CZ EN

Tisková zpráva před jednáním Rady ECOFIN dne 11. července 2006

Dne 11. července 2006 se v Bruselu uskuteční červencové jednání Rady ministrů financí a hospodářství ECOFIN, první zasedání této Rady pod finským předsednictvím. Českou republiku bude zastupovat náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Na úvod seznámí nový předseda Rady ECOFIN, finský ministr financí Eero Heinäluoma, ostatní ministry s pracovním programem Rady ECOFIN pro následující půlrok. Navržená agenda obsahuje důsledné prosazování a provádění Paktu stability a růstu (tedy důraz na fiskální zodpovědnost členských zemí), vyhodnocení plnění Národních lisabonských programů, zlepšování právních předpisů EU a snižování administrativní zátěže. Stranou nezůstanou ani daňové otázky a problematika finančních služeb (vypořádání obchodů, jednotný eurový platební prostor, společný evropský dohled) a další.

Dalším bodem jednání bude implementace Paktu stability a růstu. Ministři se budou zabývat hodnocením výsledků Portugalska při snižování schodku veřejných financí v uplynulém roce. Očekává se přijetí závěrů Rady obsahujících mj. výzvu Portugalsku k dalším krokům k dodržení plánované výše schodku v tomto a příštím roce. Rada má rovněž schválit rozhodnutí, kterým ukončí přísnější sledování stavu veřejných financí na Kypru (tzv. procedura při nadměrném deficitu). Kypr snížil v roce 2005 deficit veřejných financí pod 3 % HDP a toto snížení lze za předpokladu udržení stávající hospodářské politiky považovat za trvalé.

Rada ECOFIN má dále formálně přijmout rozhodnutí o přijetí eura Slovinskem od 1. ledna 2007. Toto rozhodnutí bylo již potvrzeno Evropskou radou, která se konala 15. - 16. června 2006 v Bruselu. Rozhodnutí je založeno na tzv. konvergenční zprávě Komise a Evropské centrální banky, která vyzněla pro Slovinsko, na rozdíl od Litvy, příznivě ve smyslu zavedení společné měny. "Česká republika bude pečlivě sledovat další vývoj debaty o aplikaci maastrichtských kritérií a bude důrazně prosazovat rovný přístup ke všem členským státům a logickou aplikaci kritérií pro vstup do eurozóny," říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

V rámci bodu Veřejné finance v EMU 2006 – první rok revidovaného Paktu stability a růstu zhodnotí ministři financí a hospodářství aktuální vývoj veřejných financí zemí eurozóny. Výsledky jsou příznivé, v celkovém pohledu se zlepšilo rozpočtové chování jednotlivých zemí. Pozitivní hospodářskou situaci v roce 2006 je však třeba využít k další konsolidaci veřejných financí. "Jedním z hlavních doporučení bude větší zaměření na rozpočtové výzvy pramenící ze stárnutí populace," doplňuje Tomáš Prouza.

Komise předložila Radě ECOFIN k diskusi tzv. Vnější zápůjční mandát Evropské investiční banky. Jedná se o balík zápůjčních mandátů směřovaných do různých oblastí (kandidátské země, sousední země, příjemci v rámci rozvojové a hospodářské spolupráce). Půjčky poskytnuté v rámci těchto mandátů jsou garantovány rozpočtem EU. Definitivní znění mandátu bude předloženo Radě EU ke schválení na podzim 2006.

Pro informaci a jako podnět k diskusi připravila Komise pro jednání ministrů podklady na téma Dialog se třetími zeměmi – hospodářské a finanční aspekty. Ministři budou informováni o proběhlém summitu EU-USA dne 21. června 2006 ve Vídni a o společné deklaraci, jejíž návrh byl předmětem předchozích jednání Rady ECOFIN. Druhou částí tohoto bodu pak bude diskuse o všech probíhajících pravidelných dialozích, které Komise jako zástupce EU vede s  významnými světovými zeměmi. Jedná se o Japonsko, USA, Čínu, Indii a Rusko. Vzájemná komunikace v ekonomické oblasti se zaměřuje zejména na společné standardy a postupy v oblastech, kde funguje velmi intenzivně globální trh (účetní standardy, oblast finančních služeb, odbourávání překážek pro vstup společností na trh).

Posledním bodem jednání Rady ECOFIN dne 11. července 2006 bude financování Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Ministři financí mají schválit závěry Rady, v nichž se navrhuje, počínaje rokem 2007, vícepilířový systém financování (z rozpočtu EU, z rozpočtu jednotlivých členských států a z příspěvků od společností, které standardy využívají).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.