CZ EN

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 10. října 2006 v Lucemburku

Dne 10. října 2006 proběhlo v Lucemburku zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN).

Ministři nejprve diskutovali o dalších krocích, které je třeba podniknout v měření a snižování administrativní zátěže pro podniky vyplývající z právních předpisů EU. Do pilotního projektu měření zátěže s cílem identifikovat prioritní oblasti se letos v létě mezi čtyřmi členskými státy zapojila i Česká republika. Výsledky tohoto projektu budou dále využity při formulaci Akčního plánu snižování administrativní zátěže na celounijní úrovni. Cílem Evropské komise je snížit břemeno zhruba o čtvrtinu do roku 2010 mj. zjednodušením právních norem EU.

Na jednání Rady ECOFIN byly dále shrnuty výsledky diskuse členských států o aplikaci inflačního kritéria při posuzování připravenosti zemí na vstup do eurozóny. Výměnu názorů na toto téma na jaře t.r. vyvolaly nové členské země v čele s Českou republikou poté, co byl kvůli těsnému nesplnění inflačního kritéria odepřen vstup do eurozóny Litvě. Na jednání Rady byla tato otázka uzavřena s tím, že platná pravidla zakotvená v primárním právu EU nelze měnit či interpretovat odlišně pro různé státy.

V rámci bodu Implementace Paktu stability a růstu se ministři hospodářství a financí věnovali problematice odstraňování nadměrného vládního schodku u Německa, Velké Británie a Maďarska. Zatímco u prvních dvou jmenovaných zemí je možné, že se schodek dostane pod hranici 3% HDP již letos, Maďarsko bude muset přikročit k důsledným nápravným opatřením, aby svůj schodek snížilo dle požadavků Paktu do roku 2009.

Následně Rada ECOFIN formálně schválila Závěry, k nimž dospěla na svém neformálním zasedání v září t.r. v Helsinkách v otázkách pracovních metod Rady ECOFIN, inovací a rizikového kapitálu, energetiky a finanční stability v EU.

Ministři hospodářství a financí diskutovali také otázku kvality veřejných financí. Ministři se shodli, že pro úspěšné dodržování fiskálních cílů je důležité národní institucionální zabezpečení rozpočtového procesu. Pro zdravou fiskální politiku je dále nezbytná silná identifikace s fiskálními pravidly a jasný a transparentní monitoring jejich dodržování.

Aktuální otázkou je externí zápůjční mandát Evropské investiční banky pro léta 2007 - 2013. Ministři na jednání 10. října 2006 pokračovali v diskusi o tom, do kterých regionů mimo EU a v jaké výši by měla směřovat pomoc ve formě půjček uvedené instituce. Mezi členskými státy panuje shoda o tom, že prioritu by měly dostat sousedské a kandidátské země.

V rámci bodu finanční služby se Rada ECOFIN zabývala jednak otázkou odstraňování bariér v přeshraničním zúčtování a vypořádání cenných papírů, jednak projektem jednotného prostoru plateb v eurech (SEPA), jehož cílem je odstranit rozdíly mezi národními a přeshraničními platbami.

Během pracovního oběda se ministři hospodářství a financí dotkli témat vnější reprezentace EU a eurozóny, reformy Mezinárodního měnového fondu a další práce ve věci stability finančních trhů EU.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář