CZ EN

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 14. března 2006 v Bruselu

Hlavním bodem jednání březnového zasedání ministrů financí a hospodářství Rady ECOFIN v Bruselu byla příprava jarní Evropské rady ve dnech 23. – 24. března 2006. V první části agendy diskutovali ministři o příspěvku Rady ECOFIN k Závěrům Evropské rady (tzv. dokument Key Issues Paper). Dokument obsahuje hlavní výzvy pro hospodářské politiky z pohledu Rady ECOFIN. Příspěvek byl doplněn o důležitost energetické politiky pro hospodářství EU a o nutnost provádět strukturální opatření v rámci celé EU. Rada ECOFIN přijala revidované znění dokumentu.

V rámci přípravy jarní Evropské rady schválila Rada ECOFIN Zprávu Evropské investiční banky o jejím příspěvku k růstu a zaměstnanosti. Cílem iniciativy je využít potenciál banky k lepšímu dosahování cílů Lisabonské strategie. Investice mají směřovat do dvou hlavních oblastí – 1) Výzkum a vývoj, inovace, dovednosti a malé a střední podniky a 2) infrastrukturní investice včetně zajištění elektrické energie a energie z obnovitelných zdrojů.

V rámci dalšího bodu přípravy Evropské rady byli ministři financí a hospodářství informováni o pokroku v práci na snižování administrativní zátěže evropské legislativy. Ulehčení se má týkat jak existující, tak budoucí legislativy. V současnou chvíli již probíhají některé pilotní projekty měření administrativní zátěže ve vybraných členských zemích a sektorech. Hlavní důraz má být kladen na snížení administrativní zátěže malým a středním podnikům. Předsednictví dále připravilo dokument k administrativním nákladům programů EU, ve kterém zdůraznilo, že je třeba v rámci těchto programů dodržovat principy transparentnosti, zjednodušování kontrolních mechanismů a zjednodušení jejich struktury včetně pravidel a procedur spojených s realizací.

Posledním bodem části přípravy Evropské rady byla Společná zpráva o sociální ochraně a inkluzi. Zpráva reaguje na změnu Lisabonské strategie a hodnotí dosažený pokrok v sociálním začleňování, penzijní reformě, reformě zdravotnictví a dlouhodobé péče a vytyčuje další postup členských zemí v těchto oblastech. Rada ECOFIN zprávu přijala.

Rada ECOFIN diskutovala jednotlivé stabilizační a konvergenční programy v rámci bodu Implementace Paktu stability a růstu. Ministři hospodářství a financí přijali jednotlivá Stanoviska Rady k programům.

Rada rovněž zkoumala rozpočtovou situaci Německa a Itálie. Účastníci dospěli k názoru, že obě země jsou dobrým příkladem fungování Paktu stability a růstu a napomáhají ke zvýšení důvěryhodnosti Paktu. Ve svých závěrech Rada ECOFIN přijala rozhodnutí k Itálii, že plní jí uložené doporučení na snižování rozpočtového schodku. Rada schválila své Doporučení Německu na snížení rozpočtového deficitu pod 3% HDP nejpozději v roce 2007.

Posledním diskutovaným bodem byla problematika Souhrnného rozpočtu EU. Rada doporučila udělení absolutoria ve vztahu k aplikaci rozpočtu za rok 2004 Evropskému parlamentu. Diskuse bude pokračovat na zasedání Rady ECOFIN v květnu 2006 nad tzv. Akčním plánem pro zlepšení kontroly provádění rozpočtu. V rámci bodu došlo také ke schválení Priorit Rady pro rozpočet EU v roce 2007.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář