CZ EN

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 5. května 2006 v Bruselu

Dne 5. května 2006 proběhlo v Bruselu zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN).

Samotnému jednání Rady předcházel ministerský dialog s přistupujícími a kandidátskými zeměmi, k němuž byli pozváni zástupci Bulharska, Rumunska, Turecka, Chorvatska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. Tématem diskuse bylo plnění Předvstupních hospodářských programů Bulharska a Rumunska a celková hospodářská situace všech jmenovaných zemí. S hodnocením vystoupili zástupci Evropské komise, Evropské centrální banky a Hospodářského a finančního výboru. Následně dostaly prostor k vyjádření jednotlivé hodnocené země, které informovaly o makroekonomickém vývoji a prováděných reformách ve svých zemích. V závěrečném shrnutí byl oceněn ekonomický růst všech zemí a vyjádřena podpora pokračování strukturálních reforem.

Jednání Rady ECOFIN dne 5. května 2006 bylo zahájeno diskusí o revizi Strategie udržitelného rozvoje v rámci přípravy na zasedání Evropské rady ve dnech 15.-16. června 2006. Evropská komise představila svůj dokument, v němž navrhuje revizi v šesti klíčových bodech, přičemž vyzdvihla důležitost koordinace postupů a měření pokroku. Ministři schválili příspěvek Rady ECOFIN k ekonomickým aspektům revidované strategie pro zasedání Evropské rady v červnu t.r.

Dále Evropská komise seznámila ministry s předběžným návrhem rozpočtu EU na rok 2007. Rozpočet bude realizován v novém finančním rámci a programování.  Předmětem následující prezentace byl Akční plán Komise k Integrovanému rámci vnitřní kontroly, jehož cílem je zlepšení kontroly plnění rozpočtu EU a dosažení pozitivního Prohlášení o věrohodnosti (DAS) udělovaného Účetním dvorem.

Ministři se rovněž na tomto zasedání Rady ECOFIN zabývali problematikou malých a středních podniků (SME). Francie představila svůj dokument týkající se přístupu SME k veřejným zakázkám. Evropská komise přislíbila provést k francouzskému návrhu detailní analýzu.

Závěr setkání ministrů financí a hospodářství byl věnován daňové problematice. Rakouské předsednictví představilo Radě ECOFIN nový návrh balíčku opatření k DPH spolu s časovým harmonogramem jejich zavádění. Součástí balíčku je prodloužení platnosti směrnice o elektronickém obchodu, postupné zavádění pravidel místa plnění u služeb, systém jednoho správního místa (one-stop systém) a změna pravidel pro vracení DPH osobám usazeným v jiném členském státě. K předloženému návrhu se postupně vyjádřili zástupci všech členských zemí. O balíčku a jeho technických aspektech se bude nadále intenzivně jednat na expertní úrovni. Diskuse k této problematice by měla pokračovat na červnovém zasedání Rady ECOFIN v Lucemburku.

Během pracovního oběda proběhla diskuse k nové strategii Evropské investiční banky (EIB) pro půjčování prostředků mimo EU. S příspěvkem vystoupil prezident EIB Philippe Maystadt, který pohovořil o hlavním poslání EIB, směřování jejích aktivit a možné koordinaci činnosti s dalšími finančními institucemi, především Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář