CZ EN

7. listopadu 2006 Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN)

Dne 7. listopadu 2006 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena I. náměstkem ministra financí Ing. Tomášem Zídkem.

Jednání Rady ECOFIN dne 7. listopadu 2006 mělo následující program:

Snídaňová témata

 • Hospodářská situace
 • Setkání s generálním ředitelem MMF Rodrigo de Ratem k reformě MMF

Mimo zasedání Rady ECOFIN:

 • Setkání ministrů financí a hospodářství EU a ESVO  – energetické otázky

Samotné jednání Rady ECOFIN

 1. Schválení agendy zasedání
 2. Přijetí seznamu A-položek
 3. Zdanění
  1. Spotřební daně: minimální sazby daně u alkoholických nápojů Všeobecný přístup Rady
  2. Směrnice o osvobození dovozu cestujících Všeobecný přístup Rady
 4. Finanční řízení: Výroční zpráva Účetního dvora za rok 2005 Prezentace
 5. Zpráva o statistických požadavcích EMU v roce 2006 a řízení statistiky EU Závěry Rady
 6. Zpráva o udržitelnosti veřejných financí Závěry Rady, veřejné projednání
 7. Různé: DPH u internetového on-line tisku

Obědová témata

8. Příprava na nadcházející jednání ministrů financí G20  se zaměřením na reformu MMF
9. Vnější zápůjční mandát EIB

K jednotlivým bodům :

Hospodářská situace (snídaně)

Po uvítacím slovu předsednictví přednesl předseda EFC shrnutí z jednání eurogroup (tj. setkání zemí, které již zavedly společnou měnu a které se sešly v předvečer zasedání Rady ECOFIN dne 6.11.06). Informoval o současném relativně silném hospodářském růstu a o pokračování trendu v letech 2007 a 2008. V dalším vystoupení Evropská komise (dále EK) upozornila, že tento vývoj vytváří příznivou situaci pro reformy ve veřejných financích a na trhu práce. Hospodářský růst je podporován nízkou mírou nezaměstnanosti a silnou domácí poptávkou a může být rovněž považován za kladný výsledek strukturálních změn v členských státech. Jako negativní lze vnímat růst inflace. EK dále otevřela téma dopadu zpomalení ekonomiky Spojených států na ekonomiku eurozóny a EU, které však nebude mít zásadní negativní vliv.

Setkání s generálním ředitelem MMF Rodrigo de Ratem k reformě MMF  (snídaně)

Ministři financí a hospodářství se setkali s generálním ředitelem Mezinárodního měnového fondu (MMF). Zástupci předsednictví při této příležitosti poděkovali řediteli za snahu o reformy MMF , které mají reflektovat dynamiku současného světa.

R. de Rato zdůraznil sílu pozice Evropské unie v klubu 184 zemí MMF, ze které mimo jiné bude vyplývat důležitost názoru EU na směr projednávání modernizace řízení instituce. Stěžejní bude jednání o novém modelu výpočtu kvót (směřujícím k většímu zastoupení momentálně podreprezentovaných zemí), který samozřejmě bude mít právní i politické dopady, nejen na EU-členy MMF. Z možných řešení, která se nabízela, je v současnou chvíli navrhované řešení pro EU nejlepší. R. de Rato apeloval na členské státy EU, aby našly ve svém středu jeden hlas, který bude prezentovat názor a přístup EU jako celku.

V reakci na dotazy zemí, jaký je časový harmonogram pro jednání o reformách MMF bylo generálním ředitelem sděleno, že konsensus v rámci MMF by měl být dosažen na jaře roku 2007. R. de Rato v další části svého projevu rovněž navázal na předešlý bod diskuse vyjádřením souhlasu s tvrzením, že světová ekonomika zažívá svůj boom, ale je třeba mít na paměti nestálost trhů a další složité otázky, jejichž řešení může ekonomický vývoj rovněž ovlivnit.

Setkání ministrů financí a hospodářství EU a ESVO – energetické otázky

Mínistři financí a hospodářství zemí EU a EFTA se scházejí v rámci jednání Rady ECOFIN pravidelně 1x ročně. Tentokrát byly hlavním tématem energetické otázky, které mj. navázaly na diskuse na neformálním zasedání Rady ECOFIN v Helsinkách v září 2006 a neformální summit hlav států a vlád v Lahti v říjnu 2006.

Ministryně financí Norska přednesla úvodní prezentaci, ve které zdůraznila základní rozdíl mezi Norskem a ostatními členy EU i ESVO spočívající v obchodu energiemi – Norsko je jediným čistým vývozcem, všechny ostatní země regionu jsou čistými dovozci. Země je velmi silným hráčem i v celosvětovém měřítku: EU dodává 15% celé její spotřeby energií, je 3. největším světovým vývozcem ropy a rovněž zemního plynu. V důsledku této interakce na trhu s energiemi je nevyhnutelný vzájemný dialog a na něj navazující společná účast (s důrazem na finanční část) na výzkumných projektech v této oblasti. Zaměřit se je třeba i na nově objevená naleziště ropy.

Tento názor podpořila i EK, která zároveň zdůraznila nutnost teritoriální diverzifikace zdrojů využívaných členskými státy EU, protože prozatím leží většina z nich v politicky nestabilních oblastech. Za klíčovou následně EK označila společnou energetickou politiku EU a nutnost společného postupu všech zemí EU a EFTA v dané problematice. Jako velmi významnou otázku spojenou s tématem energetiky uvedla probíhající klimatické změny. EU bude usilovat o společný systém obchodu s emisemi a následně i pro obchod s CO2.

Následovaly vystoupení členských zemí, ve kterých došlo k

 • (1) upozornění na skutečnost, že nejvyšší zásoby energií (zejména pak ropy a zemního plynu) se nacházejí v zemích s politicky citlivým prostředím;
 • (2) připomenutí, že prakticky všechny země EU spotřebovávají více energií než mají k dispozici, z čehož by měla pramenit politika zaměřená na úspory energií;
 • (3) znovuzdůraznění ekologického aspektu.

Ad 2. Body schválené bez rozpravy

Předložený seznam A bodů byl schválen.

Ad 3. a) Spotřební daně: minimální sazby daně u alkoholických nápojů

Předsednictví na úvod diskuse k tomuto bodu upozornilo, že tato problematika je více technického charakteru než daňového - jedná se o navýšení o úroveň inflace (navýšení minimálních sazeb je velmi malé, proto i dopad do spotřebitelských cen bude zanedbatelný).
 
EK připomněla, že v květnu minulého roku byla Radou ECOFIN vyzvána k přípravě tohoto návrhu, a vyjádřila podporu kompromisnímu návrhu předsednictví. Zdůraznila ovšem, že nepodpoří takový návrh, který by znamenal vyjmutí některého alkoholického nápoje z navýšení sazeb. To by totiž mohlo znamenat narušení vnitřního trhu. EK vyjádřila možnost svého souhlasu  se zavedením pozitivní sazby daně na víno, ale k takovému kroku nemá podporu ČS.

Členské státy se během diskuse dostaly do zásadního rozporu. Některé by uvítaly zvýšení daní ještě vyšší, než navrhuje EK, zatímco jiné prosazovaly úroveň zvýšení výrazně nižší, pokud vůbec nějakou. Obě skupiny přitom argumentovaly problémy ve svých národních ekonomikách, které by se jedním nebo na druhé straně opačným řešením zhoršily. Česká republika zde upozornila na navrhované zvýšení spotřební daně z piva. Dodala, že nemůže podpořit takto navrhované zvýšení daně u piva.

Předsednictví uzavřelo první kolo diskuse konstatováním, že je zřejmé, že pivo má specifickou pozici v národních ekonomikách a že právě pivo působí nejvíce komplikací. Proto se rozhodlo na místě připravit další kompromisní návrh. Ten obsahoval kromě zohlednění geografických specifik a s nimi související produkce, vyjmutí spotřební daně z piva z návrhu navýšení.

Členské státy se i k tomuto návrhu postavily odmítavě. Předsednictví uzavřelo diskusi s tím, že do příštího zasedání Rady ECOFIN dne 28. listopadu 2006 se pokusí najít řešení. Základem pro diskusi by mohl být návrh Nizozemí o automatické valorizaci sazeb v budoucnosti, popř. jiný postup pro navyšování sazeb v budoucnosti.

Ad 3. b) Směrnice o osvobození dovozu cestujících

Předsednictví úvodem konstatovalo, že se většina členských států již na nižších úrovních projednávání shodla na limitu 300 euro / osobu pro osvobození zboží (od DPH a spotřebních daní) dováženého do členských států EU ze třetích zemí. Jedná se o téměř dvojnásobek současného limitu (175€). Osvobození se vztahuje na zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících, které je neobchodní povahy.

V rámci diskuse poukázaly členské státy na problematiku přepočtu kurzu mezi eurem a měnami nečlenských zemí eurozóny. Zejména se potom jednalo o odchylku od kurzu společné měny a britské libry (od roku 1994). Dalším problémovým bodem se ukázal požadavek na vyloučení tabákových výrobků. Některé země by podpořily i vyšší limit pro osvobození, např. 350 euro.

K všeobecnému konsensu nad tímto bodem z výše uvedených důvodů nedošlo. Dořešit, a to hlavně technicky, se bude muset systém následného přepočtu částky, která bude dohodnuta jako limit, na měny zemí, kterou nejsou členy eurozóny. Rovněž se budou muset členské státy dohodnout, zda bude možné z této směrnice vyčlenit určité druhy zboží, resp. způsoby přepravy zboží ve formě výjimek.

Také tento bod byl nakonec přesunut na jednání Rady ECOFIN dne 28. listopadu 2006.

Ad 4. Finanční řízení: Výroční zpráva Účetního dvora za rok 2005 prezentace

V rámci bodu byla ministrům financí předsedou evropského Účetního dvora (ÚD) prezentována Výroční zpráva za rok 2005 týkající se mj. otázky spolehlivosti účtů a zákonnosti a správnosti realizovaných operací v  roce 2005.

U spolehlivosti účtů ocenil ÚD krok Evropské komise (EK), resp. úspěšné zavedení nového účetního systému, který poskytuje výrazně kvalitnější informace. Předseda ÚD H.Weber zhodnotil otázku spolehlivosti účtů kladně v tom smyslu, že poskytuje spolehlivý obraz o finanční situaci Společenství. K druhé oblasti zákonnosti a správnosti operací předseda ÚD uvedl, že situace se oproti minulým obdobím výrazně nezměnila. V řadě oblastí stále neexistuje přiměřený systém řízení rizik. ÚD opět nemohl vydat pozitivní Prohlášení o věrohodnosti (DAS). Kritika se týká zejména žádostí o proplacení vyšších výdajů, než jaký je skutečný nárok. Předseda ÚD dále zmínil, že zodpovědnost leží na EK, která má za úkol spravovat rozpočet EU tak, aby byla rizika co nejmenší, určitou míru zodpovědnosti ale musí přijmout i samy členské státy. Platby jsou stále ve velkém rozsahu postiženy chybami.

V prezentaci byl pozitivně zhodnocen Integrovaný administrativní a kontrolní systém, který se však nevztahuje 100% na všechny výdaje. Podmínkou jeho efektivity je jeho správné používání.  ÚD navrhuje následující kroky k nápravě:i) pravidla, jimiž se řídí výdaje, by se měla co nejvíce zjednodušit; ii) mělo by se provádět hodnocení řízení rizik; iii) měl by existovat efektivní systém sankcí. Účetní dvůr vítá Akční plán EK k integrovanému rámci vnitřní kontroly, který provede ke zlepšení v provádění rozpočtu.

Mezi členskými státy se v návaznosti na tuto prezentaci objevil názor, že by bylo vhodné, kdyby ÚD informoval, jak celý proces ověřování probíhá, protože prozatím se jeví jako netransparentní a informace, které ÚD poskytuje, jsou nedostatečné. Akční plán i proces hodnocení ze strany ÚD by proto měl být dále interně diskutován. Ve Výroční zprávě by mohl být uveden např. seznam problémů včetně nástinu jejich řešení. Spokojenost ze strany některých členských států nepanuje ani se systémem fungování Účetního dvora.

Závěrem předsednictví konstatovalo, že je třeba vyvinout další úsilí na zlepšení provádění rozpočtu EU. Na základě toho dojde k pozitivnímu hodnocení provádění rozpočtu ze strany Účetního dvora. Pozornost je však třeba věnovat i samotnému průběhu hodnocení rozpočtu EU. Členské státy by se měly více zapojit do Akčního plánu EK k integrovanému rámci vnitřní kontroly rozpočtu EU.

Ad 5. Zpráva o statistických požadavcích EMU v roce 2006 a řízení statistiky EU 

Závěry Rady

Předsednictví v souvislosti s tímto bodem připomnělo aspekt  nutnosti snižování administrativní zátěže, a to prostřednictvím snižování statistických požadavků. Detailněji bude toto téma diskutováno na  zasedání Rady ECOFIN dne 28. listopadu 2006.

Za důležité byla rovněž označena potřeba definovat ideální metodiku na národní úrovni a spolupráci s EUROSTATem, resp. lepší zvládání komunikace. Pokud jde o snižování statistické zátěže pro podniky a státní správu, nelze vytvářet statistické břemeno bez efektivnosti.

EK zdůraznila dvě oblasti, na které bude nutné se soustředit, a to zlepšení práce v oblasti implementace indikátorů (služeb, pracovního trhu)j a zvýšení úsilí o kvalitu statistik pro sektorální analýzu.

Předsednictví uzavřelo diskusi k tomuto tématu konstatováním, že předložené Závěry Rady byly Radou ECOFIN přijaty. Základní ekonomické indikátory v EU mohou být považovány za úspěch. Bylo dosaženo velkých zlepšení, což umožňuje lepší hodnocení eurozóny a EU. Další zlepšení jsou nutná v oblasti služeb a pracovního trhu.

Ad 6. Zpráva o udržitelnosti veřejných financí

Závěry Rady

Ministrům byly předloženy ke schválení Závěry Rady k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Závěry Rady zdůrazňují nejdůležitější výsledky analýz Zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, kterou v říjnu letošního roku publikovala EK a která hodnotí udržitelnost veřejných financí v jednotlivých zemích EU. Tento bod agendy byl projednáván jako veřejná diskuse, tedy za přítomnosti kamer, které přenášely dění v sále na internetové stránky Rady Evropské unie.

EK připomněla, že Závěry Rady odrážejí Závěry Evropské rady ze Stockholmu z roku 2001, resp. používání 3-bodové strategie (snižování veřejného zadlužení, zvyšování produktivity a snižování nezaměstnanosti, reformy zdravotních a sociálních systémů) k řešení problému dlouhodobé udržitelnosti. Zpráva bude využita EK při sledování veřejných financí jednotlivých zemí EU.

Ve vystoupeních členských zemí zaznělo, že si jsou země EU vědomy problémů v kontextu stárnutí populace a z nich vyplývajících silných tlaků na veřejné finance, ale praktické kroky nejsou činěny. Zpráva poskytuje budoucí výhled stavu veřejných financí za předpokladu nečinnosti resp. neprovádění zejména strukturálních reforem. Strukturální reformy jsou však bohužel zároveň velmi politicky citlivé.

Předsednictví uzavřelo veřejné jednání k tomuto bodu agendy konstatováním, že Rada ECOFIN přijala navržené Závěry Rady k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.

Ad 7.  Různé: DPH u on-line tisku

Bod byl zařazen na žádost Francie, která také problematiku uvedla. Domnívá se, že zakotvení možnosti aplikovat sníženou sazbu DPH na on-line tisk do Šesté směrnice o DPH by mělo být provedeno, jelikož je současně aplikována snížená sazba DPH na tisk v papírové podobě.

EK přislíbila začlenit tuto problematiku do své zprávy o vlivu snížených sazeb DPH na jednotný vnitřní trh, kterou předloží příští rok.

Další země upozornily, že problematiku je třeba vidět v širších souvislostech, protože podobné rozdíly v sazbách jsou např. i v případě učebnic na CD nosičích. Možná aplikace snížené sazby DPH na on-line tisk tak vyvolá nerovnovážnou situaci pro další produkty, např. elektronické služby.

Ad 8.  Příprava na nadcházející jednání ministrů financí G20  se zaměřením na reformu MMF

Ministři během pracovního oběda krátce hovořili nad tématy otevřenými při snídani ministrů s generálním ředitelem Mezinárodního měnového fondu.

Ad 9.  Pracovní oběd - Vnější zápůjční mandát EIB

Finské předsednictví představilo ministrům v pořadí již třetí kompromisní návrh. Tento návrh počítá s celkovou finanční obálkou externího mandátu ve výši 24,5 mld. EUR a regionálním rozložením mezi předvstupní/sousedské země a země ALA/ACP v poměru 82% ku 18%. Zároveň navrhuje vznik rezervního mandátu ve výši 1 mld. EUR na pokrytí následků případných přírodních a humanitárních katastrof. Na základě externího zhodnocení mandátu v roce 2010 bude možné aktivovat a alokovat tzv. „optional mandate“ ve výši 4 mld. EUR. Celkový externí mandát by tak v období 2007-2013 dosáhl 28.5 mld EUR (tedy 37% zvýšení oproti současnému mandátu).Předložený dokument „state of play“ identifikuje tři otevřené otázky. Jedná se o podmínky externího zhodnocení mandátu v roce 2010 (které již v této fázi musí být stanoveny a zahrnuty do rozhodnutí Rady), flexibilitu  (která se spojena s otázkou existence rezervního mandátu) a koncept „mutual interest“ (nebo-li princip podpory evropských společností investujících v Latinské Americe, aplikovaný pouze v mandátu pro země ALA).

Další diskuse k tématu bude dle finského předsednictví probíhat na pracovní úrovni – pracovní skupině Finančních radů, Hospodářském a finančním výboru a na Coreperu II. Finální schválení se očekává na jednání Rady ECOFIN dne 28. listopadu 2006.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář