Novinky

2006

Informace o zasedáních Rady ECOFIN v roce 2006.

ilustrace

Vydáno

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 10. října 2006 v Lucemburku

Ministři nejprve diskutovali o dalších krocích, které je třeba podniknout v měření a snižování administrativní zátěže pro podniky vyplývající z právních předpisů EU. Do pilotního projektu měření zátěže s cílem identifikovat prioritní oblasti se letos v létě mezi čtyřmi členskými státy zapojila i Česká republika. Dále pak na jednání Rady ECOFIN byly dále shrnuty výsledky diskuse členských států o aplikaci inflačního kritéria při posuzování připravenosti zemí na vstup do eurozóny.

Vydáno

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 11. července 2006 v Bruselu

Dne 11. července 2006 proběhlo v Bruselu zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). První dva body zasedání (prezentace programu finského předsednictví a vnější zápůjční mandát Evropské investiční banky) proběhly v souladu se závěry červnové Evropské rady poprvé v historii Rady EU v přímém přenosu na webových stránkách EU.

Vydáno

Tisková zpráva před jednáním Rady ECOFIN dne 11. července 2006

Dne 11. července 2006 se v Bruselu uskuteční červencové jednání Rady ministrů financí a hospodářství ECOFIN, první zasedání této Rady pod finským předsednictvím. Českou republiku bude zastupovat náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Vydáno

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 7. června 2006 v Lucemburku

Témata: rozšíření eurozóny, dialog mezi EU a USA, daňová problematika, boj proti daňovým únikům,problematika přímých daní, zjednodušení statistiky EU, financování Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Další témata: boj proti financování terorismu, osvobození od DPH resp. zdaňování DPH u poštovních služeb, dokončení jednotného vnitřního trhu a kontrola rozpočtu EU.

Vydáno

Program jednání Rady ECOFIN - 7. června 2006 v Lucemburku

Dne 7. června 2006 se uskuteční v Lucemburku 2734. jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Za ČR se jednání účastní náměstek ministra financí Ing. Tomáš Prouza, MBA, náměstkyně ministra financí Ing. Dana Trezziová a velvyslanec ČR při Stálém zastoupení ČR v Bruselu Jan Kohout. Na pořadu jednání je: rozšíření eurozóny; dialog mezi EU a USA; daňové otázky; zjednodušení statistiky EU. Další témata: financování mezinárodní organizace pro účetní standardy IASB; boj proti financování terorismu; opatření DPH u poštovních služeb, výzvy globalizace.

Vydáno

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 5. května 2006 v Bruselu

Samotnému jednání Rady předcházel ministerský dialog s přistupujícími a kandidátskými zeměmi. Na jednání Rady bylo projednáno: revize Strategie udržitelného rozvoje v rámci přípravy na zasedání Evropské rady ve dnech 15.-16. června 2006, předběžný návrh rozpočtu EU na rok 2007, Akční plán Komise k Integrovanému rámci vnitřní kontroly, problematika malých a středních podniků (SME), daňová problematika, nový návrh balíčku opatření k DPH spolu s časovým harmonogramem jejich zavádění. Následně proběhla diskuse k nové strategii Evropské investiční banky (EIB) pro půjčování prostředků mimo EU.

Vydáno

Tisková informace k neformálnímu zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) ve dnech 7.-8. dubna 2006 ve Vídni

Ve dnech 7.-8. dubna 2006 proběhlo ve Vídni neformální zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Témata: evropské projekty v oblasti zdanění společností, pracovní metody Rady ECOFIN, aktuální hospodářská situace a rozpočtový vývoj v EU, stabilita finančních trhů, krizové řízení a konvergence dozorů v rámci EU, příprava na jarní zasedání Bretton-Wodských institucí, globalizace, podnikání v globalizovaném světě.

Vydáno

Informace z Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) ze dne 14. února 2006 v Bruselu

Jako první byly na pořadu jednání Rady ECOFIN aktualizované Stabilizační programy Belgie, Lucemburska a Rakouska a Konvergenční programy Estonska, Lotyšska a Slovinska. Všechna Stanoviska Rady navržená k jednotlivým programům byla Radou ECOFIN na zasedání 14. února 2006 v Bruselu přijata.

V rámci dalšího bodu byla nejprve diskutována Pravidelná zpráva Komise o pokroku v rámci Lisabonské strategie. Zpráva Komise hodnotí jednotlivé Národní programy reforem členských států EU, u každého identifikuje silné a slabé stránky.

Vydáno

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 24. ledna 2006 v Bruselu

Rakousko, které v první polovině roku 2006 předsedá Radě EU, představilo v rámci prvního bodu jednání ministrů hospodářství a financí společný program předsednictví, který bude prosazovat společně s Finskem v roce 2006. Rada dále zhodnotila první sérii stabilizačních a konvergenčních programů a rovněž se zabývala otázkou nadměrného deficitu v případě Velké Británie.