CZ EN

11. července 2006 Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

Dne 11. července 2006 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Ing Tomášem Prouzou, MBA.

Jednání Rady ECOFIN dne 11. července 2006 mělo následující program:

 1. Přijetí agendy
 2. Schválení seznamu A položek
 3. Pracovní program finského předsednictví (Prezentace)
 4. Vnější zápůjční mandát Evropské investiční banky (EIB) (Prezentace/Orientační debata)
 5. Informace Euroskupiny (omezené složení delegací)
 6. Aplikace Paktu stability a růstu – Portugalsko, Kypr (omezené složení delegací)
 7. Přijetí eura – Slovinsko (Závěry Rady)
 8. Veřejné finance 2006 – Rok po revizi Paktu stability a růstu  (Výměna názorů/Závěry Rady)
 9. Dialog se 3. zeměmi; hospodářské a finanční aspekty
    a. EU-USA summit (Follow-up)
    b. Dialog se 3.zeměmi: hospodářské, finanční a regulatorní aspekty (Informace Komise/Výměna názorů)
 10. Financování International Accounting Standards Board (Závěry Rady)
 11. Různé – vystoupení komisaře McCreevyho k otázce Clearing and Settlement
 12. Pracovní oběd – Příprava jednání Mezinárodního měnového fondu v Singapuru

K jednotlivým bodům:

Ad 2. Body schválené bez rozpravy

Předložený seznam A bodů byl schválen.

Ad 3. Pracovní program finského předsednictví (Prezentace)

Prezentace programu finského předsednictví a orientační diskuse o vnějších zápůjčních mandátech Evropské investiční banky (ad 4.) proběhly v souladu se závěry červnové Evropské rady poprvé v historii Rady EU v přímém přenosu na webových stránkách EU.

Finský ministr ve své prezentaci vyzdvihl zejména prioritu zlepšení stavu veřejných financí, a to z pohledu udržitelnosti a kvality. Velký důraz bude za finského předsednictví kladen na řádnou implementaci Paktu stability a růstu. K tomuto tématu se Rada EU vrátí na podzim tohoto roku. V oblasti daní finské předsednictví naváže na Rakousko a to konkrétně v návrzích spadajících do tzv. DPH balíčku. Finsko za svou další prioritu považuje projednání legislativního návrhu na úpravu minimálních sazeb spotřebních daní z alkoholických nápojů. Další důležité téma finského předsednictví je stabilita včetně krizového řízení a integrace finančních trhů. Jedním z úkolů finského předsednictví je také řádná implementace Lisabonské strategie. Finský předsedající vyjádřil přesvědčení, že občané očekávají pokrok a splnění cílů, které byly vytyčeny, a to i Radou ministrů financí.

Na finskou prezentaci programu navázala Evropská komise, která připomněla, že v nadcházejících měsících proběhne hodnocení implementace Národních programů reforem, přičemž hodnocení bude zpracováno do konce tohoto roku. Dalším tématem, ke kterému Evropská komise předloží několik dokumentů, bude pokračování projektu Better regulation (zlepšení právních předpisů). Komise se plně ztotožňuje s finskou prioritou týkající se aktivit pro zlepšení stavu veřejných financí a bude pokračovat v dohledu nad řádnou implementací Paktu stability a růstu. Důležitým bodem, který bude projednáván za finského předsednictví, jsou vnější zápůjční mandáty EIB, přičemž Komise vyzvala, aby bylo dosaženo dohody před koncem tohoto roku. Stejný termín pro dosažení dohody vidí Evropská komise u DPH balíčku.  Samostatný blok témat tvoří oblast finančních služeb. Do konce tohoto roku by Komise ráda viděla dosažení politické dohody u směrnice o platebních službách na vnitřním trhu a také další fázi projektu budování Single Euro Payment Area (jednotný eurový platební prostor).

Vesměs všechny členské státy podpořily priority vytyčené finským předsednictvím s tím, že některé státy podtrhly důležitost konkrétních bodů. Zástupce Španělska vyzdvihl potřebu zvýšené opatrnosti při zpracování záměrů na snížení administrativního břemene v oblasti statistiky, aby pod zástěrkou snížení tohoto břemene nedošlo ke ztrátě cenných zdrojů informací. Švédsko označilo za důležité navýšení minimálních sazeb spotřebních daní z alkoholických nápojů. Trio pobaltských států v této souvislosti upozornilo, že na jinou úpravu minimálních sazeb než na jejich navýšení o inflaci (v souladu se závěry Rady z jara 2005) nepřistoupí.

Na závěr poděkovalo finské předsednictví za velmi širokou podporu svých priorit.

Ad 4. Evropská investiční banka (EIB) – vnější zápůjční mandát (Prezentace/Orientační debata)

Finské předsednictví na úvod tohoto bodu upozornilo, že cílem debaty ministrů nad vnějším zápůjčním mandátem pro Evropskou investiční banku (EIB) nebylo hovořit o výši mandátu ani o jeho geografickém rozdělení, ale zejména projednat hlavní priority a zásady vnějších zápůjčních mandátů. Problematičtější body (zejména výše mandátů) budou zařazeny na program říjnové Rady Ecofin. Vzhledem k tomu, že platnost současných vnějších zápůjčních mandátů vyprší ke konci ledna 2007, je nezbytné se na konkrétní podobě nových mandátů co nejdříve dohodnout. Ty musí být k dispozici nejpozději na začátku roku 2007.

Evropská komise (EK) zhodnotila současné mandáty a prezentovala i některé konkrétní aktivity EIB pod současnými mandáty.

Poté již Komise představila detaily společného návrhu Komise a EIB týkajícího se nových mandátů pro léta 2007 až 2013 a zdůraznila, že v případě regionálních alokací byl kladen důraz na rovnováhu v účasti EIB v regionech a rovněž na politické zájmy EU.

Zástupce EIB zdůraznil, že 75% nových mandátů bude směřovat do přistupujících, kandidátských a sousedících zemí EU, což by tyto regiony mělo posunout na „evropskou úroveň“. Dále upozornil na to, že návrh nového mandátu neznamená navýšení kapitálu EIB.

Předseda Hospodářského a finančního výboru (EFC) shrnul diskusi vedenou v rámci EFC. Z té vyplynulo, že celková částka určená pro vnější zápůjční mandát se zdá být příliš vysoká a je nutné nejdříve vyhodnotit skutečné potřeby, kam by pomoc měla směřovat. Dále poznamenal, že většina členských států je pro to, aby hlavní podstata činnosti EIB směřovala do kandidátských a sousedících zemí a že by měl být posílen vztah mezi externí politikou EU a politikou EIB. Z toho vyplývá rovněž požadavek na rozvinutí spolupráce s ostatními finančními institucemi.

Diskuse se dále rozpoutala nad otázkou, do jaké míry má být EIB „evropská“. Nizozemí se v této souvislosti důrazně vyslovilo pro utlumení aktivit EIB v Latinské Americe i v Asii, kde tak EIB dubluje činnost Světové banky. Nizozemsko v tomto smyslu podpořilo zejména Dánsko, dále pak např. Maďarsko, Malta, Polsko, Itálie.

Španělsko, podpořené např. Řeckem, se naopak vyjádřilo proti omezení aktivit mimo Evropskou unii a prohlásilo, že EU by měla EIB využívat jako nástroj své externí politiky.

Maďarsko poukázalo na to, že je třeba snížit energetickou  závislost  a že právě v této oblasti by důležitou roli měla hrát EIB.

Česká republika zdůraznila, že nový vnější mandát EIB musí reflektovat politické priority EU a že by EIB měla dále rozvíjet svou specializaci v soukromém sektoru, v infrastruktuře a v životním prostředí.

Zástupce ČR rovněž zmínil důležitost přidané hodnoty, která by měla být hlavním smyslem vnějšího mandátu EIB, a rovněž potřebu vypracovat systém hodnocení přidané hodnoty vnějších akcí.
Švédsko uvedlo, že z jeho pohledu je úroveň nového návrhu mandátu příliš vysoká a že regionální rozdělení je příliš nevyrovnané.

Předsedající shrnul diskusi tak, že činnost EIB by měla být v souladu s cíli a prioritami EU a že v započatých jednáních o vnějším zápůjčním mandátu pro EIB bude pokračovat EFC. Ministři financí se k tomuto tématu vrátí na podzim tohoto roku.

Ad 5. Informace Euroskupiny (omezené složení delegací)

Předseda Eurogroup informoval, že na jednání proběhla diskuse k následujícím bodům:

 • Program Eurogroup v II. pololetí 2006
 • Vnější zastoupení Eurogroup
 • Vícestranný dohled Mezinárodního měnového fondu (IMF)
 • Hospodářská a rozpočtová situace v eurozóně – K tomuto uvedl, že je již jasné, že hospodářský růst v eurozóně je na vzestupu. Je tedy nutné, aby členské státy využily dobrých časů a provedly co nejrychleji konsolidaci veřejných financí, včetně uskutečnění nezbytných strukturálních reforem.

Ad 6. Aplikace Paktu stability a růstu – Portugalsko, Kypr (omezené složení delegací)

Rada Ecofin rozhodla o zrušení procedury nadměrného schodku vůči Kypru. Nicméně Evropská komise, Hospodářský a finanční výbor (EFC) a Evropská centrální banka (ECB) ve svých vystoupeních připomněly nutnost vyvinout zvýšené úsilí pro dosažení střednědobého cíle. Zástupce Kypru ve svém vystoupení poděkoval Radě a uvedl, že si je vědom potřeby dodržovat rozpočtovou disciplínu. Podtrhl, že toto rozhodnutí Rady je jedním z kroků pro vstup Kypru do eurozóny k 1. 1. 2008.

Rada dále posoudila sdělení Komise hodnotící přijetí nápravných opatření v Portugalsku, pokud jde o proceduru nadměrného rozpočtového schodku. Komise vyhodnotila, že Portugalsko přijalo dostatečná nápravná opatření, která při řádné implementaci mohou vést ke snížení rozpočtového schodku pod 3 % HDP do roku 2008.

Portugalsko ve svém vystoupení informovalo o přijatých restriktivních opatřeních, zejména na výdajové straně. Úspor bylo a bude dosaženo v rámci restriktivní mzdové politiky ve veřejném sektoru.
V rámci tohoto bodu vystoupily ještě dva státy (Itálie a Maďarsko), které představily svá opatření, která mají přispět ke snižování deficitu.

Ad 7. Přijetí eura – Slovinsko (Závěry Rady)

Tento bod jednání navázal na jednání Rady ministrů financí a na zasedání Evropské rady ve formátu hlav států a vlád v červnu t.r. Rada již pouze formálně schválila rozhodnutí, na jehož základě vstoupí k 1. 1. 2007 Slovinsko do eurozóny a dále přijala nařízení stanovující pevný kurz tolaru vůči euru. Slovinsko tak přijme společnou evropskou měnu jako první z deseti  členských zemí EU, které do Evropské unie vstoupily v květnu 2004.

Ad 8. Veřejné finance 2006 – Rok po revizi Paktu stability a růstu  (Výměna názorů/Závěry Rady)

Dle názoru Evropské komise se prokázala úspěšnost reformy paktu provedené v roce 2005. Reforma se týkala jak preventivní, tak nápravné části. Implementaci revidovaného paktu hodnotí Komise spíše pozitivně, za úspěch považuje zejména reformu korekční části paktu. Pro nápravná opatření byly totiž přijaty daleko realističtější lhůty. Co zatím nelze zhodnotit, je implementace preventivní části paktu.
Komise spatřuje problémy v oblasti implementace rozpočtů členských států v roce 2006, v důvěryhodnosti úprav rozpočtů a rovněž v tom, že některé členské státy EU mají naplánováno významné zhoršení své strukturální bilance v letech 2005-2006, ač se nacházíme v dobrých časech. Komise zdůraznila, že důvěryhodnost Paktu stability a růstu bude zachována pouze v případě, že se ČS budou snažit o jeho precizní plnění.

Evropská centrální banka vyjádřila své smíšené pocity z hodnocení revize Paktu stability a růstu. Dle Evropské centrální banky jsou zejména fiskální úpravy na rok 2006 nedostatečné a členské státy by neměly opakovat chyby, kterých už se dopustily v minulosti.
Závěry Rady ministrů k tomuto bodu byly bez úpravy přijaty.

Ad 9.   Dialog se 3. zeměmi; hospodářské a finanční aspekty

a) EU-USA summit  (Follow-up)
b) Dialog se 3.zeměmi: hospodářské, finanční a regulatorní aspekty (Informace Komise/Výměna názorů)

Komisař McCreevy, nad rámec informací uvedených v dokumentech EK, konstatoval, že by se Rada měla zamyslet nad budoucími aspekty spolupráce se třetími zeměmi v hospodářské, finanční a regulatorní oblasti. Navrhl tři okruhy k zamyšlení:

 • Stanovení prioritních zemí s ohledem na omezenost zdrojů (EU by se měla zaměřit pouze na ty třetí země, se kterými spolupráce přináší přidanou hodnotu).
 • Zaměření na správně vytipované oblasti spolupráce (EU by se měla zaměřit na kombinaci makroekonomického a regulatorního dialogu se třetími zeměmi).
 • Snaha Rady Ecofin o větší zapojení se do dialogu se třetími zeměmi (Podle komisaře je zapotřebí jednat opatrně, aby nebyly zničeny úspěchy, kterých bylo doposud dosaženo. Těchto úspěchů bylo dosaženo zejména proto, že spolupráce funguje na neformální bázi – na neformálních zasedáních je mnohem větší důvěra a pružnost).

Následovala krátká debata, kterou finské předsednictví shrnulo s tím, že záležitost spolupráce se třetími zeměmi bude diskutována v rámci Coreperu a EFC. Následně bude tato problematika znovu zařazena na program Ecofinu.

Ad 10. Financování International Accounting Standards Board (Závěry Rady)

Návrh závěrů Rady k otázce financování Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB) byl Radou Ecofin schválen v podobě předložené EFC. EFC připravil tyto závěry na základě debaty na zasedání Ecofinu dne 7. června 2006, přičemž bylo zachováno financování na dobrovolné bázi. Podle vyjádření předsedy EFC nepanuje úplná spokojenost zejména s řízením IASB.

Ad 11. Různé – vystoupení komisaře McCreevyho k otázce Clearing and Settlement

Rada Ecofin na svém zasedání dne 5. května 2006 přijala závěry k Bílé knize pro oblast finančních služeb na léta 2005 – 2010, ve kterých vyzvala Evropskou komisi a Výbor pro finanční služby (FSC), aby v otázce systému vypořádání cenných papírů přezkoumaly možnosti pokroku do podzimu 2006. Evropská komise v této souvislosti uvažuje o předložení návrhu směrnice nebo jiného opatření, které by měly odstranit již dříve identifikované překážky hlubší integrace.

Na zasedání FSC dne 12. května 2006 Evropská komise uvedla, že na základě dopadové studie, kterou vypracovala na téma dopadů legislativního nebo nelegislativního řešení, a na základě výsledků sektorových šetření, komisaři pro vnitřní trh a pro hospodářskou soutěž rozhodnou o dalším postupu a návrh dalšího řešení zveřejní ještě před začátkem letních prázdnin. Z tohoto důvodu se komisař McCreevy rozhodl nastínit Radě Ecofin další plány Komise pro oblast clearing and settlement.

Komisař McCreevy připomněl, že již v roce 2004 Komise přijala Sdělení, v kterém byla nastíněna potřeba přijmout nějaké opatření na evropské úrovni s cílem zlepšit a hlavně zlevnit přeshraniční vypořádání cenných papírů na úrovni EU. Podle komisaře je zajištění efektivního přeshraničního vypořádání jednou ze základních priorit pro nadcházející období, protože umožňuje subjektům trhu nejen efektivně operovat na evropských finančních trzích, ale zároveň jim přinese i nemalé ekonomické výhody.

Komise jasně naznačila, že navrhne opatření, které přinese očekávané změny, ale zároveň bude přiměřené. Podle Evropské komise přinese zásadní změnu do systémů vypořádání cenných papírů skutečnost, že v listopadu 2007 vstoupí v platnost Směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MiFID), která umožní subjektům trhu výběr jiných clearingových společností.

Komisař dále naznačil, že Komise připravuje Kodex (Code of Practice), jehož cílem je odstranit identifikované překážky, které omezují soutěž mezi burzami, clearingovými domy a systémy vypořádání cenných papírů.

Otázka clearing and settlement bude znovu diskutována na listopadovém zasedání Ecofinu.

Ad 12.   Pracovní oběd – Příprava jednání Mezinárodního měnového fondu v Singapuru

Během oběda se ministři zabývali dvěma tématy. Prvním bodem diskuse byla problematika  kvót členských států Mezinárodního měnového fondu, resp. jakým způsobem dnešní kvóty upravit. Předsednictví bylo vyzváno, aby vypracovalo pro členy EFC materiál, který by se vyjádřil k jednotlivým návrhům na změny.

Ve druhé části oběda představil předseda Rady Ecofin předběžný program neformálního zasedání Ecofin (např. energetická politika EU, globální konkurence, inovace, produktivita, finanční trhy, výroční zasedání v Singapuru), které se uskuteční v září v Helsinkách.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář