CZ EN

Informace z Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) ze dne 14. února 2006 v Bruselu

Jako první byly na pořadu jednání Rady ECOFIN aktualizované Stabilizační programy Belgie, Lucemburska a Rakouska a Konvergenční programy Estonska, Lotyšska a Slovinska. Všechna Stanoviska Rady navržená k jednotlivým programům byla Radou ECOFIN na zasedání 14. února 2006 v Bruselu přijata.

V rámci dalšího bodu byla nejprve diskutována Pravidelná zpráva Komise o pokroku v rámci Lisabonské strategie. Zpráva Komise hodnotí jednotlivé Národní programy reforem členských států EU, u každého identifikuje silné a slabé stránky. Ve Zprávě jsou stanoveny čtyři priority:

  • větší investice do vzdělání a inovací;
  • uvolnění podnikatelského potenciálu, především u malých a středních podniků;
  • reakce na stárnutí populace;
  • vytvoření efektivní a integrované energetické politiky.

Dále ministři vedli orientační diskusi k dokumentu Key Issues Paper připravenému rakouským předsednictvím. Dokument obsahuje nejzásadnější výzvy v oblasti hospodářské politiky pro rok 2006. Na základě výměny názorů členských států vypracuje Rakousko nové znění dokumentu a zařadí je na březnové zasedání Rady ECOFIN.
 
Rada ministrů financí a hospodářství se rovněž zabývala návrhem Evropské investiční banky na příspěvek EIB k podpoře růstu a zaměstnanosti. EIB navrhuje posílit podporu ve čtyřech prioritních oblastech:

  • výzkum, vývoj, inovace a konkurenceschopnost;
  • energetická efektivnost,
  • zajištění a diverzifikace nabídky; malé a střední podniky;
  • velké infrastrukturní investice.

V diskusi byly stanovené priority Radou ECOFIN podpořeny.

Jako další bod programu byla představena Zpráva o stárnutí populace modelující vývoj veřejných výdajů v EU v období 2005-2050. V rámci diskuse byla jmenována klíčová zjištění a doporučení zprávy, zejména nutnost strukturálních reforem spolu s reformami penzijních systémů a zdravotnictví. K dokumentu byly přijaty Závěry Rady.

Na závěr zasedání se ministři financí a hospodářství věnovali dvěma tématům. Rakousko shrnulo průběh konference o zdaňování ve Vídni ve dnech 6.-7. února 2006, která byla zaměřena na boj proti únikům v oblasti DPH. Francie poté informovala o uspořádání konference v Paříži, kde se budou projednávat inovativní mechanismy financování rozvojové pomoci.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář