CZ EN

Program jednání Rady ECOFIN - 7. června 2006 v Lucemburku

Dne 7. června 2006 se uskuteční v Lucemburku 2734. jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Za ČR se jednání účastní náměstek ministra financí Ing. Tomáš Prouza, MBA, náměstkyně ministra financí Ing. Dana Trezziová a velvyslanec ČR při Stálém zastoupení ČR v Bruselu Jan Kohout.

Jako první je na pořadu jednání rozšíření eurozóny. Ministři budou projednávat Konvergenční zprávy vydané Evropskou komisí pro Litvu a pro Slovinsko a návrh na zavedení společné měny od 1. ledna 2007 ve Slovinsku. Problematika je pro ČR nanejvýš závažná, neboť zahrnuje také diskusi o uplatňování kritérií, která budou rozhodující i pro vstup naší země do eurozóny. Předmětem diskuse by mělo být zdůvodnění, proč Evropská komise nedoporučila zavedení společné měny v Litvě (v současnou chvíli se mluví zejména o cenové stabilitě, resp. překročení inflačního kritéria o 0,1%) a Rada ECOFIN by měla podpořit další diskusi o podmínkách pro zavedení společné měny (tzv. Maastrichtská kriteria). „Aplikaci inflačního kritéria považujeme za příliš mechanickou. Nezohledňuje totiž ekonomickou realitu konvergující ekonomiky, navíc zahrnutí nečlenů eurozóny do výpočtu tzv. referenční hodnoty může znamenat, že  takto nastavená  kriteria mohou být významně přísnější, než tomu bylo např. při příjímání předchozích zemí. To je rozporu s rovným přístupem ke všem zemím, který hlásá Komise. Ministerstvo financí spolu s Českou národní bankou podporuje diskusi o tom, jak kritéria spravedlivě aplikovat. Považujeme za důležité vyjasnit tuto záležitost co nejdříve, tak aby ostatní země mimo společnou měnu věděly, jak nastavit svou hospodářskou politiku s cílem zajistit hladké splnění Maastrichtských kritérií,“ uvedl Tomáš Prouza.

Dalším bodem zasedání je dialog mezi EU a USA. Jedná se o přípravu EU na nadcházející summit EU-USA, který se bude konat dne 21. června 2006 ve Vídni. V rámci bodu představí Evropská komise ministrům příspěvek Rady ECOFIN do společného EU-US prohlášení. V příspěvku Rada ECOFIN vyjádří zájem na dalším rozvíjení otevřeného konkurenčního finančního trhu a pokračování tzv. regulatorního dialogu o finančních trzích, což je diskuse zejména o standardech vyžadovaných u amerických a evropských veřejně obchodovaných společností a o jejich sladěnosti.

Vedle rozšíření eurozóny budou druhým stěžejním tématem jednání daňové otázky. Klíčovým z pohledu rakouského předsednictví je tzv. balíček k DPH, zahrnující návrhy ohledně změny místa plnění u služeb a prodloužení platnosti směrnice DPH pro elektronické služby. Součástí balíčku jsou dále opatření pro zjednodušení administrativních povinností týkajících se DPH v rámci přeshraničních transakcí v oblasti změn pravidel pro vracení DPH osobám usazeným v jiném členském státě a zavedení systému jednoho správního místa (tzv. one-stop scheme).

Sdělení Evropské komise k daňovým podvodům obsahuje nástin možných řešení pro řešení závažných podvodů v oblasti DPH a to zejména podvodů na vnitřním trhu EU. Jedním z opatření je také legislativní nástroj společného a nerozdílného ručení za neuhrazenou daň či zavedení tzv. reverse charge mechanismu, v rámci nějž odvádí daň příjemce plnění a nikoliv dodavatel.

Z oblasti přímých daní bude ministrům představen dokument Sdělení Komise k dosavadnímu pokroku a další práci směrem ke konsolidovanému harmonizovanému základu daně společností. Sdělení shrnuje důvody, zahájení projektu (odstranění daňových překážek pro přeshraniční podnikání, snížení administrativní zátěže, zvýšení konkurenceschopnosti, atd.) a vytyčuje směry další práce na projektu. Česká republika se v rámci pracovní skupiny Komise podílí na technické práci na projektu, zachovává si nicméně výhradu jeho odmítnutí v případě negativních rozpočtových dopadů. Ze týchž důvodů dává přednost společnému základu nekonsolidovanému.

Posledním daňovým bodem bude zpráva pracovní skupiny Code of Conduct pro zdaňování podniků. Předsedkyně pracovní skupiny představí její dosavadní práci a požádá ministry o podporu pro další fungování skupiny. Pracovní skupina by se měla nadále zabývat odstraňováním potenciálních škodlivých daňových opatření v jednotlivých členských státech, které jsou v rozporu s řádnou soutěží.

V rámci bodu Zjednodušení statistiky EU budou ministři financí a hospodářství informováni ministrem financí Nizozemí Gerritem Zalmem o možnostech zjednodušení statistiky EU s cílem snížení administrativní zátěže především malým a středním podnikům. Jedná se zejména o úsporu nákladů při evidenci vývozu a dovozu zboží ze strany společností.

Na pracovním obědě ministrů by se měla objevit následující témata: Financování mezinárodní organizace pro účetní standardy IASB, Boj proti financování terorismu, opatření DPH u poštovních služeb, výzvy globalizace – odbourávání překážek vnitřního trhu EU a kontrola rozpočtu EU.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář