CZ EN

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 24. ledna 2006 v Bruselu

Rakousko, které  v  první polovině tohoto roku předsedá Radě EU, představilo v rámci prvního bodu jednání ministrů hospodářství a financí společný program předsednictví, který bude prosazovat společně s Finskem v roce 2006. Během předsednictví by se chtějí země soustředit na přípravu jarní Evropské Rady, přípravu Key Issues Paper (KIP),  stabilizační a konvergenční programy, Výroční zprávu o pokroku veřejných financí, interinstitucionální dohodu s EP ve věci finanční perspektivy, výzvy globalizace a otázky sociální odpovědnosti podniků v souvislosti s globalizací. Úmyslem je rovněž diskuse o zvyšování atraktivity Evropy.

V rámci dalšího bodu Rada zhodnotila první sérii stabilizačních a konvergenčních programů (SCP). Nejprve se vyjádřila k SCP třech skandinávských zemí u nichž uvedla, že předpokládají pokračování stávajících rozpočtových pozic a významné rozpočtové přebytky. Poté se vyjádřila k SCP České republiky, Maďarska a Slovenska, přičemž u České republiky a Slovenska uvedla, že oba státy jsou na cestě k dosažení cíle – odstranění nadměrného schodků. V případě Maďarska vyzdvihla fakt, že  počítá s ohledem na plánované daňové škrty s omezením výdajů zhruba o 7% HDP, což je velmi nejisté. Vyzvala Maďarsko, aby předložilo upravený program do 1.9.2006. V závěru diskuse Rada zaujala k jednotlivým programům Stanoviska.

Ministři se na lednovém zasedání Rady ECOFIN zabývali také  otázkou nadměrného deficitu v případě Velké Británie. Evropská komise shrnula vývoj situace a konstatovala, že deficit nad 3% existuje již od období 2003/2004. V květnu 2004 Evropská komise zhodnotila stav tak, že se jedná o dočasný nadměrný deficit, tudíž procedura EDP nebyla zahájena. Nicméně s ohledem na trvající deficit nad 3% v září 2005 doporučuje Radě, aby přijala Závěry ve smyslu čl. 104.6 a čl.104.7 a aby Rada doporučila UK ukončit nadměrný deficit do 2006/2007, resp. 1 rok od zjištění nadměrného deficitu. Rada ministrů přijala Rozhodnutí o existenci deficitu ve Velké Británii a doporučila odstranit nadměrný deficit.

Dalším bodem jednání Rady ECOFIN byla pravidelná zpráva Evropské komise o vývoji  Lisabonské strategii. Jelikož Zpráva v den konání ECOFINu nebyla zatím přijata, Komise pouze shrnula, že Zpráva má dvě části a jejím hlavním cílem je dát hodnocení Národních programů reforem a aby členské státy realizovaly opatření. Zpráva bude předložena na příští jednání Rady ECOFIN  v únoru 2006.

K předložené Zprávě o kvalitě veřejných financí předsednictví uvedlo, že je třeba zaměřit se na zlepšování předpokladů dobré rozpočtové disciplíny (fungování institucí, rozpočtová pravidla) a tím dosahovat vyšší efektivnosti a kvality veřejných financí. Evropská komise uvítala, že kvalita veřejných financí je projednávána na úrovni ministrů, a zdůraznila aspekty veřejných financí. Zdůraznila, že klíčové pro analýzu veřejných výdajů je zlepšení dostupnosti. O zkušenostech se svojí rozpočtovou politikou informovaly ministry Švédsko a Finsko.

Posledním bodem jednání byly snížené sazby DPH. Rakouské předsednictví předložilo k tomuto bodu návrh. V něm navrhlo zpřístupnit přílohu K také novým členským státům s časovou výjimkou do roku 2010. . Dále pak navrhlo, aby Komise vypracovala do poloviny roku 2007 analýzu dopadů snížených sazeb DPH na zaměstnanost a aby bylo dálkové teplo zařazeno do čl. 12 odst. 3  Šesté DPH směrnice a zdaňováno sníženou sazbou daně. Studie Komise se bude týkat snížených sazeb na místně poskytované služby včetně restauračních služeb. S předloženým návrhem vyjádřilo souhlas 22 členských států. Polsko, České republika a Kypr slíbili své vyjádření do pátku 27. ledna 2006.

Francie jako iniciátor bodu energetická otázka prezentovala materiál týkající se budoucí energetické politiky v Evropě. V rámci prezentace svého Memoranda představila řadu návrhů v oblasti energetické politiky. Mezi členskými státy panuje shoda v tom, že je potřeba silná spolupráce a koordinace. Toto téma bude předmětem diskuse na březnovém zasedání Rady ECOFIN, kdy by měla být již k dispozici Zpráva Komise k Zelené knize ke společné energetické politice.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář