CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-22007/2023/74

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požaduji poskytnutí následujících informací, které spadají do působnosti vašeho ústředního správního úřadu, jakožto povinného subjektu, a týkají rozhodovací činnosti ministra ve věcech rozkladu:

  1. Obsahují správní rozhodnutí o rozkladu vydaná ministrem poučení o možnosti podání žaloby podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, anebo toto poučení obsahuje pouze poučení o tom, že odvolání proti rozhodnutí ve smyslu § 92 správního řádu není možné?
  2. V kolika případech se ministr v rozhodnutí o rozkladu za rok 2022 odchýlil od rozhodnutí, které mu bylo předloženo rozkladovou komisí? Tedy situace, kdy např. rozkladová komise doporučila rozkladu vyhovět, ale ministr rozklad zamítl.

Tyto informace jsou žádány pro účely zpracování bakalářské práce. Pokud požadovanými informacemi nedisponujete, budu rád alespoň za krátký komentář, zda je vám z praxe známa jakákoliv informace, která by se mohla dotýkat výše položených otázek.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář