Novinky

2021

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2021.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí následujících informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 1. veškerou komunikaci mezi Ministerstvem financí ČR a jinými orgány veřejné moci¨České republiky a/nebo orgány Evropské unie v souvislosti s otázkou, zda má Česká republika vůči Evropské komisi uplatnit (certifikovat) výdaje spojené s dotačním projektem „Snižování energetické náročnosti technologického procesu kalandrování v laboratoři společnosti Fatra, a.s., v Napajedlích,“ registrační číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013291 („Projekt“), který podala dceřiná společnost žadatele Fatra, a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, IČO: 274 65 021, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost;
 2. zprávu o auditu systému č.j. MFISAO-194/2020/5207-18 vydanou Auditním orgánem Ministerstva financí ČR, číslo auditu OPPIK/2020/S/001, o které v nedávné době informovala média (připojen je odkaz na článek na serveru www.seznamzpravy.cz), a to včetně všech příloh a doprovodné komunikace;
 3. veškeré dokumenty, stanoviska, analýzy, vyjádření a jiné podklady související s bodem 1) výše, a to bez ohledu na to, zda byly vyhotoveny Ministerstvem financí ČR nebo jinými orgány veřejné moci České republiky či orgány Evropské unie; a
 4. informaci, zda již Ministerstvo financí ČR obdrželo ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR žádost o uplatnění (certifikaci) výdajů souvisejících s Projektem, a pokud ano, informaci, zda Ministerstvo financí ČR tyto výdaje vůči Evropské komisi uplatnilo (certifikovalo), pokud neuplatnilo (necertifikovalo), informaci, z jakého důvodu se k tomuto postupu rozhodlo.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V rámci tématu své bakalářské práce (Předběžné projednání nároku na náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb.) bych Vás chtěla, s ohledem na zákon č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poprosit o následující informace za období 2018, 2019 a 2020:

 • Kolik bylo v měsících let 2019, 2020 a 2021 podáno žádostí v rámci předběžného projednání na Vašem ministerstvu?
 • Jaká byla průměrná doba vyřízení žádosti o náhradu škody/újmy v rámci předběžného projednání v měsících let 2018, 2019 a 2020?
 • Kolik procent žadatelů bylo v daných letech (2018, 2019 a 2020) ze strany Vašeho ministerstva (tj. státu) odškodněno?
 • Kolik bylo vedeno v letech 2019, 2020 a 2021 soudních sporů co do náhrady škody/újmy dle zákona č. 82/1991 Sb.? A kolik procent žalobců bylo v soudním sporu úspěšných?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Žádám o zaslání kompletního textu mezirezortních připomínek za Ministerstvo financí zaslaných do mezirezortního připomínkového řízení v roce 2017 k návrhu změny občanského soudního řádu, tj. zákona 99/1963 Sb., a to pouze k části třetí, tykající se změny zákona o soudních poplatcích. Komunistickým holocaustem vykořeněné, násilně rozdělené rodiny měly být od 29.9.2017 v zákoně č. 296/2017 Sb.-trvale osvobozeny od soudních poplatků/!)
 2. Pod jakým číslem jednacím ministr financí případně příslušný odbor Ministerstva financí ČR, a jakým úředním dokumentem, učinil písemný pokyn či jiný úřední akt v roce 2017, k návrhu změny v osvobození od soudních poplatků k zpoplatnění žalob včetně řádných a mimořádných opravných prostředků u účastníků řízení, tj. v soudních řízeních o zaplacení imateriální újmy za trvalé a nezvratné bytostní poškození obětí zločinu komunismu a obětí zločinu proti lidskosti. Naopak v zákoně o soudních poplatcích měly být žaloby a všechny další návrhy osvobozeny od soudních poplatků ze strany MF ČR.
 3. Rezoluce schválená Valným shromážděním OSN č. 60/147 ze dne 11.03.2006 čl. 7 výlučně stanovuje, že Stát má zajistit, aby jeho vnitrostátní orgány stanovily, že se obětem, které utrpěly násilí nebo duševní trauma, dostalo zvláštní péče a aby neutrpěly další trauma v právních nebo správních procesech, které mají zajistit nápravu a odškodnění. Dotaz: Kolika obětem násilného rozdělení rodin se za stát, tedy za Českou republiku, Ministerstvo financí ČR písemně omluvilo?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve výroční zprávě Ministerstva vnitra pro 2019 jsem našla souhrnná data o platech zaměstnanců městské samosprávy (obcí a měst) na zaklade Informačního systému o platech Ministerstva financí.

Ráda bych se Vás tímto požádala s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací na úrovní obcí a měst v CR (pro všechna města jednotlivě) pro roky 2010-2019:

 1. Celkový počet zaměstnanců /úvazků v jednotlivých obcích a městech (obecni úřady a magistráty) - pro roky 2010-2019
 2. Počet úředníků z celkového počtu zaměstnanců /úvazků – pro roky 2010-2019
 3. Celkový náklad na platy za zaměstnance v jednotlivých obcích a městech (obecní úřady a magistráty) - pro roky 2010-2019
  Případně také data o průměrném platu úředníka za obec. Tento údaj si můžu také spočítat sama.
 4. Počet mužů a žen z celkového počtu zaměstnanců /úvazků – pro roky 2010-2019
 5. Celkový náklad na příplatky a bonusy v jednotlivých obcích a městech (obecní úřady a magistráty) - pro roky 2010-2019
 6. Kolik zaměstnanců z celkového počtu má příplatek za vedení (počet vedoucích zaměstnanců) v jednotlivých obcích a městech (pro roky 2010-2019)
 7. Kolik vedoucích zaměstnanců jsou ženy (zaměstnanců s příplatkem za vedení) v jednotlivých obcích a městech (pro roky 2010-2019)
 8. Počet zaměstnanců (z celkového počtu) s ukončeným vysokoškolským vzdělaním v jednotlivých městech (pro roky 2010-2019)

Jestli výše uvedené položky nejsou k dispozici v celých časových řadách (2010-2019), ráda bych Vás požádala hlavně pro roky 2010, 2014, 2018.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„s odkazem na předpisy o svobodném přístupu k informacím prosím (žádám) o přeposlání kopie (do datové schránky) úplné smlouvy (dohody) o postoupení (převodu) akcií společnosti OKD a.s. nabyvateli společnosti Karbon Invest a.s. v roce (přibližně) 2002, tedy v době, kdy se tzv. privatizovala první z uvedených společností“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám tímto podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí elektronických kopií Stanoviska a Auditní zprávy vypracovaných společností BDO CA s.r.o. v rámci provádění certifikace účtů Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) za finanční rok 2020 na základě Dílčí smlouvy o poradenské a auditorské činnosti mezi BDO CA s.r.o. a Ministerstvem financí uzavřené v červnu 2019.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ráda bych Vás podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím požádala o následující:

V březnu 2007 byla zrušena společnost Česká inkasní (ČI), jejímž jediným společníkem bylo ministerstvo financí. Stát prostřednictvím ČI spravoval společnosti Technoexport a Strojimport. Na jakou částku byla v době zrušení ČI oceněna společnost Technoexport?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žadatel se svým podáním ze dne 30. ledna 2021 obrátil na Ministerstvo finanční ČR s žádostí o poskytnutí informací ve věci regresivní úhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem Finančního úřadu pro Středočeský kraj Územního pracoviště v Kolíně v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo financí svým přípisem vydaným dne 5. února 2021 pod č. j. MF-3513/2021/48-4 informovalo žadatele o tom, že "[p]ožádalo o stanovisko k regresní úhradě příslušné správní orgány. Zda byly naplněny zákonné podmínek pro uplatnění regresní úhrady, je dosud v šetření, které bude uzavřeno v zákonem stanovených lhůtách.".

Jelikož od vyhotovení přípisu Ministerstva financí ČR vydaného pod č. j. MF-3513/2021/48-4 uplynulo 41 dnů, žadatel se dotazuje na aktuální stav a případně výsledek šetření ohledně regresivní úhrady způsobené škody.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Projekt platytopuredniku.cz, v rámci něhož jsme Vás loni žádali o platy nejvyšších státních úředníků, pokračuje i v tomto roce. V loňském roce byl projekt velmi úspěšný, jelikož jsme od drtivé většiny oslovených subjektů získali požadované informace, které najdete nově na portálu www.platyuredniku.cz, který provozuje Hlídač státu, z.s., a navazuje tak na spuštění projektu informování veřejnosti o odměnách nejvyšších státních úředníků ze strany paní Kristýny Bašné MSc. PhD...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím v rámci získávání informací a výzkumu pro svou akademickou práci, konkrétně práci SVOČ, kterou píši v rámci svého studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Má práce pojednává o hodnocení parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti (dále jen „zkoumané parametry“) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Tímto si Vás tedy dovoluji požádat o poskytnutí informací týkající se zvláštních zjištění hlášených Ministerstvu ve vztahu shledaným porušením zkoumaných parametrů. Žádám tedy o zaslání přehledu těchto hlášených porušení a subjektu, který toto porušení hlásí. Případně také informace, zda bylo zahájeno ve věci trestní stíhání, by pro mne byla velice užitečná. Jde mi primárně o počet takto závažných porušení ve vztahu ke zkoumaným parametrům a jejich výskyt napříč Českou republikou. Zkoumané období je od roku 2010 do roku 2021 včetně.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí informací na základě jakého ustanovení jakého právního předpisu byly vyplaceny náměstkům ministryně financí finanční odměny zveřejněné v médiích v posledních dnech (zejména odměna ve výši 750 000,- Kč). A za jaké období tyto odměny byly vyplaceny.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Obec Čerčany, okres Benešov, obdržela v červnu 2020 od Vašeho ministerstva dotaci ve výši 10 mil. Kč na uznatelné náklady na rekonstrukci bytového domu v Palachově ulici, který odkoupila od Českých drah, původně nocležna. Rád bych Vás požádal o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, jak byla tato dotace udělena a za jakých podmínek.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí informací týkajících se vzorů schválených sad žetonů používaných v kasinech podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“).

Konkrétně bych Vás touto cestou chtěla požádat o následující informace spočívající v poskytnutí vzorů sad hodnotových a hracích, případně turnajových žetonů, které byly ministerstvu financí předloženy v souladu s § 88 odst. 3 zákona o hazardních hrách v rámci žádostí o vydání základního povolení k provozování živé hry podle § 3 odst. 2 písm. f) zákona o hazardních hrách, a v rámci řízení o těchto žádostech i ministerstvem financí schváleny. Chtěla bych požádat o uváděné vzory sad žetonů, které jsou schváleny ministerstvem financí na základě vydaných rozhodnutí o vydání základních povolení provozovatelům APEX gaming EUROPE a.s., Trans Word Hotels & Entertainment, a.s., King's casino a.s. a Paradise Casino Admiral, a.s.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám Ministerstvo financí České republiky o poskytnutí kopií veškerých Zpráv o auditu systému, které se týkají kontroly Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky v letech 2014 až 2020.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám o poskytnutí informací a právních předpisů ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací. Pokud byste byli schopni, zašlete mi prosím dokumenty upravující čerpání v oblasti FKSP ve Vašem resortu - zásady hospodaření s fondem, na co lze čerpat, podmínky čerpání, Kolektivní smlouvu a případně přílohy s ní spojené a další dokumenty, ze kterých bych mohl navrhnout možné zefektivnění čerpání FKSP.

Pokud budete mít chuť, můžete vyjádřit i zvlášť svůj názor například na to, co se vám v oblasti FKSP nelíbí - omezení čerpání, částky pro stravování atd., zaslat lze vždy anonymně.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové organizace a včetně popisu jejího účelu...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Konkrétně v jakých případech rozhodl ministr financí v souladu s § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to v období od účinnosti tohoto zákona do dne podání této žádosti. Informaci prosím poskytněte ve formě:

 1. promíjené daně nebo promíjeného příslušenství jaké daně,
 2. čísla příslušného Finančního zpravodaje, ve kterém bylo rozhodnutí o prominutí zveřejněno,
 3. samotného znění tohoto Finančního zpravodaje.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Má Ministerstvo financí přístup k seznamu plateb provedenými platebními kartami vydaných českými bankami? Smí si od banky takové údaje v neanonymizované formě vyžádat? Je tedy možné z takových dat vyčíst pohyb platební karty? Za jakých podmínek, pokud vůbec, k tomu můžete přistoupit?
 2. Evidujete platby českými platebními kartami v zahraničí? Máte právo si od obchodníka vyžádat seznam zboží, který byl danou transakcí zaplacen? Za jakých podmínek?
 3. Můžete monitorovat transakce českých platebních karet provedených v zahraničí a s takovým seznamem nějakým způsobem nakládat? Smí si nějaký orgán, například orgán veřejné moci, takové data v neanonymizované podobě vyžádat?
 4. Ovlivňuje vás nějak činnost ve vztahu k výše položeným otázkám nouzový stav?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Předně Vám děkuji za odpověď ze dne 1.12.2020, byť dle mého názoru ne úplně vystihuje a odpovídá o co jsem žádal. Tímto Vás prosím opětovně o doplnění následujícího:

 1. Děkuji za odpoveď
 2. Děkuji rovněž za vysvětlení řádného názvu nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU (mnou nazývaný POKUTA). Žádám znovu o informaci, zda-li je skutečností, že pokud státy budou lépe recyklovat tj. zpracovávat ne pouze třídit (jak je stále mylně uváděno MŽP) na výrobky 65% v roce 2035 ( v roce 2025- 55%) a více celkového plastového odpadu nebudou muset odvádět žádné odvody za nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU (mnou nazývané POKUTA)?
  Ještě pro upřesnění doplňuji, aby otázka byla přesná a Vámi zodpovězená následující. Znamená to, že v případě splnění výše uvedených percentuálních ukazatelů k letům 2025 a 2035 bude nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU NULA. V případě, že by tomu tak nebylo, tak by motivace jednotlivých států EU recyklovat plasty byla nulová. Z toho vyplývá, že název POKUTA je výstižnější a je záměrně nahrazován zavádějícím nesrozumitelným a složitým názvem pro občany ČR - nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU, což z mého pohledu POKUTOU stále zůstává(místo jednoho výstižného slova sedm nesrozumitelných slov)!...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Pro účely zpracování mé bakalářské práce, která se týká zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o následující informace:

Otázky se týkají roku 2020

 1. počet podaných žádostí o informace
 2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  • způsob vyřízení
 4. počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  • způsob vyřízení
 5. počet podaných žalob ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
  • způsob vyřízení
 6. počet poskytnutých náhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
 7. počet stížností podaných podle § 16a
  • důvody podání
  • způsob vyřízení
 8. počet informací vydaných za úhradu nákladů
  • vybráno celkem Kč
 9. počet případů, kdy byla překročena lhůta pro poskytnutí informace v letech 2015 – 2020.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

DOTAZ:

Můžete mi poskytnout informace o odměnách pro vedoucí pracovníky vašeho úřadu/ministerstva (premiéra/ministra/hejtmana, náměstky, ředitele kanceláře premiéra/ministra/hejtmana, ředitele kabinetu premiéra/ministra/hejtmana, ředitele úřadu...) za I. pololetí roku 2020?

Můžete mi poskytnout informace o odměnách pro vedoucí pracovníky vašeho úřadu/ministerstva (premiéra/ministra/hejtmana, náměstky, ředitele kanceláře premiéra/ministra/hejtmana, ředitele kabinetu premiéra/ministra/hejtmana, ředitele úřadu...) za II. pololetí roku 2020?

V obou případech prosím o jmenovité seznamy: Komu, za co a kdy byla odměna vyplacena?

Kdo o vyplacení odměn rozhodl?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„obracím se na Vás s dotazem podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Bude Ministerstvo financí ČR, popřípadě Generální finanční ředitelství, vydávat stanovisko (popř. kdy bude takové stanovisko vydáno) v souvislosti s nově zavedeným stravenkovým paušálem, konkrétně ohledně toho, jak se bude stravenkový paušál počítat na základě odpracovaných hodin ve směně a jak se bude taková odpracovaná doba prokazovat?

Pro přehlednost přikládám odkazy na některé internetové články věnující se srovnání režimu stravenek a stravenkového paušálu:

 1. https://www.novinky.cz/finance/clanek/danovy-expert-stravenkovy-pausal-mnohdy-ztraci-sve-vyhody-40349536
  Citace z článku: „Dnes má řada zaměstnanců flexibilní pracovní dobu, částečný úvazek, nebo naopak mnohem delší směny než standardních osm hodin. U stravenek je problém vyřešen podmínkou, že pracovník musí pracovat alespoň tři hodiny. A pokud jeho směna přesáhne 11 hodin, zvýší se limit pro daňovou uznatelnost. Zaměstnavatel mu dá další stravenku a není s tím žádný problém. Ale u paušálu? U směn delších než osm hodin už druhý paušál na rozdíl od stravenky poskytnout nelze. A pokud není odpracovaná celá osmihodinová směna pak by se neměl paušál osvobozený od daní a odvodů poskytnout vůbec,“
 2. https://www.taxprom.cz/novinky/stravenky-vs-stravenkovy-pausal/
 3. https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/rozhovor-pausal-vyhodnejsi-nez-stravenka-zalezi-na-situaci-v-kazde-spolecnosti-1377280“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 4. čtvrtletí roku 2020 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zaslání níže uvedených informací týkajících se krizových opatřeních vydaných Vládou ČR dne 21. 10. 2020 (Usnesení Vlády ČR č. 1078, 1079, 1080).

Uvedenými opatřeními byl výrazně omezena lidská práva a svobody občanů České republice, a celkově omezen společenský život v našem státě. Zajímá proto, na základě jakých dat a informací ministerstvo, resp. ministryně na zasedání Vlády ČR při hlasování rozhodovala o přijetí těchto krizových opatření.

Žádám Vás proto o poskytnutí zdravotnických, epidemiologických, ekonomických či sociologických dat, modelů či jiných predikcí vývoje současné situace, z nichž ministryně při hlasování na zasedání Vlády ČR vycházel, a na jejichž základě se rozhodla hlasovat pro o vydání krizových opatření – Usnesení vlády č. 1078, 1079, 1080, resp. co bylo východiskem Vlády ČR pro přijetí těchto opatření.

Z jakých dalších podkladů ministerstvo vycházelo při hodnocení ekonomických, sociologických a kulturních dopadů a přímých i nepřímých nákladů a přímých i nepřímých přínosů přijímaných krizových opatření?

Konkrétně nad rámec výše uvedeného žádám o informaci:

 • Jakou finanční hodnotu Ministerstvo financí přisuzuje jednomu zachráněnému životu (myšleno život zachráněný tím, že jsou nastolena shora uvedená opatření)?
 • Jaké je ekonomické vyjádření snížení hodnoty života člověka, který se např. v domově seniorů nemůže setkávat se svými blízkými, jak Ministerstvo financí vyčísluje pokles kvality života z důvodu shora uvedených opatření?
 • Kolik podnikatelských provozoven, dle předpokladu MF ze října 2020, muselo být zcela uzavřeno?
 • O kolik klesne výnos na dani z příjmu právnických a fyzických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, z důvodu uzavření provozoven?
 • Kolik nepodnikatelských zařízení, dle předpokladu MF ze října 2020, muselo být podstatně omezeno (volnočasové kluby a spolky – sportovci, kynologové, včelaři, Sokol, Pionýr, a další)?
 • Kolik zaměstnanců, dle předpokladu MF ze října 2020, pracuje v uzavřených provozovnách?
 • Kolik z těchto zaměstnanců, dle předpokladu MF ze října 2020, bude k 31. 12. 2020 registrováno na Úřadu práce?
 • Kolik OSVČ a kolik právnických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, ukončí do konce roku 2020 činnost, z důvodu uzavření provozoven?
 • Kolik z těchto podnikatelů, dle předpokladu MF ze října 2020, bude k 31. 12. 2020 registrováno na Úřadu práce?
 • Kolik OSVČ a kolik právnických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, se dostane do druhotné platební neschopnosti z důvodu uzavření provozoven, se kterými doposud spolupracovali?
 • Kolik OSVČ a kolik právnických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, se pokusí vstoupit do insolvence z důvodu uzavření provozoven, se kterými doposud spolupracovali?

Žádám Vás také o sdělení, zda některé z výše uvedených podkladů připravilo přímo ministerstvo zdravotnictví, případně které z těchto podkladů připravili externí konzultanti a konkrétně kteří, a které podklady.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Požadované informace:

Všechny dokumenty, na základě kterých Ministerstvo financí ČR rozhoduje ve správních řízeních, jejichž předmětem je řešení žádostí o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, tedy například všechny interní předpisy, dokumenty, nařízení, manuály, metodické postupy a jakékoliv jiné dokumenty, které ministerstvo používá k vydání rozhodnutí ve věcech žádostí o náhradu škody dle výše uvedeného zákona, přiznání této škody, určení její výše, nebo její zamítnutí.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám Ministerstvo financí o poskytnutí následujících informací:

 1. Byly součástí placené mediální propagace ministerstva (placených PR služeb) v letech 2017-2021 i výstupy zástupců ministerstva v internetové televizi XTV?
 2. Pokud ano, prosím o poskytnutí seznamu všech výstupů, poskytnutí smlouvy nebo všech smluv, na jejichž základě byly výstupy v XTV objednány, poskytnutí všech mediaplánů, ve kterých jsou výstupy v XTV zahrnuty a poskytnutí celkových nákladů na realizaci daných výstupů v XTV (pro každý výstup jednotlivě).
 3. Pokud byl daný výstup v XTV domluven a realizován prostřednictvím jiného dodavatele (PR agentury apod), s nímž má ministerstvo uzavřenou smlouvu, prosím o poskytnutí jména dodavatele a poskytnutí faktury či jiného dokladu vystaveného ministerstvu dodavatelem za realizaci výstupu v XTV.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„je možné osvobodit od správního poplatku za vydání výpisu z informačního systému veřejné správy, např. za vydání výpisu z registru osob, je-li žadatelem např. Ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo obecně jakékoliv ministerstvo?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to se žádostí o poskytnutí informací týkajících se porušování zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHH“) a s tím souvisejícím porušováním Stanoviska odboru 34 – Státní dozor nad hazardními hrami a odboru 32 – Daňová legislativa k právní povaze jednotlivých plnění poskytovaných v rámci provozování hazardních her a v souvislosti s ním (dále jen „Stanovisko“).

Náš dotaz k výše uvedenému zní:

 1. Bylo se společností Tipsport.net a.s., se sídlem Politických vězňů 156, Berou zahájeno správní řízení pro podezření z porušování ZHH a výše uvedeného Stanoviska v souvislosti s pořádanou soutěží TIPCUP?
 2. Pokud je odpověď na první dotaz „ano“ bylo takové správní řízení již pravomocně ukončeno?
 3. Pokud je odpověď na první a druhý dotaz „ano“ byla společnosti Tipsport.net a.s. uznána vinnou ze spáchání přestupku a byla jej udělena sankce? V jaké výši byla případná sankce udělena?
 4. S jakými jinými provozovateli hazardních her bylo zahájeno správní řízení pro podezření z porušování ZHH ve vztahu k porušování výše uvedeného Stanoviska? Jaké sankce jim byli za takové porušení uloženy?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Záklona 106/1999, žádám seznam kontrol provedených v uplynulém kalendářním roce auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žádám seznam pravomocných rozsudků, na jejichž základě jste v uplynulých šesti měsících nahlásili v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU.

Informace prosím v tzv. strojově čitelném formátu ve smyslu § 4b citovaného zákona.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Vykonává nebo vykonávalo Ministerstvo financí České republiky, dle jakéhokoliv právního předpisu dohled, kontrolu či regulaci činnosti obchodní korporace Generali Worldwide Insurance Company Limited, Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, Ireland, na území České republiky?
 2. Vykonává nebo vykonávalo Ministerstvo financí České republiky, dle jakéhokoliv právního předpisu dohled, kontrolu či regulaci činnosti obchodní korporace deVere Group Prague s.r.o., IČ: 03949451, se sídlem Moskevská 534/47, Vršovice, 101 00 Praha 10?
 3. Podléhala či podléhá činnost výše uvedených subjektů, na území České republiky, spočívající v nabídce občanům České republiky, kombinace pojištění se spořením či investicí, kontrole, regulaci či dohledu Ministerstva financí české republiky?“