CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-34945/2021/48

Dotaz:

Obracím se na Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), s následující žádostí:

Ministerstvo financí je veřejným zadavatelem ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). ZZVZ mj. umožňuje veřejnému zadavateli za určitých předpokladů využít postupu tzv. in-house zadávání, na jehož základě je zadavatel oprávněn přímo (tj. bez povinnosti realizace zadávacího řízení) uzavřít smlouvu s dodavatelem na určité plnění.

In-house zadávání představuje oproti standardnímu formálnímu zadávacímu řízení více flexibilní a administrativně či finančně méně náročný postup. Platná právní úprava přitom rozlišuje dvě (2) formy in-house zadávání, a to vertikální spolupráci ve smyslu ust. § 11 ZZVZ a sektorový in-house ve smyslu ust. § 155 ZZVZ. Ze strany zákonodárce je nicméně kladen důraz na to, aby in-house zadávání nebylo zneužito k obcházení zákona. ZZVZ proto obsahuje celou řadu podmínek, které je k využití inhouse zadávání v konkrétním případě nezbytné naplnit. Již od nabytí účinnosti ZZVZ nicméně přetrvávají pochybnosti v otázce výkladu některých zákonných podmínek nebo možnosti využití poddodavatelů u obou forem in-house zadávání, která dosud není ZZVZ upravena.

Vzhledem k výše uvedenému Vás proto žádám o zaslání všech stanovisek, metodik, výkladových materiálů, dopisů, interních podkladů či jakýchkoliv jiných dokumentů obsahujících výklad, resp. právní názor Ministerstva financí, k postupu in-house zadávání ve smyslu ust. § 11 ZZVZ a/nebo ust. § 155 ZZVZ.

Současně žádám o sdělení, zda mezi společnostmi s majetkovou účastí Ministerstva financí (tj. de facto mezi sesterskými společnostmi – například, nikoliv však výlučně, mezi Letiště Praha, a.s. a Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. nebo Letiště Praha, a.s. a ČEPRO, a.s.) dochází k aplikaci in-house výjimek ve smyslu ust. § 11 ZZVZ a/nebo ust. § 155 ZZVZ. V kladném případě žádám o bližší specifikaci příslušných smluvních vztahů, které byly oběma těmito postupy uzavřeny.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.