CZ EN

21. listopadu 2006 Brusel - Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN)

Dne 21. listopadu 2006 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (rozpočtového ECOFINu). Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Ing. Bohdanem Hejdukem.

Jednání Rady ECOFIN dne 21. listopadu 2006 mělo následující program:

 1. Přijetí programu
 2. Schválení „A“ položek
 3. Příprava dohodovacího řízení Rady a Evropského parlamentu
 4. Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 6 pro rok 2006
 5. Pozměňující dopisy č. 2 a 3 k Předběžnému návrhu rozpočtu na rok 2007
 6. Návrh rozpočtu pro rok 2007 v podobě upravené Evropským parlamentem a doplněné o jeho pozměňující návrhy

Pozn.:  V průběhu jednání Rady ECOFIN proběhlo dohodovací řízení se zástupci Evropského parlamentu.

K jednotlivým bodům:

Ad.2. Schválení „A“ položek

Položky byly schváleny.

Ad.3. Příprava dohodovacího řízení s EP

Finské předsednictví (dále jen „PRES") sdělilo, že nejdůležitějším bodem dohodovacího řízení bude rozpočet na rok 2007 v podobě předloženého návrhu PRES a novela Finančního nařízení. PRES původně chtělo začít tuto přípravu bez přítomnosti Evropské komise, ale na upozornění delegací Španělska, Itálie, Belgie, Lucemburska, Portugalska, Francie a Polska, které měly pochybnosti o správnosti tohoto postupu, byla Komise na jednání přizvána.

Balíček k rozpočtu na rok 2007, u kterého chtělo PRES nalézt kompromis s Parlamentem obsahoval tyto části:

 1. Předběžný návrh opravného rozpočtu (PDAB) č. 6/2006 ve znění navrženém Komisí;
 2. Pozměňující dopis (AL) č. 2 bez 500 mil. EUR pro Globalizační fond, které chce Komise dát do rezervy;
 3. Celková výše plateb 114,6 mld. EUR;
 4. Prostředky pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) ve výši 159,2 mil. EUR, v případě nedohody s Parlamentem (v 1. čtení navrhl 72,6 mil. EUR) na úrovni rozpočtu 2006 ve výši 102,6 mil. EUR;
 5. Prohlášení:
  • o ziscích z produktivity (productivity gains) v oblasti administrativy (Heading 5);
  • o nabírání zaměstnanců z nových členských států (NČS);
  • o prostředcích pro tři nové agentury a d) k programu Life+.

K navrženému balíčku se postupně vyjádřila většina delegací. První tři body nebyly problematické. Podporu PRES k navrácení prostředků pro SZBP na úroveň prvního čtení v Radě (159,2 mil. EUR) podpořily Španělsko, Francie, Portugalsko, Irsko, Velká Británie, Slovensko, Estonsko a Slovinsko. Problémy však nastaly u prohlášení k administrativě. Proti prohlášení k ziskům z produktivity se stavělo Španělsko, Itálie, Polsko, Litva, Belgie, Portugalsko. S PRES souhlasily Dánsko, Německo, Malta, Rakousko a Slovensko, některé delegace vyjádřily ochotu pro dosažení kompromisu částečně z pozice Rady ustoupit (Lucembursko, Slovensko, Dánsko, Estonsko, Velká Británie). V případě prohlášení o nabírání zaměstnanců z nových členských států podpořily PRES Maďarsko, Malta a Slovensko.

Dalším tématem dohodovacího řízení s EP měla být novela Finančního nařízení. Pozice Rady byla schválena na Coreperu dne 7.listopadu. PRES před jednáním rozeslalo požadavky Evropského parlamentu, které požadovaly mj. zavedení centrální databáze, kam by své údaje o uchazečích vyloučených z veřejných soutěží na základě pravomocného rozhodnutí soudu posílaly povinně členské státy. V rámci přípravy na dohodovací řízení vyjádřily členské státy jistou flexibilitu, aby bylo nalezeno řešení i pro Finanční nařízení a to tak mohlo začít platit co nejdříve.

Dohadovací řízení s Evropským parlamentem.

Oficiální část dohadovacího řízení byla rozdělena do dvou částí. První byla věnována přípravě rozpočtu na rok 2007 a pozměňujícímu rozpočtu na rok 2006. Druhá byla zaměřena na diskusi o finančním nařízení. V této oficiální části všechny strany pouze zopakovaly své pozice, se kterými vstupovaly do jednání a které byly obsaženy v oficiálních dokumentech.

Další vyjednávání s Evropským parlamentem vedlo PRES za zavřenými dveřmi za účasti Komise. Po prvním kole vyjednávání s Evropským parlamentem byla sdělena jeho pozice: PDAB 6/2006 Parlament schvaluje, stejně jako AL 3/2007, avšak u AL 2/2007 požadují poslanci pro Evropský globalizační fond (EGF) uvedení plné částky 500 mil. EUR v závazcích. V případě prostředků na SZBP byl EP ochoten ustoupit, ale v administrativní oblasti škrty odmítá z důvodu snížení efektivity institucí. Celkové platby rozpočtu 2007 by měly být vyšší, aby zohlednily priority EP. Dále je EP ochoten podpořit pilotní projekt Rady (Biopaliva) výměnou za souhlas Rady s pilotním projektem EP Udržitelné zemědělství. K Finančnímu nařízení EP sdělil, že trvá na plném znění čl. 95 (centrální databáze) a na zachování status quo u interního auditora agentur (čl.185), návrhy Rady proto neakceptuje. EP je ochoten akceptovat tři nové agentury, ale na základě kompromisu.

Dle Komise je nejdůležitější dohoda o prostředcích na SZBP, v oblasti administrativy EK zamítá krácení Radou a vítá stanovisko Parlamentu.

Ve druhém kole jednala Rada a Parlament o zbývajících otevřených bodech. Opět nedošlo k dohodě v případě prostředků na SZBP. Rada však ustoupila Parlamentu a přijala jeho pozměňovací návrh č. 862 (pilotní projekt Udržitelné zemědělství) a Parlament podpořil pilotní projekt Rady Biopaliva. Ve Finančním nařízení Rada nesouhlasila s centrální databází (čl. 95), vnitřní kontrolou a zpětným vymáháním. V případě prohlášení k ziskům z produktivity by Rada mohla ustoupit v případě, že bude uskutečněn screening a diskuse budou pokračovat na jaře 2007. U AL 2/2007 Rada ustoupila Parlamentu a přidala do závazků 500 mil. EUR na EGF.

Následně pokračovala diskuse k druhému kolu jednání Rady a Parlamentu. Některé členské státy (Francie, Španělsko, Německo, Lotyšsko a Portugalsko, dále pak Irsko a Rakousko) vyjádřily ochotu částečně ustoupit Parlamentu zavedením centrální databáze ve Finančním nařízení výměnou za vyšší prostředky pro SZBP. Některé státy vyjádřily ochotu k přijetí zmírněného prohlášení k ziskům z produktivity (Irsko, Lucembursko, Belgie), naopak Německo nebylo s tímto zmírňováním znění spokojeno.

Z posledního kola jednání PRES s Parlamentem vyšlo najevo, že EP není ochoten jednat o prohlášení k ziskům z produktivity a nesouhlasí s výší celkových plateb (dle navýšeného návrhu Rady 114,8 mld. EUR). PRES konstatovalo, že již Parlamentu ustoupilo dostatečně a kompromis by neměl být dosažen za každou cenu. Parlament však odmítl dále jednat.

Dle vyjádření právní služby Rady je v případě nedohody s Parlamentem možné delegovat mandát na dořešení sporných bodů Coreperu. Členské státy se dohodly na schválení rozpočtu ve druhém čtení v Radě v podobě navržené PRES (viz níže) a zároveň Rada pověřila Coreper k dalšímu jednání s Parlamentem o sporných bodech. Vzhledem k tomu, že pro schválení nebylo dostatečné kvórum, na základě politické dohody byl kompromis s Parlamentem dosažen na trialogu dne 28. listopadu a odsouhlasen Coreperem dne 29. listopadu, 2. čtení návrhu rozpočtu bylo formálně schváleno na Radě pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) dne 30. listopadu jako A bod.

Ad. 4. Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 6 pro rok 2006

PDAB č. 6/2006 Rada schválila ve znění navrženém Komisí dne 17. listopadu 2006 (dokumenty 14737/06 FIN 525 a COMBUD 326/06), tj. včetně Opravného dopisu Komise. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu EU roku 2006 se sníží o 7 373,6 mil. EUR

Ad. 5. Pozměňující dopisy č. 2 a 3 k Předběžnému návrhu rozpočtu na rok 2007

Pozměňující dopis č. 2/2007 Rada schválila ve znění navrženém Komisí, avšak bez začlenění částky 500 mil. EUR v závazcích pro Evropský globalizační fond do rezervy. Prostředky pro program Hercule (6 mil. EUR v závazcích a 4,4 mil. EUR v platbách) a pro Mezinárodní fond pro Irsko (15 mil. EUR v závazcích) byly akceptovány.
Pozměňující dopis č. 3/2007 byl Radou schválen ve znění navrženém Komisí (dokument 14613/06 FIN 514) beze změn (tj. snížení prostředků pro zemědělství ve výši 851,7 mil. EUR).

Ad. 6. Návrh rozpočtu pro rok 2007 v podobě upravené Evropským parlamentem a doplněné o jeho pozměňující návrhy

Při vzájemném jednání s Evropským parlamentem nebyla nalezena dohoda. Rada se politicky dohodla na  svém druhé čtení a Coreper bude pokračovat dále ve snaze o nalezení dohody s EP.

Pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Rada schválila návrat ke svému prvnímu čtení, tj. 159,2 mil. EUR. Parlament je s touto částkou ochoten souhlasit, současně bude požadovat větší zapojení EP do SZBP. Konkrétní požadavky byly shrnuty v dopisu, zaslanému Radě dne 23. listopadu t.r.
Rada dále určila celkovou výši plateb 115,5 mld. EUR jako maximální částku plateb rozpočtu 2007, kterou lze nabídnout Parlamentu při dalším jednání.
Pro oblast administrativy Rada navrhla vypustit prohlášení k ziskům z produktivity, což by mělo Parlamentu jako kompromis vyhovovat. Pro toto prohlášení nebyla nalezena většina ani v Radě.

Závěr z jednání Rady a dohodovacího řízení:

V rámci vyjednávání s Evropským parlamentem bylo dosaženo shody na téměř všech bodech navrženého kompromisního balíčku. Rada tedy schválila další postup předsednictví a dala mandát Coreperu, aby  potvrdil dohodu s Evropským parlamentem, až budou vyjasněny poslední otevřené otázky (tj. výše plateb a obsah dopisu k SZBP). Návrh rozpočtu pak bude formálně schválen na nejbližší Radě bez diskuse (A bod).

Další vývoj jednání o rozpočtu EU na rok 2007

Dne 28. listopadu proběhl trialog mezi Radou, Parlamentem a Komisí. Na tomto jednání došlo k dohodě o balíčku k návrhu rozpočtu na rok 2007, který byl již v podstatě předjednán na Ecofinu 21.11. a který obsahoval tyto části:

 1. Předběžný návrh pozměňujícího rozpočtu č. 6/2006 pozměněného Komisí dne 17. listopadu 2006;
 2. Pozměňující dopis č. 3/2007 v podobě předložené Komisí;
 3. Pozměňující dopis č. 2/2007 pouze v následujících bodech:
  • 500 mil. EUR pro Evropský globalizační fond (EGF) s čl. 12 s tím, že bude uveden odkaz na Interinstitucionální dohodu a čl. 12 nařízení o EGF (specifikuje pořadí zdrojů financování při aktivaci fondu);
  • 6 mil. EUR v závazcích a 4,4 mil. EUR v platbách pro program Hercule II, jak navrhla Komise;
 4. rozpočet na SZBP ve výši 159,2 mil. EUR a současná výměna dopisů mezi EP a Radou;
 5. celková výše plateb (absolutní částky) 115,5 mld. EUR a společné prohlášení ohledně plateb;
 6. pozměňující návrh EP č. 862 (Udržitelné zemědělství) a Pilotní projekt Rady (Biopaliva);
 7. společná deklarace o nabírání zaměstnanců ve vztahu k rozšíření v roce 2004 a 2007;
 8. společná deklarace ke třem novým agenturám;
 9. společná deklarace k programu Life+;
 10. deklarace Rady k platbám, zálohovým platbám a k Pilotním projektům a přpravným akcím;
 11. jednostranná deklarace Rady k ziskům z produktivity (podpořena většinou členských států - Rakouskem, Českou republikou, Dánskem, Estonskem, Finskem, Německem, Maďarskem, Irskem, Itálií, Nizozemím, Slovenskem, Slovinskem, Švédskem a Velkou Británií)
 12. Finanční nařízení.

Návrh rozpočtu roku 2007 byl formálně přijat na Radě pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) dne 30. listopadu 2006 bez diskuse.
Tuto dohodu by měl potvrdit Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve dnech 14. – 15. prosince a následně podepsat předseda EP, čímž bude rozpočet pro rok 2007 oficiálně schválen.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.