámci Sanace využito od roku 1991? Prosíme o uvedení veškerých nákladů souvisejících se Sanací, tedy o vedle nákladů ze Smlouvy rovněž zejména náklady na monitoring, průzkumy, testování, laboratorní analýzy, analýzy rizik, projektové dokumentace, veřejné zakázky a další náklady, které byly vynaloženy v souvislosti se Sanací Skládky. Toto prosím uveďte v celkově vyčíslené částce.
 2. Zároveň žádáme o zaslání seznamu, ve kterém bude uvedeno:
  1. jméno a identifikační údaje osob, kterým byly vyplaceny peněžní prostředky v souvislosti s bodem 1);
  2. ke každé osobě prosím uveďte konkrétní jednotlivé práce, dodávky a služby, která osoba poskytovala/poskytuje včetně data poskytnutí;
  3. ke každé jednotlivé službě pak prosím uveďte peněžní částku, které byla osobě za danou konkrétní plnění vyplacena.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Město Rychvald žádá o poskytnutí informací souvisejících s provozem závodu společnosti ALTIN JM GROUP s.r.o., se sídlem Myslivecká 2370, 735 32 Rychvald, IČ: 25366955, který se nachází v Rychvaldu, na ul. Myslivecká č.p. 2370, na pozemku par.č. 6613 a navazující v k.ú. Rychvald.

Společnost ALTIN JM GROUP s.r.o. vybudovala na shora uvedených pozemcích v k.ú. Rychvald závod na výrobu instantních nudlí, jehož provoz byl zahájen od začátku roku 2023.

Město Rychvald žádá Ministerstvo financí o poskytnutí informace níže uvedené:

 • byla společnosti ALTIN JM GROUP s.r.o. poskytnuta Ministerstvem financí dotace či jakákoliv jiná forma veřejné podpory z veřejných prostředků za účelem výstavby závodu v k.ú. Rychvald na výrobu instantních nudlí, na pořízení technologií či jiných zařízení a součástí závodu,
 • kopii smlouvy, na jejímž základě Ministerstvo financí tuto podporu poskytlo,
 • pokud dotaci či jinou formu podpory neposkytlo Ministerstvo financí, je Ministerstvu financí známo, že by tuto podporu poskytlo jiné ministerstvo či jiná organizace nebo poskytovatel dotací či veřejných podpor z veřejných prostředků včetně prostředků pocházejících ze zdrojů Evropské unie, a pokud ano, který subjekt tuto podporu poskytl, v jaké výši, kdy a za jakých podmínek.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Rádi bychom Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím chtěli požádat o poskytnutí kompletní dokumentace ve věci, která je u vás vedena pod č.j..: MF - 33708/2017/4402-1. Dostala se k nám pouze část tohoto dokumentu, který řeší problematiku autorských práv ke svatováclavským dukátům. Samozřejmě citlivé osobní údaje žadatele nepotřebujeme, nevadí nám, pokud budou zabarvené, jedná se nám pouze o výsledky šetření Ministerstva.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí informací k cestě ministra financí do Libanonu ve dnech 16 - 18.3. 2023. (1) Jaký byl důvod této cesty? (2) S kým pan ministr jednal a s jakým výsledkem? (3) Kdo ho na cestě doprovázel? (4) Proč o této cestě neinformuje vláda, ministerstvo financi, pan Stanjura, česká ambasáda v Bejrútu a ani česká média? (5) Na čí pokyn o této cestě neinformují? (6) Jaké služby poskytovala česká ambasáda v Bejrútu? (7) Jaké byly náklady na ubytování a kdo je hradil? (8) Jaký byl způsob přepravy a kdo ho hradil? (9) Kdo další byl součástí delegace?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podle výše uvedeného zákona žádám o tyto informace:

 • kopii rozsudku sp. zn. 17C 84/2017 Obvodního soudu pro Prahu 1
 • kopii rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 29 Co 60/2018
 • kopii odmítnutí dovolání Nejvyšším soudem

ve věci odškodnění za nemajetkovou újmu způsobenou Luďku Maděrovi kvůli postupu Kancléře prezidenta republiky k jeho žádosti o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kde Ministerstvo financí bylo stranou žalovanou.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o zodpovězení následujících otázek.

 1. Změna příjmů státního rozpočtu před zavedením, po zavedení a po zrušení elektronické evidence tržeb.
 2. Celková sumace veškerých dotací a subvencí přijatých Českou republikou od Evropské unie v jednotlivých letech od roku 2004.
 3. Součet veškerých výdajů ze státního rozpočtu poskytnutých Vysoké škole ekonomické v Praze v jednotlivých letech od roku 2004.
 4. Výdaje na platy zaměstnanců Ministerstva financí České republiky.
 5. Výdaje na platy českých politicky exponovaných osob.
 6. Proč nejsou vysokoškolské menzy dotovány stejně, nebo alespoň stejným poměrem jako základní a střední školy.
 7. Kompletní výčet konkrétních armádních položek nakoupených v letech 2021 a 2022. Konkrétně letadla, zbraně, děla atd. A od jakých dodavatelů.
 8. Výčet všech odeslaných zbraní a obranné techniky odeslané na Ukrajinu.
 9. Kompletní kalkulace výstavby tramvajového pásu Divoká Šárka v Praze (tzn. materiál, dodavatelé apod.).
 10. Je uvalena spotřební daň na netabákové výrobky určené ke kouření (alternativy cigaret, př. ELF BAR apod.), popřípadě jaká.
 11. Je uvalena spotřební daň na nikotinové sáčky, popřípadě jaká.
 12. Na kolik vakcín proti Covid-19 jsou uzavřeny smlouvy s dodavateli.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„obracím se na Vás v zastoupení klienta – obce v ČR, s žádostí o informaci ohledně daně z nemovitostí. Klient má záměr zvýšit daň z nemovitostí, resp. využít institutu místního koeficientu dle § 12 zák. č. 338/1992 Sb. na svém území. Nechce však již v této složité době více zatěžovat obyvatele vyšší daňovou zátěží v obytných domech či jednotkách, má však zájem navýšit daň z nemovitostí pro průmyslové objekty na jeho území. Dle našeho názoru však znění § 12 zák. č. 338/1992 Sb. neumožňuje obci stanovit rozdílný místní koeficient pro různé druhy nemovitostí.

Z tohoto důvodu žádáme ministerstvo o informaci, zda zákon o dani z nemovitých věcí umožňuje obci navýšení daně z nemovitých věcí pro průmyslové objekty, aniž by byly zatíženy jiné (zejména obytné) druhy nemovitostí, resp. zda existuje nějaký výklad zákona, který by takové navýšení umožnil“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o zodpovězení následujících dotazů, které se týkají sanace ekologických škod - skládky sudů na p. č. 288/2 v k. ú, Nelahozeves (dále jen „Skládka“) zejména veřejné zakázky s názvem: „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací skládky Nelahozeves a.s. Kaučuk společnosti UNIPETROL a.s.“ (dále jen „Veřejná zakázka“)...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o informaci, kolik osob evidujete v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (tzn kolik osob je evidováno v tomto rejstříku celkem) a :

 1. Kolik % osob z tohoto rejstříku není zapsaných do tohoto rejstříku na základě § 16a odst. 1 písm. e)
 2. Kolik % osob z tohoto rejstříku je zapsaných do tohoto rejstříku na základě § 16a odst. 1 písm. e)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle opakovaných informací publikovaných v masově dostupných mediích byly za bývalé ministryně financí Aleny Schillerové z prostředků ministerstva vydány cca 2 mil Kč na pořízení fotografií a video snímků bývalé ministryně osobně (ať už formou OON na dva pracovníky, zřejmě “nadstandardně“ odměňované, tak se souvisejícími provozními, či investičními náklady) na prezentaci a propagaci ministerstva. Z nich však nezanedbatelnou část využívala paní Schillerová pro svoji osobní (soukromou) prezentaci, zejména na webových aplikacích, jako např. twitter, facebook, tik-tok, popřípadě v internetových, či tištěných mediích apod.

Žádám informaci, zda tyto aktivity byly řádně MF analyzovány (vyšetřeny, specifikovány) a s jakými závěry obecně i vzhledem k jednotlivým osobám (včetně Aleny Schillerové) konkrétně ?

Žádám informaci, nakolik byli pracovníci pořizující a prezentující tyto fotografie a videa odměňování v souladu s interními předpisy MF a kolik byly jejich odměny v jednotlivých letech jejich zaměstnání, či smluvním poměru u MF za tuto činnost ?

Dále žádám o informaci, v jaké hodnotě byly materiály, které paní Schillerová využila (zřejmě zcizila MF) pro osobní potřebu v jednotlivých letech ?

Pokud nebyla tato „kauza“ doposud uzavřena, žádám o informaci v jakém stadiu šetření se nachází v současné době ?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V dubnovém zpravodaji města Čelákovice (https://www.celakovice.cz/cs/informace/zpravodaj-mesta/archiv-vydani/rok-2023.html) zastupitel a místostarosta Ing. Petr Studnička, PhD. sdělil „Ministerstvo vnitra ani Ministerstvo financí nepovažují podmínku o nevedení soudních sporů mezi žadatelem o dotaci a jejím poskytovatelem za diskriminační“.

Podle čl. 3.1 ZÁSAD pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/2/2021 platí, že žádost o dotaci musí obsahovat: „prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Čelákovice a jeho příspěvkovým organizacím žádné závazky, a že nevede soudní spory s městem Čelákovice ani s jím zřízenými organizacemi;“
(https://www.celakovice.cz/cs/mesto/dotace/zasady-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-mesta-celakovic-od-1-12-2021.html)

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v pl. zn. se dotazuji: Zabývalo se Ministerstvo financí zákonností tohoto ustanovení ZÁSAD?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Postupem dle zákona o svobodném přístupu k informacím tímto shora nadepsané ministerstvo zdvořile žádám o poskytnutí následující informace: stanoviska ministerstva financí k návrhu novely vyhlášky ministerstva spravedlnosti, jíž se vydává advokátní tarif, zaslaného aktuálně ministerstvu spravedlnosti a/nebo České advokátní komoře.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/338 ze dne 16. února 2021, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic, a směrnice 2013/36/EU a (EU) 2019/878, pokud jde o použití těchto směrnic v případě investičních podniků, s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (přepracované znění)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovolujeme si Vás požádat dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o zaslání informací ve věci níže uvedených dotazů:

 • Všechny výsledky šetření Auditního orgánu, ve kterých rozhodl o uplatnění odvodu z důvodu porušení rozpočtové kázně spočívající ve střetu zájmů při zadávání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, případně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a/nebo nedodržení postupu podle pravidel pro výběr dodavatelů dle platných Pravidel pro žadatele a příjemce. Jde nám především o kazuistiku jednotlivých případů střetů zájmů.
 • Bude-li to možné, žádáme zároveň o ty případy, ve kterých byl ze strany Auditního orgánu fenomén střetu zájmů při zadávacím nebo výběrovém řízení prověřován, ale nedošlo k přistoupení k odvodu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám tímto Ministerstvo financí ČR o poskytnutí následujících informací:

 • údaje poskytnuté do státní pokladny formou ročních výkazů "PAP - část X" za období 4. čtvrtletí roku 2022, a to pro každou organizaci, která výkaz odevzdala, v následujícím členění:
  1. identifikace reportující organizace (IČO, název), 
  2. číslo aktiva/pasiva,
  3. partner (ičo, název),
  4. identifikátory zakázky (profil, vestnik, atp.),
  5. účetní údaje (počáteční stav, konečný stav, má dáti, dal),
  6. rok.

(…)

Současně pro případ, že by uvedené informace dosud nebyly k dispozici, ale jejich přijetí se očekávalo v dohledné době, dávám výslovný souhlas pro pozdější vyřízení mé žádosti i mimo zákonnou lhůtu pro vyřízení této žádosti.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě materiálu pro jednání vlády - bodu č. 9 s názvem „Další postup při řešení problematiky zřízení služebností/ břemen nezbytných pro údržbu stavebních prvků vzniklých při realizaci veřejné zakázky na Sanaci lokality Skatulův Hliník na trase dálnice D48“ vydala dne 01.03.2021 vláda ČR usnesení č. 227.

S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí důvodové zprávy k výše uvedenému usnesení.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám Ministerstvo financí České republiky jako osobu povinnou o poskytnutí následujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění změn a doplnění:

všechny garance, které Ministerstvo financí České republiky poskytlo třetím osobám v souvislosti s kandidaturou, přípravou, organizací a vypořádáním závazků mistrovství světa FIS v klasickém lyžování 2009 v Liberci, a to za roky 2002 až 2010;

výše finančních částek, které Ministerstvo financí České republiky poskytlo třetím osobám v souvislosti s kandidaturou, přípravou, organizací a/nebo vypořádáním závazků mistrovství světa v klasickém lyžování FIS 2009 v Liberci, a to v členění po jednotlivých osobách, kterým byly finanční částky poskytnuty, a to za jednotlivé roky 2002 až 2010.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Z Regionálního operačního programu Střední Morava ve věci smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava č. ÚRR D2011/0060/OKP ze dne 15. 6. 2011 Dotační smlouva zavřená mezi společností Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava vyjádření Ministerstva financí č. j. MF-3002/2023/2203-2 ze dne 1. 2. 2023. Rozhodnutí Ministerstva financí České republiky č. j. MF- 8374/2021/1203-5 ze dne 26. 5. 2021 („Napadené rozhodnutí“) platební výměr č. j. OKN-PRK1/2019 ze dne 9. 12. 2020 Ministerstvo financí České republiky. Poskytnutá dotace, tj. ve výši 5.994.109,- Kč.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám Vás o sdělení, zda existuje jednotný postup pro případ, že dle bodu IV/3 Usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022, o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích, ve znění Usnesení vlády č. 235 ze dne 23. března 2022, o změně usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 207, o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích, byla poskytnuta kompenzace na ubytovanou osobu, která přešla státní hranice po 24. únoru 2022 z území Ukrajiny, následně získala vízum za účelem strpění nebo dočasné ochrany, a později (s odstupem i několika měsíců) bylo zjištěno, že ubytovaná osoba je občanem Ukrajiny a současně jiného členského státu EU? Případně pokud neexistuje jednotný postup, žádám Vás o informaci, jak Ministerstvo financí postupuje v oblasti kompenzací vůči krajům v tomto případě. Dále Vás žádám o informaci, zda Ministerstvo financí instruuje kraje, aby v tomto případě žádali vrácení plateb za ubytovací služby od fyzických a právnických osob, které kraji v dobré víře tuto ubytovací službu poskytli a tato ubytovací služba byla využita občanem Ukrajiny, který je současně občanem jiného členského státu EU.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si tímto požádat sdělení, zda k § 105 odst. 1 zákona o spotřební dani, existuje a je v platnosti jakákoli vyhláška, nařízení, metodický pokyn, prováděcí předpis, popř. jiná podzákonná norma, která by blíže či detailněji upravovala uvedené ustanovení včetně definice pojmů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádá o poskytnutí informace, jakým způsobem byla provedena za posledních pět let valorizovaná restituce církevních majetků. Stačí tabulka analytického přehledu za posledních 5 let, tak aby bylo přehledně vidět valorizaci za rok od 2019 do 2022. Možnost porovnat nárůst s inflací a její kompenzace Ministerstvem financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„se na Vás obracím na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDHH“).

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu ZDHH za 4. (čtvrté) čtvrtletí roku 2022 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Žádám informaci o tom, kolik korun (Kč) vyplatilo Ministerstvo financí prostřednictvím krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy jako náhrady škod způsobených vybranými živočichy podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, v letech 2015 až 2022. Jako požadovaná informace mi stačí celková suma peněz zvlášť za každý z uvedených roků bez ohledu na to, zda byla náhrada škody vyplacena krajským úřadem podle § 10 odst. 3 zmíněného zákona nebo na základě rozsudku soudu (§ 10 odst. 6 zmíněného zákona).
 2. Žádám informaci o tom, zda Ministerstvo financí vydalo kdykoli po roce 2003 až do současné doby ve vztahu ke krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy nějaký metodický pokyn nebo metodickou informaci apod., týkající se postupu krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy při poskytování náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. V kladném případě žádám o poskytnutí kopie takového pokynu (informace) nebo o sdělní, kde se mohu seznámit s jejich obsahem.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

1. Otázka : Jak velkou finanční pomoc poskytla Česká republika našim drahým bratrům z Ukrajiny a to k datu od 24.02.2022 do31.01.2023 včetně?

2. Otázka : Jak se naložilo se 100 mld. korun na podporu obyvatel , jak se pochlubil Náš milovaný předseda vlády Petr Fiala?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

PREZIDENT Německého institutu pro ekonomický výzkum Marcel Fracher uvedl, že Německo loni přišlo v důsledku ruské vojenské operace na Ukrajině o 100 miliard eur, uvádí Rheinische Post.

Můj dotaz dle zákona 106/1999 Sb zní : O kolik přišla ČR ?

Souběžně posílám dotaz na ministra obrany v jaké hodnotě ČR darovala zbraně, munici, techniku v roce 2022 Ukrajině

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě absolvované přednášky mám několik otázek a chci Vás poprosit o odpovědi na tyto otázky.

 1. Eviduje ministerstvo, kolik žádostí o zrušení úvěrů (půjček, hypoték, ...) na základě mezinárodního obchodního zákoníku ( UCC 1 - 308) bylo již podáno?
 2. Mají finanční instituce nabízející úvěry a půjčky v ČR platné pověření - licenční listiny a oprávnění půjčovat peníze?
  Byly zrušené soudním rozhodnutím - UCC WA DC 2012114776,24.10.2012?
  Mají povolení od lidu československého nebo jejich zástupců? Jelikož byl v roce 1992 platný ústavní zákon č. 327/1991 Sb. a zákon 424/1991 Sb. nebylo možné bez řádného referenda rozdělit Československo a ČR je jen korporace působící na území ČSFR?
 3. Kolik měnového zlata a peněz měla ČSFR před spojením s mezinárodním měnovým fondem? A jaký kurz byl stanoven silné koruny podložené zlatem vůči nepodloženému dolaru - fiat?
 4. Pokud nemají instituce licenční listiny a oprávnění půjčovat peníze, kde získat podklady pro zrušení úvěrů a půjček? Na přednášce se uvádělo několik desítek zrušených úvěrů....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám vás o aktuální přehled (analýzu) daňových výjimek a vyčíslení jejich dopadu na státní rozpočet. Přehled daňových výjimek opakovaně zmiňuje ministr financí v mediálních výstupech. Přehled má být základem pro jejich případnou redukci/úpravu systému výjimek.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto zdvořile žádám o poskytnutí níže uvedených informací a dokumentů.

S ohledem na výběrové řízení České konsolidační agentury (dále jen „ČKA“) na společné postoupení pohledávek za společnostmi TCHECOMALT GROUP, a.s. a PROFERTA, a.s., které bylo vyhlášeno v tiskové zprávě ze dne 11. 3. 2005 uveřejněné na webových stránkách Ministerstva financí ČR, Vás tímto žádám konkrétně o poskytnutí seznamu smluv o postoupení pohledávek ČKA za společností PROFERTA, a.s., IČO: 25103121, a to vždy s uvedením:

 • data uzavření příslušné smlouvy,
 • druhé smluvní strany, na kterou byly tyto pohledávky postoupeny, a
 • výše úplaty, která měla být za postoupené pohledávky uhrazena.

Současně Vás tímto žádám o poskytnutí kopií těchto smluv.

Nad rámec uvedeného dodávám, že tato žádost se týká výhradně smluv, kde úplata za postoupené pohledávky převyšovala 3 miliony Kč.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Chtěl bych se pouze zeptat zda nemáte v archivech dostupný záznam o schůzce mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem, která se měla údajně uskutečnit za dob kdy byl Petr Pavel na pozici NGŠ a Andrej Babiš na pozici ministra financí. Podle nedávných slov Petra Pavla se tato schůzka uskutečnila v době kdy byl tehdejší ministr obrany Martin Stropnický na dovolené (pravděpodobně duben roku 2014). V týmu Demagog se nám ovšem žádné záznamy o této schůzce nepodařilo dohledat, stejně tak nám nepomohla ani AČR či MO. Za celý tým bych byl tedy vděčný, kdybyste mi mohli poskytnout nějakou informaci o (ne)uskutečnění této schůzky“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„…na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o tyto informace v působnosti Ministerstva financí ČR:

 • Stanovisko Ministerstva financí k problematice kolaudace staveb kanalizace ve vazbě na vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu kanalizace a k problematice vrácení poplatku v případě zrušení obecně závazné vyhlášky ze dne 12. května 2020, č. j. MF-12920/2020/3903-3“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„…dovoluji si Vás oslovit s žádostí o poskytnutí informací v oblasti finančních rizik pro potřeby vypracování mé diplomové práce:

 1. Využíváte některé z finančních nástrojů a technik, které jsou uvedené v tabulce níže, ve Vaší organizaci?
 2. Je ve Vaší organizaci upravena oblast řízení finančních rizik (vnitřní předpis, metodika, apod.)? Pokud ano, bylo by možné daný materiál elektronicky poskytnout?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

To follow up on last year's FOI request for the award in Diag Human v. Czech Republic, can you please inform me of the status of the set-aside proceedings brought against this award in the UK? Has a decision already been made? Has there been any new development that may allow you to share a copy of the award at this time?

This is a request under the law on access to information (Act No. 106/1999 Coll).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na informace z veřejných sdělovacích prostředků mi dovolte obrátit se na Vás v zastoupení mého klienta s žádostí o poskytnutí následujících informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 1. dopis, kterým byl Platební a certifikační orgán Ministerstva financí ze strany Evropské komise informován o tom, že „byly splněny podmínky pro zrušení upozornění na možné částečné přerušení platební lhůty,“ přičemž „u budoucích průběžných žádostí o platbu komise již nebude vyžadovat obecné ujištění týkající se výdajů na operace poskytnuté skupině Agrofert a výdajů na operace příjemců držených ve svěřenských fondech“(dále jen „dopis“);
 2. zápis z jednání tzv. Interruption Committee ze září 2022, na kterém bylo dle veřejných sdělovacích prostředků probíráno „odblokování“ výplat dotací pro skupinu Agrofert probíralo (dále jen „jednání“);
 3. veškerou komunikaci mezi Platebním a certifikačním orgánem Ministerstva financí na straně jedné, a Evropskou komisí na straně druhé, která předcházela konání jednání a vyhotovení dopisu, (dále jen „dokumenty“).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„…obracím se na Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se žádostí o poskytnutí informace na následující otázky.

Kontext: Dne 30. listopadu 2022 schválila vláda svým usnesením č. 997 materiál 1368/22 „Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2023“. Přílohou tohoto materiálu je excelový soubor s uvedením počtu míst pro jednotlivé platové třídy u jednotlivých správních úřadů. Dále je v tabulce sloupec s názvem „Objem prostř. na platy služ. míst“, resp. „Objem prostř. na platy prac. míst“, kde bez uvedení vzorce jsou přímo vloženy výsledné částky pro jednotlivé správní úřady.

Otázka č. 1: Je správný můj předpoklad, že hodnoty ve sloupci „Objem prostř. na platy služ./prac. míst“ jsou vypočteny jako součet součinů počtu systemizovaných míst v dané platové třídě a nějakým průměrným platem pro danou platovou třídu, který Ministerstvo financí eviduje pro jednotlivé platové třídy a pro jednotlivé správní úřady?

Otázka č. 2: Pokud je odpověď na otázku č. 1 záporná, prosím o informaci, jakým konkrétním způsobem tedy Ministerstvo financí dojde k výslednému objemu prostředků na platy.

Otázka č. 3: Pokud je odpověď na otázku č. 1 kladná, prosím o sdělení ve formě excelové tabulky, jaké průměrné platy eviduje Ministerstvo financí pro jednotlivé platové třídy u jednotlivých správních úřadů, a to jak pro služební místa, tak pro pracovní místa. Chápu, že správní úřad může mít i místa, za které se danému správnímu úřadu prostředky nepřidělují, nicméně jde mi primárně o ty Ministerstvem financí stanovené „průměrné platy“ (zahrnující zřejmě jak tarifní složku, tak příplatky či odměny), které byly použity pro stanovení celkového objemu prostředků na platy pro systemizaci schválenou výše uvedeným usnesením vlády“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným na portále EU:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/10/council-adopts-
18-billion-assistance-to-ukraine/;

vzhledem k tomu, že signatářské státy EU mají na základě výše uvedeného ručit za úvěry poskytnuté Ukrajině ve výši EUR 18 mld;

dále vzhledem k tomu, že Member states will cover the bulk of the interest costs via external assigned revenues;

dále vzhledem k tomu, že jak pan Zbyněk Stanjura uvedl: We will continue to support Ukraine, also financially, for as long as it takes;

zejména však vzhledem k úvěrovému ratingu Ukrajiny CC (Fitch), tedy vysoké úvěrové riziko;

žádám tímto dále ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů̊, informaci o tom:

 1. jak dlouhá je doba splatnosti úvěru, jakým způsobem je stanoveno a jak vysoké je úrokové zatížení půjčky, tzn. jak vysoké je příslušenství za celou dobu splatnosti úvěru;
 2. jakým způsobem je půjčka poskytnutá Ukrajině zajištěna vůči státům poskytujícím ručení, konkrétně vůči ČR jako ručiteli;
 3. jak vysoký náklad dle bodu i) představuje podíl na splátkách úroku připadající na ČR jako ručitele;
 4. jak velké by byly dopady pro ČR jako ručitele v případě, že Ukrajina nebude schopna splatit úrok ani jistinu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí informace, zda v roce 2016 existovaly roční příspěvky za osoby nově trvale žijící v obci. Pokud ano, žádám laskavě o odkaz na příslušnou právní úpravu.