CZ EN

14. února 2006 Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

Dne 14. února 2006 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena 1. místopředsedou vlády a ministrem financí Mgr. Bohuslavem Sobotkou.

Jednání Rady ECOFIN dne 14. února 2006 mělo následující program:

 1. Body schválené bez rozpravy
 2. Implementace Paktu stability a růstu
  a) Stabilizační programy: Belgie, Lucembursko, Rakousko 
  b) Konvergenční programy: Estonsko, Lotyšsko a Slovinsko
 3. Příprava Evropské rady ve dnech 23. a 24. března 2006
  a) Lisabonská strategie: Pravidelná zpráva Komise o pokroku
  b) Key Issues Paper
  c) Příspěvek EIB na podporu růstu a zaměstnanosti
  d) Zpráva o stárnutí populace
 4. Různé
  a) Konference o zdaňování ve Vídni ve dnech 6. – 7. února 2006
  b) Pokračování diskuse z prosincové Evropské rady k inovativnímu finančnímu mechanismu pro financování rozvojové pomoci 

K jednotlivým bodům:

Ad 1. Body schválené bez rozpravy

Seznam A bodů byl schválen. Francie vystoupila s připomínkami k bodu 14 návrhu Rozhodnutí Rady k uzavření dohody mezi ES a Chile týkající se dodatku k dohodě o obchodu s vínem. Francie připojila jednostranné prohlášení. Mimo jiné byl schválen i návrh novely Šesté směrnice o DPH, která zahrnuje kompromis v oblasti snížených sazeb DPH. Seznam A položek je přiložen.

Ad 2.  Implementace Paktu stability a růstu

 1. Stabilizační programy: Belgie, Lucembursko, Rakousko (přijetí Stanoviska Rady)
 2. Konvergenční programy: Estonsko, Lotyšsko a Slovinsko (přijetí Stanoviska Rady)

Nejprve Evropská komise stručně představila a komentovala programy jednotlivých zemí.

Belgie Komise konstatovala, že makroekonomický scénář je dobrý, a zdůraznila úspěch v dosažení vyrovnaného rozpočtu. Přibližování ke střednědobému cíli (strukturální přebytek 0,5% HDP) se daří (kromě r. 2006). Jako veliký úspěch vyzdvihla Komise předpokládané snížení dluhu pod 80% do r. 2009. V r. 2006 by se Belgie měla snažit předejít strukturálním nerovnováhám.

V případě Lucemburska jsou dle názoru Komise opatření k dosažení střednědobého cíle (deficit 0,8% HDP) nedostatečně specifikována. V kontextu stárnutí populace by mělo Lucembursko zlepšit udržitelnost veřejných financí.

Makroekonomické předpoklady Rakouska považuje Komise za dobré, rozpočtové výsledky však mohou být nakonec horší vzhledem k tomu, že rozpočtová konsolidace zatím není podpořena politickými opatřeními. Cesta k dosažení střednědobého cíle (0% HDP) je v souladu s Paktem stability a růstu (SGP), zadlužení má do r. 2008 klesnout až na 60%. Díky nedávné důchodové reformě pokleslo dle Komise riziko pro udržitelnost veřejných financí. 

V případě Estonska zmínila Komise vyrovnaný rozpočet, konzervativní makroekonomický výhled a nízké zadlužení (5%). Dále upozornila na riziko procyklické politiky v r. 2006 s ohledem na dosažení lepších než očekávaných rozpočtových výsledků v r. 2005.

Lotyšska by Komise vzhledem k současnému ekonomickému vývoji uvítala ambicióznější program. Komise dále zmínila nízké zadlužení (15%) a nízké riziko pokud jde o udržitelnost veřejných financí.  Země by se měla vyhnout procyklické politice.

Slovinsko by mělo rychleji pokročit k dosažení střednědobého cíle. Vzdor nízkému zadlužení (30%) vidí Komise určitá rizika pro udržitelnost veřejných financí.  

Po vystoupení Evropské komise se k jednotlivým programům za Hospodářský a finanční výbor (EFC) vyjádřil jeho předseda Xavier Musca, který informoval, že EFC dosáhlo u všech předložených programů shody. K hodnoceným novým členských států prohlásil, že neexistují zásadní problémy v souladu s Paktem stability a růstu.

Všechna Stanoviska Rady k diskutovaným stabilizačním a konvergenčním programům byla Radou ECOFIN přijata.

Ad 3. Příprava Evropské rady ve dnech 23. – 24. března 2006

 1. Lisabonská strategie: Pravidelná zpráva Komise o pokroku (orientační diskuse)
 2. Key Issues Paper (orientační diskuse)
 3. Příspěvek EIB na podporu růstu a zaměstnanosti (orientační diskuse)
 4. Zpráva o stárnutí populace (závěry Rady)

A+B: Lisabonská strategie, Key Issues Paper (orientační diskuse)

První dva podbody byly vzhledem k vzájemné provázanosti projednávány současně.

Pokud jde o Key Issues Paper (KIP), bude upravený dokument reflektující diskusi schvalován na březnové Radě jako příspěvek Rady ECOFIN pro jarní Evropskou radu. KIP je každoročně připravován předsednickou zemí a obsahuje nejzásadnější výzvy v oblasti hospodářské politiky pro nadcházející rok.  Podle předsedajícího Rakouska by KIP měl krom jiného přispět k lepší identifikaci veřejnosti  s EU.

Evropská Komise nejprve stručně prezentovala svoji Zprávu o pokroku v rámci Lisabonské strategie (LS). Komise zdůraznila, že je třeba přistoupit ke konkrétním akcím a vyzvala členské státy k implementaci. U každé země identifikovala  Komise nedostatky, které je třeba vyřešit, aby bylo cílů LS dosaženo. Zlepšování podnikatelského prostředí musí být doplněno konkurenceschopnějším vnitřním trhem. Důležitou oblastí jsou zejména výdaje na vědu a výzkum, je nutné se snažit dál vytvářet dobrý rámec pro investice. V oblasti veřejných financí Komise konstatovala, že již byla provedena řada opatření (reforma penzijních systémů, zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu, atd.), nicméně to nepostačuje, pod kontrolou musí být rovněž výdaje ve veřejném zdravotnictví.

Dále se k oběma dokumentům vyjádřili předsedové Hospodářského a finančního výboru (EFC) a Výboru pro hospodářskou politiku (EPC). Oba výbory sdílí priority vyjádřené ve Zprávě Komise (větší investice do vzdělání a inovací, uvolnění podnikatelského potenciálu, především u malých a středních podniků, reakce na globalizaci a stárnutí populace, vytvoření efektivní a integrované energetické politiky), mají však pochybnosti ohledně stanovení nových cílů, obzvláště výdajových. Dle EFC bychom se měli soustředit spíše na kvalitativní cíle. Dle EPC je prioritní plnění cílů stávajících, nové cíle by mohly vést k odchýlení od nastaveného směru.  Překážkou v dosažení stanovených cílů mohou být nedostatky některých Národních programů reforem. Rakouskem navržený KIP byl přijat kladně, předseda EFC pouze vyjádřil pochyby ohledně procedurálních inovací a předseda EPC uvedl, že by měl být kladen větší důraz na zaměstnanost. Jako prioritu podpořil posilování konkurenceschopnosti a vyvinutí národních strategií pro regulatorní reformy.

V následující diskusi byly oba dokumenty komentovány jednotlivými členskými státy. Opakovaně zazněla podpora priorit EK, obavy z nových kvantitativních cílů a požadavek na jasnost KIP a jeho srozumitelnost pro veřejnost. Maďarsko podpořené Polskem navrhlo k prioritám v rámci KIP doplnění článku 2.2. (zvyšování zaměstnanosti) o odkaz ve smyslu, že volný pohyb pracovních sil zvyšuje produktivitu.

Komise na závěr zopakovala, že nyní je nejdůležitější implementace rozhodnutí a plnění přijatých Národních programů reforem (NPR). Dále oznámila, že nevydá konkrétní národní doporučení, protože NPR byly předloženy teprve vloni na podzim. Národní doporučení hodlá Komise předložit příští rok.

Předsedající Rakousko shrnulo, že v  diskusi se členské státy shodly na následujícím: potřeba jasné definice klíčových otázek, kratší a pregnantnější znění KIP, aktivnější politika trhu práce, důraz na kvalitativní aspekt, důležitost zaměstnanosti a tvorby pracovních míst, nutnost konzistence politik, a dále v otázkách růstu produktivity. Na základě výměny názorů členských států vypracuje Rakousko nové znění KIP a zařadí je na březnové zasedání Rady ECOFIN.

C: Příspěvek EIB na podporu růstu a zaměstnanosti (orientační diskuse)

Diskuse k bodu měla orientační ráz. Téma bude znovu otevřeno na březnovém zasedání Rady ECOFIN. 

Návrh Evropské investiční banky (EIB) představil její prezident Philippe Maystadt. Podpora EIB má směřovat do čtyř prioritních oblastí: i) výzkum, vývoj, inovace a konkurenceschopnost, ii) energetická efektivnost, zajištění a diverzifikace nabídky, iii) malé a střední podniky, iv) velké infrastrukturní investice. Ve svém příspěvku prezident uvedl, že v souvislosti s prioritními oblastmi by se měl změnit způsob udělování půjček. EIB by neměla půjčovat více, ale mělo by dojít ke změně orientace úvěrů. Dále zmínil návrh zřídit finanční mechanismus na sdílení rizik v oblasti vědy a výzkumu a možnost EIB vyhradit na tento mechanismus až 1 mld. EUR na základě 7. rámcového programu. Věnoval se též otázce kompatibility s rozhodnutím EU v oblasti navýšení kapitálu EIB. Zde Maystadt zdůraznil, že předkládané návrhy nebudou spojené se zrychlením objemu transakcí a s navýšením kapitálu před červnem 2009. Podle EIB tyto operace neohrožují kapacitu samofinancování EIB. Dále se jedná o navýšení v oblasti vědy a výzkumu v rámci Evropského investičního fondu pro rizikový kapitál ve výši 180 mil. EUR. Rada EIB se bude touto otázkou znovu zabývat v březnu a v červnu 2006 předloží Radě ECOFIN konkrétní návrh.

V diskusi zazněla podpora stanovených priorit ze strany Komise, EFC i členských států. Předseda EFC zopakoval, že navýšení kapitálu EIB by se nemělo uskutečnit před r. 2010. Uvedené návrhy EIB by měly být slučitelné s jejími projekty a měly by zaplnit mezeru na trhu. Dle Nizozemí by návrhy měly obsahovat, jak bude EIB ve vybraných prioritních oblastech postupovat. Také Francie považuje za nutné vyřešit technické aspekty, jako potřebný vidí i jednodušší přístup pro malé a střední podniky.

D: Zpráva o stárnutí populace (závěry Rady)

Zpráva představuje finální výstup dvouleté činnosti Pracovní skupiny pro stárnutí populace při EPC a obsahuje projekci veřejných výdajů v zemích EU25 na období 2005-2050.

Všichni účastníky diskuse ocenili práci skupiny a  Zprávu vesměs zhodnotili jako velmi přínosnou. Evropská Komise označila za hlavní následující čtyři zjištění: i) je nutné provádět strukturální reformy, ii) stárnutí populace povede k růstu veřejných výdajů (nejvíce v oblasti penzijních a zdravotních systémů), iii) nedávné reformy penzijních systémů měly pozitivní dopad (tam, kde byly reformy provedeny, je dopad stárnutí populace nižší), což ukazuje, že výzvám stárnutí lze čelit správnými politickými kroky, iv)  rozšířením o 10 nových členů EU se výrazně zvýšila rozmanitost projekcí. Komise deklarovala, že chce do podzimu 2006 připravit Zprávu o udržitelnosti.

Předseda EFC vyzdvihl následující nálezy Zprávy: je zapotřebí a) dozor nad penzijními systémy, b) snižovat veřejné deficity a zlepšovat udržitelnost veřejných financí, c) v rámci Lisabonské strategie zvyšovat produktivitu ekonomik a zlepšovat situaci na pracovních trzích. Řešením problému stárnutí populace je zvyšování potenciálního růstu.

Ze strany členských států opakovaně zazněla nutnost reforem v oblasti penzijních systémů a zdravotnictví.

Předsedající Rakousko uzavřelo diskusi s tím, že Rada ECOFIN se k problému vrátí v 2. polovině roku 2006. Rada vzala Zprávu o stárnutí populace na vědomí a závěry přijala.

Ad 4. Různé

 1. Konference o zdaňování ve Vídni ve dnech 6.-7. února 2006 (debriefing)
  Rakousko stručně shrnulo průběh konference, která byla zaměřena na boj proti podvodům v oblasti DPH. Dále prezentovalo mechanismus reverse-charge jakožto metodu boje proti podvodům. Výsledkem konference je zřízení pracovně-technické skupiny při Evropské Komisi, která se bude navrhovaným opatřením podrobněji zabývat, přičemž výsledky své práce by měla předložit do konce června 2006.
 2. Pokračování diskuse z prosincové Evropské rady k inovativnímu finančnímu mechanismu pro financování rozvojové pomoci (aktuální stav)
  Francie informovala o uspořádání konference v Paříži (28.2.-1.3.2006), kde by se za účasti ministrů z cca 50 států měly projednávat inovativní mechanismy financování rozvojové pomoci. Francie vyzvala státy, které zamýšlejí zavést financování pomoci z letenek, aby na konferenci prezentovaly plánované nástroje.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář