CZ EN

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 11. července 2006 v Bruselu

Dne 11. července 2006 proběhlo v Bruselu zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN).

První dva body zasedání (prezentace programu finského předsednictví a vnější zápůjční mandát Evropské investiční banky) proběhly v souladu se závěry červnové Evropské rady poprvé v historii Rady EU v přímém přenosu na webových stránkách EU.

Jednání Rady ECOFIN bylo zahájeno prezentací pracovního programu finského předsednictví. Finský ministr ve své prezentaci vyzdvihl zejména prioritu zlepšení stavu veřejných financí, a to z pohledu udržitelnosti a kvality. V oblasti daní finské předsednictví naváže na Rakousko a to konkrétně v návrzích spadajících do tzv. DPH balíčku. Finsko za svou další prioritu považuje projednání legislativního návrhu na úpravu minimálních sazeb spotřebních daní z alkoholických nápojů. Ministři priority finského předsednictví podpořili.

Dále se Rada ministrů zabývala vnějším zápůjčním mandátem Evropské investiční banky (EIB). Cílem této debaty nebylo hovořit o výši mandátu ani o jeho geografickém rozdělení, ale zejména projednat hlavní priority a zásady tohoto mandátu. Evropská komise představila detaily společného návrhu Komise a EIB týkajícího se nového mandátu pro léta 2007 až 2013 a zdůraznila, že v případě regionálních alokací byl kladen důraz na rovnováhu v účasti EIB v regionech a rovněž na politické zájmy EU.

Rada ministrů dále rozhodla o zrušení procedury nadměrného schodku vůči Kypru. Ministři financí a hospodářství rovněž posoudili sdělení Komise hodnotící přijetí nápravných opatření v Portugalsku pokud jde o proceduru nadměrného schodku. Komise vyhodnotila, že Portugalsko přijalo dostatečná nápravná opatření, která při řádné implementaci mohou vést ke snížení rozpočtového schodku pod 3 % HDP do roku 2008.

Ministři na tomto zasedání Rady ECOFIN následně formálně schválili rozhodnutí, na jehož základě vstoupí Slovinsko k 1.1.2007 do eurozóny. V souvislosti s tím také přijali nařízení stanovující pevný kurz tolaru vůči euru (1 euro = 239,64 slovinského tolaru). Slovinsko tak přijme společnou evropskou měnu jako první z deseti  členských zemí EU, které do Evropské unie vstoupily v květnu 2004.

Rada Ecofin se rovněž zabývala problematikou revize Paktu stability a růstu. Dle názoru Evropské komise se prokázala úspěšnost reformy paktu provedené v roce 2005. Dle Evropské centrální banky jsou však zejména fiskální opatření pro rok 2006 nedostatečná a členské státy by neměly opakovat chyby, kterých už se dopustily v minulosti. Závěry Rady ministrů financí a hospodářství k tomuto bodu byly bez úpravy přijaty.

V rámci schválené agendy se ministři zabývali i spoluprací se třetími zeměmi v hospodářské, finanční a regulatorní oblasti. Debatu shrnul předsedající s tím, že problematika spolupráce se třetími zeměmi bude diskutována v rámci Coreperu a Hospodářského a finančního výboru a následně bude znovu zařazena na program Rady Ecofin.

Rada Ecofin dále schválila návrh závěrů k otázce financování Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a to v podobě předložené EFC.

Závěr setkání ministrů financí a hospodářství byl věnován problematice vypořádání obchodů s cennými papíry, kdy zástupce Evropské komise nastínil ministrům další plány Komise v této oblasti.

Během pracovního oběda proběhla diskuse k přípravě jednání Mezinárodního měnového fondu v Singapuru.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář