Novinky

2021

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2021.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů — nepředložení „zelené karty“ při kontrole řidičem v ČR – zaslání stanoviska MF ČR – Vašeho právního stanoviska - viz. podrobně níže

Předmět:

povinnost předložit zelenou kartu podle paragrafu 17 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je splněna i tehdy, jestliže řidič předloží zelenou kartu v elektronické podobě na displeji mobilního telefonu.

Právní stanovisko Ministerstva financí (MF) České republiky (ČR) z roku 2021, kdy ve svém právním názoru (stanovisku) MF ČR k zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 168/1999 Sb.“ nebo „zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“), uvedlo, že „povinnost předložit zelenou kartu podle paragrafu 17 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je splněna i tehdy, jestliže řidič předloží zelenou kartu v elektronické podobě na displeji mobilního telefonu.“ - zdroj - https://www.autosalon.tv/novinky/ridicuv-chleba/uz-zadne-pokuty-za-zapomenutou-zelenou-kartu-staci-ji-mit-v-mobilu-a-policie-to-musi-respektovat.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V návaznosti na ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme tímto o poskytnutí následující informace: ročních zpráv ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, které za roky 2019 a 2020 předložilo Statutární město Ústím nad Labem.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

 • seznam úspěšných žadatelů (včetně jejich projektů) o grant v rámci finančního mechanismu: Norské fondy 2014-2021, program: Program Lidská práva, kód programové struktury: LP/REG/HRMGSA, název výzvy: Podpora výzkumu, zvyšování povědomí a zlepšení národního provádění standardů v oblasti lidských práv, modalita programu: Malé grantové schéma
 • bodové hodnocení úspěšných žadatelů
 • bodové hodnocení žadatele Centrum pro lidská práva, z.s.
  (projekt Vzděláváním k důstojnosti: posílení vědomostí o lidských právech, žádost o grant č. LP-HRMGSA-025)“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí dokumentů týkající se stravenek a právních předpisů o platebním styku.

V zápise z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20. 6. 2018 na straně 36 odkazuje Generální finanční ředitelství na stanovisko Ministerstva financí pod č.j. MF-11250/2018/35-2 dne 26. 4. 2018.

Ve smyslu z. o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí výše zmíněného stanoviska Ministerstva financí č.j. MF-11250/2018/35-2 dne 26. 4. 2018.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádáme tímto o poskytnutí seznamu projektů a jejich příjemců financovaných z programů řízených či administrovaných Ministerstvem financí či jím zřizovanými a přímo i nepřímo řízenými organizacemi, v jejichž kontrolách a auditech bylo identifikováno zjištění, a to v letech 2020 a 2021. Data prosíme ve strukturované formě (ve strojově čitelném formátu viz § 3 (7), tedy MS Excel, CSV, či jiný vhodný SW) a obsahující nejméně následující údaje (ve formě dle § 4a (1)):

Seznam požadovaných položek:

 1. název projektu
 2. číslo projektu
 3. výzva, ze které byl projekt podpořen
 4. příjemce (název, IČO, kontaktní e-mail).

Pokud nebude možné některá data ze zákonného důvodu poskytnout např. z důvodu GDPR (s odkazem § 3 (6) pak prosíme o doprovodnou informaci – sdělení důvodu odepření u každé konkrétní položky viz seznam požadovaných položek výše), prosíme o zaslání alespoň té části dat dle požadavku, která je možné poskytnout a nikoli o zamítnutí žádosti jako celku.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Zakoupil jsem si docela dost proti-inflačních dluhopisů republiky. Tento týden. Přes Českou spořitelnu.

A chci se tedy zeptat:

 1. Kdy mi od toho přijdou nějaké údaje, hesla, potvrzení atd.? (zatím mi přišlo jen nějaké osobní číslo na můj mobil)
 2. Jak a kde se budu přihlašovat do nějakého svého účtu? Bude to přes identitu občana nebo? (jinak identitu občana nebo dříve eidentitu mam přes Spořitelnu udělanou, eobčanku ovšem nemam, snad to nebude problém)“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Já, níže podepsaný, (…), se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí níže uvedených informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v níže uvedené struktuře.

Dovoluji si tímto požádat o poskytnutí výše přiznaného osobního příplatku v Kč/měsíc ve stavu k 31.12.2018, 2019 a 2020, resp. k 30.6.2021, výše celkových odměn v Kč vyplacených za kalendářní rok 2018, 2019 a 2020, resp. za období 1-6/2021, a dále výše zvláštního příplatku v Kč k 31.12.2018, 2019 a 2020, resp. k 30.6.2021 u jednotlivých státních zaměstnanců odd. 1604 - Cenová kontrola za rok 2018 a 2019, odd. 1602 - Cenová kontrola (změna systemizace a organizační struktury MF - původní odd. 1604) za rok 2020 a dále ve stavu k 30.6.2021.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Z jakých fondů (prostředků) a v jaké výši jsou hrazeny retuše fotografií ministryně Aleny Schillerové, které jsou následně zveřejňovány na sociálních sítích (Twitter, Instagram, Facebook)? Jistě se shodneme, že paní ministryně ve skutečnosti nevypadá tak, jak je zobrazeno na prezentačních fotografiích, tudíž zde jde jednoznačně o postprocessing v grafických programech (například Photoshop). Jaké jsou tedy náklady na tuto prezentaci (editaci) a z jakého fondu/rozpočtové kapitoly jsou hrazeny? Jelikož se již u těchto fotografií neobjevuje douška „zadavatel a zpracovatel ANO 2011“ (jelikož je již po volbách), prosím o informaci „kdo a kolik za to to platí“. Příklad třeba https://www.instagram.com/p/CWvzu4tLHmV/.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji zdvořile požádat o poskytnutí následujících informací:

Anonymizovanou kopii rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání ze dne 26. května 2021, které zrušilo platební výměr Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava a zastavilo řízení zahájené pro podezření z porušení rozpočtové kázně u projektu „Penzion u sportovního areálu Osvětimany”.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V rámci získávání podkladů pro analýzu si dovoluji požádat Ministerstvo financí (dále jen „Ministerstvo“), jakožto subjekt popsaný zákonem č. 129/2000 Sb., o poskytnutí níže uvedených informací, a to ve smyslu příslušného paragrafu zákona č. 106/1999 Sb., o následující informace:

 1. Zda fakturovala firma Skils s.r.o. advokátní kancelář, IČO 25621050 (dále jen „Skils“) v roce 2020 a 2021 Ministerstvu?
  1. Pokud ano, kolik činila smluvní hodinová sazba Skils v letech 2020 a 2021 bez DPH pro Ministerstvo?
  2. Pokud ano, kolik činila fakturace Skils vč. DPH v roce 2020 pro Ministerstvo?
 2. Kdo byli 3 největší dodavatelé právních služeb v roce 2020 pro Ministerstvo (měřeno objemem fakturovaných částek) a kolik činila smluvní hodinová sazba bez DPH těchto 3 jednotlivých dodavatelů právních služeb za práci pro Ministerstvo?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„… tímto žádá Ministerstvo financí ČR ve smyslu ustanovení § 14 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o kopii Zápisu z jednání komise pro posuzování nových her ze dne 12. června 2013 (za komisi byl přítomen pan Řehola, p. Pobořilová a další), a to včetně případných příloh tohoto zápisu či dokumentů, které byly na uvedeném jednání předloženy, diskutovány či brány na vědomí.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Žádám o rozhodnutí ministra financí ze dne 24.10.2014, č.j. MF-35053/2014/34-2901-RK.
 2. Žádám o kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15.6.2021, čj. 11 Af 82/2014 - 198 (sp. zn. Nejvyššího správního soudu 10 As 301/2021).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„MF ČR vydalo zřejmě dnes Účetní výkazy za Českou republiku za účetní období roku 2020 na stránce https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/ucetni-vykazy-za-ceskou-republiku

v textu se píše o:

 • Příspěvkové organizace
  10 357
 • Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti
  7028
 • Obchodní korporace, státní podniky, veřejné výzkumné instituce aj.
  492
 • Organizační složky státu a státní fondy
  286
 • Celkem
  18 163

chi zaslat v nějaké strojově čitelné formě (počítačový soubor, ale ne PDF) seznam těch 18 163 organizací v těch čtyřech skupinách“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dobrý den, jelikož mi nebylo odpovězeno na mé otázky, které jsou poměrně stručné a jasné, nemohu si dovolit čekat měsíc nebo déle, tak píši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 na ministerstvo financí ohledně proti-inflačních dluhopisů.

Otázky stále platí z minulého emailu, prosím rozepsat stručně, ale jasně, abych nemusel psát znovu. Pár vět ke každé otázce stačí. Aby z toho bylo vše jasné.

 1. Jsou vázané na nějakou dobu jako u jiných dluhopisů republiky? Třeba na 6let? Nebo se dají prodat každý rok v nějaký termín?
 2. Jak to s jejich odprodejem následně funguje? Jaká je jejich likvidita a rychlost odprodeje?
 3. Úrok se na ně připíše každý následující rok, takže není problém je prodat třeba v dalším roce už za více peněz?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Kdo je autorem zveřejněného textu.
 2. Proč byl předmětný text zveřejněn na webu MFČR.
 3. Jakou má obsah textu souvislost s prací ministerstva ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb. (kompetenční zákon).
 4. Jaké byly náklady na vytvoření a zveřejnění tohoto textu.
 5. Kdo uhradí tyto náklady a v jaké výši.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka žiada Ministerstvo financí ČR, aby v zmysle ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím sprístupnil informácie o titule, mene, priezvisku, dátume narodenia (aspoň vo formáte RRRR) a dátume začatia výkonu významnej verejnej funkcie nižšie uvedených funkcionárov, ktorí sú politicky exponované osoby podľa Metodického pokynu FAÚ č. 7 zo dňa 9.10.2020, upresňujúceho definíciu politicky exponovanej osoby v §4 ods. 5 Zákona o AML.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Obracím se na Vás v návaznosti na Usnesení č. 399 Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z června letošního roku a souvisejícího vyjádření Ministerstva financí ČR k problematice neoprávněného snižování daňového základu o pojistné hrazené zaměstnavatelem na neplatné smlouvy životního pojištění.

Oba dokumenty přikládám přílohou.

V kontextu ustálené judikatury příslušných soudů k neplatnosti pojistných smluv životního pojištění společnosti Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 (dále jen Pojišťovna), Vás podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací: ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel tímto podává žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dne 4.11.2021 jsme obdrželi odpověď od Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí. Ptali jsme se na odhad nákladů na poskytování záruk z programu COVID Plus. Dostali jsme od obou ministerstev informaci o poměru mezi fondem na krytí závazků z poskytovaných záruk a celkovým objemem záruk. Tato informace není odhadem nákladů; jedná se o poměrový ukazatel, ze kterého nelze dovodit výši nákladů na poskytování záruk a neobsahuje faktor rizika plnění z poskytnutých záruk, který by měl v nákladech být.

Žádáme Vás tedy opětovně o poskytnutí čtvrtletních odhadů nákladů na poskytování záruk z programu COVID Plus, který má EGAP a.s. povinnost poskytovat Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu financí. Tyto odhady nejsou zveřejňovány, ale mají být poskytnuty na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádáme tímto o poskytnutí veškerých čtvrtletních reportů, které Vaše ministerstvo na základě odstavce výše obdrželo.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„I hereby present a request under the Act No. 106/1999 Coll. on Freedom of Access to Information for a copy of the November 1, 2021 arbitration award rendered in the Pawlowski v. Czech Republic arbitration (ICSID Case No. ARB/17/11). Can you please send me a copy of this award to this email address?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„… se na Vás obracím na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDHH“).

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu ZDHH za 3. (třetí) čtvrtletí roku 2021 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„…obracím se na Vás s prosbou o poskytnutí informací týkajících se daně z hazardních her a odvodu z loterií a jiných podobných her v časovém období od roku 2012 do 2020. Zpracovávám bakalářskou práci na téma „Dopad zdanění hazardních her na odvětví hazardu v ČR“. V rámci své práce bych se chtěla zaměřit na analýzu dat jednotlivých regionů s důrazem na změny v odvětví a daňových výnosech v předchozích letech a následné srovnání mezi kraji a obcemi.

Chtěla bych Vás tedy poprosit o poskytnutí údajů nezbytných pro zpracování bakalářské práce, pokud možno v elektronické podobě. Jedná se o tyto informace:

 • odvody do obecních rozpočtů (podle krajů) z loterií a jiných podobných her v letech 2012 až 2016 a z hazardních her v období 2017 až 2020,
 • počet povolených herních zařízení dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách a zákona o hazardních hrách v členění dle jednotlivých let v období 2012 až 2020 a v rozlišení na jednotlivé obce a kraje,
 • počet obecně závazných vyhlášek regulujících provozování hazardních her v letech 2012 až 2020,
 • počet povolených provozoven (provozovatelů) v členění dle povolení vydaných podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách a zákona o hazardních hrách dle jednotlivých let a v rozlišení na jednotlivé kraje či obce.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následující informace:

 1. Počet osob, kterých se k aktuálnímu datu týká RVO - rejstřík vyloučených osob (celkem ze všdch důvodů)
 2. Počet osob, které se nechaly zapsat na základě vlastní vůle do RVO, tento počet poprosím od spuštění po měsících do dnešního dne (tedy vývoj v měsících, jak narůstal tento počet.).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádáme Vás o poskytnutí následujících informací:

Vycházíme z toho, že společnost Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) administruje program COVID Plus. Ačkoli je obecně v zákoně o pojišťování a financování vývozu se státní podporou stanovená dohledová a regulační pravomoc České národní banky nad EGAP (§§ 3a, 4a, 4b), v odstavci 1 uvedeného paragrafu je pro poskytování záruk tato pravomoc vyloučena. Jistou náhradu za to nabízí odstavec 2 citovaného ustanovení, který ukládá EGAP čtvrtletně odevzdávat odhad nákladů na poskytování záruk Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu financí. Tyto odhady nejsou zveřejňovány, ale měly by být poskytnuty na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádáme tímto o poskytnutí veškerých čtvrtletních reportů, které Vaše ministerstvo na základě odstavce výše obdrželo.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o zaslání kopie žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přidělení prostředků na financování Výzvy letní kempy 2021 (Č. j.: MSMT-8385/2021-1). Byl-li součástí dokument odůvodňující žádost, prosíme též o jeho poskytnutí.

Dále žádáme o poskytnutí žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o navýšení prostředků na financování Výzvy letní kempy 2021.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dne 13.10.2021 pravomocně rozhodl Městský soud v Praze ve věci sp. zn. 5 TO 80/2021, jejímž jádrem bylo stanovení obvyklé ceny letounů CASA. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek v rozhovoru zveřejněném na Echo24 dne 31.1.2021, viz zde https://echo24.cz/a/Sq55v/devet-let-a-stale-bez-konce-kauza-letadel-casa-uplne-znicila-parkanove-karieru-rika-kalousek, informoval veřejnost, že „v okamžiku, kdy policejní orgán obvinil Vlastu Parkanovou, že nezpracovala posudek na cenu obvyklou,“ svolal jako ministr financí odborný seminář ke stanovení ceny obvyklé letounů CASA, kterého se zúčastnili experti z akademického světa, ze znaleckých ústavů i nejvyšší státní zástupce, a že z tohoto semináře vznikl sborník.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o informaci, kdy, kde a za účasti koho, případně zda vůbec se uvedený seminář konal, a dále žádám o poskytnutí elektronické kopie sborníku z tohoto semináře.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Při seznamování se s problematikou zadávání zakázek na nákup stravovacích poukázek jsem zjistil zajímavý rozpor.

V §2, , odst. 1, zákona č. 134/2021 Sb. - o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon 134/2016) je definováno zadání veřejné zakázky jako "...uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem..."...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„jsme studentkou posledního ročníku oboru veřejná správa a regionální rozvoj. Do své bakalářské práce bych potřebovala zjistit následující údaje:

počet úředníků ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,

počet úředníků v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Dále bych potřebovala zjistit, počty zaměstnanců v jednotlivých platových třídách podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dovoluji si Vás požádat o stanovisko Ministerstva financí ČR k pozměňovacímu návrhu pod č. 8299, předkladatel Miloslav Janulík, v rámci schvalování novely zákona o pobytu cizinců na území ČR, sněmovní tisk 1091.

Konkrétně nám jde o stanovisko k ustanovení, které bylo uzákoněno v § 180j odst. 13 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, podle kterého cestovní zdravotní pojištění podle odstavce 6 je po přechodnou dobu 5 let od nabytí účinnosti zákona oprávněna poskytovat výhradně Pojišťovna VZP, a.s.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. skutečně vynaložené náklady správce daně na vybudování systému pro paušální režim, který byl zaveden zákonem č. 540/2020 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní,
 2. skutečně vynaložené náklady správce sociálního pojistného na vybudování systému pro paušální režim, který byl zaveden zákonem č. 540/2020 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní,
 3. skutečně vynaložené náklady správců zdravotního pojistného na vybudování systému pro paušální režim, který byl zaveden zákonem č. 540/2020 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní,
 4. úplné výsledky (vč. počtu respondentů a položených otázek) ankety Ipsos marketing z dubna 2019, které Ministerstvo financí využilo při odhadu dopadů paušálního režimu v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se pravomocných rozhodnutí vydaných Ministerstvem financí České republiky (dále jen „MF“) vydaných v správních řízení vedených pro porušení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“).

Konkrétně bych Vás touto cestou chtěl požádat o následující informace týkající se pravomocných rozhodnutí vydaných MF v souvislosti se správními řízeními vedenými z titulu porušení zákona o hazardních hrách:

 1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení vedených na základě ustanovení § 122 nebo § 123 zákona o hazardních hrách ke dni podání této žádosti, a to spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení, případně také informaci o výši a druhu trestu, který byl v rámci takového správního řízení uložen
 2. Počet rozhodnutí MF vydaných od 1.1.2017 do dne podání této žádosti ve věci přestupků dle § 123 zákona o hazardních hrách, proti kterým byla podána žaloba proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘS“)
 3. Anonymizované verze všech pravomocných rozhodnutí MF 1.1.2017 do dne podání této žádosti ve věci přestupků dle § 123 zákona o hazardních hrách, proti kterým byla podána žaloba proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,
 4. Spisové značky řízení vedených správními soudy ve věci správních žalob podaných proti rozhodnutí MF vydaných od 1.1.2017 do dne podání této žádosti ve věci přestupků dle § 123 zákona o hazardních hrách.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o následující informace:

 1. Kolik pro ministerstvo financí pracuje fotografů? Nebo kolik fotografů s MF spolupracuje? Zdvořile žádám o kopii pracovních smluv nebo jiných dokumentů, na základě kterých pro MF pracují.
 2. Má osobního fotografa přímo paní ministryně? Pokud ano, zdvořile žádám o poskytnutí smlouvy.
 3. Vznikají všechny fotky a příspěvky na sociálních sítích, které nejsou označeny „Zadavatel a zpracovatel ANO 2011" v aparátu ministerstva?
 4. Kolik lidí se ministryni stará o sociální sítě (instagram, facebook, twitter)? Na jaké pozici jsou zaměstnaní a jaká je naplň jejich práce? Rovněž žádám o poskytnutí smluv. Kolik hodin týdně nad sociálními sítěmi ministryně stráví? Je to jejich jediná naplň práce?
 5. Zvýšil se od července/srpna/září počet lidí, kteří se ministryni financi starají o sociální sítě? Zvýšil se za tuto dobu počet hodin, které v rámci starání se o sociální sítě odvádějí? Pokud ano, tak o kolik? Zvýšil se za tu dobu počet fotografů?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „Zákon“) žádám o poskytnutí následujících informací.

 1. Zda byl v rámci privatizačního projektu ze dne 30. 4. 1992 s aktualizací ze dne 18. 5. 1992 pod č. j. 30/32/1641/92, vyhotoven znalecký posudek ohledně nemovitostí rodinný dům č. p. 373, se stav. parcelou č. 504 a parcely č. 1369/8, ostatní plocha, katastrální území Nové Hamry, obec Nové Hamry, evidované u Katastrálního úřadu v Karlových Varech?
 2. Pokud takový znalecký posudek existoval, je jeho součástí nákres nemovitostí včetně venkovních úprav a plotů, popřípadě fotodokumentace?
 3. Pokud byl znalecký posudek vyhotoven, žádám o jeho poskytnutí.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a směrnice 98/26/ES“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím o poskytnutí maximálně detailních informací, zda se na ministerstvu vyvíjí nebo projednává (připomínkuje se, je poskytnut jinými orgány pro informaci apod.) právní předpis, týkající se aplikace účetních standardů IFRS a jmenovitě IFRS 17 pro tuzemské pojišťovny.

Podle mých informací, daná legislativní změna se promítne do novely zákona o účetnictví, ve kterém je mj. uveden záměr stanovit pojišťovnám jako povinný účetní rámec IFRS upravené právem EU. Dále, podle mých neověřených informací již proběhlo neveřejné připomínkové řízení této novely zákona, MFČR disponuje prezentacemi na toto téma, a chystá veřejné připomínkové řízení novely zákona.

Jak je vidět z aplikace ODok, dotyčnou novelu zákona připravuje právě MFČR, a návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví byl schválen Vládou 5. října 2020 (usnesení č. 964).

Umožňuje-li to zákon, pokud tyto dokumenty existují v elektronické podobě, prosím také o zaslání kopii relevantních v tomto ohledu dokumentů (např. pracovní verze dotyčného právního předpisu jeho, důvodovou zprávu, harmonogramu jeho přijetí, jiné dokumentace, popisující legislativní záměr, veškerých interních prezentačních materiálů na toto téma, vyhodnocení dopadů novely zákona na subjekty, působící na trhu pojišťovnictví apod.). Pokud zmíněné dokumenty neexistují v elektronické podobě (existují pouze v listinné podobě), prosím o poskytnutí jejich seznamu.

Dále prosím o poskytnuté informace, zda a na kdy je plánováno veřejné připomínkové řízení novely zákona o účetnictví.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v roce 1996 zažádala městská část Praha–Libuš o poskytnutí „dotace“ na provedení nástavby na části budovy v ulici Meteorologická č. p. 181, na pozemcích par. č. 864 a prac. č. 856 oba v k. ú. Libuš. Ve shora uvedené ulici se nachází ZŠ Meteorologická. Na tuto nástavbu na části budovy (školy) v ulici Meteorologická bylo „údajně“ investorem čerpáno celkem 24.251.000,- Kč z peněz daňových poplatníků. Nástavba na škole není do současné doby funkční, vzhledem k tomu, že nemá zajištěn přístup (schází schodiště) a uvnitř je pouze hrubá stavba, takže ani po 13 letech není dokončená.

Na dotaz zřizovatele tj. Městské čásit Praha-Libuš z jakých důvodů nebylo pokračováno v dokončení nástavby po ukončení soudního sporu, jsem obdržel dne 1.9.2021 od Úřadu městské části Praha-Libuš, následující stanovisko:

Z podkladů školy ohledně nízkého počtu dětí navštěvující tuto základní školu lze předpokládat, že nebyla potřeba připravenou rezervu (ve 4 NP pavilonu A pro 2 kmenové třídy a 2 malé jazykové učebny) dokončovat. Pro ilustraci uvádím, že ve
školním roce 2007/2008 bylo žáků celkem 300, ve školním roce 2021/2022 jich je 658. Do dnešního dne není naplněna rejstříková kapacita školy, která je 800 dětí.

Na základě výše uvedených skutečností, žádám, dle shora zmíněného zákona, o níže uvedené informace:

 1. Zda se v archívu Ministerstva financí ČR nachází žádost zřizovatele městské části Praha– Libuš o poskytnutí „dotace“ a o jakou výši bylo žádáno? Pokud ano, tak žádám o kopii této žádosti.
 2. Požadoval poskytovatel „dotace“, aby příjemce „dotace“ tj. městská část Praha–Libuš, předložil řádné vyúčtování?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka tímto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádá o poskytnutí následujících informací:

 1. zaslání skenu pojistné smlouvy č. 3903257370 uzavřené s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 63998530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600 (dále jen „ČPP“), jíž má být ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. pojištěna odpovědnost za újmu způsobenou provozem vozidla, a to konkrétně cisternové automobilové stříkačky Liaz, reg. zn. PI 62-80, popř. jíž má být na ČPP ve smyslu § 11 zákona č. 168/1999 Sb. přenesen výkon činností spojených s náhradou újmy hrazenou Ministerstvem financí České republiky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí sborníku z odborného semináře pořádaného Ministerstvem financí k případu nákupu letadel CASA, jak o jeho konání a existenci informoval bývalý ministr financí Miroslav Kalousek například v rozhovoru prezentovaném na Echo24 dne 31.1.2021, viz zde“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • „Jaké byly celkové výnosy dražeb povolenek na emise skleníkových plynů dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (dále jen „zákon o ETS“) za rok 2020, případně i za uplynulou část roku 2021, pokud jsou tyto údaje známé?
 • Jaká část těchto výnosů byla v souladu s § 7 odst. 6 zákona o ETS v jednotlivých letech 2010-2019, případně i 2020, alokována do rozpočtové kapitoly Ministerstva životního prostředí? K jakým účelům byly tyto prostředky určené?
 • Jaká část těchto výnosů byla v souladu s § 7 odst. 6 zákona o ETS v jednotlivých letech 2010-2019, případně i 2020, alokována do rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu? K jakým účelům byly tyto prostředky určené?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

 1. Počet vyhlášených výběrových řízení na služební místo vrchní ministerský rada - kontrolor/kontrolorka VSK, FM 3311, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1704 - Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště vypsaných v letech 2019, 2020, 2021, v členění po jednotlivých letech.
 2. Počet výběrových řízení na služební místo vrchní ministerský rada - kontrolor/kontrolorka VSK, FM 3311, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1704 - Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště, která byla podle ust. § 28 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, zrušena, neboť služební orgán postupem podle ust. § 28 odst. 2, 3 citovaného zákona žádného žadatele z těch, kteří uspěli, nevybral a neuzavřel s bezprostředně nadřízeným představeným dohodu o obsazení služebního místa, v letech 2019, 2020, 2021, v členění po jednotlivých letech.
 3. Počet vyhlášených výběrových řízení na služební místo vrchní ministerský rada - kontrolor/kontrolorka VSK, FM 3314, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1704 - Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště vypsaných v letech 2019, 2020, 2021, v členění po jednotlivých letech.
 4. Počet výběrových řízení na služební místo vrchní ministerský rada - kontrolor/kontrolorka VSK, FM 3314, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1704 - Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště, která byla podle ust. § 28 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, zrušena, neboť služební orgán postupem podle ust. § 28 odst. 2, 3 citovaného zákona žádného žadatele z těch, kteří uspěli, nevybral a neuzavřel s bezprostředně nadřízeným představeným dohodu o obsazení služebního místa, v letech 2019, 2020, 2021, v členění po jednotlivých letech.

Žádost se vztahuje na výběrové řízení vypsaná samostatně na dané služební místo i na výběrová řízení vypsaná na daná služební místa jako sdružená.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací, a to zda Ministerstvo financí ČR:

 1. Vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obce krajským úřadem nebo auditorem.
 2. Sestavuje plány dozorů nad správností přezkoumání vykonaných krajskými úřady nebo auditory.
 3. Zohledňuje podněty občanů při sestavování plánu kontrol.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dovoluji si na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat o poskytnutí informací týkajících se správních řízení vedených podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZHH“):

 • přehled aktuálně probíhajících správních řízení o vydání/změnu/zrušení základního povolení nebo pověření k odbornému posuzování a osvědčování, a to ke dni podání této žádosti, které byly zahájeny podle příslušných ustanovení ZHH, včetně informací:
  • o jaký z těchto typů správních řízení se jedná,
  • kdo jsou účastníci daného řízení,
  • v jakém se aktuálně nachází stavu a
  • datum jeho zahájení.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto Vás žádám o poskytnutí seznamu všech rozpočtových opatření, které byly provedeny v rámci státního rozpočtu za rok 2020 a to s uvedením všech parametrů, které umožňuje integrovaný informační systém státní pokladny poskytnout. Zejména objem přesouvaných prostředků, kapitolu příjemce a kapitolu zdroje.

Data prosím poskytněte ve strojově čitelném formátu (.csv, .xlsx)“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám Ministerstvo financí ČR o poskytnutí kopie kontroly ve věci nákupů osobních ochranných pomůcek a zdravotnických prostředků ministerstvem zdravotnictví v souvislosti s šířením onemocnění covid-19 v době nouzového stavu. Žádám o dokument vzhledem k tomu, že věc byla ze strany policie již odložena.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Žádám poskytnutí informací, jakým způsobem se obsazuje představenstvo akciové společnosti THERMAL-F, IČ: 254 01 726 se sídlem I. P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary. Vedle toho žádám o poskytnutí informace; jaké jsou odměny členů představenstva za výkon funkce, zda a popřípadě v jaké výši jim byly vyplaceny tantiémy. Tantiémy včetně odměn za řádný výkon funkce žádám uvést přehledně v tabulce za uvedený rok, od r. 2014 do současnosti včetně uvedení jména a příjmení dané osoby.
 2. Dále požaduji uvést, jakým způsobem jsou obsazovány členové dozorčí rady uvedené akciové společnosti THERMAL-F, a jaké jsou jejich odměny za výkon funkce, včetně uvedení tantiém. Tantiémy včetně odměn za výkon funkce žádám uvést přehledně v tabulce za uvedený rok, a to od r. 2014 do současnosti včetně uvedení jména a příjmení dané osoby.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dle informací na webu, kterému poskytuje data MFČR, bylo v projektu „Rekreační území východ“ čerpáno 21 636 495 Kč. Žádám o poskytnutí seznamu činností, na které byla tato částka čerpána, a to ve struktuře, ve které je eviduje MFČR (např. seznam faktur s uvedením částek a předmětu plnění)“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací ohledně podílů dotací (v rozdělení na zdroje EU a národní finanční prostředky) na výdajích státního rozpočtu ČR za rok 2020 a 2019 v Kč. Prosím o rozdělení na účelové a neúčelové dotace a rozdělení podle příslušných kapitol státního rozpočtu. Je-li možné provést i vyčíslení dle jednotlivých dotačních programů, prosím o uvedení příslušných částek.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podle práva vyplývajícího ze zákona žádám o sdělení:

Kolik peněz z veřejných prostředků bylo uhrazeno v období mezi 1. 8. 2019 a 31. 7. 2021 za

 • práci fotografa, fotografů nebo fotografického studia spočívající v pořizování, retušování a produkci fotografií, jejichž obsahem je portrétování ministryně financí Aleny Schillerové v různých situacích
 • práci vizážisty, vizážistů nebo vizážního studia, upravujících paní Alenu Schillerovou pro toto fotografování
 • práci komparsistů, kteří byli k tomuto fotografování případně přizváni
 • práci specialistů na prezentaci těchto fotografií na sociálních sítích a v médiích.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím stručnou odpověď, jestli se v privatizačním projektu 1121 Šroubárna Turnov nachází doklad, jakým stát privatizovaný majetek nabyl dle zákona 92/1991Sb.§6 odst. lb ohledně pozemku 2685, který byl zahrnut do uvedeného privatizačního projektu. Tímto dokladem je míněna knihovní vložka oddíl B, přechod vlastnických práv na stát.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Rád bych vás tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádal o sdělení, v jaké výši a s jakým odůvodněním byly za měsíce leden až červen roku 2021 vypsány a vyplaceny odměny náměstkům, státnímu tajemníkovi a vedoucím odborů na ministerstvu financí.

Informace mi, prosím, poskytněte jmenovitě pro každého pracovníka zvlášť podle každého měsíce, a u odměn specifikujte, za co byly přiznány. To vše ideálně ve strojově čitelném formátu (např. Excel tabulka). 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu ZDHH za 2. (druhé) čtvrtletí roku 2021 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 2. čtvrtletí roku 2021 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu§ 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Poslední dobou trávím nemalou část času internetovým kurzovým sázením. Většina mých sázek je realizována prostřednictvím společnosti TIPSPORT a.s., se sídlem Beroun PSČ 26601, Politických vězňů 156, IČO 18600824 (dále jen „TIPSPORT“). ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Pokud by bylo možné informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů poskytnout, požádala bych Vás o tyto informace:

 1. o počtech a finančních objemech případů porušení rozpočtové kázně zjištěných v rámci řídících kontrol prováděných kontrolními orgány vašeho ministerstva u vašeho ministerstva, coby organizační složky státu, oznámených správci daně v roce 2017, 2018, 2019, 2020
 2. o počtech a finančních objemech platebních výměrů vydaných správcem daně (v členění na odvody za porušení rozpočtové kázně a penále), pokud jde o případy porušení rozpočtové kázně oznámené správci daně v roce 2017, 2018, 2019, 2020
 3. o počtech a finančních objemech případů porušení rozpočtové kázně, oznámených správci daně v roce2017, 2018, 2019, 2020, u nichž došlo k prominutí odvodu, případně penále, ze strany Generálního finančního ředitelství (ať již zcela nebo z části),
 4. o tom, zda vaše ministerstvo řeší neprominuté odvody za porušení rozpočtové kázně a související penále jako škodu na majetku státu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dobrý den, našel jsem tento starší článek "Nejvíc berou v GIBS, nejméně v resortu práce", ve kterém jsou uvedeny průměrné příjmy v jednotlivých institucích veřejné správy, jako zdroj je uvedeno jednak MF a jednak ČSU. Ve smyslu níže uvedeného zákona tímto prosím o poskytnutí aktuálních informací o průměrné výši příjmu (mzdy) v jednotlivých orgánech státní správy v roce 2020, případně výhled pro rok 2021, případně 2022 (článek hovoří o plánu MF), popřípadě jiné podobné informacemi, kterými Vaše instituce disponuje.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Tímto žádám o sdělení následujících informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací a to ve vztahu k tzv. daňové mezeře, metodice jejího zjišťování a následné zveřejňování.

V rámci kontrolní akce NKÚ č. 17/21 bylo zjištěno, že Ministerstvo financí v kontrolovaných letech nezjišťovalo daňovou mezeru u daně z příjmů fyzických osob. Vláda svým usnesením č. 320 ze dne 8. dubna 2019 vzala na vědomí materiál vypracovaný Ministerstvem přičemž uložila úkoly realizovat opatření k nápravě. Jedním z opatřením k nápravě byla i realizace sledovat daňovou mezeru u daně z příjmů právnických osob. Přičemž se ČR stala přidala k pracovní skupině Fiscalis TGPG při Evropské Komise a dle vládního materiálu měl být odhad daňové mezery vypracován během roku 2020.

Byly již ze strany Ministerstva financí opatření k nápravě dle schváleného kontrolního závěru NKÚ provedeny?

Na základě jakých metod byl odhad daňové mezery vypracován?

Jaká je zjištěná daňová mezera v minulých letech v oblasti DPPO?

V jakých termínech a jakými způsoby bude tento odhad daňové mezery zveřejněn a jak často bude odhad daňové mezery aktualizován?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „informační zákon“), Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací, k jejichž poskytnutí jste jakožto povinný subjekt povinni.

Předmětné informace, které po Vás požaduji, jsou následující:

 1. Informaci o tom, kdo byl účastníkem veřejné soutěže - Privatizačního projektu PP č. 86563/2001, konec lhůty pro podání nabídek 21.6. 2021 ve 12.00 hod., na pozemek parc. č. st. 113, jehož součástí je jiná stavba č.e. 9, k.ú. a obec Popice, okres Břeclav - jmenný seznam v členění: u FO - jméno, příjmení, bydliště, u právnického subjektu, nebo podnikající fyzické osoby - název subjektu včetně IČ.
 2. Informaci o vyhodnocení všech jednotlivých soutěžních nabídek s uvedením účastníka /jméno, příjmení, bydliště/, konkrétní cenové nabídky u každé nabídky – částkou a slovy a stanoviskem Ministerstva financí u každé nabídky, zda splňuje/nesplňuje podmínky VŘ a to včetně prosté kopie notářského zápisu o otevírání soutěžních nabídek.
 3. Informaci o tom, kdy byly jednotlivé nabídky časově doručeny na Ministerstvo financí – doba označená na obálce v podatelně Min. financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Tímto žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o zaslání veškerých dokumentů, které posloužily odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace a sekci 07 – Mezinárodní vztahy a finanční trhy k přípravě textu viz.

Rovněž žádám o zaslání veškeré korespondence, jež byla v souvislosti s přípravou a zveřejněním textu viz vedena MFČR s dalšími úřady, zejména s ČNB, která stejný text i se stejným překlepem („neodbytnou“) publikovala ve stejnou dobu viz.

Předem děkuji za poskytnutí požadovaných dokumentů.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„obracím se na Vás s dotazem ohledně kontroly hospodaření ÚSTR. Veřejnosprávní kontrola Ústavu pro studium totalitních režimů byla ukončena doručením vyřízení námitek kontrolované osobě dne 22. 6. 2021. Chtěla bych se prosím zeptat:

 1. Jaký je závěr kontroly
 2. K čemu případně námitky směřovaly“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme o podrobný rozpis všech položek rozpočtu oprav hotelu Thermal, u kterých došlo k navýšení původně plánované částky, že výsledná částka činí částku o 300 milionů korun vyšší. Pokud existuje zjednodušená verze rozpočtu, která pracuje například s okruhy položek, stačí nám údaje o navýšení v této podobě.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Postupem dle zákona o svobodném přístupu k informacím si tímto dovoluji Ministerstvo financí, jakožto zástupce vlády coby navrhovatele vládního návrhu novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (Poslanecké sněmovně předložen dne 23.06.2020, projednáván jako sněmovní tisk č. 909 a senátní tisk č. 327, ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 17.12.2020 pod č. 527/2020), zdvořile požádat o poskytnutí níže uvedených informací, vztahujících se k legislativní přípravě cit. návrhu zákona:

 1. Kdo konkrétně (tj. která konkrétní fyzická osoba, např. který poslanec, senátor, člen vlády, lobbista apod., a/nebo která konkrétní právnická osoba, např. které ministerstvo, spolek či sdružení podnikatelů, profesní komora, obchodní komora, obchodní společnost, nadnárodní korporace apod.) ministerstvu financí navrhnul začlenit do části třetí cit. vládního návrhu zákona (změna živnostenského zákona) novelizační bod 21, znějící: „V příloze č. 4 se za bod 79 vkládají nové body 80 a 81, které znějí: „80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy 81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“. Dosavadní bod 80 se označuje jako bod 82.“?
 2. Pokud tak v době legislativní přípravy cit. vládního návrhu zákona vůči ministerstvu financí učinil některý z výše uvedených či obdobných subjektů, žádám o zaslání podání (dopisu, návrhu legislativního materiálu apod.), jímž tak vůči ministerstvu financí učinil.
 3. Pokud tak vůči ministerstvu financí neučinil žádný z výše uvedených ani obdobných subjektů, žádám o poskytnutí informace, proč konkrétně (tedy na základě jaké analýzy a proč) tak učinilo samo ministerstvo financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), s následující žádostí:

Ve dnech 18. a 23. června 2020 uzavřel Úřad práce České republiky se společností MAFRA, a.s., IČO: 453 13 351, se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha (dále jen „MAFRA“) smlouvy, jejichž předmětem bylo poskytnutí inzerce v tištěných časopisech a na webových stránkách (dále jen „Smlouvy“) – je odkázáno na 2 smlouvy v zveřejněné Registru smluv.

Inzerce byla hrazena z projektu Efektivní služby zaměstnanosti spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Auditní orgán Ministerstva financí však při kontrole projektů spolufinancovaných z evropských fondů dospěl k závěru, že došlo k porušení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „ZSZ“).

V návaznosti na výše uvedené Vás žádám o zaslání všech protokolů či jakýchkoliv jiných dokumentů obsahující právní závěry auditního orgánu Ministerstva financí ve věci porušení ZSZ v souvislosti se Smlouvami.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žádám kopie aktuální zprávy o výsledcích finančních kontrol vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale omezeném rozsahu To znamená v rozsahu Přílohy č. 1, části II., tabulky č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb, pokud je součástí Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o sdělení jména a emailu osoby, která je zodpovědná za obsah tohoto článku.

Jsem ochoten přijmout kritiku mého článku publikovaného na IDNESu, ovšem pokud tato kritika obsahuje relevantní informace a neodporuje dostupným faktům. Proto bych si rád s dotyčnou osobou vyjasnil některé informace uvedené ve Vašem článku. Zejména to smělé tvrzení, že s výkladem pojmu „spotřebitelský úvěr zajištěný obytnou nemovitostí“ je vše v pořádku.

Naposledy něco takového tvrdil jednomu senátorovi náměstek MF pan Kouba cituji: "Lze tedy uzavřít, že ze zákona ani jeho přechodných ustanovení výkladové nejasnosti neplynou." Po pár měsících je z toho ve skutečnosti 25 stran pokusu o expertní výklad.

Jen doufám, že nápravu takto "nekvalitně" provedené definice nebude muset sjednat až Nejvyšší správní soud, jak tomu např. bylo loni v případě zákona o daních z příjmů, kdy NSS rozhodl, že lze daňové odpočty úroků z úvěru na bydlení za určitých podmínek uplatnit i u rekreační nemovitosti.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žádám seznam pravomocných rozsudků, na jejichž základě jste v uplynulých šesti měsících nahlásili v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Chtěl bych Vás požádat o zaslání všech anonymizovaných rozhodnutí, které má váš úřad k dispozici v případu daňového řízení, které bylo vedeno s firmou Clever Management. Žádám Vás tedy o zaslání rozhodnutí úřadu ROP Střední Morava a rozhodnutí Ministerstva financí ČR.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádáme informace o zahraničních cestách ministryně Schillerové, a to konkrétně o nedávné návštěvě summitu EU v Lisabonu, jednání Rardy Ecofin v Lucemburku a jednání ministrů financí V4 ve Varšavě. U každého z cest žádáme o tyto informace:

 • dobu, po kterou ministryně v zahraničí kvůli jednání strávila;
 • jak se na místo dopravila (běžnou, vládní, či jinou linkou);
 • jmenný seznam celé delegace, která s ministryní cestovala a jakým způsobem se na místo dopravili.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí informací o počtu zaměstnanců Ministerstva financí, a to v období od roku 2011 do roku 2021 včetně. Celkové číslo by mělo zahrnovat i spolupracující zaměstnance, nebo zaměstnance ve služebním poměru na DPP, DPČ a zkrácených úvazcích.

Prosím, aby v odpovědi o počtu zaměstnanců MF bylo uvedeno, kolik z nich jsou zaměstnanci ústředního orgánu MF.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o následující informace:

Prosím zaslat kompletní rozhodnutí o oprávněnosti poskytnutí dotace na projekt rekonstrukce penzionu v Osvětimanech. Příjemcem byla firma Clever Management.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Kolik příjemců dotace z OP PIK typu malý a střední podnik dle definice bylo vybráno do vzorku pro audit operace současně v roce 2019 i v roce 2020? Jinými slovy, v kolika případech byl ve vzorku projektů pro audit operace podle závazného Metodického pokynu pro auditní činnosti Auditního orgánu pro programové období 2014 – 2020, Č. j.: MF-50238/2014/5201-1 identický příjemce dotace z OP PIK typu malý a střední podnik dle definice v roce 2019 i v roce 2020 pro odlišné projekty a audit byl v obou případech proveden?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jaké částky v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím byly poskytnuty v letech 2018, 2019 a 2020 pro: Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 257 55 277. Dle veřejných zdrojů (bez možnosti ověření žadatelem) mělo jít v roce 2020 o částku 190.969.256,0 Kč.
 2. Je částka, poskytnutá jako informace dle bodu 1 této žádosti, částkou integrovanou? Integrovanou ve smyslu, zda jde o SOUČET všech částek poskytnutých pro Člověk v tísni, o.p.s. v uvedených třech letech státem (Českou republikou) prostřednictvím jednotlivých poskytovatelů dotací ze státního rozpočtu?
 3. Lze částky v uvedených třech letech poskytnutých Člověku v tísni, o.p.s. vnitřně členit? Členit ve smyslu, na jaký účel (oblast) byly poskytnuty – viz například seznam Hlavních oblastí tak, jak jsou uvedeny v bodu III, podbod b), tabulka č. 2 (Přehled finančních údajů dle jednotlivých hlavních oblastí) v materiálu Úřadu vlády, odbor lidských práv a ochrany menšin, sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, prosinec 2020)? Pokud lze členit, žádá se informace o výši dílčích částek pro konkrétní účel (hlavní oblast). 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o následující informaci – kopii Zpráv o auditu vykonané Auditním orgánem v programových obdobích od roku 2007 u projektů, kde byla žadatelem společnost IČ: 25846574.

Žadateli je známo, že společnost IČ: 25846574 žádala úspěšně o dotaci například v těchto projektech:

 • CZ.1.02/4.1.00/07.00389 Recyklační linka PET lahví
 • CZ.1.03/4.1.00/12.00328 Inovace výroby nového PET regranulátu
 • CZ.1.03/4.1.00/13.00020 Zvyšování fyzikálně-chemických vlastností PET regranulátu
 • CZ.1.03/2.2.00/12.00123 Zvýšení efektivity výroby prostřednictvím pořízení nových lisů
 • CZ.1.03/5.3.00/12.00506 Rekonstrukce objektu mechanické a zámečnické dílny a adaptace na lisovnu plastických hmot CZ.1.03/2.2.00/11.00263 Rozšíření výrobních kapacit firmy EXELSIOR Karviná s.r.o.“ 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ráda bych Vás požádala na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o kopii rozhodnutí ve věci dotace na penzion v Osvětimanech pro společnost Clever Management, kterou vyplatil ROP Střední Morava a dotaci požadoval zpět a to včetně příloh. Dále prosím o kopii rozhodnutí o tom, jakou výši dotace musí žadatel vracet. Případně prosím jakýkoliv výňatek z příslušných dokumentů, který uvádí, jak byla věc rozhodnuta. Informace, které žádám, žádám s ohledem na veřejný zájem, které je v této věci značný. Dále prosím o případné rozhodnutí o prominutí nebo cokoliv podobného.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám Vás o poskytnutí informace kolik bylo podáno za roky 2013-2020 stížností podle § 261 daňového řádu a kolik podání proti nečinnosti dle § 261 daňového řádu, kolik z toho bylo oprávněných podání.

Pokud by bylo možné poskytnou tyto údaje za Finanční správu a Celní správu.“

Dne 16. června 2021 obdrželo Ministerstvo financí Vaši druhou žádost o poskytnutí informací dle InfZ vedenou pod č. j. MF-19502/2021/48-1, vztahující se k obdobné problematice jako Vaše předchozí žádost. Žádost je formulována takto:

„Žádám tímto o poskytnutí informací, které potřebuji ke zpracování diplomové práce. Jedná se o poskytnutí informace za Finanční správu a Celní správu:

 • za jednotlivé roky 2013 - 2020
 • počet podaných, z toho oprávněných stížností dle § 38 - ochrana před nečinností
 • počet podaných, z toho oprávněných stížností dle § 261 - stížnost
 • počet kárných řízení.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se Vás v případu veřejnosprávní kontroly u projektu s názvem „Penzion u sportovního areálu Osvětimany“. Příjemcem dotace z ROP Střední Morava je společnost CLEVER MANAGEMENT s.r.o. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ve veřejnosprávní kontrole zjistil závažná pochybení u výše zmíněné dotace. Příjemci dotace byla zaslána Výzva k dobrovolnému vrácení neoprávněně proplacených výdajů ve výši 5,9 mil. Kč. Dotace ve stanoveném termínu vrácena nebyla. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava jako příslušný správní orgán zahájil daňové řízení, které skončilo Rozhodnutím Ministerstva financí 26. května 2021. Úřad se ohledně výsledku řízení odkázal na Ministerstvo financí.

Jaký je výsledek daňového řízení? Co z něj plyne pro společnost CLEVER MANAGEMENT s.r.o.?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto Vás žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím v platném znění o zpřístupnění následující informace:

 • Rozdílové tabulky k návrhům právních předpisů s předpisy EU v souvislosti s implementací Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádám vás o poskytnutí informací o souhrnných výdajích za všechny vyhlášené programy státní podpory spojené s epidemií COVID 19 za rok 2020 a za dostupné období roku 2021. Zejména požaduji informace o celkových vyplacených podporách za program Antivirus A, Antivirus Plus, Antivirus B, Covid 2021, kompenzační bonusy pro OSVČ, Covid Ubytování I a II, Covid Nepokryté náklady, Covid Veletrhy, Covid Kulturam AgriCovid Potravinářství a další.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás zdvořile žádám o poskytnutí protokolu z veřejnosprávní kontroly, kterou v úvodu letošního roku provádělo Ministerstvo financí (MF) v instituci Národní sportovní agentury (NSA) a která byla ukončena 24. května.

Kromě toho Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o poskytnutí bližších informací o vyřizování námitek Národní sportovní agentury – zejména seznamu 32 bodů, včetně jejich zdůvodnění, ve kterých NSA rozporovala původní zjištění MF, jakož i to, jak se MF k těmto námitkám postavilo, včetně zdůvodnění tohoto postoje.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle odst. 1 § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: "K uzavření smlouvy veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. d) nebo e), je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem této právnické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, nebo ke změně závazku ze smlouvy je veřejný zadavatel v případě koncesí povinen vyžádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí. O stanovisko ke změně závazku ze smlouvy se žádá, pokud se navrhované změny závazku týkají výše finančních závazků žadatele."

V souvislosti s výše uvedeným žádám Ministerstvo financí o informaci, kolik žádostí o předchozí stanovisko dle výše citovaného ustanovení Ministerstvo financí obdrželo za jednotlivé roky 2018, 2019 a 2020.

Rovněž žádám o informaci, je-li tato informace Ministerstvu financí známa, kolik smluv bylo podepsáno a ke kolika změnám závazků ze smlouvy ve smyslu výše citovaného ustanovení došlo, přestože Ministerstvo financí vydalo negativní stanovisko v jednotlivých letech 2018, 2019 a 2020.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Prosím o poskytnutí maximálně detailních informací, zda se na ministerstvu vyvíjí nebo projednává (připomínkuje se, je poskytnut jinými orgány pro informaci apod.) právní předpis, týkající se aplikace účetních standardů IFRS a jmenovitě IFRS 17 pro tuzemské pojišťovny.

Umožňuje-li to zákon, pokud tyto dokumenty existují v elektronické podobě, prosím také o zaslání kopii relevantních v tomto ohledu dokumentů (např. pracovní verze dotyčného právního předpisu jeho, důvodovou zprávu, harmonogramu jeho přijetí, jiné dokumentace, popisující legislativní záměr apod.). Pokud zmíněné dokumenty neexistují v elektronické podobě (existují pouze v listinné podobě), prosím o poskytnutí jejich seznamu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Jaká je u povinného subjektu (Ministerstvo financí) průměrná délka výběrového řízení na obsazení služebního místa představených, od vyhlášení výběrového řízení, po podpis rozhodnutí o přijetí do služebního poměru (případně rozhodnutí o zařazení na služební místo nebo rozhodnutí o převedení na jiné služební místo) a jmenování státního zaměstnance na služební místo představeného za období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 (posuzováno dle dala vyhlášení) a to bez přesoutěžování míst představených?
 2. Jaká byla u povinného subjektu průměrná délka výběrového řízení na obsazení vedoucích oddělení, vedoucích samostatných oddělení, ředitelů odborů, vrchních ředitelů a náměstků (za každou skupinu zvlášť) v režimu zákoníku práce, a to v období 12 měsíců předcházejících měsíci nabytí účinnosti zákona o státní službě? Délka výběrového řízení je pro účely zodpovězení tohoto dotazu počítána od zveřejnění výběrového řízení po podpis jmenovací listiny.
 3. Žádám o vyplnění tabulky v příloze za výběrová řízení / případně jiné obsazení pracovních pozic v období prosinec 2014 a dále leden až březen 2015. Jedná se o výběrová řízení na pozice vedoucích zaměstnanců, tedy od vedoucích oddělení po všechny vyšší úrovně řízení (např. vedoucí oddělení, ředitel odboru, vedoucí samostatného oddělení, náměstek, vrchní ředitel apod.).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Kolik příjemců dotace z OP PIK bylo vybráno do vzorku pro audit operace současně v roce 2019 i v roce 2020? Jinými slovy, v kolika případech byl ve vzorku projektů pro audit operace podle závazného Metodického pokynu pro auditní činnosti Auditního orgánu pro programové období 2014 – 2020, Č. j.: MF-50238/2014/5201-1 identický příjemce dotace z OP PIK v roce 2019 i v roce 2020 pro odlišné projekty a audit byl v obou případech proveden?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„I hereby present a request under the act no. 106/1999 Coll. on Freedom of Access to Information for a copy of the recent arbitral award in the Fynderdale Holdings BV v. Czech Republic UNCITRAL arbitration (PCA Case No. 2018-18). I would be very grateful if you could send me a copy of the award to this email address.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o následující informace, týkající se fotografování a filmování pí. ministryně, jejichž výsledek byl zveřejněn např. zde: https://www.facebook.com/SchillerovaAlena/posts/1169698190170125 (druhá část videa):

 1. kopii smlouvy nebo smluv, na jejichž základě bylo video / fotografie pořízeny,
 2. kopie veškerého video nebo fotografického materiálu, který MFČR získalo jako plnění z této smlouvy/smluv,
 3. kopii existujících smluv, na jejíchž základě lze tato videa nebo fotografie dále používat, mj. smlouvu opravňující používat tato díla politickým hnutím ANO 2011. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ministerstvo financí České republiky je dle § 114 písm. i) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, orgánem pověřeným vedením seznamu nepovolených internetových her a dle § 129 odst. 4 uvedeného zákona projednává správní delikty poskytovatelů připojení k Internetu na území České republiky.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

 1. kolik správních deliktů dle § 129 odst. 4 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí České republiky projednalo od začátku účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. ledna 2017, a to za každý jednotlivý rok;
 2. souhrnná výše uložených sankcí za správní delikty dle § 123 odst. 5 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, od začátku
  účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. ledna 2017, pokud byly uloženy, a to za každý jednotlivý rok.“ 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

 • stanovisko Ministerstva financí ze dne 25. února 2021, č.j. MF-3831/2021/3903-3,
 • stanovisko Ministerstva financí ze dne 9. dubna 2021, č.j. MF-8527/2021/3903-3. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„a. Jaká byla celková výše pokut uložených společnosti FORTUNA GAME a.s., IČO: 43003575, se sídlem Italská 2584/69, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, které byly uvedené společnosti uloženy v roce 2019, v roce 2020 a v roce 2021 za přestupek podle § 123 odst. 1 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách (konkrétně za jednání spočívající v porušení § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách)?

b. Jaká byla celková výše pokut uložených společnosti SAZKA a.s, IČO: 26493993, se sídlem K Žižkovu 851/4, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha, které byly uvedené společnosti uloženy v roce 2019, v roce 2020 a v roce 2021 za přestupek podle § 123 odst. 1 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách (konkrétně za jednání spočívající v porušení § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách)?“ 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v zmysle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týmto Vašu inštitúciu žiadam o poskytnutie nasledujúcich informácií pre účely bakalárskej práce:

V článku, ktorý je dostupný z nasledujúcej adresy sa v texte píše o prílohe č.5. Vo zverejnených prílohách však príloha č.5 nie je zverejnená a preto by som Vás chcel požiadať o prístup k tejto prílohe.

Ak by prístup k vyššie spomínanému dokumentu nebol možný, chcel by som Vás poprosiť o poskytnutie informácií ohľadom priemerného prepočítaného počtu zamestnancov jednotlivých ministerstiev (ústredných orgánov štátnej správy) v členení na kmeňových zamestnancov a zamestnancov bez kmeňovej príslušnosti k danému ministerstvu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí následujících informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 1. veškerou komunikaci mezi Ministerstvem financí ČR a jinými orgány veřejné moci¨České republiky a/nebo orgány Evropské unie v souvislosti s otázkou, zda má Česká republika vůči Evropské komisi uplatnit (certifikovat) výdaje spojené s dotačním projektem „Snižování energetické náročnosti technologického procesu kalandrování v laboratoři společnosti Fatra, a.s., v Napajedlích,“ registrační číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013291 („Projekt“), který podala dceřiná společnost žadatele Fatra, a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, IČO: 274 65 021, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost;
 2. zprávu o auditu systému č.j. MFISAO-194/2020/5207-18 vydanou Auditním orgánem Ministerstva financí ČR, číslo auditu OPPIK/2020/S/001, o které v nedávné době informovala média (připojen je odkaz na článek na serveru www.seznamzpravy.cz), a to včetně všech příloh a doprovodné komunikace;
 3. veškeré dokumenty, stanoviska, analýzy, vyjádření a jiné podklady související s bodem 1) výše, a to bez ohledu na to, zda byly vyhotoveny Ministerstvem financí ČR nebo jinými orgány veřejné moci České republiky či orgány Evropské unie; a
 4. informaci, zda již Ministerstvo financí ČR obdrželo ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR žádost o uplatnění (certifikaci) výdajů souvisejících s Projektem, a pokud ano, informaci, zda Ministerstvo financí ČR tyto výdaje vůči Evropské komisi uplatnilo (certifikovalo), pokud neuplatnilo (necertifikovalo), informaci, z jakého důvodu se k tomuto postupu rozhodlo.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V rámci tématu své bakalářské práce (Předběžné projednání nároku na náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb.) bych Vás chtěla, s ohledem na zákon č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poprosit o následující informace za období 2018, 2019 a 2020:

 • Kolik bylo v měsících let 2019, 2020 a 2021 podáno žádostí v rámci předběžného projednání na Vašem ministerstvu?
 • Jaká byla průměrná doba vyřízení žádosti o náhradu škody/újmy v rámci předběžného projednání v měsících let 2018, 2019 a 2020?
 • Kolik procent žadatelů bylo v daných letech (2018, 2019 a 2020) ze strany Vašeho ministerstva (tj. státu) odškodněno?
 • Kolik bylo vedeno v letech 2019, 2020 a 2021 soudních sporů co do náhrady škody/újmy dle zákona č. 82/1991 Sb.? A kolik procent žalobců bylo v soudním sporu úspěšných?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Žádám o zaslání kompletního textu mezirezortních připomínek za Ministerstvo financí zaslaných do mezirezortního připomínkového řízení v roce 2017 k návrhu změny občanského soudního řádu, tj. zákona 99/1963 Sb., a to pouze k části třetí, tykající se změny zákona o soudních poplatcích. Komunistickým holocaustem vykořeněné, násilně rozdělené rodiny měly být od 29.9.2017 v zákoně č. 296/2017 Sb.-trvale osvobozeny od soudních poplatků/!)
 2. Pod jakým číslem jednacím ministr financí případně příslušný odbor Ministerstva financí ČR, a jakým úředním dokumentem, učinil písemný pokyn či jiný úřední akt v roce 2017, k návrhu změny v osvobození od soudních poplatků k zpoplatnění žalob včetně řádných a mimořádných opravných prostředků u účastníků řízení, tj. v soudních řízeních o zaplacení imateriální újmy za trvalé a nezvratné bytostní poškození obětí zločinu komunismu a obětí zločinu proti lidskosti. Naopak v zákoně o soudních poplatcích měly být žaloby a všechny další návrhy osvobozeny od soudních poplatků ze strany MF ČR.
 3. Rezoluce schválená Valným shromážděním OSN č. 60/147 ze dne 11.03.2006 čl. 7 výlučně stanovuje, že Stát má zajistit, aby jeho vnitrostátní orgány stanovily, že se obětem, které utrpěly násilí nebo duševní trauma, dostalo zvláštní péče a aby neutrpěly další trauma v právních nebo správních procesech, které mají zajistit nápravu a odškodnění. Dotaz: Kolika obětem násilného rozdělení rodin se za stát, tedy za Českou republiku, Ministerstvo financí ČR písemně omluvilo?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve výroční zprávě Ministerstva vnitra pro 2019 jsem našla souhrnná data o platech zaměstnanců městské samosprávy (obcí a měst) na zaklade Informačního systému o platech Ministerstva financí.

Ráda bych se Vás tímto požádala s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací na úrovní obcí a měst v CR (pro všechna města jednotlivě) pro roky 2010-2019:

 1. Celkový počet zaměstnanců /úvazků v jednotlivých obcích a městech (obecni úřady a magistráty) - pro roky 2010-2019
 2. Počet úředníků z celkového počtu zaměstnanců /úvazků – pro roky 2010-2019
 3. Celkový náklad na platy za zaměstnance v jednotlivých obcích a městech (obecní úřady a magistráty) - pro roky 2010-2019
  Případně také data o průměrném platu úředníka za obec. Tento údaj si můžu také spočítat sama.
 4. Počet mužů a žen z celkového počtu zaměstnanců /úvazků – pro roky 2010-2019
 5. Celkový náklad na příplatky a bonusy v jednotlivých obcích a městech (obecní úřady a magistráty) - pro roky 2010-2019
 6. Kolik zaměstnanců z celkového počtu má příplatek za vedení (počet vedoucích zaměstnanců) v jednotlivých obcích a městech (pro roky 2010-2019)
 7. Kolik vedoucích zaměstnanců jsou ženy (zaměstnanců s příplatkem za vedení) v jednotlivých obcích a městech (pro roky 2010-2019)
 8. Počet zaměstnanců (z celkového počtu) s ukončeným vysokoškolským vzdělaním v jednotlivých městech (pro roky 2010-2019)

Jestli výše uvedené položky nejsou k dispozici v celých časových řadách (2010-2019), ráda bych Vás požádala hlavně pro roky 2010, 2014, 2018.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„s odkazem na předpisy o svobodném přístupu k informacím prosím (žádám) o přeposlání kopie (do datové schránky) úplné smlouvy (dohody) o postoupení (převodu) akcií společnosti OKD a.s. nabyvateli společnosti Karbon Invest a.s. v roce (přibližně) 2002, tedy v době, kdy se tzv. privatizovala první z uvedených společností“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám tímto podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí elektronických kopií Stanoviska a Auditní zprávy vypracovaných společností BDO CA s.r.o. v rámci provádění certifikace účtů Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) za finanční rok 2020 na základě Dílčí smlouvy o poradenské a auditorské činnosti mezi BDO CA s.r.o. a Ministerstvem financí uzavřené v červnu 2019.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Rád bych vás tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádal o sdělení, v jaké výši a s jakým odůvodněním byly za měsíce leden až prosinec roku 2020 a leden až březen roku 2021 vypsány a vyplaceny odměny náměstkům, státnímu tajemníkovi a vedoucím odborů na ministerstvu financí.

Informace mi, prosím, poskytněte jmenovitě pro každého pracovníka zvlášť podle každého měsíce, a u odměn specifikujte, za co byly přiznány. To vše ideálně̌ ve strojově̌ čitelném formátu (např. Excel tabulka).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ráda bych Vás podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím požádala o následující:

V březnu 2007 byla zrušena společnost Česká inkasní (ČI), jejímž jediným společníkem bylo ministerstvo financí. Stát prostřednictvím ČI spravoval společnosti Technoexport a Strojimport. Na jakou částku byla v době zrušení ČI oceněna společnost Technoexport?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žadatel se svým podáním ze dne 30. ledna 2021 obrátil na Ministerstvo finanční ČR s žádostí o poskytnutí informací ve věci regresivní úhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem Finančního úřadu pro Středočeský kraj Územního pracoviště v Kolíně v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo financí svým přípisem vydaným dne 5. února 2021 pod č. j. MF-3513/2021/48-4 informovalo žadatele o tom, že "[p]ožádalo o stanovisko k regresní úhradě příslušné správní orgány. Zda byly naplněny zákonné podmínek pro uplatnění regresní úhrady, je dosud v šetření, které bude uzavřeno v zákonem stanovených lhůtách.".

Jelikož od vyhotovení přípisu Ministerstva financí ČR vydaného pod č. j. MF-3513/2021/48-4 uplynulo 41 dnů, žadatel se dotazuje na aktuální stav a případně výsledek šetření ohledně regresivní úhrady způsobené škody.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Projekt platytopuredniku.cz, v rámci něhož jsme Vás loni žádali o platy nejvyšších státních úředníků, pokračuje i v tomto roce. V loňském roce byl projekt velmi úspěšný, jelikož jsme od drtivé většiny oslovených subjektů získali požadované informace, které najdete nově na portálu www.platyuredniku.cz, který provozuje Hlídač státu, z.s., a navazuje tak na spuštění projektu informování veřejnosti o odměnách nejvyšších státních úředníků ze strany paní Kristýny Bašné MSc. PhD...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím v rámci získávání informací a výzkumu pro svou akademickou práci, konkrétně práci SVOČ, kterou píši v rámci svého studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Má práce pojednává o hodnocení parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti (dále jen „zkoumané parametry“) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Tímto si Vás tedy dovoluji požádat o poskytnutí informací týkající se zvláštních zjištění hlášených Ministerstvu ve vztahu shledaným porušením zkoumaných parametrů. Žádám tedy o zaslání přehledu těchto hlášených porušení a subjektu, který toto porušení hlásí. Případně také informace, zda bylo zahájeno ve věci trestní stíhání, by pro mne byla velice užitečná. Jde mi primárně o počet takto závažných porušení ve vztahu ke zkoumaným parametrům a jejich výskyt napříč Českou republikou. Zkoumané období je od roku 2010 do roku 2021 včetně.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí informací na základě jakého ustanovení jakého právního předpisu byly vyplaceny náměstkům ministryně financí finanční odměny zveřejněné v médiích v posledních dnech (zejména odměna ve výši 750 000,- Kč). A za jaké období tyto odměny byly vyplaceny.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Obec Čerčany, okres Benešov, obdržela v červnu 2020 od Vašeho ministerstva dotaci ve výši 10 mil. Kč na uznatelné náklady na rekonstrukci bytového domu v Palachově ulici, který odkoupila od Českých drah, původně nocležna. Rád bych Vás požádal o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, jak byla tato dotace udělena a za jakých podmínek.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám Ministerstvo financí České republiky o poskytnutí kopií veškerých Zpráv o auditu systému, které se týkají kontroly Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky v letech 2014 až 2020.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí informací týkajících se vzorů schválených sad žetonů používaných v kasinech podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“).

Konkrétně bych Vás touto cestou chtěla požádat o následující informace spočívající v poskytnutí vzorů sad hodnotových a hracích, případně turnajových žetonů, které byly ministerstvu financí předloženy v souladu s § 88 odst. 3 zákona o hazardních hrách v rámci žádostí o vydání základního povolení k provozování živé hry podle § 3 odst. 2 písm. f) zákona o hazardních hrách, a v rámci řízení o těchto žádostech i ministerstvem financí schváleny. Chtěla bych požádat o uváděné vzory sad žetonů, které jsou schváleny ministerstvem financí na základě vydaných rozhodnutí o vydání základních povolení provozovatelům APEX gaming EUROPE a.s., Trans Word Hotels & Entertainment, a.s., King's casino a.s. a Paradise Casino Admiral, a.s.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Konkrétně v jakých případech rozhodl ministr financí v souladu s § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to v období od účinnosti tohoto zákona do dne podání této žádosti. Informaci prosím poskytněte ve formě:

 1. promíjené daně nebo promíjeného příslušenství jaké daně,
 2. čísla příslušného Finančního zpravodaje, ve kterém bylo rozhodnutí o prominutí zveřejněno,
 3. samotného znění tohoto Finančního zpravodaje.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové organizace a včetně popisu jejího účelu...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám o poskytnutí informací a právních předpisů ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací. Pokud byste byli schopni, zašlete mi prosím dokumenty upravující čerpání v oblasti FKSP ve Vašem resortu - zásady hospodaření s fondem, na co lze čerpat, podmínky čerpání, Kolektivní smlouvu a případně přílohy s ní spojené a další dokumenty, ze kterých bych mohl navrhnout možné zefektivnění čerpání FKSP.

Pokud budete mít chuť, můžete vyjádřit i zvlášť svůj názor například na to, co se vám v oblasti FKSP nelíbí - omezení čerpání, částky pro stravování atd., zaslat lze vždy anonymně.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Má Ministerstvo financí přístup k seznamu plateb provedenými platebními kartami vydaných českými bankami? Smí si od banky takové údaje v neanonymizované formě vyžádat? Je tedy možné z takových dat vyčíst pohyb platební karty? Za jakých podmínek, pokud vůbec, k tomu můžete přistoupit?
 2. Evidujete platby českými platebními kartami v zahraničí? Máte právo si od obchodníka vyžádat seznam zboží, který byl danou transakcí zaplacen? Za jakých podmínek?
 3. Můžete monitorovat transakce českých platebních karet provedených v zahraničí a s takovým seznamem nějakým způsobem nakládat? Smí si nějaký orgán, například orgán veřejné moci, takové data v neanonymizované podobě vyžádat?
 4. Ovlivňuje vás nějak činnost ve vztahu k výše položeným otázkám nouzový stav?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Předně Vám děkuji za odpověď ze dne 1.12.2020, byť dle mého názoru ne úplně vystihuje a odpovídá o co jsem žádal. Tímto Vás prosím opětovně o doplnění následujícího:

 1. Děkuji za odpoveď
 2. Děkuji rovněž za vysvětlení řádného názvu nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU (mnou nazývaný POKUTA). Žádám znovu o informaci, zda-li je skutečností, že pokud státy budou lépe recyklovat tj. zpracovávat ne pouze třídit (jak je stále mylně uváděno MŽP) na výrobky 65% v roce 2035 ( v roce 2025- 55%) a více celkového plastového odpadu nebudou muset odvádět žádné odvody za nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU (mnou nazývané POKUTA)?
  Ještě pro upřesnění doplňuji, aby otázka byla přesná a Vámi zodpovězená následující. Znamená to, že v případě splnění výše uvedených percentuálních ukazatelů k letům 2025 a 2035 bude nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU NULA. V případě, že by tomu tak nebylo, tak by motivace jednotlivých států EU recyklovat plasty byla nulová. Z toho vyplývá, že název POKUTA je výstižnější a je záměrně nahrazován zavádějícím nesrozumitelným a složitým názvem pro občany ČR - nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU, což z mého pohledu POKUTOU stále zůstává(místo jednoho výstižného slova sedm nesrozumitelných slov)!...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Pro účely zpracování mé bakalářské práce, která se týká zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o následující informace:

Otázky se týkají roku 2020

 1. počet podaných žádostí o informace
 2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  • způsob vyřízení
 4. počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  • způsob vyřízení
 5. počet podaných žalob ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
  • způsob vyřízení
 6. počet poskytnutých náhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
 7. počet stížností podaných podle § 16a
  • důvody podání
  • způsob vyřízení
 8. počet informací vydaných za úhradu nákladů
  • vybráno celkem Kč
 9. počet případů, kdy byla překročena lhůta pro poskytnutí informace v letech 2015 – 2020.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

DOTAZ:

Můžete mi poskytnout informace o odměnách pro vedoucí pracovníky vašeho úřadu/ministerstva (premiéra/ministra/hejtmana, náměstky, ředitele kanceláře premiéra/ministra/hejtmana, ředitele kabinetu premiéra/ministra/hejtmana, ředitele úřadu...) za I. pololetí roku 2020?

Můžete mi poskytnout informace o odměnách pro vedoucí pracovníky vašeho úřadu/ministerstva (premiéra/ministra/hejtmana, náměstky, ředitele kanceláře premiéra/ministra/hejtmana, ředitele kabinetu premiéra/ministra/hejtmana, ředitele úřadu...) za II. pololetí roku 2020?

V obou případech prosím o jmenovité seznamy: Komu, za co a kdy byla odměna vyplacena?

Kdo o vyplacení odměn rozhodl?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 4. čtvrtletí roku 2020 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„obracím se na Vás s dotazem podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Bude Ministerstvo financí ČR, popřípadě Generální finanční ředitelství, vydávat stanovisko (popř. kdy bude takové stanovisko vydáno) v souvislosti s nově zavedeným stravenkovým paušálem, konkrétně ohledně toho, jak se bude stravenkový paušál počítat na základě odpracovaných hodin ve směně a jak se bude taková odpracovaná doba prokazovat?

Pro přehlednost přikládám odkazy na některé internetové články věnující se srovnání režimu stravenek a stravenkového paušálu:

 1. https://www.novinky.cz/finance/clanek/danovy-expert-stravenkovy-pausal-mnohdy-ztraci-sve-vyhody-40349536
  Citace z článku: „Dnes má řada zaměstnanců flexibilní pracovní dobu, částečný úvazek, nebo naopak mnohem delší směny než standardních osm hodin. U stravenek je problém vyřešen podmínkou, že pracovník musí pracovat alespoň tři hodiny. A pokud jeho směna přesáhne 11 hodin, zvýší se limit pro daňovou uznatelnost. Zaměstnavatel mu dá další stravenku a není s tím žádný problém. Ale u paušálu? U směn delších než osm hodin už druhý paušál na rozdíl od stravenky poskytnout nelze. A pokud není odpracovaná celá osmihodinová směna pak by se neměl paušál osvobozený od daní a odvodů poskytnout vůbec,“
 2. https://www.taxprom.cz/novinky/stravenky-vs-stravenkovy-pausal/
 3. https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/rozhovor-pausal-vyhodnejsi-nez-stravenka-zalezi-na-situaci-v-kazde-spolecnosti-1377280“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zaslání níže uvedených informací týkajících se krizových opatřeních vydaných Vládou ČR dne 21. 10. 2020 (Usnesení Vlády ČR č. 1078, 1079, 1080).

Uvedenými opatřeními byl výrazně omezena lidská práva a svobody občanů České republice, a celkově omezen společenský život v našem státě. Zajímá proto, na základě jakých dat a informací ministerstvo, resp. ministryně na zasedání Vlády ČR při hlasování rozhodovala o přijetí těchto krizových opatření.

Žádám Vás proto o poskytnutí zdravotnických, epidemiologických, ekonomických či sociologických dat, modelů či jiných predikcí vývoje současné situace, z nichž ministryně při hlasování na zasedání Vlády ČR vycházel, a na jejichž základě se rozhodla hlasovat pro o vydání krizových opatření – Usnesení vlády č. 1078, 1079, 1080, resp. co bylo východiskem Vlády ČR pro přijetí těchto opatření.

Z jakých dalších podkladů ministerstvo vycházelo při hodnocení ekonomických, sociologických a kulturních dopadů a přímých i nepřímých nákladů a přímých i nepřímých přínosů přijímaných krizových opatření?

Konkrétně nad rámec výše uvedeného žádám o informaci:

 • Jakou finanční hodnotu Ministerstvo financí přisuzuje jednomu zachráněnému životu (myšleno život zachráněný tím, že jsou nastolena shora uvedená opatření)?
 • Jaké je ekonomické vyjádření snížení hodnoty života člověka, který se např. v domově seniorů nemůže setkávat se svými blízkými, jak Ministerstvo financí vyčísluje pokles kvality života z důvodu shora uvedených opatření?
 • Kolik podnikatelských provozoven, dle předpokladu MF ze října 2020, muselo být zcela uzavřeno?
 • O kolik klesne výnos na dani z příjmu právnických a fyzických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, z důvodu uzavření provozoven?
 • Kolik nepodnikatelských zařízení, dle předpokladu MF ze října 2020, muselo být podstatně omezeno (volnočasové kluby a spolky – sportovci, kynologové, včelaři, Sokol, Pionýr, a další)?
 • Kolik zaměstnanců, dle předpokladu MF ze října 2020, pracuje v uzavřených provozovnách?
 • Kolik z těchto zaměstnanců, dle předpokladu MF ze října 2020, bude k 31. 12. 2020 registrováno na Úřadu práce?
 • Kolik OSVČ a kolik právnických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, ukončí do konce roku 2020 činnost, z důvodu uzavření provozoven?
 • Kolik z těchto podnikatelů, dle předpokladu MF ze října 2020, bude k 31. 12. 2020 registrováno na Úřadu práce?
 • Kolik OSVČ a kolik právnických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, se dostane do druhotné platební neschopnosti z důvodu uzavření provozoven, se kterými doposud spolupracovali?
 • Kolik OSVČ a kolik právnických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, se pokusí vstoupit do insolvence z důvodu uzavření provozoven, se kterými doposud spolupracovali?

Žádám Vás také o sdělení, zda některé z výše uvedených podkladů připravilo přímo ministerstvo zdravotnictví, případně které z těchto podkladů připravili externí konzultanti a konkrétně kteří, a které podklady.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Požadované informace:

Všechny dokumenty, na základě kterých Ministerstvo financí ČR rozhoduje ve správních řízeních, jejichž předmětem je řešení žádostí o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, tedy například všechny interní předpisy, dokumenty, nařízení, manuály, metodické postupy a jakékoliv jiné dokumenty, které ministerstvo používá k vydání rozhodnutí ve věcech žádostí o náhradu škody dle výše uvedeného zákona, přiznání této škody, určení její výše, nebo její zamítnutí.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám Ministerstvo financí o poskytnutí následujících informací:

 1. Byly součástí placené mediální propagace ministerstva (placených PR služeb) v letech 2017-2021 i výstupy zástupců ministerstva v internetové televizi XTV?
 2. Pokud ano, prosím o poskytnutí seznamu všech výstupů, poskytnutí smlouvy nebo všech smluv, na jejichž základě byly výstupy v XTV objednány, poskytnutí všech mediaplánů, ve kterých jsou výstupy v XTV zahrnuty a poskytnutí celkových nákladů na realizaci daných výstupů v XTV (pro každý výstup jednotlivě).
 3. Pokud byl daný výstup v XTV domluven a realizován prostřednictvím jiného dodavatele (PR agentury apod), s nímž má ministerstvo uzavřenou smlouvu, prosím o poskytnutí jména dodavatele a poskytnutí faktury či jiného dokladu vystaveného ministerstvu dodavatelem za realizaci výstupu v XTV.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„je možné osvobodit od správního poplatku za vydání výpisu z informačního systému veřejné správy, např. za vydání výpisu z registru osob, je-li žadatelem např. Ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo obecně jakékoliv ministerstvo?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to se žádostí o poskytnutí informací týkajících se porušování zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHH“) a s tím souvisejícím porušováním Stanoviska odboru 34 – Státní dozor nad hazardními hrami a odboru 32 – Daňová legislativa k právní povaze jednotlivých plnění poskytovaných v rámci provozování hazardních her a v souvislosti s ním (dále jen „Stanovisko“).

Náš dotaz k výše uvedenému zní:

 1. Bylo se společností Tipsport.net a.s., se sídlem Politických vězňů 156, Berou zahájeno správní řízení pro podezření z porušování ZHH a výše uvedeného Stanoviska v souvislosti s pořádanou soutěží TIPCUP?
 2. Pokud je odpověď na první dotaz „ano“ bylo takové správní řízení již pravomocně ukončeno?
 3. Pokud je odpověď na první a druhý dotaz „ano“ byla společnosti Tipsport.net a.s. uznána vinnou ze spáchání přestupku a byla jej udělena sankce? V jaké výši byla případná sankce udělena?
 4. S jakými jinými provozovateli hazardních her bylo zahájeno správní řízení pro podezření z porušování ZHH ve vztahu k porušování výše uvedeného Stanoviska? Jaké sankce jim byli za takové porušení uloženy?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Záklona 106/1999, žádám seznam kontrol provedených v uplynulém kalendářním roce auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žádám seznam pravomocných rozsudků, na jejichž základě jste v uplynulých šesti měsících nahlásili v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU.

Informace prosím v tzv. strojově čitelném formátu ve smyslu § 4b citovaného zákona.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Vykonává nebo vykonávalo Ministerstvo financí České republiky, dle jakéhokoliv právního předpisu dohled, kontrolu či regulaci činnosti obchodní korporace Generali Worldwide Insurance Company Limited, Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, Ireland, na území České republiky?
 2. Vykonává nebo vykonávalo Ministerstvo financí České republiky, dle jakéhokoliv právního předpisu dohled, kontrolu či regulaci činnosti obchodní korporace deVere Group Prague s.r.o., IČ: 03949451, se sídlem Moskevská 534/47, Vršovice, 101 00 Praha 10?
 3. Podléhala či podléhá činnost výše uvedených subjektů, na území České republiky, spočívající v nabídce občanům České republiky, kombinace pojištění se spořením či investicí, kontrole, regulaci či dohledu Ministerstva financí české republiky?“