CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-22858/2021/48

Dotaz:

Obracím se na Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), s následující žádostí:

Dne 9. února 2017 nabyl účinnosti zákon č. 14/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), a další související zákony, na jehož základě zákonodárce vložil do ZSZ mj. nová ust. § 4a – § 4c ZSZ.

Podle ust. § 4b ZSZ je zadavatel povinen vyloučit ze zadávacího řízení vedeného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Takové obchodní společnosti je pak současně podle ust. § 4c ZSZ mj. zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla. Výraz „právní předpis upravující rozpočtová pravidla“ použitý v ust. § 4c ZSZ zákonodárce doplnil o poznámku pod čarou č. 14 odkazující na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRP“).

V návaznosti na návrh prezidenta republiky ze dne 15. února 2017 podle ust. § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, na zrušení ust. § 4a – § 4c ZSZ (a dalších ustanovení ZSZ) vydal Ústavní soud dne 11. února 2020 nález, sp. zn. Pl. ÚS 4/17-2, v němž provedl abstraktní kontrolu ústavnosti napadených ustanovení (dále jen „Nález 4/17“).

Dále je třeba podotknout, že v nedávné době došlo na úrovni Evropské unie a vnitrostátní legislativy (žadatel uvádí bližší podrobnosti) k dalšímu vývoji, který může mít zcela zásadní dopady na výklad, resp. aplikaci ust. § 4a – § 4c ZSZ. Ze strany příslušných ústředních orgánů státní správy nicméně doposud nebylo oficiálně vydáno jakékoliv relevantní stanovisko či jednotný metodický pokyn k výkladu předmětných ustanovení, který nevyplývá ani z ustálené soudní rozhodovací praxe.

Ministerstvo financí (dále jen „Ministerstvo“) je veřejným zadavatelem ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ.4 Podle ust. § 14 odst. 2 ZRP je Ministerstvo rovněž jedním z taxativně vymezených subjektů oprávněných k poskytování dotací ze státního rozpočtu. Z právního postavení Ministerstva tedy jednoznačně vyplývá jeho povinnost postupovat při zadávání veřejných zakázek podle ZZVZ, resp. poskytování dotací podle ZRP, mj. v souladu s ust. § 4b, resp. § 4c ZSZ.

Vzhledem k přetrvávajícím právním nejasnostem ve výkladu ust. § 4a – § 4c ZSZ a dalších věcně souvisejících ustanovení ZSZ Vás proto žádám o zaslání všech stanovisek, metodik, výkladových materiálů, dopisů, interních podkladů či jakýchkoliv jiných dokumentů obsahujících výklad, resp. právní názor, Ministerstva k ust. § 3 a ust. § 4a – § 4c ZSZ; současně Vás žádám také o zaslání veškerých dokumentů obsahujících analýzu závěrů uvedených v Nálezu 4/17.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.